VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Daily News
forgot Password
Register

Daily News Tin trong Ngày ...................

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 06-23-2018, 01:50 AM
azurelight azurelight is offline
Member
 
Join Date: Apr 2017
Posts: 25
C? h?i cho nhà ??u t? khi lãi su?t ?n ??nh v?i B?o hi?m Nhân th? Prudential

N?m 2017, lãi su?t ti?p t?c ?n ??nh, l?i su?t trái phi?u gi?m nh?ng chi phí v?n th?p h?n, giúp n?n kinh t? t?ng tr??ng t?t. S? li?u c?a ?y ban Giám sát Tài chính Qu?c gia cho th?y lãi su?t huy ??ng VN? k? h?n trên 12 tháng ph? bi?n quanh m?c 6,4%-7,2% m?t n?m. Trong khi ?ó, lãi su?t cho vay ? m?c 6,8%-11% m?t n?m.

Th? tr??ng trái phi?u c?ng ghi nh?n m?t n?m thêm nhi?u con s? k? l?c m?i khi lãi su?t phát hành bình quân trái phi?u chính ph? gi?m, t? 6,28% n?m 2016 xu?ng 6,1% n?m 2017. Ngoài ra, m?c lãi su?t trúng th?u ???c ?i?u ch?nh gi?m t? 0,6% xu?ng 1,9% m?t n?m ? t?t c? các k? h?n.

Th?ng kê c?a Thomson Reuters Datastream ??u n?m 2018 cho th?y lãi su?t trái phi?u gi?m d?n trong kho?ng th?i gian g?n ?ây ? m?i qu?c gia, k? c? các n??c phát tri?n và Vi?t Nam không ngo?i l?. ?i?u này ??ng ngh?a v?i vi?c l?i su?t ??u t? t? trái phi?u gi?m, nh?ng ng??c l?i, chi phí v?n th?p h?n giúp n?n kinh t? t?ng tr??ng t?t.
[?IMG]
N?m nay, lãi su?t ???c d? báo s? ti?p t?c ?n ??nh. Theo ?y ban Giám sát tài chính Qu?c gia, lãi su?t huy ??ng và cho vay VN? n?m 2018 d? báo khá ?n ??nh so v?i n?m 2017, v?i biên ?? dao ??ng kho?ng 0,2 ?i?m ph?n tr?m.

Th? tr??ng c? phi?u m?i ?ây ?i?u ch?nh gi?m r?t m?nh. Tính ??n ngày 25/4, th? tr??ng ch?ng khoán Vi?t Nam ?ã b?c h?i 14 t? USD giá tr? v?n hóa so v?i th?i ?i?m ??u tháng. Th? tr??ng nhà ??t c?ng có nh?ng c?nh báo ??u tiên v? nguy c? bong bóng. Tuy nhiên, th? tr??ng trái phi?u ti?p t?c sôi ??ng m?c cho lãi su?t trúng th?u liên t?c gi?m trong n?m ngoái và v? m?c th?p k? l?c trong vòng 11 n?m qua.

Th?c t? ??u t? trái phi?u v?i t? tr?ng phù h?p v?n mang l?i k?t qu? t?t. Ch?ng h?n nh? báo cáo th??ng niên tình hình ho?t ??ng Qu? Liên k?t ??n v? c?a Prudential cho bi?t, giá tr? qu? PRUlink Trái phi?u Vi?t Nam t?ng tr??ng ??n 10,9% trong n?m 2017, cao h?n nhi?u so v?i m?c lãi su?t ngân hàng và lãi su?t trúng th?u trái phi?u chính ph?.

Ch?n c? phi?u t?ng tr??ng nóng hay trái phi?u an toàn là tùy vào “kh?u v?” r?i ro c?a m?i ng??i, nh?ng các nhà ??u t? ?ã có nhi?u l?a ch?n h?n. ?i?n hình, ngày 31/12/2017, giá tr? qu? PRUlink c? phi?u Vi?t Nam (Danh m?c ??u t? C? phi?u t?i thi?u 80%) t?ng tr??ng ??n 56,6%. Mu?n an toàn h?n n?a, các nhà ??u t? có th? l?a ch?n qu? PRUlink Cân b?ng (Danh m?c ??u t? C? phi?u t? 35%-65% , trái phi?u và ti?n g?i ngân hàng t? 35%-65%) v?i t?c ?? t?ng tr??ng 32,5%.

Th?c t?, ch?n ??u t? cá nhân thông qua các s?n ph?m b?o hi?m liên k?t ??u t? c?ng có nh?ng l?i th? riêng nh? ???c gia t?ng b?o v? tài chính (t? phía h?p ??ng b?o hi?m), s? ti?n ??u t? không c?n l?n và có th? linh ho?t thay ??i theo nhu c?u t?ng giai ?o?n. Linh ho?t là m?t trong nh?ng y?u t? quan tr?ng giúp các s?n ph?m b?o hi?m liên k?t ??u t? ???c chú ý h?n trong nh?ng n?m qua.

Công ty B?o Hi?m Nhân Th? Prudential Vi?t Nam.
Hotline: 1800 1247
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 05:55 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.