VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Inquiring Knowledge
forgot Password
Register

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 09-17-2019, 10:55 PM
rosyamerica124 rosyamerica124 is offline
Member
 
Join Date: Aug 2019
Posts: 11
Thông tin m?i nh?t v? ch??ng trình ??nh c? M? di?n EB-5

Nh?ng c?i cách g?n ?ây c?a USCIS ?? h??ng t?i s? minh b?ch trong ch??ng trình ??u t? EB-5 ?ã làm t?ng s? l??ng ?ng viên tham gia g?n ?ây nh? ch??ng trình ??u t? EB-5 450.000 USD. Hãy duy?t ph?n d??i ?ây ?? bi?t thêm v? l?ch s? ch??ng trình EB-5, các yêu c?u v? EB-5, các b??c c?a EB-5, Trung tâm Khu v?c EB-5, th??ng trú, và nh?p t?ch M?.

Các yêu c?u v? EB-5

Nh?ng nhà ??u t? n??c ngoài ph?i ?áp ?ng vài yêu c?u ?? ?? ?i?u ki?n có ???c EB-5 visa. Các nhà ??u t? ph?i ??u t? m?t kho?n v?n b?t bu?c vào m?t doanh nghi?p M?. Kho?n v?n b?t bu?c th??ng là $500.000 ho?c $1000.000, tùy thu?c vào ??a ?i?m c?a doanh nghi?p nh?n kho?n ??u t?. B?t ch?p s? ti?n ??u t? nh? th? nào thì ??u t? EB-5 ph?i t?o ra 10 vi?c làm toàn th?i gian trong ít nh?t 2 n?m. Kho?n ??u t? EB-5 ph?i ???c th?c hi?n ??i v?i m?t doanh nghi?p ???c c?p phép. Các doanh nghi?p ???c c?p phép bao g?m nh?ng doanh nghi?p th??ng m?i vì l?i nhu?n m?i mà có th? ch?n m?t trong nhi?u c? c?u doanh nghi?p. Các ?ng viên EB-5 c?ng có th? ??u t? vào các Trung tâm Khu v?c ?? giám sát các d? án ??u t? EB-5. Xem thêm t?i link ?? bi?t thêm v? ??nh c? M? EB3.

Th??ng trú t?i M?

Ng??i nh?p c? ?ã hoàn thành ch??ng trình EB-5 visa trong ?ó ??n I-829 ???c ch?p thu?n s? tr? thành th??ng trú nhân h?p pháp c?a M?. Th??ng trú nhân ???c c?p th? xanh cho phép h? ???c s?ng và làm vi?c t?i M? v?nh vi?n. Th??ng trú nhân có th? s?ng và làm vi?c ? b?t c? ?âu trên n??c M?. H? có th? ?i l?i mà không c?n visa và có th? làm vi?c ? M? mà không c?n b?o lãnh c?a ch? thuê M?. Visa th??ng trú có th? ???c c?p cho v?/ch?ng và con cái ch?a k?t hôn d??i 21 tu?i c?a nhà ??u t? EB-5.

Nh?p t?ch M?

Các nhà ??u t? EB-5 có c? h?i tr? thành công dân M? sau khi hoàn thành ch??ng trình EB-5. ?? có ?? t? cách tr? thành m?t công dân M?, ng??i có EB-5 visa ??u tiên ph?i là th??ng trú nhân trong ít nh?t 5 n?m. Sau ?ó h? ph?i tr?i qua quá trình nh?p t?ch ?? có th? tr? thành công dân M?. ???c là công dân M? s? ???c h??ng nhi?u quy?n l?i h?n th??ng trú nhân.Công dân ???c trao quy?n b?u c? cho phép h? tham gia vào các cu?c b?u c? liên bang, ti?u bang, và ??a ph??ng. Vi?c b?o lãnh cho các thành viên gia ?ình n??c ngoài c?ng tr? nên d? dàng h?n ??i v?i công dân M?. Các công dân c?ng có ?? ?i?u ki?n ?? tham gia các ch??ng trình ích l?i c?a chính ph?. C?p nh?t ngay: Visa ??nh c? M? di?n F3 ???c phép b?o lãnh con cái theo quy ??nh nào?

Các b??c EB-5

Có 4 b??c chính trong quy trình xin EB-5 visa. ??u tiên, ?ng viên ph?i xác ??nh doanh nghi?p M? mà h? mu?n ??u t?. Th? hai, ?ng viên ph?i ??u t? m?t kho?n v?n b?t bu?c vào doanh nghi?p ?ã ch?n và ph?i n?p ??n I-526. Th? ba, ?ng viên ph?i có ???c visa th??ng trú có ?i?u ki?n, cho phép h? ??n M? ?? giám sát kho?n ??u t? c?a h? trong 2 n?m. ?ng viên ???c c?p visa th??ng trú có ?i?u ki?n trong 2 n?m sau khi ???c phê duy?t ??n I-526, n?u nhà ??u t? ?ã ? M? theo tình tr?ng không ??nh c? h?p l?, ho?c ??n DS-230, n?u nhà ??u t? s?ng bên ngoài M?. Cu?i cùng, ?ng viên ph?i ch?ng minh r?ng h? ?ã ?áp ?ng t?t c? các yêu c?u c?a ch??ng trình EB-5 b?ng cách n?p ??n I-829 sau 2 n?m. Các nhà ??u t? EB-5 s? ???c c?p visa th??ng trú không có ?i?u ki?n khi ??n I-829 ???c phê duy?t. ?? xem thêm thông tin v? ch??ng trình ??u t? EB-5 600.000USD truy c?p ngay Viking Global.

Trung tâm Khu v?c EB-5

?ng viên EB-5 có 2 l?a ch?n ??u t?. ?ng viên xin EB-5 visa có th? t? ??u t? ho?c ??u t? vào m?t Trung tâm Khu v?c EB-5. N?u ?ng viên ??u t? v?i t? cách cá nhân, thì h? ph?i t? tìm d? án ?? ??u t?. H? c?ng ph?i th?c hi?n vai trò qu?n lý tr?c ti?p trong vi?c giám sát d? án ??u t? c?a h?. ?ng viên EB-5 c?ng có th? ??u t? thông qua Trung tâm Khu v?c EB-5. Các Trung tâm Khu v?c EB-5 ???c ch? ??nh qu?n lý các d? án ??u t? EB-5. ??u t? theo di?n EB-5 vào Trung tâm Khu v?c có m?t vài l?i ích. Các Trung tâm Khu v?c yêu c?u t?o ra vi?c làm linh ho?t h?n và c?ng có th? t?o ra kho?n ??u t? l?n h?n b?ng cách thu hút nhi?u nhà ??u t?. Tìm hi?u thêm visa ??nh c? M? ngay t?i dinhcutoancau.com nhé.
Reply With Quote

  #2  
Old 10-23-2019, 08:39 AM
ngocmai221 ngocmai221 is offline
Gold Member
 
Join Date: Oct 2019
Posts: 302
Re: Thông tin m?i nh?t v? ch??ng trình ??nh c? M? di?n EB-5

TDBS - ??NG PH?C HÀ THÀNH - X??ng s?n xu?t t?p d? ??ng ph?c Bình Ph??c
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 02:53 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.