VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Inquiring Knowledge
forgot Password
Register

Inquiring Knowledge Kiến Thức Ngày Nay

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 09-20-2017, 07:18 AM
akakavn akakavn is offline
Member
 
Join Date: Apr 2017
Posts: 2
C?u bé nh? quan h? ???c không

H?i:

Em n?m nay 22 tu?i, em khá m?t t? tin vì c?u bé c?a mình vì nh? và ng?n. Em có ??c m?t vài t?ng quan v? kích th??c c?a d??ng v?t và nh?n th?y c?u nh? c?a mình khi c??ng c?ng ch? ???c 8cm, nh? v?y là quá nh? ph?i không ?? N?u c?u bé nh? quan h? ???c không th?a bác s?? Em th?t s? m?t t? tin và lo l?ng.
H.Th (V?nh Long)
Xem thêm: T? v?n v? c?t bao quy ??u dài
Tr? l?i:
Em Th thân m?n,
c?m ?n em vì ?ã tin t??ng và g?i th?c m?c c?a mình cho phòng khám ?a khoa qu?c t? HCM c?a các chuyên gia. Tr??c s? th?c m?c c?a em v? v?n ?? c?a quý nh? quan h? ???c không, các chuyên gia y t? c?a chúng tôi s? giúp em có ???c câu t? v?n rõ ràng:
Th? nh?t, v? kích th??c c?a d??ng v?t. M?i m?t ?àn ông sinh ra và phát tri?n thông th??ng ??u có th?ng nh? v?i nh?ng kích th??c khác nhau. Có ng??i th?ng nh? dài nh?ng bên c?nh ?ó c?ng có ng??i có c?u nh? nh?, ng?n. Nguyên do c?a s? d? bi?t này là b?i y?u t? b?m sinh, gen di truy?n, do vóc dáng thân th? ph?n nào ?nh h??ng t?i. V?y nh? th? nào t?t nh?t là d??ng v?t nh??
duong-vat-nho
R?t nhi?u nghiên c?u ?ã ch? ra r?ng chi?u dài trung bình c?a c?u bé khi c??ng “??t chu?n” là kho?ng 14 cm khi không c??ng c?ng ?o ???c 5,5- 9cm. Riêng v?i nam gi?i Vi?t Nam, con s? này vào kho?ng 11,2cm, còn khi không c??ng, chi?u dài này ??t kho?ng 6,6 cm. Nh? v?y, th?ng nh? ???c xem là nh? khi c??ng c?ng ch? ???c 6- 8cm và khi không c??ng là 4cm.
Tr??ng h?p c?a em khi c??ng c?ng c?u bé dài 8cm thì c?ng không quá nh?, nó v?n ???c xem là thông th??ng. Em không nên quá t? ti v? ?i?u này.
Th? hai, v? v?n ?? c?u nh? nh? có quan h? ???c không?, Em nên bi?t r?ng th?ng nh? nh? không h? làm ?nh h??ng ??n vi?c ái ân. Nó c?ng không tri?t ?? làm nguy h?i ??n khoái c?m c?a ch? em. B?i ph?n l?n ??u dây th?n kinh ? ch? em ph? n? t?p trung ? c?a âm v?t. Cái v?n ?? quan tr?ng ?? ??t ???c khoái c?m ?ó là k? n?ng, áp d?ng nh?ng t? th? quan h? m?t bi?n pháp uy?n chuy?n, khéo léo.
Tuy nhiên, xét v? ph??ng di?n tâm lý thì c?u bé nh? s? khi?n em c?m th?y t? ti, không th?a mãn mà th?c t? là chính cái tâm lý t? ti và chán n?n này m?i là rào c?n khi?n em g?p khó kh?n khi abc.
H?n n?a, em c?ng ?ang t? mình lo l?ng quá m?c c?n thi?t. Thay vì cho r?ng c?a quý c?a mình quá nh?, em có th? ch?m ch? luy?n t?p th? d?c th? thao cùng m?t s? bài t?p giúp cho th?i gian quan h? ???c kéo dài nh? ý mu?n ho?c n?u mu?n kh?c ph?c c?u nh? nh?, em có l? s? th?c hi?n gi?i ph?u kéo dài và làm to th?ng nh? t?i phòng khám ?a khoa qu?c t? HCM c?a phòng khám chúng tôi.
Tuy nhiên, tr??c khi th?c hi?n cách kéo dài và làm to c?a quý, bác s? s? khám, ki?m tra ?? to nh?, dài ng?n ? c?u nh? c?a em, n?u c?n thi?t và ?? ?i?u ki?n thì m?i ti?n hành th?c hi?n. N?u không bác s? s? ch? t? v?n v? ch? ?? th?c ph?m c?ng nh? có l?i khuyên v? m?t vài thói quen trong sinh ho?t hàng ngày c?a em sao cho lành m?nh ?? có ???c ??i s?ng tình d?c th?a mãn, tuy?t v?i nh?t.
Reply With Quote

  #2  
Old 01-02-2019, 02:25 PM
thzfsdhdty thzfsdhdty is offline
Gold Member
 
Join Date: Oct 2017
Posts: 473
Re: C?u bé nh? quan h? ???c không

Ch? 200?/tin -> 100k dc 500 tin, 0934 150 770 Zalo - 0978 106 552 Zalo ( Hoàng Mr )

1. Quy trình làm vi?c
-> B?n g?i n?i dung c?n ??ng cho chúng tôi qua: Zalo/ Viber 0934 150 770 / Zallo 0978 106 552 / Email hohoanganh20588@gmail.com


-> N?i dung bao g?m thông tin b?n mu?n rao qu?ng cáo: n?i dung gi?i thi?u, hình ?nh, link s?n ph?m, thông tin liên h? c?a b?n ... c? g?ng s?p x?p n?i dung ??ng cho d? nhìn d? ??c tr??c khi g?i qua chúng tôi, ho?c n?u thông tin c?n ??ng ch?a ??y ?? thì chúng tôi s? so?n l?i dùm b?n


-> Ch?n gói rao v?t bên d??i và chuy?n kho?n thanh toán tr??c vào tài kho?n c?a ThietKeWebChuyen.Com:

Agribank - Chi nhánh Sài Gòn
Ch? tk : H? Hòang Anh
S? tk : 1600.205.230.224 ( chi nhánh Sài Gòn)
.
DongABank- Chi nhánh Tp.HCM
Ch? tk : H? Hòang Anh
S? tk : 010.956.4403
.
Vietcombank-Chi Nhánh Tp.HCM
Ch? tk: H? Hòang Anh
S? tk: 007.1000.957.266.
.
( N?i dung chuy?n ti?n ch? c?n ghi s? ?i?n tho?i ho?c tên web )


-> Tin s? ??ng và b?n s? nh?n ???c file báo cáo t??ng ?ng v?i th?i gian ghi trên gói ??ng tin b?n ch?n. DANH SÁCH WEBSITE ??NG TIN LÀ DANH SÁCH CHÚNG TÔI CÓ S?N, KHÔNG NH?N ??NG THEO WEBSITE YÊU C?U BÊN NGOÀI C?A QUÝ KHÁCH


Chi phí: 200?/tin, t??ng ?ng

Gói 1: 1000 tin giá 200,000?, g?i báo cáo sau 1 ngày

Gói 2: 2500 tin giá 500,000?, g?i báo cáo sau 2-3 ngày

Gói 3: 5000 tin giá 1,000,000?, g?i báo cáo sau 5-7 ngày, t?ng mi?n phí thêm 500 tin

Gói 4: 15.000 tin giá 3,000,000?, g?i báo cáo sau 15-17 ngày, t?ng mi?n phí thêm 2,000 tin

Liên h?: ThietKeWebChuyen. Com/ 0934 150 770 ( Zalo, Viber ), 0978 106 552 Zalo, hohoanganh20588 @ gmail .com
2-3 ngà
Reply With Quote
Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 06:02 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.