VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Entertaintment > Capture The Beauty of Life > Nice Car
forgot Password
Register

Nice Car Hình của nhửng chiếc xe đẹp

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 04-15-2019, 04:55 AM
theptienche79 theptienche79 is offline
Member
 
Join Date: Mar 2019
Posts: 4
Nhà thép Trung Lâm g?i l?i c?m ?n

Kính th?a các v? Khách Quý,

Ngày 3/4/2019 t?i Nhà thép ti?n ch? Trung Lâm ?ã t? ch?c thành công L? K? ni?m 10 n?m thành l?p. Ch?ng ???ng 10 n?m ghi d?u s? hình thành và phát tri?n Nhà Thép Trung Lâm (2009-2019) là m?t d?u son ?áng nh? ??i v?i Ban Giám ??c, H?i ??ng qu?n tr?, t?p th? cán b?,công nhân viên ?ánh d?u b??c phát tri?n v??t b?c v? t? ch?c lãnh ??o, ??i ng? nhân viên, c? s? v?t ch?t, h?p tác ??u t? c?a nhà Thép.

Tham d? L? K? ni?m và g?i l?i chúc m?ng ??n Nhà Thép Ti?n Ch? Trung Lâm nhân d?p ??c bi?t này là các ??i di?n c?a Quý ??i tác, khách hàng doanh nghi?p và toàn th? cán b? công nhân viên Công Ty Trung Lâm.

Lãng hoa chúc m?ng khai tr??ng c?a các quý ??i tác doanh nghi?p và b?n bè ... là s? ??ng viên to l?n ??i v?i Nhà Thép Ti?n Ch? Trung Lâm. Thay m?t H?i ??ng qu?n tr?, Ban Giám ??c cùng t?p th? cán b?, công nhân viên c?a nhà Thép, tôi xin chân thành bày t? lòng tri ân và l?i c?m ?n ??n toàn th? các v? ??i bi?u, các v? khách quý vì ?ã hi?n di?n, chung vui cùng chúng tôi.

S? có m?t và nh?ng l?i chúc m?ng c?a Quý v? là ngu?n ??ng viên to l?n ??i v?i Nhà Thép Trung Lâm.

Chúng tôi mong mu?n ti?p t?c nh?n ???c s? quan tâm ??c bi?t c?a các doanh nghi?p, các quý khách hàng, các quý ??i tác, s? n? l?c c?a các cán b? công nhân viên, s? nhi?t huy?t c?a ??i ng? các c?p lãnh ??o trong nhà thép v?i m?t ni?m tin ch?c ch?n r?ng: Nhà Thép Trung Lâm s? tr? thành m?t trong nh?ng Nhà Thép có uy tín v? ch?t l??ng công trình, khác bi?t v? d?ch v? và sáng t?o trong qu?n lý, góp ph?n t?o ra m?t ??i ng? k? s? có trình ?? và k? n?ng chuyên môn cao ?óng góp cho s? phát tri?n kinh t?, công ngh? và xã h?i ? Vi?t Nam và khu v?c.

V?i s? thành công c?a L? k? ni?m k? ni?m 10 n?m ngày thành l?p Nhà Thép Trung Lâm, xin ???c g?i ??n toàn th? các v? ??i bi?u, các v? khách quý l?i chúc s?c kh?e, h?nh phúc và thành công.
Trunglam.vn
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 10:21 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.