VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Daily News
forgot Password
Register

Daily News Tin trong Ngày ...................

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 06-17-2018, 01:43 AM
azurelight azurelight is offline
Member
 
Join Date: Apr 2017
Posts: 25
B?o hi?m Nhân th? Prudential t?ng k?t 10 n?m hành trình Cùng Xây T??ng Lai

Ngày 16/05/2018, Công ty B?o hi?m Nhân th? Prudential Vi?t Nam ph?i h?p cùng Plan International t? ch?c l? khánh thành tr??ng m?m non Nà Dé (Hà Giang) theo mô hình “Tr??ng H?c An Toàn”.

Tr??c ?ó, vào ngày 26/04/2018, tr??ng m?m non Ba Ngày (Qu?ng Tr?) c?ng ???c khánh thành và ??a vào s? d?ng. ?ây c?ng là s? ki?n khép l?i 5 n?m hành trình “Cùng Xây T??ng Lai” c?a Prudential v?i nhi?u k?t qu? t?t ??p, ?óng góp tích c?c cho c?ng ??ng, ??c bi?t là tr? em
[?IMG]
Khánh thành tr??ng m?m non Nà Dé thu?c d? án “Tr??ng H?c An Toàn”

“Cùng Xây T??ng Lai” là d? án ???c kh?i x??ng và tri?n khai b?i Prudential Vi?t Nam t? n?m 2013 v?i ngu?n qu? ???c tài tr? t? ch??ng trình “Chairman’s Challenge” - m?t ch??ng trình ??ng ký tình nguy?n hàng n?m do T?p ?oàn Prudential phát ??ng dành cho toàn th? nhân viên Prudential toàn c?u. Sau 5 n?m tri?n khai, t?ng ngu?n v?n tài tr? t?i Vi?t Nam ??t 33,6 t? ??ng, nâng c?p và xây m?i 26 ngôi tr??ng nh?m mang ??n m?t c? s? h?c t?p t?t h?n cho kho?ng 2.000 h?c sinh t?i các t?nh thành trên c? n??c.

Công ty B?o Hi?m Nhân Th? Prudential Vi?t Nam.
Hotline: 1800 1247
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
B?o hi?m Prudential h?p tác cùng Vietbank giúp khách hàng d? ti?p c?n h?n azurelight Celebrity News 1 08-08-2018 03:23 AM
Ngày 14/04/2018 Prudential ???c vinh danh là Công ty B?o hi?m Nhân th? hàng ??u Vi?t azurelight Daily News 2 06-18-2018 01:32 AM
B?o hi?m Nhân th? Prudential ra m?t gói gi?i pháp b?o v? k?t h?p ??u t? azurelight Daily News 0 06-16-2018 02:17 AM
B?o hi?m Nhân th? Prudential xây 26 ngôi tr??ng m?m non cho tr? em c? n??c azurelight Daily News 0 06-10-2018 02:27 AM
hành trình du l?ch b?i t?i bình l?p - v?nh hy CNTT_IT Daily News 0 04-03-2017 01:56 AM


All times are GMT -5. The time now is 06:53 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.