VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Short Stories
forgot Password
Register

Short Stories Nhừng mẫu truyện ngắn .......................

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 07-29-2019, 09:57 AM
tbybhaoanh tbybhaoanh is offline
Member
 
Join Date: May 2019
Posts: 23
Máy xông khí dung và thu?c hít - phân bi?t s? khác nhau.

Máy phun s??ng và thu?c hít là gì?Máy phun s??ng và thu?c hít là nh?ng công c? giúp tr? u?ng thu?c tr? hen suy?n . H?u h?t các lo?i thu?c hen b?t ??u ? d?ng l?ng. ?? làm vi?c, h? c?n ???c hít vào ph?i .

Máy phun s??ng và ?ng hít bi?n thu?c l?ng thành s??ng ?? tr? có th? hít vào. M?t s? thu?c hít gi?i phóng thu?c ? d?ng b?t m?n c?ng có th? hít vào.

Nh?ng công c? này có hi?u qu? khi ???c s? d?ng ?úng cách. Nh?ng m?i ng??i ??u có ?u và nh??c ?i?m c?a h? - vì v?y hãy nói chuy?n v?i bác s? c?a b?n v? cái nào là t?t nh?t cho con b?n.

Máy phun s??ng ho?t ??ng nh? th? nào?

Máy phun s??ng là máy ch?y b?ng ?i?n ho?c ch?y b?ng pin. Nó th??ng có b?n ph?n:
  • chi?c xe máy
  • ?ng ng?m ho?c kh?u trang
  • c?c
  • ?ng
Thu?c ???c ??a vào c?c, ???c g?n vào ??ng c? thông qua ?ng. ?ng ng?m ho?c kh?u trang sau ?ó ???c g?n vào c?c. Khi máy ???c b?t, nó s? g?i m?t màn s??ng vào m?t n?. ??a tr? có th? th? trong s??ng mù này.

Tr? em không ph?i "làm" b?t c? ?i?u gì ?? nh?n thu?c ngo?i tr? ??ng yên và hít vào. Th??ng m?t kho?ng 5 ho?c 10 phút ?? hít vào t?t c? các lo?i thu?c. M?t ??a tr? không ? yên và h?p tác, ho?c khóc, có th? không nh?n ???c t?t c? các lo?i thu?c c?n thi?t. Trong quá trình ?i?u tr?, ?i?u quan tr?ng là giúp con b?n bình t?nh và bình t?nh nh?t có th?.

Làm th? nào m?t hít vào làm vi?c?

Thu?c hít ??ng h? ?o li?u (MDI)MDIs ??y ra m?t lo?i thu?c hen suy?n ???c ?o l??ng tr??c. Chúng trông gi?ng nh? lon aerosol mini. Khi m?t ng??i bóp ?ng hít, "thu?c" ???c ?o s? ???c gi?i phóng.

MDI yêu c?u ph?i h?p khi s? d?ng riêng c?a h?. M?t ??a tr? ph?i có kh? n?ng kích ho?t thi?t b? và hít vào cùng m?t lúc. N?u không, thu?c có th? k?t thúc trong mi?ng thay vì trong ph?i. ?ó là lý do t?i sao ??i v?i tr? nh?, nhi?u bác s? khuyên nên g?n ?ng hít li?u ?o vào mi?ng ??m.

M?t spacer là m?t lo?i bu?ng gi? cho thu?c hen suy?n. Nó g?n vào ?ng hít ? m?t ??u và vào ?ng ng?m ho?c m?t n? ? ??u kia. Khi ai ?ó ?n xu?ng ?ng hít, thu?c s? ? trong mi?ng ??m cho ??n khi bé s?n sàng hít vào. Vì v?y, có th? tr? nh? và th?m chí tr? nh? u?ng thu?c b?ng cách s? d?ng ?ng hít li?u l??ng v?i mi?ng ??m vì chúng không ph?i "làm" b?t c? ?i?u gì khác ngoài ng?i và th?.

V?i m?t mi?ng ??m, th??ng m?t ít h?n 30 giây ?? ??a thu?c vào ph?i.

M?t s? MDI có b? ??m cho bi?t còn l?i bao nhiêu li?u. N?u không có b? ??m, s? l??ng li?u ?ã s? d?ng nên ???c theo dõi ?? có th? thay th? thu?c hít ?úng gi?.

Thu?c hít b?t khôThu?c hít b?t khô cung c?p thu?c d??i d?ng b?t. B?t c?ng ???c hít vào, nh?ng nó không phun ra. Tr? em c?n ph?i làm nhi?u công vi?c h?n b?ng cách hít thu?c b?t m?t cách nhanh chóng và m?nh m?. H?u h?t tr? em có th? làm ?i?u này khi chúng kho?ng 5 ho?c 6 tu?i.

Các bác s? có xu h??ng kê toa MDI ph? bi?n h?n so v?i thu?c hít b?t khô.

Tôi nên bi?t nh?ng gì khác?S? d?ng máy phun s??ng ho?c ?ng hít có th? khó kh?n. Vì v?y, hãy h?i bác s? ?? cho b?n th?y thi?t b? ho?t ??ng nh? th? nào tr??c khi b?n s? d?ng nó l?n ??u tiên. Các bác s? có th? yêu c?u m?t ??a tr? l?n h?n ho?c thi?u niên th? hi?n b?ng cách s? d?ng ?ng hít và ??a ra l?i khuyên, n?u c?n.

N?u b?n có b?t k? câu h?i nào ho?c n?u b?n lo l?ng r?ng con b?n không u?ng ?úng li?u thu?c, hãy nói chuy?n v?i bác s? c?a b?n.

>> Xem ngay các lo?i máy xông khí dung t?i : https://haoanhmed.com/may-xong-mui-hong.html
Reply With Quote

  #2  
Old 10-04-2019, 04:11 AM
hoangtuanpro hoangtuanpro is offline
Bronze Member
 
Join Date: Oct 2019
Posts: 61
Re: Máy xông khí dung và thu?c hít - phân bi?t s? khác nhau.

giá th? nào ?
Reply With Quote
  #3  
Old 10-18-2019, 08:35 AM
sankhaudidong sankhaudidong is offline
Member
 
Join Date: Jun 2019
Posts: 8
Re: Máy xông khí dung và thu?c hít - phân bi?t s? khác nhau.

???? B?n c?n 1 ??n v? thi công sân kh?u hoành tráng, chuyên nghi?p v?i nhi?u ch?t li?u.
????B?n c?n m?t ??n v? thi công, l?p ??t sàn sân kh?u, cho thuê sân kh?u v?i s? l??ng c?c kh?ng.
????B?n c?n ??n v? l?p ??t sân kh?u, cho thuê sân kh?u nhanh và giá h?p lý nh?t.

????B?n c?n #thi_công_sân_kh?u_event#, #sân_kh?u_nhà_hát#, #sân_kh?u_tr??ng_flim#, #sân_kh?u_nhà_hàng#, #sân_kh?u_gala_dinner#, #thi_công_sân_kh?u_l?_h?i#, #sân_kh?u_bi?u_th?i_trang#.....

- B?n ?ang c?n thi công sân khâ?u: Sa?n xuâ?t, thi công, l??p ???t va? cho thuê sân kh?u sa?n sân khâ?u di ?ô?ng..
Công ty 4HMEDIA chuyên sa?n xuâ?t sân khâ?u di ?ô?ng, sân khâ?u l??p ghe?p, sân khâ?u s?? kiê?n cho thuê sân kh?u các lo?i v??i mo?i châ?t liê?u, sân khâ?u b??t sa?ng, sân khâ?u ki?nh c???ng l??c
- Sân kh?u l?p ráp theo module tiêu chuâ?n 1m x 2m, 1,22m x 1.22m sân kh?u theo thi?t k? riêng, sân kh?u v?i nhi?u kích c? khác nhau.
Hãy liên h? v?i chúng tôi ?? ???c t? v?n, ph?c v?.
Hotline/ Zalo: 0937.737.837 / 0903.910.119
* Ngoài ra chúng tôi còn sa?n xuâ?t khung truss 3D treo âm thanh a?nh sa?ng, ma?n hi?nh Led, Layer truss phu?c vu? s?? kiê?n, sa?n xuâ?t va? cho thuê kha?n ?a?i di ?ô?ng, thi công ma?n hi?nh led sân khâ?u.... ph?c v? s? ki?n. Xem thêm v? chúng tôi t?i www.sankhaudidong.com; www.4hmediavn.com. Email:
sankhaulapghepdidong@gmail.com


- S?n ph?m ???c sa?n xuâ?t va? thi công l??p ???t 100% do nhân viên ky? thuâ?t Công ty 4hmedia tr??c tiê?p ?a?m nhâ?n không qua bâ?t ky? trung gian na?o v??i ch?t l??ng t?t, giá c? h?p lý.

- Chiê?u cao sân khâ?u ?a da?ng v??i mo?i ki?ch th???c theo yêu câ?u t?? kha?ch ha?ng:0.2m, 0.4m, 0.5m, 0.6m, 0.8m, 1m, 1.2m, 1.5m......
Reply With Quote
  #4  
Old 11-20-2019, 09:35 PM
ngocmai221 ngocmai221 is offline
Silver Member
 
Join Date: Oct 2019
Posts: 179
Re: Máy xông khí dung và thu?c hít - phân bi?t s? khác nhau.

t?p d? barista 2019 M?I NH?T
Reply With Quote
  #5  
Old 11-20-2019, 09:37 PM
ngocmai221 ngocmai221 is offline
Silver Member
 
Join Date: Oct 2019
Posts: 179
Re: Máy xông khí dung và thu?c hít - phân bi?t s? khác nhau.

t?p d? b?ng nh?a 2019 M?I NH?T
Reply With Quote
Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 01:33 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.