VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Teen Today
forgot Password
Register

Teen Today Dành riêng cho tuổi học trò .............................

 
 
Thread Tools Display Modes
Prev Previous Post   Next Post Next
  #1  
Old 04-16-2018, 01:01 AM
azurelight azurelight is offline
Member
 
Join Date: Apr 2017
Posts: 25
Prudential h?p tác Vietbank tri?n khai mô hình kinh doanh b?o hi?m qua ngân hàng

Ngày 28/3, Công ty TNHH B?o hi?m Nhân th? Prudential Vi?t Nam và Ngân hàng TMCP Vi?t Nam Th??ng Tín (Vietbank) t? ch?c l? ký k?t th?a thu?n h?p tác tri?n khai mô hình kinh doanh b?o hi?m qua ngân hàng. Theo ?ó, Vietbank s? phân ph?i các gi?i pháp b?o v?, tích l?y và liên k?t ??u t? c?a Prudential.

Khi ??n giao d?ch t?i b?t c? chi nhánh nào c?a ngân hàng trên toàn qu?c, khách hàng s? ????c t? vâ?n v? các sa?n phâ?m d?ch v? ba?o hiê?m nhân th? c?a Prudential. Viê?c ky? h??p ?ô?ng b?o hi?m, ?o?ng phi?, yêu câ?u gia?i quyê?t quyê?n l??i b?o hi?m… c?ng có th? th??c hiê?n ngay ta?i ngân hàng. Khách hàng Vietbank s? ???c t? v?n, ký h?p ??ng b?o hi?m, ?óng phí và c? yêu c?u gi?i quy?t quy?n l?i b?o hi?m t?i các chi nhánh ngân hàng.

“Nh?ng tr?i nghi?m toàn di?n này s? giúp khách hàng d? ti?p c?n h?n v?i các gi?i pháp b?o hi?m nhân th? cùng ch?t l??ng t? v?n chuyên nghi?p t? các chuyên gia”, m?t lãnh ??o c?a Vietbank cho bi?t.


[?IMG]

Sau l? ký k?t, Vietbank và Prudential s? t?o ?i?u ki?n giúp ??i ph??ng ti?p c?n khách hàng c?a mình.

Trong quá trình tri?n khai th?a thu?n h?p tác, hai bên s? cùng h?p tác phát tri?n và hoàn thi?n s?n ph?m – d?ch v? theo h??ng tích h?p các l?i ích dành cho khách hàng. Qua giao d?ch này, các ??i tác c?ng s? có ?i?u ki?n có thêm ng??i dùng m?i t? khách hàng c?a ??i ph??ng.

L? ký k?t h?p tác th?a thu?n h?p tác gi?a Vietbank và Prudential là m?t b??c ?i quan tr?ng giúp Vietbank ?a d?ng hóa các d?ch v? và giúp khách hàng có thêm nhi?u s? l?a ch?n v? các gi?i pháp tài chính t?i ?u cho mình. ??ng th?i, giúp Prudential nâng cao v? th? là m?t doanh nghi?p l?n trong l?nh v?c bancassurance t?i Vi?t Nam và kh?ng ??nh cam k?t c?a công ty trong vi?c b?o v? tài chính dài h?n cho các gia ?ình Vi?t.

Hi?n Vietinbank có m?ng l??i 95 chi nhánh, phòng giao d?ch t?i 11 t?nh, thành ph? tr?ng ?i?m trên toàn qu?c. Ngoài ra, ??n v? có quan h? ??i lý v?i 217 ngân hàng trên toàn th? gi?i, s?n sàng h? tr? khách hàng Vietbank trong các th??ng v? xu?t nh?p kh?u và thanh toán xuyên qu?c gia.

V?i Prudential, th?a thu?n v?a ký k?t s? giúp t?ng l?i th? c?nh tranh trên th? tr??ng. ??n v? b?o hi?m này ?ang có h?n 1,4 tri?u khách hàng v?i h?n 176.000 t? v?n viên trên c? n??c. H? th?ng v?n phòng giao d?ch c?a công ty lên ??n h?n 300, ph? kh?p 63 t?nh thành trên toàn qu?c.

Công ty B?o Hi?m Nhân Th? Prudential Vi?t Nam:
Hotline: 1800 1247.
Reply With Quote
 

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 06:06 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.