VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Daily News
forgot Password
Register

Daily News Tin trong Ngày ...................

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #11  
Old 08-15-2017, 10:13 PM
minareal minareal is offline
Member
 
Join Date: Feb 2017
Posts: 9
KDC Gia Long River Town có t?ng di?n tích 5,2 ha. N?m trên 2 m?t ti?n ???ng T?nh L? 19 và T?nh L? 826. ??i di?n ch? R?ch Ki?n, ngay công viên cây xanh l?n nh?t C?n ???c. Cách khu công nghi?p C?u Tràm 5km, ch? Bình Chánh ch?a ??y 10km, cách cao t?c B?n L?c - Long Thành - D?u Giây 5km.

- Là m?t trong nh?ng ?ô th? v? tinh c?a TP. HCM và là c?a ngõ chính k?t n?i 13 t?nh Mi?n Tây vào TP. HCM.

- Giao th??ng k?t n?i thu?n l?i tr?c ti?p ??n các t?nh Mi?n Tây Nam B? và TP. HCM b?ng các tuy?n ???ng: Qu?c l? 1A, cao t?c TP. HCM - Trung L??ng, cao t?c B?n L?c - Long Thành..

- Cùng v?i vi?c tri?n khai d? án c?ng Tân T?p s?m ??a vào ho?t ??ng s? m? r?ng giao th??ng v?n chuy?n ng??i,hàng hóa gi?a Long An và các vùng khu v?c TPHCM, rút ng?n th?i gian di chuy?n ??ng th?i gi?m áp l?c giao thông ???ng b? v? Tp.HCM, gi?m k?t xe, tai n?n giao thông...

- Xung quanh KDC Gia Long River Town dân c? t?p trung hi?n h?u 80%, giao thông thu?n l?i nên vi?c ??u t? vào ?ây kh? n?ng sinh l?i r?t cao và nhanh.

- Di?n tích: 64m2, 80m2, 145m2, 158m2, 160m2, 180m2, 274m2.. Ti?n xây d?ng nhà ph?, bi?t th?, nhà v??n li?n k?

- C? s? h? t?ng hi?n ??i, hoàn thi?n, ?i?n âm, n??c máy.

- Pháp lý s? ?? t?ng n?n

- Thanh toán 65% khi ký h?p ??ng s? ???c t?ng 3 CH? VÀNG

- Thanh toán 95% khi ký h?p ??ng s? ???c t?ng 1 L??NG VÀNG

- Gía ch? T? 370Tr/ n?n


- Liên H? Ch? ?T: 093.755.1874 - 093.526.4746 Tu?n có xe ??a ?ón xem d? án mi?n phí!
Reply With Quote

  #12  
Old 08-30-2017, 10:40 AM
Glennopift Glennopift is offline
Bronze Member
 
Join Date: Aug 2017
Posts: 33
Cumshot booty and ass!Chubby MILF!# 8910102

Cumshot booty and ass!Chubby MILF!# 1797827
Amateures SA ass!!!Big Afrikan boobs! # 3835887
Reply With Quote
  #13  
Old 10-19-2017, 11:37 PM
minareal minareal is offline
Member
 
Join Date: Feb 2017
Posts: 9
KDC Gia Long River Town có t?ng di?n tích 5,2 ha. N?m trên 2 m?t ti?n ???ng T?nh L? 19 và T?nh L? 826. ??i di?n ch? R?ch Ki?n, ngay công viên cây xanh l?n nh?t C?n ???c. Cách khu công nghi?p C?u Tràm 5km, ch? Bình Chánh ch?a ??y 10km, cách cao t?c B?n L?c - Long Thành - D?u Giây 5km.

- Là m?t trong nh?ng ?ô th? v? tinh c?a TP. HCM và là c?a ngõ chính k?t n?i 13 t?nh Mi?n Tây vào TP. HCM.

- Giao th??ng k?t n?i thu?n l?i tr?c ti?p ??n các t?nh Mi?n Tây Nam B? và TP. HCM b?ng các tuy?n ???ng: Qu?c l? 1A, cao t?c TP. HCM - Trung L??ng, cao t?c B?n L?c - Long Thành..

- Cùng v?i vi?c tri?n khai d? án c?ng Tân T?p s?m ??a vào ho?t ??ng s? m? r?ng giao th??ng v?n chuy?n ng??i,hàng hóa gi?a Long An và các vùng khu v?c TPHCM, rút ng?n th?i gian di chuy?n ??ng th?i gi?m áp l?c giao thông ???ng b? v? Tp.HCM, gi?m k?t xe, tai n?n giao thông...

- Xung quanh KDC Gia Long River Town dân c? t?p trung hi?n h?u 80%, giao thông thu?n l?i nên vi?c ??u t? vào ?ây kh? n?ng sinh l?i r?t cao và nhanh.

- Di?n tích: 64m2, 80m2, 145m2, 158m2, 160m2, 180m2, 274m2.. Ti?n xây d?ng nhà ph?, bi?t th?, nhà v??n li?n k?

- C? s? h? t?ng hi?n ??i, hoàn thi?n, ?i?n âm, n??c máy.

- Pháp lý s? ?? t?ng n?n

- Thanh toán 65% khi ký h?p ??ng s? ???c t?ng 3 CH? VÀNG

- Thanh toán 95% khi ký h?p ??ng s? ???c t?ng 1 L??NG VÀNG

- Gía ch? T? 370Tr/ n?n
Reply With Quote
  #14  
Old 10-21-2017, 04:40 AM
minareal minareal is offline
Member
 
Join Date: Feb 2017
Posts: 9
Bán ??t m?t ti?n ch? R?ch Ki?n - ???ng T?nh L? 826 - Huy?n C?n ???c - Long An.

- KDC Gia Long River Town có t?ng di?n tích 5,2 ha. N?m trên 2 m?t ti?n ???ng T?nh L? 19 và T?nh L? 826. ??i di?n ch? R?ch Ki?n, ngay công viên cây xanh l?n nh?t C?n ???c. Cách khu công nghi?p C?u Tràm 5km, ch? Bình Chánh ch?a ??y 10km, cách cao t?c B?n L?c - Long Thành - D?u Giây 5km.
- Là m?t trong nh?ng ?ô th? v? tinh c?a TP. HCM và là c?a ngõ chính k?t n?i 13 t?nh Mi?n Tây vào TP. HCM.
- Giao th??ng k?t n?i thu?n l?i tr?c ti?p ??n các t?nh Mi?n Tây Nam B? và TP. HCM b?ng các tuy?n ???ng: Qu?c l? 1A, cao t?c TP. HCM - Trung L??ng, cao t?c B?n L?c - Long Thành..
- Cùng v?i vi?c tri?n khai d? án c?ng Tân T?p s?m ??a vào ho?t ??ng s? m? r?ng giao th??ng v?n chuy?n ng??i,hàng hóa gi?a Long An và các vùng khu v?c TPHCM, rút ng?n th?i gian di chuy?n ??ng th?i gi?m áp l?c giao thông ???ng b? v? Tp.HCM, gi?m k?t xe, tai n?n giao thông...
- Xung quanh KDC Gia Long River Town dân c? t?p trung hi?n h?u 80%, giao thông thu?n l?i nên vi?c ??u t? vào ?ây kh? n?ng sinh l?i r?t cao và nhanh.
- Di?n tích: 64m2, 80m2, 145m2, 158m2, 160m2, 180m2, 274m2.. Ti?n xây d?ng nhà ph?, bi?t th?, nhà v??n li?n k?
- C? s? h? t?ng hi?n ??i, hoàn thi?n, ?i?n âm, n??c máy.
- Pháp lý s? ?? t?ng n?n

- Thanh toán 65% khi ký h?p ??ng s? ???c t?ng 3 ch? vàng

- Gía 370Tr/ n?n

- Liên H? Ch? ?T: 093.755.1874 Tu?n có xe ??a ?ón xem d? án mi?n phí!
Reply With Quote
  #15  
Old 11-05-2017, 02:52 AM
minareal minareal is offline
Member
 
Join Date: Feb 2017
Posts: 9
Bán ??t m?t ti?n ch? R?ch Ki?n - ???ng T?nh L? 826 - Huy?n C?n ???c - Long An.

- KDC Gia Long River Town có t?ng di?n tích 5,2 ha. N?m trên 2 m?t ti?n ???ng T?nh L? 19 và T?nh L? 826. ??i di?n ch? R?ch Ki?n, ngay công viên cây xanh l?n nh?t C?n ???c. Cách khu công nghi?p C?u Tràm 5km, ch? Bình Chánh ch?a ??y 10km, cách cao t?c B?n L?c - Long Thành - D?u Giây 5km.
- Là m?t trong nh?ng ?ô th? v? tinh c?a TP. HCM và là c?a ngõ chính k?t n?i 13 t?nh Mi?n Tây vào TP. HCM.
- Giao th??ng k?t n?i thu?n l?i tr?c ti?p ??n các t?nh Mi?n Tây Nam B? và TP. HCM b?ng các tuy?n ???ng: Qu?c l? 1A, cao t?c TP. HCM - Trung L??ng, cao t?c B?n L?c - Long Thành..
- Cùng v?i vi?c tri?n khai d? án c?ng Tân T?p s?m ??a vào ho?t ??ng s? m? r?ng giao th??ng v?n chuy?n ng??i,hàng hóa gi?a Long An và các vùng khu v?c TPHCM, rút ng?n th?i gian di chuy?n ??ng th?i gi?m áp l?c giao thông ???ng b? v? Tp.HCM, gi?m k?t xe, tai n?n giao thông...
- Xung quanh KDC Gia Long River Town dân c? t?p trung hi?n h?u 80%, giao thông thu?n l?i nên vi?c ??u t? vào ?ây kh? n?ng sinh l?i r?t cao và nhanh.
- Di?n tích: 64m2, 80m2, 145m2, 158m2, 160m2, 180m2, 274m2.. Ti?n xây d?ng nhà ph?, bi?t th?, nhà v??n li?n k?
- C? s? h? t?ng hi?n ??i, hoàn thi?n, ?i?n âm, n??c máy.
- Pháp lý s? ?? t?ng n?n

- Thanh toán 65% khi ký h?p ??ng s? ???c t?ng 3 ch? vàng

- Gía 370Tr/ n?n

- Liên H? Ch? ?T: 093.755.1874 Tu?n có xe ??a ?ón xem d? án mi?n phí!
Reply With Quote
  #16  
Old 06-18-2018, 01:24 AM
xzvhdghgdh xzvhdghgdh is offline
Gold Member
 
Join Date: Sep 2017
Posts: 240
Re: GiaLong River Town-??t n?n giá r?-Ch? R?ch Ki?n-Long An-370tr

B?T ??NG S?N GIA NGUYÊN ( 091 888 26 22 ) - Chuyên:

Cho thuê c?n h? t?i qu?n 2
Bán c?n h? t?i qu?n 2
Cho thuê/ bán c?n h? Masteri, c?n h? GEM riverside

LIÊN H?:

CÔNG TY TNHH D?CH V? MÔI GI?I B?T ??NG S?N GIA NGUYÊN RIVERVIEW
45A Qu?c H??ng, Ph??ng Th?o ?i?n, Qu?n 2, Thành ph? H? Chí Minh, Vi?t Nam
Email: bdsriverview @ gmail. com
?i?n tho?i : 091 888 26 22

Website: ChoThueCanHoQuan2. Vn
Reply With Quote
Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 07:42 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.