VuiLen.com ChitChat Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Media Sharing > Music Sharing > Viet Music MP3

 
 
Thread Tools Display Modes
Prev Previous Post   Next Post Next
  #1  
Old 08-04-2020, 09:18 PM
suamayincuulong suamayincuulong is offline
Bronze Member
 
Join Date: Nov 2019
Posts: 87
S?a máy in t?i Nam T? Liêm Hà N?i nhanh nh?t

?? ?áp ?ng nhu c?u c?a quý khách hàng, trung tâm thi?t b? máy v?n phòng C?u Long tri?n khai cung c?p d?ch v? s?a máy in t?i Nam T? Liêm v?i s? chuyên nghi?p và ch?t l??ng d?ch v? t?t nh?t. V?i kinh nghi?m g?n 20 n?m ho?t ??ng, chúng tôi t? hào là ??n v? s?a máy in hàng ??u Hà N?i, là gi?i pháp hàng ??u cho các công ty, doanh nghi?p, v?n phòng m?i khi máy in g?p v?n ??.

?u ?i?m n?i b?t ch? có ? s?a máy in C?u Long:

G?m nhi?u c? s? ??t t?i các qu?n huy?n n?i thành Hà N?i nh?m t?i ?u th?i gian ??n n?i quý khách yêu c?u s?a máy in ? nhà m?t cách nhanh nh?t.
??i ng? k? thu?t viên ?ông ??o có m?t trên m?i tuy?n ???ng ph?.

K? thu?t viên ???c ?ào t?o chuyên môn sâu, tay ngh? cao, giàu kinh nghi?m mang l?i ch?t l??ng d?ch v? t?t nh?t.
Mi?n phí v? sinh máy in khi s?a ch?a.
H??ng d?n kh?c ph?c t?i ch? v?i các l?i máy in c? b?n.
Linh ki?n thay th? chính hãng, b?o hành lâu, chi phí ti?t ki?m.
Ch? s?a khi quý khách ??ng ý v?i ph??ng án và chi phí do k? thu?t ??a ra.
?? m?c máy in t?i nhà chính hãng v?i giá 80K.

Quy trình s?a máy in chuyên nghi?p:

D??i ?ây là quy trình s?a máy in t?i nhà do chính các k? thu?t viên c?a C?u Long xây d?ng qua kinh nghi?m làm vi?c th?c t? v?i tr?c ti?p khách hàng.

B??c 1: K? thu?t s? ti?p nh?n tình tr?ng máy tr?c ti?p qua cu?c g?i ??n t? quý khách. N?u là các l?i c? b?n, k? thu?t s? h??ng d?n quý khách t? s?a máy in.
B??c 2: Sau khi ti?p nh?n tình tr?ng máy, k? thu?t viên s? ??a ?i?m s?a ch?a máy in do quý khách yêu c?u.
B??c 3: In test, ki?m tra và ?ánh giá t?ng quan máy in.
B??c 4: Khi ?ã xác ??nh ???c l?i máy in, k? thu?t viên s? thông báo và ??a ra cách kh?c ph?c c?ng nh? chi phí t?i quý khách.
B??c 5: S?a ch?a máy in t?i nhà khi khách hàng ?ã ??ng ý ph??ng án x? lý c?a k? thu?t.
B??c 6: V? sinh máy in mi?n phí.
B??c 7: In test ?? ch?c ch?n r?ng máy in ?ã ho?t ??ng bình th??ng.

Liên h? s?a máy in t?i Nam T? Liêm:

Hotline t? v?n và h? tr?: 0904.22.77.37

??a ch?: S? 352 Nguy?n Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà N?i
Reply With Quote
 

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 01:08 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.