VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Celebrity News
forgot Password
Register

Celebrity News Thông tin về giới điện ảnh và ca nhạc ...........

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 04-13-2018, 01:45 AM
azurelight azurelight is offline
Member
 
Join Date: Apr 2017
Posts: 12
Công ty B?o Hi?m Nhân Th? Chubb Life khai tr??ng phòng giao d?ch th? hai ta?i Hà N?i

Ngày 9/4/2018, Công ty B?o Hi?m Nhân Th? Chubb Life Vi?t Nam chính th?c khai tr??ng phòng giao d?ch th? hai ta?i t?ng 18, Tòa nhà TNR Tower, s? 54A Nguy?n Chí Thanh, ph??ng Láng Th??ng, qu?n ??ng ?a, Hà N?i.

Là ??a ?i?m giao d?ch th? hai c?a Chubb Life t?i Hà N?i, v?n phòng m?i ???c thi?t k? theo phong cách hi?n ??i, th? hi?n qua 9 màu s?c ??c tr?ng ??i di?n cho T?p ?oàn Chubb, mang ??n không gian làm vi?c thân thi?n, c?i m?, góp ph?n t?ng c??ng s? giao ti?p c?a nhân viên m?t cách tr??c tiê?p và hiê?u qu? h?n. Bên c?nh ?ó, Chubb Life Vi?t Nam c?ng chú tr?ng ??u t? trang thi?t b? hi?n ??i cho phòng h?p, phòng hu?n luy?n – ?ào t?o, nh?m t?o ?i?u ki?n t?t nh?t ?? nhân viên và ??i ng? kinh doanh làm vi?c, và ph?c v? khách hàng.

[?IMG]
??i di?n Chubb Life Vi?t Nam c?t b?ng khai tr??ng phòng giao d?ch m?i.

Ông Lâm H?i Tu?n, Ch? t?ch H?i ??ng Qu?n tr? kiêm T?ng Giám ??c Chubb Life Vi?t Nam, cho bi?t: "Th? tr??ng mi?n B?c, ??c bi?t là Hà N?i, luôn n?m trong chi?n l??c t?ng c??ng m?c ?? hi?n di?n và nâng cao n?ng l?c c?nh tranh c?a Chubb Life Vi?t Nam, b?i t?c ?? phát tri?n v??t b?c v? kinh t? - xã h?i và nhu c?u ngày càng t?ng c?a ng??i dân ??a ph??ng v? các gi?i pháp b?o v? tài chính. Vi?c khai tr??ng thêm phòng giao d?ch t?i Hà N?i cho th?y s? phát tri?n và m? r?ng ho?t ??ng kinh doanh không ng?ng c?a Chubb Life Vi?t Nam".

[?IMG]
Phòng giao d?ch m?i v?i không gian làm vi?c thân thi?n, c?i m?, ?áp ?ng ??y ?? nhu c?u c?a khách hàng.

Hi?n Chubb Life Vi?t Nam ?ang s? h?u 73 v?n phòng trên c? n??c, v?i ??i ng? h?n 29.000 Qu?n lý và ??i di?n Kinh doanh. "V?i s? ??u t? m?nh m? c?a công ty, chúng tôi tin r?ng phòng giao d?ch m?i t?i Hà N?i s? ?áp ?ng t?i ?a nhu c?u c?a khách hàng v? nh?ng gi?i pháp b?o v? tài chính hi?u qu?, h? tr? t?t nh?t cho khách hàng t?i ??a ph??ng và ?óng góp tích c?c vào k?t qu? kinh doanh c?a công ty", ông Lâm H?i Tu?n chia s? thêm.

Liên h? công ty B?o Hi?m Nhân Th? Chubb Life ?? tìm hi?u thông tin các gói b?o hi?m dành riêng cho b?n t?i:
Hotline: (84 28)3827 8123
Website: Chubb Vietnam
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Chuyện Đời Công Nhân - Lương Gia Hùng ft. Lương Gia Huy a_hui_ Video and Film Sharing 0 12-17-2012 02:56 AM
Gia Tộc Phong Vân - The Drive of Life 60/60End hellboy33333 Video and Film Sharing 0 05-06-2011 09:45 PM
Uyên Linh công khai xin lỗi vụ hát "Đường cong" bomam Celebrity News 0 03-04-2011 03:01 AM
Phùng Thiệu Phong Bị Tai Nạn Giao Thông Nghiêm Trọng (Số 378 ) HoaSuTrang Celebrity News 2 02-16-2008 06:40 PM
Throughout life English Poems 2 05-29-2005 08:04 PM


All times are GMT -5. The time now is 02:51 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.