VuiLen.com ChitChat Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Entertaintment > Jokes > Funny Pictures

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 04-23-2019, 12:55 AM
trunglam219 trunglam219 is offline
Bronze Member
 
Join Date: Apr 2019
Posts: 32
B?ng giá thép ti?n ch? Trung Lâm


B?ng giá xây d?ng công ty c? ph?n ??u t? xây d?ng trung lâm

V?i 15+n?m kinh nghi?m ho?t ??ng trong l?nh v?c xây d?ng. Công Ty C? Ph?n Xây D?ng Trung Lâm là ??a ch? ?áng tin c?y ?? các ch? ??u t? tìm ??n, t?o nên công trình xây d?ng v?i giá h?p lý nh?t trên th? tr??ng hi?n nay.B?ng giá chi ti?t xây d?ng công trình dân d?ng c?a Công Ty C? Ph?n ??u T? Xây D?ng Trung Lâm nh? sau:1. Giá thi công ph?n thô:

 • Khu v?c 1 (bao g?m các qu?n n?i thành nh?: qu?n 1, qu?n 3, qu?n 5, qu?n 6, qu?n 10, qu?n 11, Tân Bình, Bình Th?nh, Gò V?p, Tân Phú, Bình Tân,.v.v.)

 • Giá xây thô :1.700.000 ??ng ??n 2.600.000 ??ng /m2 ?ã bao g?m v?t t? và nhân công,hoàn công mi?n phí, giá trên giao ??ng theo thi?t k? c?a ngôi nhà anh/ch?.

2. Giá thi công hoàn thi?n:

V?i b?ng giá t? 2.900.000- 4.800.000 ?/ m2 tu? vào khu v?c và quy mô c?a d? án.

Sau ?ây là bài vi?t c?a Công Ty C? Ph?n ??u T? Xây D?ng Trung Lâm ???c tích lu? qua nhi?u n?m kinh nghi?p s? giúp khách hàng hi?u rõ h?n trong vi?c tính giá thành khi xây d?ng nhà.

nhà thép ti?n ch?

Khi chu?n b? xây d?ng m?t c?n nhà m?i, m?t v?n ?? mà t?t c? các ch? nhà và các ch? ??u t? ??u quan tâm là giá thành xây d?ng. Vi?c tính giá thành xây d?ng ???c chia thành 2 b??c c? th? là tính khái toán giá tr? xây d?ng và tính d? toán chi ti?t.


Kinh nghi?m tính khái toán giá tr? xây d?ng

Vi?c tính khái toán giá tr? xây d?ng d?a vào s? li?u th?ng kê và kinh nghi?m qua nhi?u công trình c?a nhà th?u xây d?ng, nhà th?u có kinh nghi?m s? tìm ???c nh?ng hàm s? th?ng kê t??ng quan gi?a giá thành và m?t bi?n s? nào ?ó. Thông th??ng và d? g?p nh?t là m?i t??ng quan gi?a di?n tích xây d?ng và giá trên m?t ??n v? di?n tích.Ví d?: chúng ta th??ng nghe nói giá xây d?ng nhà ? hi?n nay là 2.4 tri?u ??ng / m2 .Nh? ?ã trình bày ? trên, vi?c tính khái toán d?a vào ??n giá / m2 là d?a vào th?ng kê nên ch?c ch?n s? có nhi?u sai s? và ?? tin c?y ph? thu?c r?t nhi?u vào s? l??ng và ch?t l??ng m?u th?ng kê. C? th? là nhà th?u ph?i có nhi?u công trình v? hình dáng, ch?t l??ng hoàn thi?n v? k?t c?u, ??a ch?t, ??a t?ng t??ng ??ng ?? có ???c m?t k?t qu? th?ng kê tin c?y.Thông th??ng, ?? sai l?ch c?a giá tr? khái toán tính trên ??n giá xây d?ng / m2 hi?n nay khá cao, có th? sai s? h?n 10% và có tr??ng h?p cá bi?t lên ??n 15%.Theo b?ng giá xây d?ng hi?n nay c?a Công Ty C? Ph?n ??u T? Xây D?ng Trung Lâm trên ??a bàn TP.HCM, ??n giá xây d?ng / m2 ???c tính trung bình nh? sau:Ph?n thô: 2,4 -2,9 tri?u ??ng / m2 (L?u ý không bao g?m t??ng rào, sân v??n và các trang b? n?i th?t) Ph?n hoàn thi?n: 3-5 tri?u ??ng/ m2.Di?n tích xây d?ng này ???c hi?u là di?n tích c?a t?ng tr?t, các t?ng l?u k? c? ban công. N?u nhà mái ngói, th??ng c?ng thêm 30 - 50% ??n giá cho ph?n mái ngói.

nhà thép ti?n ch?

Ví d?: Xây m?t ngôi nhà di?n tích t?ng tr?t là 100 m2, xây m?t tr?t hai l?u và mái ngói thì giá tr? xây d?ng ???c tính c?a ph?n thô nh? sau: 100 x 3 x 2.500.000 + 100 x 2.500.000 x 1/3 = .


K? ho?ch d? toán chi ti?t

?ây là ph??ng pháp tính chính xác nh?t ?? tính ra giá thành xây d?ng. ?? l?p ???c m?t d? toán cho c?n nhà chu?n b? xây, ?i?u tiên quy?t là công trình xây d?ng d? ki?n ph?i ???c hoàn t?t ??y ?? h? s? thi?t k? chi ti?t, bao g?m h? s? kh?o sát ??a ch?t, h? s? thi?t k? ki?n trúc, h? s? thi?t k? k?t c?u, h? s? thi?t k? h? th?ng c?p thoát n??c, h? s? thi?t k? h? th?ng ?i?n, ?i?n tho?i, máy tính, camera b?o v?…D?a trên nh?ng b?n v? thi?t k? này, các d? toán viên s? tính ???c d? toán chi ti?t c?a công trình xây d?ng. K?t qu? tính toán c?a các d? toán viên s? cho chúng ta 3 b?ng tính toán quan tr?ng sau:1. B?ng tiên l??ng d? toán: Trong b?ng này là kh?i l??ng chính xác c?a t?t c? các công vi?c, h?ng m?c ph?i th?c hi?n t? lúc kh?i công cho ??n lúc hoàn t?t công trình.Ví d?: Trong công trình s? ph?i xây bao nhiêu m2 t??ng b?ng g?ch ?ng có ?? dày 100 cm, ph?i ?? bao nhiêu kh?i bê tông sàn, c?t...2. B?ng t?ng h?p kinh phí v?t t?: B?ng này li?t kê chính xác s? l??ng và ??n giá th? tr??ng c?a t?t c? các ch?ng lo?i v?t t? s? ???c s? d?ng.Ví d?: Ph?i s? d?ng bao nhiêu t?n xi m?ng, thép, bao nhiêu viên g?ch ?ng, g?ch th? và giá ti?n là bao nhiêu...3. B?ng t?ng h?p kinh phí d? toán: Trong b?ng này, d? toán viên s? ch? rõ chi phí cho ph?n v?t li?u, nhân công và các chi phí khác khi xây d?ng công trình. ?ây là k?t qu? d? toán cu?i cùng có ?? chính xác cao, sai s? nh? h?n 5% cho vi?c ??nh giá m?t công trình.Nh? v?y, tu? vào tính ch?t quan tr?ng c?a công trình, tu? vào m?c ?? ch?p nh?n r?i ro và sai s?, các nhà ??u t? có th? ch?n m?t ph??ng án có ?? sai s? cao nh?ng nhanh chóng, ??n gi?n (ph??ng pháp tính khái toán) hay ch?n cho mình m?t ph??ng pháp quy?t ??nh ?? tin c?y (tính d? toán chi ti?t).Công ty Trung Lâm: Cung c?p b?ng giá xây d?ng tr?n gói. Hãy liên h? v?i chúng tôi ?? nh?n ???c nh?ng t? v?n chính xác thi?t th?c nh?t & Báo giá d? toán chi ti?t các h?ng m?c ( thi?t k? ki?n trúc - thi?t k? k?t c?u - cung c?p v?t t? thi công ) theo ??n giá tháng 09/2017.Ch? ??u t?: Cung c?p thông tin xây d?ng nhà thép, yêu c?u chúng tôi t? v?n thi?t k? - d? toán báo giá v?t t? t?i m?c:Liên h?: Chuyên gia t? v?n thiêt k? xây d?ng nhà thép: Hotline: 0913 99 12 99Công Ty Xây D?ng Nhà Thép Trung Lâm: Công ty uy tín ???c khách hàng và ch? ??u t? ?ánh giá r?t cao, v? vi?c thi công làm vi?c chuyên nghi?p. Chúng tôi không ch? h??ng ??n ch?t l??ng mà còn h??ng ??n s? hoàn h?o. Và chúng tôi hoàn toàn có ?? kinh nghi?m và n?ng l?c ?? làm t?t ?i?u ?ó. Quý khách hàng mu?n nh?n báo giá chính xác xây d?ng nhà thép c?a mình, hãy liên h? công ty Trung Lâm chúng tôi ngay.Công Ty Nhà Thép Trung Lâm cam k?t mang ??n khách hàng gi?i pháp xây d?ng công trình dân d?ng toàn di?n v?i m?c tiêu.


" RÚT NG?N RÀO C?N TH?I GIAN CHO M?I CÔNG TRÌNH "CHÍNH LÀ M?C TIÊU VÀ ??NH H??NG PHÁT TRI?N C?A CÔNG TY TRUNG LÂM
Reply With Quote

  #2  
Old 05-21-2019, 07:04 PM
nonigreen1 nonigreen1 is offline
Silver Member
 
Join Date: May 2019
Posts: 116
Quote:
Originally Posted by trunglam219 View Post
B?ng giá xây d?ng công ty c? ph?n ??u t? xây d?ng trung lâm V?i 15+n?m kinh nghi?m ho?t ??ng trong l?nh v?c xây d?ng. Công Ty C? Ph?n Xây D?ng Trung Lâm là ??a ch? ?áng tin c?y ?? các ch? ??u t? tìm ??n, t?o nên công trình xây d?ng v?i giá h?p lý nh?t trên th? tr??ng hi?n nay. B?ng giá chi ti?t xây d?ng công trình dân d?ng c?a Công Ty C? Ph?n ??u T? Xây D?ng Trung Lâm nh? sau: 1. Giá thi công ph?n thô:
 • Khu v?c 1 (bao g?m các qu?n n?i thành nh?: qu?n 1, qu?n 3, qu?n 5, qu?n 6, qu?n 10, qu?n 11, Tân Bình, Bình Th?nh, Gò V?p, Tân Phú, Bình Tân,.v.v.)
 • Giá xây thô :1.700.000 ??ng ??n 2.600.000 ??ng /m2 ?ã bao g?m v?t t? và nhân công,hoàn công mi?n phí, giá trên giao ??ng theo thi?t k? c?a ngôi nhà anh/ch?.
2. Giá thi công hoàn thi?n: V?i b?ng giá t? 2.900.000- 4.800.000 ?/ m2 tu? vào khu v?c và quy mô c?a d? án. Sau ?ây là bài vi?t c?a Công Ty C? Ph?n ??u T? Xây D?ng Trung Lâm ???c tích lu? qua nhi?u n?m kinh nghi?p s? giúp khách hàng hi?u rõ h?n trong vi?c tính giá thành khi xây d?ng nhà. nhà thép ti?n ch? Khi chu?n b? xây d?ng m?t c?n nhà m?i, m?t v?n ?? mà t?t c? các ch? nhà và các ch? ??u t? ??u quan tâm là giá thành xây d?ng. Vi?c tính giá thành xây d?ng ???c chia thành 2 b??c c? th? là tính khái toán giá tr? xây d?ng và tính d? toán chi ti?t.
Kinh nghi?m tính khái toán giá tr? xây d?ng Vi?c tính khái toán giá tr? xây d?ng d?a vào s? li?u th?ng kê và kinh nghi?m qua nhi?u công trình c?a nhà th?u xây d?ng, nhà th?u có kinh nghi?m s? tìm ???c nh?ng hàm s? th?ng kê t??ng quan gi?a giá thành và m?t bi?n s? nào ?ó. Thông th??ng và d? g?p nh?t là m?i t??ng quan gi?a di?n tích xây d?ng và giá trên m?t ??n v? di?n tích. Ví d?: chúng ta th??ng nghe nói giá xây d?ng nhà ? hi?n nay là 2.4 tri?u ??ng / m2 . Nh? ?ã trình bày ? trên, vi?c tính khái toán d?a vào ??n giá / m2 là d?a vào th?ng kê nên ch?c ch?n s? có nhi?u sai s? và ?? tin c?y ph? thu?c r?t nhi?u vào s? l??ng và ch?t l??ng m?u th?ng kê. C? th? là nhà th?u ph?i có nhi?u công trình v? hình dáng, ch?t l??ng hoàn thi?n v? k?t c?u, ??a ch?t, ??a t?ng t??ng ??ng ?? có ???c m?t k?t qu? th?ng kê tin c?y. Thông th??ng, ?? sai l?ch c?a giá tr? khái toán tính trên ??n giá xây d?ng / m2 hi?n nay khá cao, có th? sai s? h?n 10% và có tr??ng h?p cá bi?t lên ??n 15%. Theo b?ng giá xây d?ng hi?n nay c?a Công Ty C? Ph?n ??u T? Xây D?ng Trung Lâm trên ??a bàn TP.HCM, ??n giá xây d?ng / m2 ???c tính trung bình nh? sau: Ph?n thô: 2,4 -2,9 tri?u ??ng / m2 (L?u ý không bao g?m t??ng rào, sân v??n và các trang b? n?i th?t) Ph?n hoàn thi?n: 3-5 tri?u ??ng/ m2. Di?n tích xây d?ng này ???c hi?u là di?n tích c?a t?ng tr?t, các t?ng l?u k? c? ban công. N?u nhà mái ngói, th??ng c?ng thêm 30 - 50% ??n giá cho ph?n mái ngói. nhà thép ti?n ch? Ví d?: Xây m?t ngôi nhà di?n tích t?ng tr?t là 100 m2, xây m?t tr?t hai l?u và mái ngói thì giá tr? xây d?ng ???c tính c?a ph?n thô nh? sau: 100 x 3 x 2.500.000 + 100 x 2.500.000 x 1/3 = .
K? ho?ch d? toán chi ti?t ?ây là ph??ng pháp tính chính xác nh?t ?? tính ra giá thành xây d?ng. ?? l?p ???c m?t d? toán cho c?n nhà chu?n b? xây, ?i?u tiên quy?t là công trình xây d?ng d? ki?n ph?i ???c hoàn t?t ??y ?? h? s? thi?t k? chi ti?t, bao g?m h? s? kh?o sát ??a ch?t, h? s? thi?t k? ki?n trúc, h? s? thi?t k? k?t c?u, h? s? thi?t k? h? th?ng c?p thoát n??c, h? s? thi?t k? h? th?ng ?i?n, ?i?n tho?i, máy tính, camera b?o v?… D?a trên nh?ng b?n v? thi?t k? này, các d? toán viên s? tính ???c d? toán chi ti?t c?a công trình xây d?ng. K?t qu? tính toán c?a các d? toán viên s? cho chúng ta 3 b?ng tính toán quan tr?ng sau: 1. B?ng tiên l??ng d? toán: Trong b?ng này là kh?i l??ng chính xác c?a t?t c? các công vi?c, h?ng m?c ph?i th?c hi?n t? lúc kh?i công cho ??n lúc hoàn t?t công trình. Ví d?: Trong công trình s? ph?i xây bao nhiêu m2 t??ng b?ng g?ch ?ng có ?? dày 100 cm, ph?i ?? bao nhiêu kh?i bê tông sàn, c?t... 2. B?ng t?ng h?p kinh phí v?t t?: B?ng này li?t kê chính xác s? l??ng và ??n giá th? tr??ng c?a t?t c? các ch?ng lo?i v?t t? s? ???c s? d?ng. Ví d?: Ph?i s? d?ng bao nhiêu t?n xi m?ng, thép, bao nhiêu viên g?ch ?ng, g?ch th? và giá ti?n là bao nhiêu... 3. B?ng t?ng h?p kinh phí d? toán: Trong b?ng này, d? toán viên s? ch? rõ chi phí cho ph?n v?t li?u, nhân công và các chi phí khác khi xây d?ng công trình. ?ây là k?t qu? d? toán cu?i cùng có ?? chính xác cao, sai s? nh? h?n 5% cho vi?c ??nh giá m?t công trình. Nh? v?y, tu? vào tính ch?t quan tr?ng c?a công trình, tu? vào m?c ?? ch?p nh?n r?i ro và sai s?, các nhà ??u t? có th? ch?n m?t ph??ng án có ?? sai s? cao nh?ng nhanh chóng, ??n gi?n (ph??ng pháp tính khái toán) hay ch?n cho mình m?t ph??ng pháp quy?t ??nh ?? tin c?y (tính d? toán chi ti?t). Công ty Trung Lâm: Cung c?p b?ng giá xây d?ng tr?n gói. Hãy liên h? v?i chúng tôi ?? nh?n ???c nh?ng t? v?n chính xác thi?t th?c nh?t & Báo giá d? toán chi ti?t các h?ng m?c ( thi?t k? ki?n trúc - thi?t k? k?t c?u - cung c?p v?t t? thi công ) theo ??n giá tháng 09/2017. Ch? ??u t?: Cung c?p thông tin xây d?ng nhà thép, yêu c?u chúng tôi t? v?n thi?t k? - d? toán báo giá v?t t? t?i m?c: Liên h?: Chuyên gia t? v?n thiêt k? xây d?ng nhà thép: Hotline: 0913 99 12 99 Công Ty Xây D?ng Nhà Thép Trung Lâm: Công ty uy tín ???c khách hàng và ch? ??u t? ?ánh giá r?t cao, v? vi?c thi công làm vi?c chuyên nghi?p. Chúng tôi không ch? h??ng ??n ch?t l??ng mà còn h??ng ??n s? hoàn h?o. Và chúng tôi hoàn toàn có ?? kinh nghi?m và n?ng l?c ?? làm t?t ?i?u ?ó. Quý khách hàng mu?n nh?n báo giá chính xác xây d?ng nhà thép c?a mình, hãy liên h? công ty Trung Lâm chúng tôi ngay. Công Ty Nhà Thép Trung Lâm cam k?t mang ??n khách hàng gi?i pháp xây d?ng công trình dân d?ng toàn di?n v?i m?c tiêu.
" RÚT NG?N RÀO C?N TH?I GIAN CHO M?I CÔNG TRÌNH "CHÍNH LÀ M?C TIÊU VÀ ??NH H??NG PHÁT TRI?N C?A CÔNG TY TRUNG LÂM
Hotline / Zalo : 0379.835.332
 • Th??ng hi?u : Noni Green
 • Thành ph?n : 100% trái nhàu
 • Kh?i l??ng t?nh : 500g
 • Kh?i l??ng ?óng gói : 510g
 • Kích th??c (cm) : 25*9*7
 • H?n s? d?ng : 1 n?m k? t? ngày s?n xu?t
 • Mang qua máy bay : Xách tay
 • Ngu?n g?c xu?t x? : Bình D??ng
 • H?n s? d?ng : 12 tháng k? t? ngày s?n xu?t
 • S?n ph?m có h??ng d?n s? d?ng song ng? Vi?t-Hàn trên bao bì.
B?t nhàu Noni Green có tác d?ng gì?

B?t nhàu Noni Green ???c bào ch? t? 100% qu? nhàu t??i nên ??m b?o h?u h?t các công d?ng c?a lo?i qu? tuy?t v?i này. Theo ?ông y, qu? nhàu có tác d?ng nhu?n tràng làm thu?c phòng tr? m?t s? ch?ng b?nh nh? ho c?m, hen, phù th?ng, ti?u ???ng, ?au gân, b?nh l?, ch?ng viêm và h? tr?, t?ng c??ng h? mi?n d?ch. Ngoài ra, lo?i qu? này c?ng gi?i quy?t nhi?u ch?ng b?nh ? ch? em ph? n? nh? kinh nguy?t không ??u, b?ng huy?t, b?ch ??i….

Theo cu?n D??c th?o toàn th? c?a Andrewchevallier Finmh do Nhà xu?t b?n T?ng h?p TP H? Chí Minh phát hành n?m 2006 thì t? cu?i n?m 1990 nh?ng công d?ng làm thu?c c?a cây nhàu (còn g?i là cây noni) ?ã ???c nghiên c?u, ch?ng minh. Ch? vài n?m sau, cây ?ã ???c dùng làm thu?c ? d?ng th?c ?n v?i nh?ng hi?u qu? b?t ng?. Trong ?ó có th? k? ??n các công d?ng chính nh? gi?m béo, ?n ??nh b?nh ti?u ???ng, phòng ng?a ung th?, gi?m ?au nh?c, gi?i quy?t tình tr?ng suy gi?m kh? n?ng mi?n d?ch, ?n ??nh huy?t áp, phòng ch?ng b?nh tim và ch?ng suy nh??c….


Tuy nhiên, b??c ??u các nghiên c?u ?ã tìm ra, qu? và n??c ép c?a cây noni g?n nh? không gây h?i. Chúng có th? gi?i quy?t nhi?u ch?ng b?nh mãn tính nh? tình tr?ng ?au nh?c kéo dài, các b?nh nhi?m trùng nh? viêm kh?p, b?nh tim m?ch, nhóm các b?nh v? h? tu?n hoàn và ung th?…. Cu?n sách c?ng ?ã t?ng h?p và ?ánh giá r?ng các cu?c nghiên c?u v? cây nhàu còn h?n ch?. Tuy nhiên, qu? nhàu có ti?m n?ng làm thu?c r?t l?n.

Hotline / Zalo : 0379.835.332

Các công d?ng khác c?a b?t nhàu Noni Green

M?t s? nghiên c?u c?ng ch? ra r?ng qu? ?? làm b?t nhàu có ??c tính gi?m ?au, kích thích h? mi?n d?ch và phòng ch?ng b?nh ung th? hi?u qu?. C?ng có nghiên c?u cho th?y cây nhàu ch?a l??ng Proxeronine h?p lý mà c? th? chúng ta c?n ?? s?n xu?t ra Xeronine. ?ây v?n là ch?t ho?t ??ng trong các t? bào c? th? ?? c? th? có th? ch?ng l?i nhi?m trùng, nhanh chóng làm lành và h? tr? ho?t ??ng c?a t? bào. Khi b? c?ng hay nhi?m trùng thì nhu c?u v? Xeronine s? t?ng m?nh. Tuy nhiên, nhi?u ng??i ?ang thi?u Proxeronin ?? có th? duy trì ?? l??ng xeronine c?n thi?t. R?t may, chúng ta hoàn toàn có th? b? sung ch?t h?u ích này b?ng cách dùng b?t nhàu Noni Green.

?u ?i?m c?a b?t nhàu Noni Green

B?t trái nhàu Noni Green có r?t nhi?u ?u ?i?m n?i tr?i. Trong ?ó không th? không nh?c ??n:

– S?n ph?m ???c làm t? 100% trái nhàu t??i nguyên ch?t. M?i trái nhàu nhàu ??u ???c tuy?n ch?n k? l??ng.

– S?n ph?m có m?u mã ??p, b?t m?t, thích h?p làm quà t?ng. H?n n?a, b?t nhàu Noni Green ???c ?óng trong túi gi?y ch?t l??ng cao nên khách hàng hoàn toàn không lo b? xô, méo v?.

– V?i khách là ng??i Hàn Qu?c, khách mu?n mang s?n ph?m ra n??c ngoài thì b?t nhàu Noni Green ???c ?óng gói trong túi s? nh? h?n. Gi?m tr?ng l??ng hành lý khi bay.

– ??c bi?t, dù là túi gi?y nh?ng bao bì c?a b?t trái nhàu Noni Green là túi ch?t l??ng cao có l?p b?c cách nhi?t. Lo?i túi này giúp b?o v? s?n ph?m t?i ?a. Khi mua hàng, khách hàng còn ???c t?ng n?p túi ?? d? dàng s? d?ng, b?o qu?n....

Chi ti?t v? b?t nhàu Noni Green 500g xin liên h? hotline t? v?n: 0379.835.332.
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 09:32 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.