VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Daily News
forgot Password
Register

Daily News Tin trong Ngày ...................

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 07-14-2018, 02:23 AM
azurelight azurelight is offline
Member
 
Join Date: Apr 2017
Posts: 25
B?o Hi?m Nhân Th? Prudential ti?p t?c vào top 10 công ty b?o hi?m uy tín n?m 2018

V?a qua, công ty c? ph?n Báo cáo ?ánh giá Vi?t Nam (Vietnam Report) ?ã công b? danh sách top 10 công ty b?o hi?m uy tín n?m 2018. B?o Hi?m Nhân Th? Prudential là công ty b?o hi?m 3 n?m liên ti?p có tên trong danh sách uy tín này.

Theo ?ó, các công ty ???c ?ánh giá, x?p h?ng d?a trên 3 tiêu chí chính:
(1) n?ng l?c và hi?u qu? tài chính th? hi?n trên báo cáo tài chính ki?m toán n?m g?n nh?t (t?ng tài s?n, t?ng doanh thu, l?i nhu?n sau thu?, hi?u qu? s? d?ng v?n... );
(2) uy tín truy?n thông ???c ?ánh giá b?ng ph??ng pháp Media Coding - mã hóa các bài vi?t v? công ty b?o hi?m trên các kênh truy?n thông có ?nh h??ng;
(3) ?i?u tra kh?o sát v? m?c ?? nh?n bi?t và s? hài lòng c?a khách hàng v?i các s?n ph?m/ d?ch v? b?o hi?m; kh?o sát nhóm chuyên gia tài chính v? v? th? và uy tín c?a các công ty b?o hi?m trong ngành; vi?c ?i?u tra kh?o sát v? tình hình c?a các công ty b?o hi?m ???c th?c hi?n trong tháng 5-2018 v? quy mô v?n, t?c ?? t?ng tr??ng doanh thu, l?i nhu?n, k? ho?ch ho?t ??ng trong n?m...
[?IMG]
Theo các chuyên gia, ?ây là gi?i th??ng nh?m tôn vinh các doanh nghi?p uy tín trong ngành ngân hàng - b?o hi?m - ch?ng khoán, nh?ng doanh nghi?p t?o ???c v? th? trên th? tr??ng tài chính ngân hàng, b?o hi?m, có nh?ng chi?n l??c phát tri?n kinh doanh t?t và có hình ?nh ?n t??ng trong m?t công chúng và nhà ??u t?.

Là ??n v? 3 n?m liên ti?p ???c bình ch?n, ??i di?n B?o Hi?m Nhân Th? Prudential cho bi?t ??n v? này ?ang tích c?c ??y m?nh ho?t ??ng kinh doanh. Tháng 6-2018 v?a qua, ??n v? này c?ng ?ã ???c B? Tài chính ch?p thu?n v? vi?c t?ng v?n ?i?u l? lên 4.128 t? ??ng, kh?ng ??nh cam k?t ??u t? lâu dài c?a t?p ?oàn t?i th? tr??ng Vi?t Nam.

Công ty B?o Hi?m Nhân Th? Prudential Vi?t Nam.
Hotline: 1800 1247
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
B?o Hi?m Nhân Th? Prudential có d?n ??u ngành b?o hi?m n?m nay ? azurelight Celebrity News 5 10-21-2018 04:58 AM
C? h?i cho nhà ??u t? khi lãi su?t ?n ??nh v?i B?o hi?m Nhân th? Prudential azurelight Daily News 0 06-23-2018 02:50 AM
Ngày 14/04/2018 Prudential ???c vinh danh là Công ty B?o hi?m Nhân th? hàng ??u Vi?t azurelight Daily News 2 06-18-2018 02:32 AM
B?o hi?m Nhân th? Prudential ra m?t gói gi?i pháp b?o v? k?t h?p ??u t? azurelight Daily News 0 06-16-2018 03:17 AM
B?o hi?m Nhân th? Prudential xây 26 ngôi tr??ng m?m non cho tr? em c? n??c azurelight Daily News 0 06-10-2018 03:27 AM


All times are GMT -5. The time now is 08:32 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.