VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Inquiring Knowledge
forgot Password
Register

Inquiring Knowledge Kiến Thức Ngày Nay

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 09-21-2017, 03:15 AM
akakavn akakavn is offline
Member
 
Join Date: Apr 2017
Posts: 2
Xu?t tinh nhi?u l?n có sao không

R?t nhi?u nghiên c?u và th?c t? ?ã ch?ng minh xu?t tinh không ch? ?em l?i khoái c?m cho phái m?nh mà còn giúp h? gi?i t?a g?ng, ng? ngon gi?c và t?ng kh? n?ng sinh s?n. Th? nh?ng n?u xu?t tinh liên t?c, xu?t tinh nhi?u l?n mà không phù h?p v?i ?i?u ki?n s?c kh?e và ?? tu?i l?i có kh? n?ng gây ?nh h??ng nghiêm tr?ng t?i s?c kh?e. ?ây c?ng là câu gi?i ?áp cho câu h?i xu?t tinh t?n su?t cao có sao không c?a ?àn ông.
Xem thêm: Phòng khám ?i?u tr? b?nh lý xu?t tinh s?m ? TpHCM
2
Xu?t tinh nhi?u l?n là gì?

Hi?n nay không có m?t quy chu?n nào nh?m m?c ?ích là quy ??nh s? l?n abc và s? l?n xu?t tinh ? phái m?nh. Có nh?ng ng??i xu?t tinh liên t?c 1 ngày 3- 4 l?n nh?ng c?ng có ng??i 1 ngày ch? xu?t tinh 1 l?n, th?m chí 1 tu?n 1 l?n. Cho nên kh? n?ng tình d?c và nhu c?u sinh lý ? m?i ng??i ??u khác nhau nên ch? c?n c? 2 th?y kh?e m?nh và không có gì b?t th??ng thì ?i?u chính là bình th??ng.
Xu?t tinh t?n su?t cao có sao không?

Nhi?u nam gi?i c?ng chia s? r?ng mình có ham mu?n tình d?c cao ?? nh?ng c?ng không kh?i lo l?ng khi s? vi?c xu?t tinh nhi?u l?n s? tác h?i ??n s?c kh?e và ch?t l??ng tinh trùng.
gi?i ?áp th?c m?c này, bác s? Hà V?n H??ng- hi?n là bác s? chuyên khoa nam h?c công tác t?i c? s? y t? ?a khoa qu?c t? HCM cho th?y, xu?t tinh nhi?u l?n v?a có l?i v?a có h?i. V?n ?? l?i hay h?i này ph?n l?n ph? thu?c vào c? th?, s?c kh?e ng??i nam gi?i.
Bác s? lí gi?i thêm, l?i ích c?a xu?t tinh th??ng xuyên là:
– Gi?m nguy c? ung th? tuy?n ti?n li?t: Khi ??ng mày râu xu?t tinh, tuy?n ti?n li?t s? ti?t m?t s? ??c t? ra ngoài, ng?n d? phòng t? bào ung th?.
– T?ng kh? n?ng sinh s?n: quan h? tình d?c ?i?u ?? s? giúp c?i thi?n ch?t l??ng tinh trùng, t?ng kh? n?ng tinh trùng g?p tr?ng.
– T?ng c??ng s? thân m?t và nâng cao ch?t l??ng gi?c ng?: ch?ng th? ph? nh?n r?ng ái ân là m?t bi?n pháp ?? có th? ??ng mày râu và n? gi?i bi?u l? tình c?m, c?m xúc v?i nhau. M?i l?n xu?t tinh là m?t l?n ?àn ông ??t c?c khoái, giúp 2 ng??i g?n g?i. ??ng th?i, hormone oxytocin và endophins ???c phóng thích khi xu?t tinh c?ng giúp nam gi?i ng? ngon h?n.
– Kéo dài th?i gian giao h?p: làm tình ?i?u ?? v?i t?n su?t xu?t tinh h?p lý c?ng giúp nam gi?i c?i thi?n ch?t l??ng ??i s?ng tình d?c, t?ng kh? n?ng b?n b?, kéo dài th?i gian quan h?, giúp c? 2 t?n h??ng ???c nhi?u c?m xúc h?n.
Ng??c l?i, tác h?i c?a vi?c xu?t tinh t?n s? cao ?ó là:
-Suy gi?m s?c kh?e: ái ân liên t?c s? khi?n tinh trùng ph?i s?n xu?t liên t?c nên thân th? d? b? m?t m?i, s?c kh?e suy gi?m, trí tu? sút gi?m,…
Reply With Quote

  #2  
Old 09-28-2017, 07:58 AM
Petrcoice Petrcoice is offline
Member
 
Join Date: Jul 2017
Posts: 4
Re: Xu?t tinh nhi?u l?n co sao khong

?????? ????.
????? ??????? ???? ????.
??????? ?????????? ????? ?? ?????????? ???????.
Reply With Quote
Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
S? N? Tính Có 1 Không 2 C?a Claude Bernard 21175.3P.ROR thangtamfive Today Fashion 1 08-28-2017 12:01 PM
cuoc tinh khong tron ven - Van quang long Cau2_BanBom Viet Music MP3 0 03-20-2012 08:44 AM
con khong can tien, con chi can tinh thuong MaOiCuuCon Teen Today 0 12-10-2009 09:00 PM
giet gai mai dam vi khong bot tinh phi bigbiggirl13 Daily News 0 08-01-2008 07:01 AM
2 con Két khong biết con nào Chống con nào Mái Jokes 0 03-20-2006 02:12 AM


All times are GMT -5. The time now is 06:15 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.