VuiLen.com ChitChat Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Media Sharing > Music Sharing > Viet Music MP3

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 08-05-2020, 12:42 PM
eutmm99 eutmm99 is offline
Member
 
Join Date: Nov 2016
Posts: 12
Google Doodle hôm nay: c?p nh?t d? li?u real time COVID-19 Vi?t Nam

B?o v? b?n thân và m?i ng??i xung quanh b?ng cách tìm hi?u thông tin và th?c hi?n các bi?n pháp phòng ng?a thích h?p. Làm theo khuy?n cáo c?a c? quan y t? ??a ph??ng.
Cách phòng ch?ng vi rút corona COVID-19 lây lan, hãy:
Th???ng xuyên r??a tay. Dùng xà phòng và n??c ho?c dung d?ch r?a tay ch?a c?n.
Gi? kho?ng cách an toàn v?i nh?ng ng??i ?ang ho ho?c h?t h?i.
Khi không th? gi? kho?ng cách, hãy ?eo kh?u trang.
Không ch?m vào m?t, m?i ho?c mi?ng.
Khi ho ho?c h?t h?i, hãy dùng kh?n gi?y ho?c g?p khu?u tay l?i ?? che m?i và mi?ng.
Hãy ? nhà khi b?n c?m th?y không kh?e.
Hãy ?i khám n?u b?n b? s?t, ho và khó th?.
Nh? g?i ?i?n tr??c ?? nhà cung c?p d?ch v? y t? có th? nhanh chóng h??ng d?n b?n tìm ??n c? s? y t? phù h?p. Vi?c này không ch? nh?m b?o v? b?n mà còn ng?n ng?a s? lây lan c?a vi-rút và các b?nh truy?n nhi?m khác.
Kh?u trang
Kh?u trang giúp ng?n ch?n s? lây lan c?a vi-rút, không cho vi-rút truy?n t? ng??i ?eo kh?u trang sang ng??i khác. Tuy nhiên, ch? ?eo kh?u trang thôi thì không ?? ?? b?o v? b?n kh?i COVID-19. B?n ph?i k?t h?p ?eo kh?u trang v?i vi?c gi? kho?ng cách và r?a tay s?ch. Hãy làm theo khuy?n cáo c?a c? quan y t? ??a ph??ng.
Reply With Quote

Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 01:13 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.