VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Society News
forgot Password
Register

Society News Phóng Sự Xả Hội

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 02-15-2019, 01:02 AM
linhhailongvan linhhailongvan is offline
Plantium Member
 
Join Date: Nov 2017
Posts: 501
Giao hàng free trong TPHCM cho dòng máy l?nh t? ??ng LG bán v?i gi? R? nh?t mi?n

Ch?c n?ng thông minh và h?u d?ng nh?t c?a dòng máy l?nh t? ??ng LG ?ó là Ch?c n?ng khóa tr? em. Ch?c n?ng này ng?n ch?n tr? em ho?c nh?ng ??i t??ng khác có th? tác ??ng vào nh?ng nút ?i?u khi?n trên thi?t b? ?i?u khi?n. Tuy nhiên chúng ta v?n có th? ?i?u khi?n ???c b?ng thi?t b? ?i?u khi?n t? xa không dây. Phù h?p cho nhà có con nh?.

?i?u lo l?ng c?a nhi?u gia ?ình khi s? d?ng Máy l?nh t? ??ng là áp l?c tài chính, khi ch?y ?i?u hòa liên t?c v?i giá ?i?n hi?n nay, chi phí cho sinh ho?t gia ?ình s? t?ng cao. ??c bi?t là nh?ng ngày hè n?ng nóng. Ch?n cho mình m?t chi?c máy l?nh ti?t ki?m ?i?n có th? gi?i quy?t bài toán khó ngay t? ban ??u.

Máy l?nh t? ??ng LG ???c s?n xu?t hoàn toàn t?i nhà máy Thái Lan cho t?t c? các model nên ch?t l??ng cao.

S?n ph?m máy l?nh t? ??ng LG ???c s? d?ng môi ch?t làm l?nh m?i Gas R410a thay vì Gas R22 c?, môi ch?t này giúp làm l?nh nhanh chóng, không gây nh?ng tác ??ng tiêu c?c cho môi tr??ng.

B?ng giá M?I nh?t cho 2019 dòng máy l?nh t? ??ng LG chính g?c

https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/tu-dung-lg/

?i?m ??t bi?t c?a dòng máy l?nh t? ??ng LG này không mà không ph?i dòng nào c?ng có ???c

H? th?ng l?c khí Plasma c?a LG – máy l?nh t? ??ng LG có công hi?u lo?i b? nh?ng mùi khó ch?u nh? mùi thu?c lá, ?i?u này ?ã ???c ch?ng nh?n trong các th? nghi?m v? mùi ???c th?c hi?n t?i Hàn Qu?c và Nh?t B?n.

C?ng v?i ch?c n?ng làm l?nh nhanh c?a máy l?nh t? ??ng LG . Khi ho?t ??ng ? ch? ?? làm l?nh nhanh, máy s? ho?t ??ng ? ?i?u ki?n t?c ?? gió cao nh?t và nhi?t ?? th?p nh?t (18 ?? C) ?? làm cho nhi?t ?? phòng nhanh chóng gi?m xu?ng.

??n H?i Long Vân ?? có giá T?T nh?t khi mua máy l?nh t? ??ng LG chính hãng :

>>>>>>> https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/tu-dung-lg/


V?i nh?ng tính n?ng n?i tr?i và m?c giá h?p lý nh?t th? tr??ng c?a dòng s?n ph?m máy l?nh t? ??ng LG ng?i gì không g?i ngay cho chúng tôi ?? có m?c giá mong ??i. ?u ?ãi m?c giá T?T nh?t cho toàn qu?c.


GIÁ T?T KHÔNG GI?I H?N S? L??NG, GIÁ BAO T?T KHI MUA DÒNG MÁY L?NH T? ??NG - MÁY L?NH T? ??NG LG VÀ CÁC DÒNG MÁY L?NH KHÁC T?I H?I LONG VÂNMÁY L?NH H?I LONG VÂN


??a ch?: 154/23TCH10 , KP9, P.Tân Chánh Hi?p, Qu?n 12, TP HCM

Phòng KD: 028.6250 4576 - 028 6250 2616 - 028 6686 3809 - 028.6680 5478

HOTLINE: 0909 787 022 Mr Hoàng

Email: maylanhchuyennghiep@gmail.com

Website: www.maylanhhailongvan.vn - www.maylanhhailongvan.com
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 09:45 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.