VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Daily News
forgot Password
Register

Daily News Tin trong Ngày ...................

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 06-01-2017, 10:25 PM
CNTT_IT
Guest
 
Posts: n/a
Nh?ng th? t?c c?n thi?t khi nh?p c?nh vào Canada

TH? T?C NH?P C?NH VÀO CANADA ??N GI?N

Th? t?c nh?p c?nh Canada là m?t trong nh?ng ?i?u tr??c khi ?i du l?ch du khách c?n l?u ý ??n vì nó ???c xem nh? là m?t t?m vé thông hành ?? ?ánh d?u th?i ?i?m b?n b??c chân ??n Canada. Do ?ó th? t?c nh?p c?nh Canada khi ?i du l?ch r?t quan tr?ng ??i v?i du khách khi ??n Canada. Hôm nay EVA Air xin chia s? m?t s? l?u ý khi làm th? t?c nh?p c?nh khi ?i du l?ch ??n ??t n??c Canada ?? có m?t chuy?n ?i suôn s? nh?t trong chuy?n hành trình c?a mình. V?y Vé máy bay ?i Canada bao nhiêu ti?n? Th?i ?i?m nào thích h?p nh?t ??t vé ?i Canada? ho?c du l?ch Canada mùa nào ??p nh?t? Chúng ta cùng tìm hi?u bài vi?t d??i ?ây.

??i t??ng nên làm th? t?c nh?p c?nh ??u tiên
Ng??i ??ng ??n có ngh?a v? nh?p c?nh ??u tiên. H? có th? ?i m?t mình ho?c ?i cùng ng??i ph? thu?c nh?ng l?u ý là ng??i ?i kèm không có quy?n nh?p c?nh tr??c.
Các th? t?c chính t?i c?a kh?u
Th? t?c nh?p c?nh dành cho th??ng trú nhân áp d?ng chung t?i t?t c? các thành ph?. B?n s? ???c cung c?p m?t b?n kê khai hành lý và ph?i c?m tài li?u ??n khu v?c ki?m soát h? chi?u.
T?i khu v?c ki?m soát h? chi?u
? ?ây, b?n c?n thông báo cho nhân viên xu?t nh?p c?nh v? m?c ?ích nh?p c?nh c?a mình. Các nhân viên này s? ki?m tra b?n kê khai hành lý và th? th?c, sau ?ó h??ng d?n b?n tr?c ti?p ??n qu?y th? t?c dành cho ng??i nh?p c?.
T?i qu?y th? t?c cho ng??i nh?p c?
Các nhân viên di trú t?i ?ây s? ki?m tra l?i h? chi?u và th? th?c th??ng trú c?a b?n. ?ôi khi h? có th? yêu c?u xem b?ng ch?ng v? tài chính. ?a s? nhân viên ??u không ??m ti?n và s? ch?p nh?n thông tin do b?n khai báo nh?ng ?i?u ?ó không có ngh?a là b?n ???c phép gian l?n trong tr??ng h?p này. Sau ?ó h? s? ?i?n m?t s? thông tin vào ch?ng nh?n th??ng trú và yêu c?u b?n ký tên. Tài li?u này sau ?ó s? ???c ?ính kèm trong h? chi?u c?a b?n.
B?n s? ???c yêu c?u ?i?n vào ??n xin th? th??ng trú và cung c?p ??a ch? nhà ? ?? nh?n th? th??ng trú sau 3 – 6 tu?n. B??c qua giai ?o?n này, h? s? h??ng d?n b?n ??n các v?n phòng d?ch v? biên gi?i Canada.


T?i v?n phòng d?ch v? biên gi?i Canada
T?i v?n phòng này, b?n s? ???c yêu c?u xu?t trình (1) Danh sách hành lý mang theo; (2) danh m?c hàng hoá mang theo; (3) khai báo ti?n t?. M?c 1 & 2 ???c c?p 2 b?n, m?t b?n do v?n phòng d?ch v? biên gi?i gi? và b?n còn l?i là c?a b?n. C?n xu?t trình các gi?y t? trên khi hành lý ho?c lô hàng c?a b?n ??n.
Chú ý: N?u không mang theo b?t k? hàng hóa nào thì b?n không c?n ph?i khai báo danh sách hành hóa mang theo. V?n phòng d?ch v? biên gi?i có th? ki?m tra ng?u nhiên v? ngu?n tài chính c?a b?n, do ?ó không nên ch? quan ho?c khai báo sai s? th?t. N?u có mang theo “?? trang s?c” thì ??ng quên cung c?p ?nh c?a chúng cho các nhân viên t?i ?ây.
T?t c? các nhân viên c?a v?n phòng d?ch v? biên gi?i ??u r?t thân thi?n và vui v?. B?n s? ???c nghe câu “Chào m?ng ??n v?i Canada” r?t nhi?u l?n. N?u t?t c? các tài li?u ??u ???c in s?n và không có nhi?u ng??i x?p hàng ??i, b?n s? ???c gi?i quy?t xong trong vòng 40 phút ??n 1 ti?ng, bao g?m c? th?i gian ?i b?, l?y hành lý...
Các gi?y t? c?n mang theo khi nh?p c?nh
Cho dù ch? nh?p c?nh Canada trong vòng 1 ngày, b?n c?ng ??ng quên mang nh?ng tài li?u sau:
1. H? chi?u có d?u th? th?c.
2. Ch?ng nh?n th??ng trú (IMM 5292B).
3. Ngu?n tài chính (??i v?i tr??ng h?p không ?i theo di?n công vi?c ho?c gia ?ình).
4. ?nh theo chu?n h? chi?u (t? 2-3 t?m).
5. H? s? xin th? th??ng trú (IMM 5444E), ?ã ???c ?i?n s?n và in ra ?? d? dàng s? d?ng.
6. Danh sách các ?? dùng mang theo (M?u B4/B4A), ?ã ???c ?i?n s?n và in ra ?? d? dàng s? d?ng.
7. Danh sách t? trang (?? có giá tr?).
Các m?u ??n b?n có th? ph?i cung c?p sau khi nh?p c?nh:
8. ??n xin b?o hi?m xã h?i (NAS 2120) (không c?n thi?t ? t?i c?a kh?u, có th? làm sau ? nh?ng d?ch v? t?i Canada).
9. Gi?y ch?ng nh?n tiêm ch?ng cho con cái (không c?n thi?t ? t?i c?a kh?u, có th? làm sau khi xin nh?p h?c ? tr??ng).
Chú ý: Hãy s?p x?p m?i th? ng?n n?p ?? t?o ?n t??ng t?t h?n khi cung c?p h? s? cho nhân viên xu?t nh?p c?nh hay c? quan d?ch v? biên gi?i Canada (?i?u này s? khi?n h? hài lòng và làm th? t?c trôi tr?y h?n).
T?i c?a kh?u Canada
Các c?a kh?u chính c?a Canada: Máy bay ??n Canada s? ?áp xu?ng m?t trong nh?ng sân bay qu?c t? c?a qu?c gia này, th??ng là Vancouver, Toronto hay Montreal – 3 thành ph? chính c?a Canada. T? ?ây b?n s? ti?p t?c ?i ??n các ??a ?i?m khác trong lãnh th? Canada.
Theo quy ??nh, khi ??n c?a kh?u ??u tiên c?a Canada, b?n s? ph?i l?y t?t c? hành lý c?a mình ra ?? làm th? t?c nh?p c?nh và h?i quan, sau ?ó chuy?n ti?p ?i các n?i khác trong n?i ??a (n?u có).
T? khai h?i quan:G?n ??n Canada, ti?p viên s? phát cho b?n m?t t? khai h?i quan (kiêm m?u di trú) g?m m?t t? duy nh?t. B?n có th? ?i?n vào t? khai b?ng m?t trong hai th? ti?ng chính th?c c?a Canada là Anh hay Pháp. M?i vi?c hoàn t?t, b?n ?i l?y hành lý ? khu v?c b?ng chuy?n (carrousel, conveyor) và ??y ra ngoài c?a. Khi ra ??n ngoài, b?n giao l?i t? khai h?i quan cho nhân viên h?i quan ??ng tr?c ? ?ây. N?u không có gì c?n khám hành lý. T?i ?ây, nhân viên h?i quan s? yêu c?u b?n m? vali túi xách … cho h? ki?m tra. Xong xuôi b?n s? ???c ch? l?i ra ngoài. Chuy?n ti?p ?i n?i ??a: N?u b?n c?n chuy?n máy bay ?i ti?p, b?n c?n tìm qu?y ??ng ký có ch? “transit” bình th??ng ? g?n l?i ra. Khu v?c b?n ??n th??ng là “arrival” và n?m khác v?i khu v?c ?i “departure” cho nên các b?n ph?i ??y hành lý c?a mình sang khu v?c ?i m?i ??ng ký ti?p ???c.

Thông tin chi ti?t t?i ?ây: korean-air.biz/nhung-luu-y-khi-lam-thu-tuc-nhap-canh-di-du-lich-canada

??t vé máy bay ?i du l?ch Canada ? ?âu giá r? nh?t t?i TPHCM?

Hi?n nay khách hàng có r?t nhi?u cách ?? ??t mua vé máy bay ?i Canada nh?: ??t tr?c ti?p trên trang thông tin chính c?a hãng ho?c tìm ??n m?t ??i lý bán vé uy tín ?? ???c t? v?n hành trình và s? h?u vé máy bay giá r? m?t cách nhanh chóng và chính xác nh?t.

EVA Air Vi?t Nam là m?t trong nh?ng ??i lý cung c?p vé máy bay ?i Canada giá r? uy tín trên th? tr??ng ???c nhi?u khách hàng tin ch?n hi?n nay trên th? tr??ng t?i TPHCM.

V?i nhi?u n?m kinh nghi?m cùng v?i ??i ng? chuyên viên t? v?n lành ngh? ??i lý EVA Air Vi?t Nam c?a chúng tôi ?ã tr? thành ng??i b?n ??ng hành khách hàng trên t?ng chuy?n hành trình. Hãy liên h? v?i chúng tôi theo sau ?? s? h?u nh?ng t?m vé máy bay ?i Canada giá r? t?t nh?t cho chuy?n hành trình ?i du l?ch khám c?a mình nhé.
Reply With Quote

  #2  
Old 06-06-2018, 05:47 AM
xzvhdghgdh xzvhdghgdh is offline
Gold Member
 
Join Date: Sep 2017
Posts: 240
Re: Nh?ng th? t?c c?n thi?t khi nh?p c?nh vào Canada

B?T ??NG S?N GIA NGUYÊN ( 091 888 26 22 ) - Chuyên:

Cho thuê c?n h? t?i qu?n 2
Bán c?n h? t?i qu?n 2
Cho thuê/ bán c?n h? Masteri, c?n h? GEM riverside

LIÊN H?:

CÔNG TY TNHH D?CH V? MÔI GI?I B?T ??NG S?N GIA NGUYÊN RIVERVIEW
45A Qu?c H??ng, Ph??ng Th?o ?i?n, Qu?n 2, Thành ph? H? Chí Minh, Vi?t Nam
Email: bdsriverview @ gmail. com
?i?n tho?i : 091 888 26 22

Website: ChoThueCanHoQuan2. Vn
Reply With Quote
  #3  
Old 06-18-2018, 01:28 AM
xzvhdghgdh xzvhdghgdh is offline
Gold Member
 
Join Date: Sep 2017
Posts: 240
Re: Nh?ng th? t?c c?n thi?t khi nh?p c?nh vào Canada

B?T ??NG S?N GIA NGUYÊN ( 091 888 26 22 ) - Chuyên:

Cho thuê c?n h? t?i qu?n 2
Bán c?n h? t?i qu?n 2
Cho thuê/ bán c?n h? Masteri, c?n h? GEM riverside

LIÊN H?:

CÔNG TY TNHH D?CH V? MÔI GI?I B?T ??NG S?N GIA NGUYÊN RIVERVIEW
45A Qu?c H??ng, Ph??ng Th?o ?i?n, Qu?n 2, Thành ph? H? Chí Minh, Vi?t Nam
Email: bdsriverview @ gmail. com
?i?n tho?i : 091 888 26 22

Website: ChoThueCanHoQuan2. Vn
Reply With Quote
Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 07:39 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.