VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Daily News
forgot Password
Register

Daily News Tin trong Ngày ...................

 
 
Thread Tools Display Modes
Prev Previous Post   Next Post Next
  #1  
Old 06-02-2017, 10:13 PM
CNTT_IT
Guest
 
Posts: n/a
H??ng d?n mua vé máy bay ?i M? hãng United

N??c M? th??ng ???c g?i là “mi?n ??t h?a” c?a bao ng??i, t? các tín ?? du l?ch ??n nh?ng ng??i nh?p c? kh?p n?i trên th? gi?i. V?i lãnh th? r?ng l?n c?a mình, ??t n??c này có vô s? k? quan thiên nhiên hùng v?, di tích l?ch s? n?i ti?ng, khu mua s?m s?m u?t hay nh?ng món ?n ?a d?ng và h?p d?n mà du khách không th? ch?i t?. Ch? v?i t? m?t chi?c vé máy bay ?i M? giá r? v?i giá t? 348 USD, b?n ?ã có th? ??t chân ??n thiên ???ng du l?ch, mua s?m và ??nh c? này c?a th? gi?i!
Hình ?nh có liên quan
* HÃNG HÀNG KHÔNG ?I M?, HÀNH TRÌNH BAY ?I M? ??P - GIÁ R?
B?n có th? mua vé máy bay ?i M? kh?i hành t? các thành ph? l?n c?a Vi?t Nam (TPHCM, Hà N?i và ?à N?ng) ??n h?u nh? t?t c? các thành ph? l?n c?a n??c M? (San Francisco, Los Angeles, Chicago, New York, Las Vegas, Seattle, Houston, Honolulu, New Orleans…) t? nhi?u hãng hàng không qu?c t? nh? Vietnam Airlines, EVA Air, China Airlines, Korean Air, Cathay Pacific, ANA, AirAsia, United Airlines, American Airlines… v?i nhi?u m?c giá khác nhau, tùy vào hãng hàng không, th?i ?i?m book vé, h?ng gh? hay hành trình.
Hi?n ch?a có ???ng bay tr?c ti?p sang M? mà h?u h?t các chuy?n bay ??u ph?i quá c?nh ? 1 – 3 ?i?m, tùy vào t?ng hãng, ?i?m kh?i hành và ?i?m ??n. Dù l?a ch?n hãng nào thì b?n c?ng nên lên k? ho?ch cho chuy?n ?i và book vé càng s?m càng t?t c?ng nh? canh các ch??ng trình khuy?n mãi c?a nh?ng hãng mình quan tâm. Ngoài ra, ?? ti?t ki?m th?i gian và công s?c, b?n c?ng có th? liên h? các phòng vé và ??i lý uy tín ?? ???c h? tr?.

* B?NG GIÁ VÉ MÁY BAY T? SÀI GÒN ?I M? M?I NH?T

Nh?n vào ???ng link ?? xem b?ng giá ?i M?: Vé máy bay ?i M? bao nhiêu ti?n

(Giá vé m?t chi?u ?ã bao g?m thu? phí và có th? thay ??i tùy vào th?i ?i?m ??t vé.)
Hình ?nh có liên quan
* THÔNG TIN DU L?CH C?A N??C M?
- Ngôn ng?: Ti?ng Anh. Ngoài ra, Ti?ng Tây Ban Nha, Pháp, Hoa, ??c… c?ng ???c s? d?ng ph? bi?n trong nh?ng c?ng ??ng c?a dân t?c ?ó.

- Ti?n t?: ?ô la M? (USD). T? giá m?i nh?t: 1 USD = 22,727 VND.

- Múi gi?: T? UTC/GMT - 11 ??n -4, và UTC/ GMT +10

- Th?i ?i?m du l?ch lý t??ng: Mùa xuân (tháng 3 ??n tháng 5) và mùa thu (tháng 8 ??n tháng 11) tuy là th?i ?i?m khí h?u d? ch?u nh?t nh?ng giá vé khá cao. N?u c?n ph?i ?i vào th?i gian này thì b?n nên book vé th?t s?m (ít nh?t mà 2 tháng tr??c ngày kh?i hành d? ki?n), tránh bay vào cu?i tu?n và ?u tiên các chuy?n bay ?êm. Riêng các tín ?? shopping thì nên ?i vào mùa big sales nh? l? Ph?c sinh (tháng 4), l? Qu?c khánh (ngày 4/7), Black Friday, l? T? ?n, mùa Noel và T?t d??ng l?ch.

???ng link bán ?i M? giá r? hãng bay ?ài Loan: vé máy bay ?i M? hãng EVA

* NH?NG ?I?M ??N N?I TI?NG C?A N??C M?
V?i lãnh th? tr?i dài t? Thái Bình D??ng sang ??i Tây D??ng và chi?m ??n phân n?a di?n tích B?c M?, Hoa K? có vô s? ?i?m tham quan n?i ti?ng vào hàng nh?t nhì th? gi?i. Tuy nhiên, n?u l?n ??u ???c ??t chân lên ??t n??c này, b?n có th? cân nh?c các ?i?m ??n sau:

1. T??NG N? TH?N T? DO, THÀNH PH? NEW YORK
?ây ???c coi nh? là bi?u t??ng c?a n??c M? t? n?m 1886 t??ng tr?ng cho khát v?ng t? do c?a ng??i dân M?. B?c t??ng này có hình dáng m?t ng??i ph? n? m?c áo choàng nh? Libertas, n? th?n t? do c?a La Mã, v?i tay ph?i c?m ng?n ?u?c còn tay kia ôm m?t t?m ?á phi?n có kh?c ngày tháng ??c l?p c?a Hoa K?.
K?t qu? hình ?nh cho n? th?n t? do n??c m?
2. NÚI T?NG TH?NG MOUNT RUSHMORE
N?m ? gi?a khu ??i núi Black Hills ? bang Nam Dakota, núi t?ng Th?ng Mount kh?c h?a chân dung c?a 4 v? T?ng th?ng n?i ti?ng c?a n??c M? là George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln và Theodore Roosevelt. N?u ??n ?ây vào kho?ng th?i gian t? tháng 6 ??n gi?a tháng 9, b?n s? ???c ng?m công trình ?? s? này d??i ánh ?èn màu vào ban ?êm, t?o nên m?t v? ??p v?a uy nghi v?a huy?n ?o.

3. C?U C?NG VÀNG (GOLDEN GATE), THÀNH PH? SAN FRANCISCO
Là cây c?u treo n?i li?n v?nh San Francisco và Marin County, c?u C?ng Vàng ?ã tr? thành m?t bi?u t??ng n?i ti?ng c?a thành ph? b?i màu s?c n?i b?t, ?? dài ?n t??ng và kh? n?ng ch?u ??ng ??t c?ng nh? gió bão xu?t s?c. ?ây không ch? là m?t trong nh?ng c?u dây võng dài nh?t th? gi?i mà còn là công trình ?n ch?a nhi?u câu chuy?n ly k? h?p d?n v? ng??i khai sinh cây c?u, quá trình xây d?ng gian kh? c?ng nh? s? l??ng các v? t? t? t?i n?i này.


* MUA VÉ MÁY BAY ?I M? GIÁ R? NH?T T?I V?N PHÒNG UNITED AIRLINES
T?i Vi?t Nam, Quý khách có th? liên ??t mua vé máy bay ?i M? giá r? nh?t t?i các v?n phòng UNITED Airline b?ng các hình th?c sau:
- G?i tr?c ti?p Hotline 08.3925.1979
- ??n tr?c ti?p v?n phòng: 173 Nguy?n Th? Minh Khai, Qu?n 1, TPHCM.
Hãy nhanh tay G?i ngay, ?? cùng chúng tôi S?n vé máy bay ?i M? giá r? nh?t và tr?i nghi?m chuy?n du l?ch M? ??y thú v?.
Reply With Quote
 

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 04:15 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.