VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Society News
forgot Password
Register

Society News Phóng Sự Xả Hội

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 07-24-2019, 10:58 PM
linhhailongvan linhhailongvan is offline
Plantium Member
 
Join Date: Nov 2017
Posts: 501
Nhà phân ph?i máy l?nh âm tr?n , gi?u tr?n n?i ?ng gió Daikin l?n nh?t MN , giá r?

Vi?c tìm hi?u k? không gian c?a mình có ?u nh??c ?i?m gì, c?n lo?i máy l?nh ra sao, ?i?u ki?n kinh t? c?a mình th? nào c?ng nh? t?t c? nh?ng thông tin c?n có v? s?n ph?m máy l?nh mà b?n mu?n nh? giá c?, d?ch v? l?p ??t và b?o hành v? sau c?ng r?t c?n thi?t. Chúng tôi hi?u r?ng, b?n là m?t ng??i r?t b?n r?n, do ?ó mà th?i gian tìm hi?u và ng?i ?? tham kh?o là không nhi?u, chính vì th?, bài vi?t này s? cung c?p ??y ?? và ng?n g?n nh?t cho b?n nh?ng thông tin ?ó, và tôi ch?c r?ng, b?n s? tìm ???c cho mình m?t s?n ph?m ngay sau khi ??c xong thôi.

Ti?p theo, hãy cùng H?i Long Vân ?i tìm hi?u nh?ng tiêu chí so sánh 2 anh b?n này nhé.

- V?i máy l?nh âm tr?n Daikin :

+ Mang kích th??c vuông ??ng nh?t và l?y màu tr?ng làm ch? ??o, máy l?nh âm tr?n Daikin có th? phù h?p v?i t?t c? không gian tr?n dù là h?p nh?t.

+ B?n c?ng có th? bi?n t?u cách l?p ??t b?ng cách l?p l? c? dàn l?nh và m?t n? ngoài, sau ?ó, s?n m?t l?p màu ph? lên dàn l?nh sao cho h?p v?i tr?n nhà.

+ Kh? n?ng làm mát : ??u và mát l?nh, tuy không b?ng máy l?nh t? ??ng nh?ng r?t ?n.

+ Cách l?p : ??n gi?n.

+ Âm h?n lên tr?n nhà ho?c bi?n t?u nh? trên.

https://maylanhhailongvan.vn/tin-tuc...h-cho-ban.html

+ Mi?ng gió vuông 4 h??ng ho?c 8 h??ng th?i giúp ??a gió d? dàng ?i kh?p n?i.
+ Giá tham kh?o t? 18.050.000? – 48.650.000?MÁY L?NH H?I LONG VÂN
??a ch?: 154/23TCH10 , KP9, P.Tân Chánh Hi?p, Qu?n 12, TP HCM
Email: maylanhchuyennghiep@gmail.com
Website: maylanhhailongvan.vn - maylanhhailongvan.com

- V?i máy l?nh gi?u tr?n n?i ?ng gió Daikin

( Tham kh?o giá chi ti?t t?i link ?ây >>> https://maylanhhailongvan.vn/may-lan...ng-gio-daikin/ )

+ ??c bi?t thu hút khách h àng b?i kh? n?ng t? do trong sáng t?o và cách thi?t k? mi?ng gió.

Ng??i ch? có th? th?a thích v? và thi?t k?, sau ?ó, yêu c?u ng??i th? làm m?t hình dáng ?úng và phân b? l?p ??t m?i n?i trong không gian.

+ Kh? n?ng làm mát c?a dòng máy l?nh gi?u tr?n n?i ?ng gió hi?u Daikin này : Làm l?nh nh? và tho?i mái, không quá g?t, ?n ??nh và nhanh chóng.

Phòng KD: 028 6250 2616 - 028 6686 3809
K? thu?t : 0909 787 022 Mr Hoàng

https://maylanhhailongvan.vn/tin-tuc...h-cho-ban.html+ Cách l?p ??t c?a dòng máy l?nh gi?u tr?n n?i ?ng gió này ph?c t?p.
C?n s? d?ng ??n nhi?u v?t t? ph? nh? ?ng gió c?ng (ho?c m?m).
Bên c?nh ?ó, n?u mu?n ??m b?o th?m m? tuy?t ??i, máy l?nh ph?i ???c l?p trong quá trình xâu d?ng tr?n nhà.

+ Khó kh?n h?n vì h? th?ng ?ã ???c gi?u hoàn toàn trên tr?n ch?t. Do ?ó, khi mu?n b?o hành ho?c v? sinh, k? thu?t ph?i khoét m?t l? trên tr?n và th?c hi?n è?i?u này r?t ph?c t?p.

+ Linh ho?t trong cách b? trí mi?ng gió, t?n d?ng ???c nh?ng không gian th?a.

+ Giá tham kh?o : 13.000.000? – 132.000.000?
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 06:30 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.