VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Members Exchange > Câu Lạc Bá»™ Làm Quen
forgot Password
Register

Câu Lạc Bộ Làm Quen Xin Tự Giới thiệu nếu Muốn *8*

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 01-17-2020, 09:51 AM
lanp87030 lanp87030 is offline
Bronze Member
 
Join Date: Jun 2017
Posts: 69
t?o g?i ý keywords tìm ki?m trên Coccoc

create g?i ý t? khóa tìm ki?m trên Coccoc. ph?i anh ch? em ?ã t?ng s? d?ng ph??ng ti?n l?p google ?ã bi?t nh?ng t? khóa g?i ý trên thanh t?m c?ng nh? các t? khóa xu?t hi?n bên d??i các k?t qu? thì gi? ?ây b?n hoàn toàn có th? có ???c danh sách t? khóa g?i ý nh? mong mu?n trên ph??ng ti?n kiêng Coccoc hay Coccoc search engine.

l?i. c?a vi?c t?o ra g?i ý kho?ng trên ph??ng ti?n coccoc search nh? th? nào?

Ngoài vi?c g?y d?ng uy tín c?a th??ng hi?u trên th? tr??ng online, b?n hoàn toàn có th? có ???c doanh thu t? vi?c b?m vào các t? khóa xu?t hi?n g?i ý. ??ng ngh?a giúp website b?n t?ng l??t truy c?p t? kho?ng thiên nhiên. Và m?t lý do ??c bi?t n?a là trình duy?t C?c C?c ?ang càng ngày càng ???c ng??i Vi?t dùng nh?u h?n. b?i th? vi?c t?o g?i ý t? khóa trên CocCoc là m?t vi?c làm khôn ngoan mang m?t ti?m n?ng l?n cho t??ng lai website và vi?c làm ?n, kinh doanh c?a b?n.

Tìm hi?u v? trình duy?t CocCoc

CocCoc (C?c C?c) ???c ?ánh giá là trình duy?t thu?n Vi?t v?i nhi?u d?ng c? h? tr? phù h?p v?i nhu c?u ki?m c?a ng??i Vi?t. thành ra hi?n, qu?ng cáo C?c C?c ?ang ???c r?t nhi?u ng??i ch?n l?c
Ch?c n?ng nó tích h?p trong trình duy?t nè download nhanh nh? IDM, vào Facebook không b? ch?n…
hi?n th?i, C?c C?c v?n là m?t trình duy?t còn non tr?, khá m?i t?i Vi?t Nam. Tuy nhiên, r?t nhi?u cá nhân ch? ngh?a, doanh nghi?p v?n ch?n ch?y d?ch v? SEO t? khóa CocCoc, b?i nh?ng l?i th? mà nó ?em l?i.

C?c C?c là m?ng ch?ng l?n nh?t Vi?t Nam có trình duy?t riêng, ng??i dùng C?c C?c r?t ?ông, cho nên SEO Top Google không là ch?a ??

Coccoc suggest là gì?

– Coccoc suggest (Coccoc g?i ý t? khóa) hay Coccoc autocomplete (Coccoc t? ??ng hoàn thành) là tính n?ng t? ??ng hoàn thi?n t?m nã khi ng??i dùng nh?p t? khóa trong h?p kiêng.

– Khi b?n ng?n trên google b?n nh?p keyword (t? khóa) Coccoc s? xu?t hi?n các g?i ý giúp b?n có th? ch?n mà không c?n gõ h?t c? m?c tàu khóa – b?n có th? dùng nút lên + xu?ng và Enter ?? ch?n nhanh m?t k?t qu? thay vì dùng chu?t. Và g?i ý này c?a Coccoc ???c g?i là Coccoc Suggest.

cách t?o Coccoc suggest

– D??i ?ây là ph?n h?p tho?i g?i ý hay còn ???c g?i là Suggest box – m?t thu?t ng? mà dân SEO hay g?i. Ngoài ra Suggest box còn ???c hi?u r?ng ra trong ph?n các ch?ng liên t??ng c?a t? khóa.


ích c?a Coccoc Suggest

2.1 ??i v?i ng??i kiêng

ki?m ??c th?i gian d?o

?? xu?t t? khóa h?u ích

S?a sai chính t? t?t
L?p l?i 1 t? khóa ki?m yêu thích cho các b?n.

2.2 ??i v?i ng??i làm SEO
Nghiên c?u t? khóa

N?m b?t khuynh h??ng kiêng

H??ng khách hàng d? dàng ti?p c?n ??n s?n ph?m, d?ch v? h?n.


Build content, chèn keywords, t? khóa th??ng hi?u

– Xác ??nh t? khóa Suggest: T? khóa Suggest là nh?ng t? khóa ??c tr?ng, dài và d? SEO h?n. nên chi ?? có Coccoc suggest tr??c tiên b?n c?n TOP 1 t? khóa này tr??c.

– Vi?t n?i dung xoay quanh t? khóa g?i ý Suggest: Làm n?i dung xoay quanh t? khóa b?n ?ã ch?n, làm anchor text, ?i link và vi?t th?t nhi?u n?i dung.

– Marketing chi?n d?ch, ??ng lên m?ng t?ng l?p, di?n ?àn, v?n ng??i quan hoài: ?i link di?n ?àn, ??ng lên M?ng t?ng l?p Facebook, Zalo,.. m?i ph??ng ti?n truy?n thông tr?c tuy?t ?? t?o nên c?n s?t ho?c gây ???c s? ?? ý l?n.

3.2 S? d?ng các ph?n m?m Coccoc suggest ?? t?ng l??ng traffic cho website

– ?ây là m?t ph??ng pháp cho k?t qu? nhanh và ch? ??ng.

– V?i ph?n m?m t?o Coccoc Suggest b?n c?n SEO t? khóa lên trang 1 sau ?ó c?m ph?n m?m ch?y thì s? có k?t qu?. Ph?n m?m càng t?t thì gi? l?p càng sâu nh? thay ??i IP, thay ??i ??a ch? MAC, thay ??i User agent, ??i thay ?? phân gi?i màn hình, tham s? windows, ??i thay thi?t b?, …

D?ch v? t?o Coccoc suggest c?a R?ng ??i D??ng

icon T?o Coccoc Suggest: ??a t? khóa c?a b?n vào Suggest Box.

Duy trì t? khóa c?a b?n trong Box Suggest: t? khóa trong Coccoc Suggest là bi?u l? c?a l??ng search t? nhiên theo th?i kì do v?y b?n c?n ph?i duy trì.

Th?ng h?ng t? khóa c?a b?n trong Box Suggest: t? khóa b?n ?ã n?m trong Google Suggest chúng tôi s? giúp b?n lên v? trí cao h?n.

Xóa t? khóa Coccoc Suggest x?u: ??y ho?c report t? khóa tiêu c?c v?ng ra kh?i Suggest Box.
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 09:50 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.