VuiLen.com ChitChat Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Reading Room > Comments and Request on the Comics

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 04-29-2019, 12:53 PM
vitaminb5pro vitaminb5pro is offline
Member
 
Join Date: Mar 2019
Posts: 8
Avengers: Endgame là phim ??u tiên ki?m ???c 1 t? USD ch? trong 1 tu?n

S? ti?n phim "Avengers: Endgame" ki?m ???c trong 5 ngày b?ng v?i t?ng doanh thu phòng vé tính ??n hi?n t?i c?a phim "Captain Marvel".
Theo Disney, Avengers: Endgame ?ã thu v? 1,2 t? USD ch? sau 5 ngày ra r?p t?i 21 qu?c gia, cao g?p ?ôi con s? k? l?c 640 tri?u USD ???c Avengers: Infinity War thi?t l?p vào n?m ngoái. ?ây là phim sex thành tích g?n nh? không t??ng trong b?i c?nh Hollywood v?a ch?ng ki?n quý ??u t? nh?t trong nhi?u n?m qua. ??c bi?t, nó ?ã v??t xa mong ??i và d? ?oán c?a chính Disney cách ?ây vài tu?n.

“Chúng ta ?ang ch?ng ki?n và cùng tr?i nghi?m kho?nh kh?c mang tính l?ch s? c?a ngành công nghi?p ?i?n ?nh”, Shawn Robbins - nhà phân tích c?a trang Boxoffice.com cho bi?t. Ông cho r?ng ?ây là thành qu? mà Disney và Marvel x?ng ?áng ???c nh?n sau h?n m?t th?p niên g?y d?ng v? tr? ?i?n ?nh Marvel (MCU).Avengers: Endgame ?ã tr? thành “Phim có doanh thu phòng vé trong tu?n ??u cao nh?t l?ch s?” t?i th? tr??ng B?c M? và Trung Qu?c v?i 350 tri?u USD và 330 tri?u USD. Ch? trong ngày ??u tiên ra m?t t?i qu?c gia t? dân, Avengers: Endgame ?ã ki?m ???c 107,4 tri?u USD – cao nh?t t? tr??c ??n nay, b?t k? phim Hollywood hay phim nói ti?ng Hoa.

Trong khi ?ó, t?ng doanh thu phòng vé c?a Captain Marvel - công chi?u vào ??u tháng tr??c – ch? v?a cán m?c 1,1 t? USD.

Theo The Wrap, 77% các su?t chi?u t?i t?t c? r?p trên th? gi?i cu?i tu?n qua là Avengers: Endgame. Th?m chí, AMC – h? th?ng r?p chi?u phim l?n nh?t t?i M? - ?ã ph?i làm vi?c 24/7 nh?m ?áp ?ng nhu c?u quá l?n c?a khán gi?.

Paul Dergarabedian - nhà phân tích cao c?p t?i Comscore (SCOR) - cho r?ng Avengers: Endgame báo hi?u “s? k?t thúc c?a m?t k? nguyên" nh?ng ??ng th?i c?ng “m? ra m?t ch??ng m?i và thú v? cho t??ng lai c?a th??ng hi?u Marvel". Ngoài ra, ông c?ng bày t? ni?m háo h?c dành cho kênh phim sex hd tr?c tuy?n Disney+ s?p ra m?t và kh?ng ??nh t??ng lai c?a MCU s? di?n ra ? c? màn ?nh nh? l?n màn ?nh r?ng.

Hi?n t?i, “Phim có doanh thu phòng vé cao nh?t l?ch s?” ?ang là Avatar v?i 2,7 t? USD. R?t có th?, Avengers: Endgame s? chi?m l?y danh hi?u này sau vài tu?n n?a. N?m 2009, Avatar ph?i m?t ??n 19 ngày m?i cán m?c 1 t? USD thì nay Avengers: Endgame ch? c?n vài ngày ng?n ng?i.
Reply With Quote

  #2  
Old 05-24-2019, 05:04 PM
nonigreen1 nonigreen1 is offline
Silver Member
 
Join Date: May 2019
Posts: 116
Quote:
Originally Posted by vitaminb5pro View Post
S? ti?n phim "Avengers: Endgame" ki?m ???c trong 5 ngày b?ng v?i t?ng doanh thu phòng vé tính ??n hi?n t?i c?a phim "Captain Marvel". Theo Disney, Avengers: Endgame ?ã thu v? 1,2 t? USD ch? sau 5 ngày ra r?p t?i 21 qu?c gia, cao g?p ?ôi con s? k? l?c 640 tri?u USD ???c Avengers: Infinity War thi?t l?p vào n?m ngoái. ?ây là phim sex thành tích g?n nh? không t??ng trong b?i c?nh Hollywood v?a ch?ng ki?n quý ??u t? nh?t trong nhi?u n?m qua. ??c bi?t, nó ?ã v??t xa mong ??i và d? ?oán c?a chính Disney cách ?ây vài tu?n. “Chúng ta ?ang ch?ng ki?n và cùng tr?i nghi?m kho?nh kh?c mang tính l?ch s? c?a ngành công nghi?p ?i?n ?nh”, Shawn Robbins - nhà phân tích c?a trang Boxoffice.com cho bi?t. Ông cho r?ng ?ây là thành qu? mà Disney và Marvel x?ng ?áng ???c nh?n sau h?n m?t th?p niên g?y d?ng v? tr? ?i?n ?nh Marvel (MCU). Avengers: Endgame ?ã tr? thành “Phim có doanh thu phòng vé trong tu?n ??u cao nh?t l?ch s?” t?i th? tr??ng B?c M? và Trung Qu?c v?i 350 tri?u USD và 330 tri?u USD. Ch? trong ngày ??u tiên ra m?t t?i qu?c gia t? dân, Avengers: Endgame ?ã ki?m ???c 107,4 tri?u USD – cao nh?t t? tr??c ??n nay, b?t k? phim Hollywood hay phim nói ti?ng Hoa. Trong khi ?ó, t?ng doanh thu phòng vé c?a Captain Marvel - công chi?u vào ??u tháng tr??c – ch? v?a cán m?c 1,1 t? USD. Theo The Wrap, 77% các su?t chi?u t?i t?t c? r?p trên th? gi?i cu?i tu?n qua là Avengers: Endgame. Th?m chí, AMC – h? th?ng r?p chi?u phim l?n nh?t t?i M? - ?ã ph?i làm vi?c 24/7 nh?m ?áp ?ng nhu c?u quá l?n c?a khán gi?. Paul Dergarabedian - nhà phân tích cao c?p t?i Comscore (SCOR) - cho r?ng Avengers: Endgame báo hi?u “s? k?t thúc c?a m?t k? nguyên" nh?ng ??ng th?i c?ng “m? ra m?t ch??ng m?i và thú v? cho t??ng lai c?a th??ng hi?u Marvel". Ngoài ra, ông c?ng bày t? ni?m háo h?c dành cho kênh phim sex hd tr?c tuy?n Disney+ s?p ra m?t và kh?ng ??nh t??ng lai c?a MCU s? di?n ra ? c? màn ?nh nh? l?n màn ?nh r?ng. Hi?n t?i, “Phim có doanh thu phòng vé cao nh?t l?ch s?” ?ang là Avatar v?i 2,7 t? USD. R?t có th?, Avengers: Endgame s? chi?m l?y danh hi?u này sau vài tu?n n?a. N?m 2009, Avatar ph?i m?t ??n 19 ngày m?i cán m?c 1 t? USD thì nay Avengers: Endgame ch? c?n vài ngày ng?n ng?i.
Hotline / Zalo : 0379.835.332
  • Th??ng hi?u : Noni Green
  • Thành ph?n : 100% trái nhàu
  • Kh?i l??ng t?nh : 500g
  • Kh?i l??ng ?óng gói : 510g
  • Kích th??c (cm) : 25*9*7
  • H?n s? d?ng : 1 n?m k? t? ngày s?n xu?t
  • Mang qua máy bay : Xách tay
  • Ngu?n g?c xu?t x? : Bình D??ng
  • H?n s? d?ng : 12 tháng k? t? ngày s?n xu?t
  • S?n ph?m có h??ng d?n s? d?ng song ng? Vi?t-Hàn trên bao bì.
B?t nhàu Noni Green có tác d?ng gì?

B?t nhàu Noni Green ???c bào ch? t? 100% qu? nhàu t??i nên ??m b?o h?u h?t các công d?ng c?a lo?i qu? tuy?t v?i này. Theo ?ông y, qu? nhàu có tác d?ng nhu?n tràng làm thu?c phòng tr? m?t s? ch?ng b?nh nh? ho c?m, hen, phù th?ng, ti?u ???ng, ?au gân, b?nh l?, ch?ng viêm và h? tr?, t?ng c??ng h? mi?n d?ch. Ngoài ra, lo?i qu? này c?ng gi?i quy?t nhi?u ch?ng b?nh ? ch? em ph? n? nh? kinh nguy?t không ??u, b?ng huy?t, b?ch ??i….

Theo cu?n D??c th?o toàn th? c?a Andrewchevallier Finmh do Nhà xu?t b?n T?ng h?p TP H? Chí Minh phát hành n?m 2006 thì t? cu?i n?m 1990 nh?ng công d?ng làm thu?c c?a cây nhàu (còn g?i là cây noni) ?ã ???c nghiên c?u, ch?ng minh. Ch? vài n?m sau, cây ?ã ???c dùng làm thu?c ? d?ng th?c ?n v?i nh?ng hi?u qu? b?t ng?. Trong ?ó có th? k? ??n các công d?ng chính nh? gi?m béo, ?n ??nh b?nh ti?u ???ng, phòng ng?a ung th?, gi?m ?au nh?c, gi?i quy?t tình tr?ng suy gi?m kh? n?ng mi?n d?ch, ?n ??nh huy?t áp, phòng ch?ng b?nh tim và ch?ng suy nh??c….


Tuy nhiên, b??c ??u các nghiên c?u ?ã tìm ra, qu? và n??c ép c?a cây noni g?n nh? không gây h?i. Chúng có th? gi?i quy?t nhi?u ch?ng b?nh mãn tính nh? tình tr?ng ?au nh?c kéo dài, các b?nh nhi?m trùng nh? viêm kh?p, b?nh tim m?ch, nhóm các b?nh v? h? tu?n hoàn và ung th?…. Cu?n sách c?ng ?ã t?ng h?p và ?ánh giá r?ng các cu?c nghiên c?u v? cây nhàu còn h?n ch?. Tuy nhiên, qu? nhàu có ti?m n?ng làm thu?c r?t l?n.

Hotline / Zalo : 0379.835.332

Các công d?ng khác c?a b?t nhàu Noni Green

M?t s? nghiên c?u c?ng ch? ra r?ng qu? ?? làm b?t nhàu có ??c tính gi?m ?au, kích thích h? mi?n d?ch và phòng ch?ng b?nh ung th? hi?u qu?. C?ng có nghiên c?u cho th?y cây nhàu ch?a l??ng Proxeronine h?p lý mà c? th? chúng ta c?n ?? s?n xu?t ra Xeronine. ?ây v?n là ch?t ho?t ??ng trong các t? bào c? th? ?? c? th? có th? ch?ng l?i nhi?m trùng, nhanh chóng làm lành và h? tr? ho?t ??ng c?a t? bào. Khi b? c?ng hay nhi?m trùng thì nhu c?u v? Xeronine s? t?ng m?nh. Tuy nhiên, nhi?u ng??i ?ang thi?u Proxeronin ?? có th? duy trì ?? l??ng xeronine c?n thi?t. R?t may, chúng ta hoàn toàn có th? b? sung ch?t h?u ích này b?ng cách dùng b?t nhàu Noni Green.

?u ?i?m c?a b?t nhàu Noni Green

B?t trái nhàu Noni Green có r?t nhi?u ?u ?i?m n?i tr?i. Trong ?ó không th? không nh?c ??n:

– S?n ph?m ???c làm t? 100% trái nhàu t??i nguyên ch?t. M?i trái nhàu nhàu ??u ???c tuy?n ch?n k? l??ng.

– S?n ph?m có m?u mã ??p, b?t m?t, thích h?p làm quà t?ng. H?n n?a, b?t nhàu Noni Green ???c ?óng trong túi gi?y ch?t l??ng cao nên khách hàng hoàn toàn không lo b? xô, méo v?.

– V?i khách là ng??i Hàn Qu?c, khách mu?n mang s?n ph?m ra n??c ngoài thì b?t nhàu Noni Green ???c ?óng gói trong túi s? nh? h?n. Gi?m tr?ng l??ng hành lý khi bay.

– ??c bi?t, dù là túi gi?y nh?ng bao bì c?a b?t trái nhàu Noni Green là túi ch?t l??ng cao có l?p b?c cách nhi?t. Lo?i túi này giúp b?o v? s?n ph?m t?i ?a. Khi mua hàng, khách hàng còn ???c t?ng n?p túi ?? d? dàng s? d?ng, b?o qu?n....

Chi ti?t v? b?t nhàu Noni Green 500g xin liên h? hotline t? v?n: 0379.835.332.
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 12:38 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.