VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Society News
forgot Password
Register

Society News Phóng Sự Xả Hội

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 02-16-2019, 01:15 AM
linhhailongvan linhhailongvan is offline
Gold Member
 
Join Date: Nov 2017
Posts: 495
Giá bán c?nh tranh toàn mi?n Nam cho máy l?nh t? ??ng LG hàng nh?p giá n?i

Máy l?nh t? ??ng LG là s? s?p x?p hoàn h?o cho m?i thi?t k? n?i th?t. Thi?t k? d?ng cây m?i, hòa h?p m?t cách hoàn h?o v?i n?i th?t xung quanh trong nhà và c?n phòng c?a b?n. S?n ph?m có chi?u dày m?ng, cho phép t?o ra thi?t k? n?i th?t toàn th? và thu?n ti?n. Là chi?c máy ??t d??i n?n nhà nên màn hình c?a nó là lo?i ?n, ch? hi?n lên khi ng??i dùng ch?m tay vào màn hình.

· Hi?u qu? cao ??ng c?p th? gi?i.

· Ch?c n?ng làm mát hi?u qu? mang ??n hi?u su?t làm mát nhanh h?n và cao h?n.

· Lu?ng khí m?nh: T?n h??ng lu?ng gió 3D v??n xa ??n 20 mét, cho phép làm mát tho?i mái nhanh h?n r?t nhi?u.

?i?u lo l?ng c?a không ít gia ?ình khi s? d?ng Máy l?nh t? ??ng là áp l?c tài chính, khi ch?y ?i?u hòa liên t?c v?i giá ?i?n hi?n nay. ??c bi?t là nh?ng ngày hè n?ng nóng. Ch?n cho mình m?t chi?c máy l?nh ti?t ki?m ?i?n có th? gi?i quy?t bài toán khó ngay t? ban ??u.

Máy l?nh t? ??ng LG ???c s?n xu?t hoàn toàn t?i nhà máy Thái Lan cho t?t c? các model nên ch?t l??ng cao.

B?ng giá M?I nh?t cho 2019 dòng máy l?nh t? ??ng LG chính g?c

https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/tu-dung-lg/
?i?m ??t bi?t c?a dòng máy l?nh t? ??ng LG này không mà không ph?i dòng nào c?ng có ???c :

Máy l?nh t? ??ng LG v?i máy nén DUAL inverter có t?i t?n s? ho?t ??ng r?ng h?n giúp ti?t ki?m n?ng l??ng nhi?u h?n và làm mát nhanh h?n máy nén thông th??ng.

Không nh?ng v?y, máy l?nh t? ??ng LG ???c thi?t k? ?? d? dàng và hi?u qu? h?n cho quá trình cài ??t, không ph? thu?c vào ?i?u ki?n xung quanh và s? l??ng nhân viên l?p ??t. B?ng vi?c gi?m th?i gian và s? l??ng k? thu?t viên thao tác, gi? ?ây t?c ?? l?p máy ?ã d? dàng & nhanh h?n.

??n H?i Long Vân ?? có giá T?T nh?t khi mua máy l?nh t? ??ng LG chính hãng :

>>>>>>> https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/tu-dung-lg/

Máy l?nh t? ??ng LG Inverter ???c s?n xu?t t?i Thái Lan theo tiêu chu?n nghiêm ng?t nên cho ra ??i các s?n ph?m ch?t l??ng cao. Nh?ng s?n ph?m ???c s?n xu?t t?i Thái Lan luôn n?i ti?ng v? ch?t l??ng và giá thành l?i siêu r?.

M?t s? bài vi?t liên quan ??n >>>>>>> máy l?nh t? ??ng LG

NH?N THI CÔNG VÀ L?P ??T GIÁ SIÊU T?T M? HÀNG ??U N?M CHO T?T C? DÒNG MÁY L?NH T? ??NG - MÁY L?NH T? ??NG LG VÀ CÁC DÒNG MÁY L?NH KHÁC DUY NH?T CH? CÓ T?I ?ÂYMÁY L?NH H?I LONG VÂN


??a ch?: 154/23TCH10 , KP9, P.Tân Chánh Hi?p, Qu?n 12, TP HCM

Phòng KD: 028.6250 4576 - 028 6250 2616 - 028 6686 3809 - 028.6680 5478

HOTLINE: 0909 787 022 Mr Hoàng

Email: maylanhchuyennghiep@gmail.com

Website: www.maylanhhailongvan.vn - www.maylanhhailongvan.com
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 12:41 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.