VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Daily News
forgot Password
Register

Daily News Tin trong Ngày ...................

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 05-24-2017, 11:46 PM
CNTT_IT
Guest
 
Posts: n/a
??t vé máy bay ?i canada tháng nào r? nh?t trong n?m

Canada qu?c gia n?m ? B?c M?, c?ng là ??t n??c có di?n tích l?n th? 2 trên th? gi?i v?i 7 vùng - 7 màu s?c khác nhau. V?i di?n tích r?ng l?n và vô vàn c?nh quan ??p, b?n s? khó có th? khám phá h?t Canada ch? trong 1 l?n ??t chân t?i. ??t ngay vé máy bay ?i Canada t?i korean-air.biz ?? có chuy?n tr?i nghi?m và khám phá v??ng qu?c r?ng l?n này và ch?c ch?n ?ó s? là chuy?n ?i ?? ??i cho m?i du khách.

Hành trình ??n v?i ??t n??c Canada

Th? t?c nh?p c?nh Canada

??i v?i ??i t??ng là ng??i ?i du l?ch: Canada ???c bi?t ??n là m?t qu?c gia khá ch?t ch? trong v?n ?? c?p th? th?c xu?t nh?p c?nh cho khách du l?ch. Vi?c xin visa Canada khó t??ng t? nh? visa M? khác m?t ch? ?ó chính là Lãnh s? quán Canada s? không sét VISA b?ng hình th?c ph?ng v?n tr?c ti?p mà b?t bu?c xem sét h? s? tr?c ti?p qua lãnh s? ??i s? quán. Th?i gian xem xét VISA khá lâu chính vì th? chuyên gia c?a chúng tôi khuyên b?n n?u ?ã có k? ho?ch du l?ch t?i Canada thì nên n?p tr??c t? 1 – 2 tháng

Thông tin sân bay ? Canada

Canada hi?n có 530 sân bay ?ang ho?t ??ng, trong ?ó có 5 sân bay chính là: sân bay qu?c t? Pearson, sân bay qu?c t? Pierre Eliott Trudeau, sân bay qu?c t? Vancouver, sân bay Calgary, sân bay qu?c t? Ottawa. T?t c? các sân bay l?n t?i qu?c gia này ??u ???c ??u t? và trang b? vô cùng hi?n ??i, ph?c v? t?t c? các lo?i máy bay trên t?t c? các cung ???ng t? Canada ?i và ??n các qu?c gia và vùng lãnh th? trên th? gi?i. V?y sân bay nào ?i canada có giá r? nh?t? và nên mua vé máy bay ?i canada tháng nào r? nh?t trong n?m?

N?m gi?a biên gi?i ?ông-B?c c?a Mississauga và thành ph? Toronto, sân bay qu?c t? Pearson hi?n là sân bay t?p n?p nh?t Canada và là m?t ph?n c?a H? th?ng các sân bay qu?c gia. Sân bay x?p th? 29 trong b?ng x?p h?ng các sân bay b?n r?n nh?t th? gi?i, và x?p th? 23 trong các sân bay b?n r?n nh?t th? gi?i v? l?u l??ng giao thông (n?m 2005).

Các chuy?n bay Vi?t Nam ?i Canada

? Vi?t Nam v?n ch?a có ???ng bay th?ng ??n Canada, b?n s? quá c?nh ? m?t s? ??a ?i?m tùy theo hãng hàng không b?n ch?n. Có r?t nhi?u hãng hàng không khai thác ???ng bay này nh? Eva Air (quá c?nh ? ?ài B?c), Cathay Pacific (quá c?nh ? H?ng Kông), Vietnam Airlines (liên danh v?i Delta), China Airlines,… nên vi?c tìm và s? h?u nh?ng chi?c vé máy bay ?i Canada giá r? là ??u không h? khó. D??i ?ây là m?t s? hành trình ph? bi?n ??n Canada, cùng giá vé b?n có th? tham kh?o.

??t n??c Canada có gì h?p d?n?

Canada, thiên ???ng du l?ch v?i vô s? ?i?m ??n

Du l?ch ??n x? s? lá phong lãng m?n này b?n s? không c?n b?n kho?n cho nh?ng suy ngh? nên làm gì, ? ?âu và ?n gì,… b?i là qu?c gia l?n th? hai trên th? gi?i, Canada th?a s?c ?áp ?ng m?i nhu c?u ?n ch?i c?a các tín ?? du l?ch. ?i?m d?ng chân ??u tiên c?a du khách s? h?u vé máy bay ?i Canada ch?c không n?i nào khác ngoài thành ph? Vancouver, n?i ???c m?nh danh là “hòn ng?c Thái Bình D??ng”. T?i ?ây b?n s? ???c ghé th?m các ??a danh n?i ti?ng nh? công viên Stanley, c?u treo Capilano, ??o Granville, v?nh Oak,…

M?t thành ph? khác c?ng hút khách không kém Vancouver ?ó là Toronto. N?i s? h?u c?nh quan yên bình v?i r?t nhi?u ?i?m ??n thú v? khi?n du khách khó có th? quên ???c. ?ó là qu?ng tr??ng Thành ph?, tháp CN, b?o tàng giày BATA, B?o tàng hoàng gia Ontario, Công viên N? Hoàng, c?ng Queen's Quay Harbourfront n?i ti?ng,... Ngoài ra, còn r?t nhi?u thành ph? v?i nh?ng ??a ?i?m du l?ch h?p d?n khác ?ang ch? b?n khám phá.

?m th?c ??c ?áo v?i nh?ng món ?n h?o h?ng

M?c dù không ?a d?ng và phong phú nh? ?m th?c Châu Á, nh?ng n?n ?m th?c ? ??t n??c Canada ???c nh?n xét là ??c ?áo v?i nhi?u món ?n h?o h?ng. tôm hùm, ?c vòi voi, siro lá phong, r??u vang ?á, d?u h?t c?i,... là nh?ng món mà không có du khách s?m vé máy bay ?i Canada nào có th? t? ch?i ???c. ?ây là nh?ng món ?n truy?n th?ng n?i ti?ng c?a ??t n??c x? lá phong xinh ??p. Bên c?nh ?ó, b?n c?ng có th? th??ng th?c t?t c? nh?ng món ?n n?i ti?ng trên kh? th? gi?i khi ??t chân ??n Canada.

Canada, thánh ??a cho nh?ng ng??i thích mua s?m

V?i hàng lo?t các các trung tâm mua s?m, khu ph?c h?p cùng các khu ngoài tr?i truy?n th?ng,… Canada ???c ví nh? thánh ??a dành riêng cho nh?ng ai có s? thích mua s?m. Nói ??n các trung tâm mua s?m n?i ti?ng ? ?ây ph?i ??n nh? West Edmonton Mall, La Baie, Chinatown, Davie Village, ch? Punjabi, Pacific Centre,… N?i b?n có th? tìm th?y m?i món hàng hóa t? cao c?p ??n bình dân v?i m?c giá vô cùng h?p lý. N?u muôn mua s?m thu?n ti?n h?n b?n có th? ??n ?ây vào hai mùa sale l?n nh?t n?m là mùa hè và mùa ?ông.

Nh?ng l? h?i hút khách nh?t ? Canada

C?ng gi?ng nh? nh?ng qu?c gia khác, l? h?i là m?t ph?n không th? thi?u, trong n?n v?n hóa truy?n th?ng c?a m?i dân t?c. Các l? h?i và s? ki?n l?n nh? di?n ra vào m?i th?i ?i?m trong n?m. Tuy nhiên, ???c du khách mong ch? nh?t là l? h?i Winterlude (6/2 - 22/2) di?n ra t?i b? kênh Rideau, thu?c thành ph? Ottawa; Shediac Lobster Fest ( tháng 7) m?t l? h?i tôm hùm náo nhi?t ???c t? ch?c t?i New Brunswick; L? h?i l?ng ?èn ? Montreal (9/9 - 31/10); L? h?i R??u ? Niagara (16/9 – 25/9) v?i h?n 100 s? ki?n thú v?,…

Mua vé máy bay ?i Canada ? ?âu?

?ó ch? m?i là m?t vài ?i?u thú v? ? ??t n??c l?n th? hai trên th? gi?i, b?i trên th?c t? s? còn nhi?u ?i?u h?p d?n h?n th?. N?u mu?n ???c tr?i nghi?m t?t c? chúng thì hãy liên h? ngay v?i chúng tôi ?? có th? nh?n ???c nh?ng chi?c vé máy bay ?i Canada uy tín v?i m?c giá h?p d?n nh?t, v?y câu h?i ??t ra là vé máy bay ?i canada bao nhiêu ti?n? và mua vé máy bay n?i nào uy tín? chúng tôi là ??i lý ???c ?y quy?n bán vé qu?c t? t?i vi?t nam, ??n v?i chúng tôi hành khách s? an tâm v? d?ch v? cùng nh?ng ch??ng trình h?u ?ãi dành riêng cho khách hàng.
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 09:10 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.