VuiLen.com ChitChat Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Daily News

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 06-10-2018, 03:27 AM
azurelight azurelight is offline
Member
 
Join Date: Apr 2017
Posts: 25
B?o hi?m Nhân th? Prudential xây 26 ngôi tr??ng m?m non cho tr? em c? n??c

“Cùng xây t??ng lai” là d? án ???c kh?i x??ng và tri?n khai b?i Prudential Vi?t Nam t? n?m 2013 v?i ngu?n qu? ???c tài tr? t? ch??ng trình “Chairman’s Challenge” - m?t ch??ng trình ??ng ký tình nguy?n hàng n?m do T?p ?oàn Prudential phát ??ng dành cho toàn th? nhân viên Prudential toàn c?u.

Sau 5 n?m tri?n khai, t?ng ngu?n v?n tài tr? t?i Vi?t Nam ??t 33,6 t? ??ng, nâng c?p và xây m?i 26 ngôi tr??ng nh?m mang ??n m?t c? s? h?c t?p t?t h?n cho kho?ng 2.000 h?c sinh t?i các t?nh thành trên c? n??c.

Không ch? ??m b?o v? c? s? v?t ch?t an toàn, ti?n ích cho các em h?c sinh vùng sâu, vùng xa, d? án còn giúp nâng cao k? n?ng c?a giáo viên ?? s? d?ng các tài li?u và ph??ng pháp gi?ng d?y phù h?p nh?m h? tr? t?t h?n nhu c?u giáo d?c c? th? c?a tr? em vùng dân t?c thi?u s?.

[?IMG]
Th?y cô và các em h?c sinh chung vui bên ngôi tr??ng m?m non Nà Dé v?a ???c khánh thành trong d? án “Tr??ng h?c an toàn” c?a Prudential

26 tr??ng h?c trong khuôn kh? d? án “Cùng Xây T??ng Lai” ???c xây d?ng ch?c ch?n và trang b? ??y ?? c? s? v?t ch?t ph?c v? vi?c d?y và h?c, cùng h? th?ng công trình ph? tr? ??t chu?n, các em h?c sinh ?ã, ?ang và s? ???c h?c t?p trong môi tr??ng an toàn, ti?n nghi, s?ch s?.
Công ty B?o hi?m Nhân th? Prudential Vi?t Nam (Prudential) v?a ph?i h?p cùng Plan International t? ch?c l? khánh thành tr??ng m?m non Nà Dé (Hà Giang) theo mô hình “Tr??ng h?c an toàn”.
Tr??c ?ó, vào ngày 26/04/2018, tr??ng m?m non Ba Ngày (Qu?ng Tr?) c?ng ???c khánh thành và ??a vào s? d?ng. ?ây c?ng là s? ki?n khép l?i 5 n?m hành trình “Cùng xây t??ng lai” c?a Prudential ?óng góp cho c?ng ??ng, ??c bi?t là tr? em.

Tr??c ?ó, vào ngày 26/04/2018, tr??ng m?m non Ba Ngày (Qu?ng Tr?) c?ng ???c khánh thành và ??a vào s? d?ng. ?ây c?ng là s? ki?n khép l?i 5 n?m hành trình “Cùng xây t??ng lai” c?a Prudential ?óng góp cho c?ng ??ng, ??c bi?t là tr? em.

Bên c?nh ho?t ??ng xây tr??ng, Prudential còn tri?n khai “Hành trình g?n k?t yêu th??ng” v?i chuy?n xe ch? 400 tình nguy?n viên th?m l?i 24 ngôi tr??ng do Prudential xây d?ng ?? tìm hi?u, ??ng viên th?y và trò sau khi có c? s? h?c t?p m?i. T?i m?i ch?ng d?ng chân, ?oàn tình nguy?n c?a Prudential Vi?t Nam ?ã tham gia nh?ng ho?t ??ng ý ngh?a nh? tr?ng cây xanh t?o bóng mát sân tr??ng, t?ng sách, trang hoàng phòng h?c, t? ch?c các ho?t ??ng mang tính g?n k?t nh? vui l? Trung thu, ch?i trò ch?i cùng v?i các em h?c sinh…

Công ty B?o Hi?m Nhân Th? Prudential Vi?t Nam.
Hotline: 1800 1247
Reply With Quote

Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 05:35 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.