VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Daily News
forgot Password
Register

Daily News Tin trong Ngày ...................

 
 
Thread Tools Display Modes
Prev Previous Post   Next Post Next
  #1  
Old 04-07-2018, 02:02 AM
azurelight azurelight is offline
Member
 
Join Date: Apr 2017
Posts: 25
Nhà hàng sang tr?ng ?à n?ng mang thi?t k? ??c ?áo hi?m có

T?i các thành ph? l?n ch?c h?n mu?n tìm ???c m?t nhà hàng sang tr?ng ?à n?ng mà có ???c phong cách ??c ?áo là ?i?u khá hi?m có, b?i nh?ng kho?n không gian hi?n ??i th??ng thu hút m?i ng??i nhi?u h?n, ?? có nh?ng n?i sang tr?ng theo cách ??c bi?t c?ng c?n m?t s? ??u t? khá l?n nên ph?i th?c s? có tâm huy?t m?ia có th? th?c hi?n. Nh?ng ??i v?i m?t ng??i dân ?à N?ng thì không ai là không bi?t ??n Nhà hàng Samdi t?i Không Gian X?a, ???c s? ??u t? r?t l?n và tâm huy?t xây d?ng trong th?i gian khá dài, t? ?ó chúng ta m?i có th? c?m nh?n ???c v? ??p th?t s? c?a n? này.

???c ??t ? v? trí ???c xem là trung tâm náo nhi?t b?c nh?t ?à n?ng, tuy v?i thi?t k? tách bi?t v?i bên ngoài r?t khó ?? b?n có th? b? ?nh h??ng b?i không khí ?n ào xung quanh, mang l?i c?m giác yên t?nh l?ng ??ng, khác xa v?i cu?c s?ng b?n r?n m?i ngày c?a m?i chúng ta, t? ?ó giúp có ???c s? bình yên trong tâm h?n. Mang trong mình thi?t k? r?t riêng bi?t mà h?u nh? trên toàn qu?c ch? ??m ???c trên ??u ngón tay, và c?ng r?t ít ? ?âu có ???c s? ??u t? quy mô nh? t?i Nhà hàng Samdi, ngoài ra còn r?t nhi?u th? thú v? ?ang ch? ??i b?n.

Nhà hàng Samdi mang trong mình s? n?i b?t, ???c thi?t k? v?i n?i th?t hoàn toàn b?ng g? t? nhiên, t?o nên c?m giác ?m cúng nh?ng không kém ph?n sang tr?ng hoài c?, b?n s? c?m nh?n rõ nét nh?t s? sang tr?ng h?n n?a, v?i h? th?ng ánh sáng phù h?p v?i không khí ?m áp s? t?o nên c?m giác ??c bi?t mà khó có th? tìm ???c t?i nhà hàng ?à n?ng nào.

Các món ?n t?i ?ây ???c tuy?n ch?n t? nh?ng nguyên li?u t??i ngon, cùng v?i bàn tay ch? bi?n c?a nh?ng ??u b?p n?i ti?ng s? mang l?i cho b?n m?t b?a ?n tuy?t v?i, ngoài ra ?ây c?ng là m?t trong nh?ng nhà hàng s? d?ng các lo?i h?i s?n t??i s?ng v?a ???c ?ánh b?t, và sau ?ó ???c ch? bi?n tr?c ti?p theo nh?ng món ?n mà th?c khách yêu c?u, ??m b?o ???c s? t??i ngon c?a món ?n, ?em l?i tr?i nghi?m t?t nh?t và ngon mi?ng cho t?t c? m?i ng??i.

Nhà hàng Samdi t?i Không Gian X?a
??a ch?: 402 - 404 ?i?n Biên Ph? - ?à N?ng
?i?n tho?i: (511).3.730.777 - (+84) 511.3.760999
Email: khongianxua.salessamdigroup.vn
Reply With Quote
 

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 01:00 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.