VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Media Sharing > Music Sharing > Viet Music MP3
forgot Password
Register

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 04-04-2020, 03:37 AM
viethoangmedia08 viethoangmedia08 is offline
Member
 
Join Date: Dec 2019
Posts: 3
An Bình Homeland Geleximco Lê Tr?ng T?n s?ng sôi ??ng – ? ti?n nghi

Phong cách thi?t k? ???ng ??i cùng s? ??u t? ch?n chu v? ch?t l??ng khi?n An Bình Homeland Geleximco Hà ?ông tr? thành không gian ?áng s?ng, h?t s?c ti?n nghi, nh?p s?ng sôi ??ng, ??c bi?t phù h?p v?i gia ?ình tr?.


Ph?i c?nh An Bình Homeland Geleximco (?nh minh h?a)
An Bình Homeland Geleximco – ? ti?n nghi phong cách Nh?t B?n

Là s?n ph?m chung c? cao c?p s?p ra m?t c?a ch? ??u t? Geleximco, An Bình Homeland Geleximco Lê Tr?ng T?n ???c bao quanh b?i hàng lo?t ti?n ích th? h?ng cùng ch?t l??ng xây d?ng ?ã ???c ch? ??u t? kh?ng ??nh b?ng các công trình tr??c ?ó.

V?i l?i bài trí c?n h? h?p lý, An Bình Homeland Geleximco t? 2 ??n 4 phòng ng? v?i di?n tích h?p v?i qu? qu?ng các gia ?ình t? gia ?ình tr? m?i c??i (2PN), gia ?ình có 1-2 con (3PN) và gia ?ình nhi?u ??i (4PN).

An Bình Homeland s? d?ng l?i thi?t k? xanh – sáng d?, khi?n không gian t?n d?ng ???c t?i ?a ánh sáng và gió thiên nhiên giúp hà ti?n n?ng l??ng ?i?n tiêu thu, mang t?i cho gia ch? tr?i nghi?m không gian s?ng ??ng c?p nh?t.Nh? ???c ??u t? ch?n chu trong thi?t k?, các c?n h? An Bình Homeland ??u có chí ít 1 logia ?? ph?i ?? c?ng nh? ?ón ánh sáng và gió thiên nhiên vào trong nhà. ?ây là l?i thi?t k? tiêu bi?u ch? th?y ???c t?i các c?n h? mang phong cách thi?t k? c?a Nh?t B?n ho?c Singapore.

Các ti?n ích ph?c v? nhu c?u hàng ngày c?a c? dân c?ng ???c ch? ??u t? trú tr?ng nh? Cafe, Gym, Spa, khu sinh ho?t c?ng ??ng, khu vui ch?i tr? em, v??n d?o b? và ??c bi?t là b? b?i 4 mùa siêu r?ng th?a mãn nhu c?u b?i l?i c?a c? dân.


B? b?i siêu r?ng n?m trên t?ng 4 tr?ng tâm th??ng nghi?p.
B?n và gia ?ình s? t?n h??ng cu?c s?ng trong không gian chan ch?a s?c xanh c?a cây c?i và toàn quy?n s? d?ng các ti?n ích ??ng c?p nh?t.

T?n h??ng cu?c s?ng ??ng c?p nh?t v?i An Bình Homeland Geleximco

An Bình Homeland Geleximco s? h?u v? trí VÀNG hi?m có t?i phía Tây Hà N?i khi t?a l?c t?i ngay m?t ti?n ???ng Lê Tr?ng T?n, c?a ngõ khu th? thành Geleximco.


Ti?n ích An Bình Homeland Geleximco
Ch? h?n 10 phút, c? dân có th? k?t n?i vào tr?ng ?i?m n?i ?ô qua tuy?n ???ng Lê Tr?ng T?n – ??i L? Th?ng Long ho?c Tuy?n Lê V?n L??ng kéo dài và k?t n?i tr?c ti?p v?i tr?ng tâm qu?n Hà ?ông qua tuy?n ???ng Lê Tr?ng T?n – Nguy?n Trãi.


V? trí An Bình Homeland Geleximco
Và c?ng ch? m?t vài b??c chân là có th? t?i các ti?n ích c?a khu th? thành nh? tr?ng tâm th??ng nghi?p AEON Mall, khu sân bóng Lê Tr?ng T?n, các nhà hàng h?i s?n, cafe,… ho?c d?o ch?i bên thiên ?àng B?o S?n.

Tài chính h?p lý, thanh toán theo ti?n ?? và có h? tr? vay nhà b?ng

D? án An Bình Homeland Geleximco ?ang nh?n ???c r?t nhi?u s? quan hoài t? phía khách hàng m?c d?u m?i ?ang thi công ph?n móng. Th??ng hi?u uy tín c?a ch? ??u t? Geleximco và các ngân hàng hi?p tác s? giúp khách hàng d? dàng s? h?u c?n h? m?i ??c b?ng nh?ng gói vay ?u ?ãi v? tài chính.

m?c d?u d? án ?ang ???c xây d?ng ??n ph?n móng nh?ng ?ã s?m nh?n ???c nhi?u s? quan hoài c?a nh?ng ng??i có nhu c?u s? h?u c?n h?, trong ?ó 100% là ng??i tr?, các gia ?ình tr?. V?i cách làm bài b?n, ch? ??u t? d? án ?ã b?t tay h?p tác v?i m?t s? ngân hàng cung c?p nh?ng gói cho vay ?u ?ãi dành cho khách hàng.
Reply With Quote

Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 02:43 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.