VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Daily News
forgot Password
Register

Daily News Tin trong Ngày ...................

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 07-19-2018, 01:13 AM
azurelight azurelight is offline
Member
 
Join Date: Apr 2017
Posts: 25
B?o Hi?m Nhân Th? Prudential có s?n ph?m nào linh ho?t thay ??i qu? ??u t?

Trong vài n?m g?n ?ây, sau th?i k? lãi su?t b? ??y lên m?c cao ?? ch?ng l?m phát, lãi su?t ti?t ki?m ???c duy trì ? m?c th?p và ?n ??nh (quanh m?c 6,4%-7,2%/ n?m, theo ?y ban Giám sát Tài chính Qu?c gia). Vì v?y, gi?ng nh? gia ?ình anh ?.N, ngày càng có nhi?u ng??i dân ch?n cách b? ti?n vào nhi?u kênh ??u t? khác, bao g?m b?t ??ng s?n hay vàng và c? các kênh m?i g?n ?ây nh? ti?n mã hóa. ?ây ???c xem nh? m?t cách b?o v? tài s?n tr??c bi?n ??ng c?a n?n kinh t? c?ng nh? mang l?i k? v?ng v? m?c sinh l?i h?p d?n h?n. Tuy nhiên, khi các kênh ??u t? này bi?n ??ng m?nh v?i nhi?u y?u t? khó l??ng, các nhà ??u t? cá nhân s? là nh?ng ng??i ch?u thi?t h?i ??u tiên.

Các nhà ??u t? cá nhân không chuyên g?p nhi?u khó kh?n khi “ch?n r? b? tr?ng”. ?ó là vì các nhà ??u t? cá nhân th??ng không có nhi?u ki?n th?c chuyên sâu, thông tin ??u t? c?ng nh? không có ?? th?i gian ?? theo dõi h?t nh?ng kho?n ??u t? c?a mình.

Thêm n?a, do khó t? ki?m ch?ng thông tin, n?u không c?n th?n, nhà ??u t? cá nhân có th? r?i vào tình tr?ng mua ??nh bán ?áy, d?n ??n thua l?. Nhà ??u t? cá nhân c?ng còn nhi?u h?n ch? trong vi?c qu?n tr? r?i ro. ?ó có th? là y?u t? tâm lý khi?n nhà ??u t? ch?n ch? trong vi?c c?t l?, ho?c vì “tham lam” nên ch?t l?i sai th?i ?i?m.

Trong khi ?ó, n?u ch?n cách ??ng hành cùng nh?ng qu? ??u t?, nhà ??u t? cá nhân có th? “t?n d?ng” ??i ng? các chuyên gia ??u t? chuyên nghi?p giàu kinh nghi?m s?n có và quy trình ki?m soát r?i ro ch?t ch?, ??c bi?t là trong l?nh v?c th? tr??ng ch?ng khoán và b?t ??ng s?n, ?? giúp gi?m thi?u r?i ro t?i ?a cho nh?ng l?a ch?n ??u t? c?a mình. Có th? th?y, ??u t? cá nhân là chuy?n ph?i làm ?? tích l?y thêm tài s?n, nh?ng “b? tr?ng vào r?” nào là chuy?n khó cân nh?c.

[?IMG]

Theo Báo cáo th??ng niên c?a s?n ph?m b?o hi?m liên k?t ??n v? Qu? Prulink c?a Công ty TNHH B?o Hi?m Nhân Th? Prudential Vi?t Nam phát hành cu?i quý I-2018, giá tr? tài s?n c?a các qu? PRUlink tính ??n ngày 31-12-2017 t?ng tr??ng kh? quan nh? qu? PRUlink C? phi?u (v?i t? tr?ng là 89,6% c? phi?u) t?ng tr??ng lên ??n 56,6%, th?p h?n m?t chút là Qu? PRUlink T?ng tr??ng (v?i t? tr?ng ??u t? 65,4% c? phi?u, 23,3% trái phi?u và còn l?i là ti?n m?t) v?i con s? 42,0%, ??u cao h?n m?c bình quân chung c?a th? tr??ng.

Còn xét v? dài h?n, t? su?t l?i nhu?n ròng tích l?y trong giai ?o?n 2013-2017 c?a qu? PRUlink C? phi?u là 202,4%. Qu? PRULink là các qu? ??u t? thu?c dòng s?n ph?m b?o hi?m liên k?t ??n v? c?a Prudential, ???c qu?n lý b?i EastSpring Investments (thành l?p n?m 2005 và ?ang qu?n lý 2,76 t? USD tính ??n 31-12-2017 t?i th? tr??ng Vi?t Nam).

Các qu? ??u t? thu?c s?n ph?m b?o hi?m liên k?t ??u t? nh? qu? PRUlink là m?t xu h??ng l?a ch?n m?i phù h?p v?i nhu c?u ??u t? c?a th? tr??ng, v?i nh?ng l?i th? nh? s? ti?n ??u t? c?ng không c?n ph?i l?n, có th? linh ho?t thay ??i s? ti?n gi?a các qu?.

Ngoài ra, cá nhân có th? ch?n qu? ??u t? thiên v? c? phi?u n?u mu?n l?i nhu?n cao (ng??c l?i r?i ro nhi?u h?n) ho?c ch?n trái phi?u n?u mu?n an toàn. Kh?c ph?c nh?ng nh??c ?i?m c?a ??u t? cá nhân không chuyên, ??ng th?i b?o v? tài chính trong tr??ng h?p r?i ro x?y ra, có th? th?y, ??u t? qua kênh b?o hi?m ?ang d?n tr? thành trào l?u m?i và là cách “b? tr?ng vào r?” mà nhi?u nhà ??u t? không chuyên nên l?a ch?n.

Công ty B?o Hi?m Nhân Th? Prudential Vi?t Nam.
Hotline: 1800 1247
Reply With Quote

  #2  
Old 01-17-2019, 03:15 AM
kenhlike08 kenhlike08 is offline
Bronze Member
 
Join Date: Jan 2019
Posts: 53
Re: B?o Hi?m Nhân Th? Prudential có s?n ph?m nào linh ho?t thay ??i qu? ??u t?

T?ng view video facebook giá r?. LH: 0983 439 103 (Có Zalo)
D?ch v? t?ng view, l??t xem video trên facebook c?a chúng tôi giúp cho các cá nhân, doanh nghi?p, ch? shop, ca s?, di?n viên, ng??i n?i ti?ng... có hàng tri?u l??t xem video trong th?i gian ng?n v?i giá r? nh?t hi?n nay.


D?ch v? t?ng view video trên Facebook, t?ng l??t xem video Fb v?i view th?t, ng??i Vi?t

Facebook hi?n ?ang là MXH l?n nh?t th? gi?i, nh?ng nhà xu?t b?n video, cá nhân, doanh nghi?p, ca s?, di?n viên, ng??i n?i ti?ng... ??ng video lên Facebook có nhi?u m?c ?ích khác nhau nh?: ??ng lên ?? gi?i trí, ki?m ti?n, bán hàng, gi?i thi?u s?n ph?m, d?ch v?, giao l?u trò chuy?n cùng fan, các cu?c th? c?n t?ng view video trên facebook…

Cho dù là hình th?c nào ?i ch?ng n?a, ai c?ng c?n có nhi?u l??t xem video, càng nhi?u view thì s?n ph?m, d?ch v? c?a b?n càng ???c nhi?u ng??i bi?t ??n, l??ng fan hùng hâu.


Chúng tôi ?ã tri?n khai hàng nghìn d? án t?ng view, t?ng l??t xem video trên facebook s? l??ng l?n cho các cá nhân, doanh nghi?p, ch? shop, ca s?, di?n viên, ng??i n?i ti?ng... Giúp h? có ???c hàng tri?u l??t view trong th?i gian ng?n v?i chi phí r? nh?t hi?n nay.

S? d?ng d?ch v? t?ng view video trên facebook c?a chúng tôi là s? l?a ch?n sáng su?t c?a b?n, l??t xem facebook luôn luôn là ng??i th?t và an toàn tuy?t ??i cho video.

L?i ích tuy?t v?i khi t?ng l??t xem video trên Facebook
 • T?o ?n t??ng t?t v?i ??i tác, khách hàng khi video c?a b?n có hàng tri?u l??t xem
 • Video c?a b?n s? th?t n?i b?t trong s? các video khác b?i l??t view kh?ng.
 • L??t view cao s? khi?n m?i ng??i ?ánh giá cao v? video, s?n ph?m, d?ch v? trong video c?a b?n, có th? b?n s? có thêm nhi?u khách hàng h?n.
 • L??t view cao s? khi?n m?i ng??i có thi?n c?m v?i video c?a b?n, tò mò v? l??t view cao chót vót và xem h?t video c?a b?n.
 • View video cao s? khi?n cho Facebook ?ánh giá tài kho?n facebook, fanpage c?a b?n cao h?n.
 • T?ng KPI cho chi?n d?ch marketing c?a b?n v?i khách hàng, ??i tác...

Lý do b?n nên s? d?ng d?ch v? t?ng view video trên Facebook c?a Kênh Like
 • Uy tín: ?ó là y?u t? hàng ??u mà d?ch v? Kênh Like có ???c và ???c hàng tr?m khách hàng khen ng?i
 • Ch?t l??ng: D?ch v? Kênh Like luôn cam k?t v? ch?t l??ng view là ng??i dùng th?t, 100% ng??i Vi?t nam, ho?c có th? là ng??i n??c ngoài theo yêu c?u c?a quý khách
 • Nhanh chóng: Th?c hi?n ngay các yêu c?u c?a quý khách khi quý khách ??t hàng
 • An toàn: L??t view th?t và t? nhiên nên an toàn cho trang profile/fanpage, không b? gi?m l??t xem video, t?t view
 • Hi?u qu?: T?o ???c uy tín cho trang profile/fanpage, t?ng doanh s? bán hàng, t?ng fan cho ng??i n?i ti?ng
 • B?o m?t: D?ch v? Kênh Like cam k?t không ti?t l? b?t k? thông tin nào c?a quý khách
 • Giá r? nh?t: D?ch v? Kênh Like tr?c ti?p nh?n và làm cho quý khách nên c?t b? ???c các khâu trung gian


Xem báo giá: http://fb.kenhlike.com/dich-vu-tang-...-facebook.html
Hotline: 0983 439 103 (Có Zalo)
Facebook: fb.com/dieukc
Skype: dieu.nv

T? khóa:
D?ch v? t?ng view video trên Facebook, cach tang view video fb, dich vu tang luot xem video fb, dich vu tang view video facebook, tang luot xem video facebook, tang view video fb, tang l??t xem video tren fanpage, tang view video facebook, dich vu tang luot xem video gia re, cách t?ng l??t view video trên facebook, Cách t?ng l??t xem video fanpage, D?ch v? fb giá r?, D?ch v? t?ng l??t xem video fanapge, hack t?ng l??t xem video trên facebook, Marketing Video facebook, T?ng l??t view fb nhanh, T?ng l??t xem video facebook, T?ng l??t xem video facebook giá r?, T?ng l??t xem video facebook nhanh, T?ng l??t xem video facebook uy tín, T?ng l??t xem video fb giá r?, T?ng l??t xem video fb nhanh, buff l??t xem video facebook, buff video facebook giá r?, T?ng view facebook nhanh , T?ng l??t xem video facebook Hà n?i, T?ng l??t xem video facebook hcm, h??ng d?n t?ng l??t xem video facebook, h??ng d?n t?ng view video facebook, hack l??t xem video trên facebook mi?n phí, hack l??t xem video fb, cách t?ng view like facebook, cách hack view facebook, auto view video facebook, cách t?ng view video facebook, increase video views on facebook, buy video views on facebook, ?FB?????????, ?FB?????????, facebook ?? ???, facebook????????????, ??? ??? ??? ? ??, ??? ??? ??? ? ??
Reply With Quote
Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 01:55 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.