VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Society News
forgot Password
Register

Society News Phóng Sự Xả Hội

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 07-23-2019, 09:34 PM
linhhailongvan linhhailongvan is offline
Plantium Member
 
Join Date: Nov 2017
Posts: 501
??n v? chuyên kh?o sát , l?p ??t máy l?nh t? ??ng LG , Gree giá r? , giá t?t nh?t

So sánh 2 dòng máy l?nh t? ??ng LG và máy l?nh t? ??ng Gree cho khách d? l?a ch?n.

- V?i máy l?nh t? ??ng LG :

LG – m?t th??ng hi?u n?i ti?ng c?a Hàn Qu?c, ra ??i vào n?m 1947, và tính ??n nay ?ã g?n 70 n?m tu?i. Máy l?nh không ph?i là m?t m?ng chính c?a LG, th? nh?ng s?n ph?m c?a nó vãn luôn ???c ?ánh giá cao v? ?? ch?t l??ng và kh? n?ng ti?t ki?m ?i?n ?áng kinh ng?c khi t?t c? m?i s?n ph?m c?a LG bây gi? ??u ???c s?n xu?t theo công ngh? Inverter.

- V?i máy l?nh t? ??ng Gree :

Gree là m?t th??ng hi?u có ?i?m xu?t phát t? Trung Qu?c. Không th? ph? nh?n r?ng, nh?ng s?n ph?m n?i ??a c?a Trung Qu?c ??t ch?t l??ng quá hoàn h?o. ?i?n hình nh? Gree v?y, không m?t ai s? d?ng s?n ph?m c?a Gree r?i mà không quay tr? l?i v?i nó c?, c?ng b?i vì s?c hút quá hoàn h?o ??n t? ch?t l??ng và ?? b?n c?a nó khi?n ng??i ta không th? c??ng l?i n?i.
?i?m ??c bi?t v? thi?t k? c?a 2 dòng máy l?nh t? ??ng LG và máy l?nh t? ??ng Gree này là :

https://maylanhhailongvan.vn/tin-tuc...n-bat-gao.html

- Máy l?nh t? ??ng LG có thi?t k? mang ??m b?n s?c Hàn khi l?y s? nh? nhàng và tinh t? làm chu?n m?c cho s?n ph?m c?a mình. Nhìn vào v? ngoài c?a máy l?nh t? ??ng LG, có lúc b?n s? th?y toát lên ? nó là s? d?u dàng c?a m?t ng??i b?o m?u ??ng ? góc phòng; ?ôi khi l?i là v? m?nh m? và ??y uy phong c?a m?t chàng trai trong quá trình ho?t ??ng và là mát cho c? m?t không gian to. K?t h?p l?i ?ã t?o nên v? ??p ??y quy?n r? c?a s?n ph?m này.

Xem b?ng giá chi ti?t t?i ?ây

https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/tu-dung-lg/

MÁY L?NH H?I LONG VÂN

??a ch?: 154/23TCH10 , KP9, P.Tân Chánh Hi?p, Qu?n 12, TP HCM
Email: maylanhchuyennghiep@gmail.com
Website: maylanhhailongvan.vn - maylanhhailongvan.com

- Máy l?nh t? ??ng Gree luôn khi?n ng??i ta ph?i tr?m tr? vì ?? ch?t l??ng b?n b? c?a mình, bên c?nh ?ó, Gree còn làm cho ng??i ta ph?i thích thú tr??c v? ??p ngo?i hình c?a mình n?a. Xu?t phát t? Trung Qu?c, m?t ??t n??c Á ?ông, nên con m?t th?m m? Gree luôn h??ng v? nét v?n hóa ?ó và cho ra ??i nh?ng m?u mã thi?t k? tinh t? mà không kém ph?n sang tr?ng. ??ng th?i l?i r?t phù h?p v?i ng??i Vi?t Nam, vì v?y, có máy l?nh t? ??ng Gree trong không gian s? góp ph?n làm ??p h?n và thoáng mát h?n.
2 dòng máy l?nh này còn ?i?m n?i b?c là :

Phòng KD: 028 6250 2616 - 028 6686 3809
K? thu?t : 0909 787 022 Mr Hoàng

https://maylanhhailongvan.vn/tin-tuc...n-bat-gao.html

Máy l?nh t? ??ng LG:

· Máy l?nh t? ??ng LG có v? ngoài nh? nhàng, phù h?p v?i xu h??ng yêu thích s? trong sáng c?a ph??ng ?ông.
· M?t s? n?i vì không có không gian nhi?u mà l?i b? “tr?n ch?t” có th? yêu c?u ng??i th? g?n máy l?nh t? ??ng LG âm vào t??ng, r?t ??c ?áo l?i linh ho?t.
· T?n h??ng lu?ng gió 3D th?i xa ??n 20m, ?ây là m?t l?i th? riêng c?a máy l?nh t? LG, vì các máy l?nh t? ??ng c?a th??ng hi?u khác ch? có th? th?i ???c t? 10m tr? l?i.


Máy l?nh t? ??ng Gree:

· Máy l?nh t? ??ng Gree có ch? ?? b?o hành 3 n?m cho dàn máy và 5 n?m cho block, ?ây là ?i?u hi?m có th??ng hi?u n?i ti?ng nào dám m?nh tay nh? th?.
· Công ngh? th?i 3D c?a Gree, lu?ng gió s? ???c th?i ra nhi?u h??ng và góc ?? khác nhau, ?em ??n h?i mát cho m?i góc phòng.
· Có kh? n?ng k?t n?i Internet, ?i?u khi?n qua smartphone giúp ti?n l?i h?n cho ng??i dùng.
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 09:32 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.