VuiLen.com ChitChat Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Media Sharing > Music Sharing > Request Download

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 09-27-2019, 09:02 AM
Arthurdix Arthurdix is offline
Member
 
Join Date: Mar 2019
Location: Slovenia
Posts: 4
Tình yêu trên Internet. Huy?n tho?i hay b?t công vi?c khó kh?n?!


tôi có Th? tìm th?y tình yêu c?a tôi tr?c tuy?n? Ng? Fox b?t không có gà. B?n không th? cá m?t con cá ra kh?i m?t cái ao d? dàng. T?t c? nh?ng câu t?c Ng?, chúng tôi bi?t k? t? th?i th? ?u. B?n ?ã bao gi? nghiêm túc ngh? v? nh?ng ?ng d?ng c?a dân s? khôn ngoan ?? s?ng? Nó luôn luôn có v? v?i tôi r?ng nh?ng l?i nói và ?ùa ???c phát minh b?i bà trong làng cho vui, nh?ng ?ây là chính xác cho ??n khi tôi nh?n ra t?m quan tr?ng h?.


??u tiên ?ã có k? thi ? tr??ng, l?p h?c khiêu v?, sau khi nh?p Vi?n, theo ?ó, b?ng t?t nghi?p, làm vi?c... Và t?t c? các b?n ?ã ?? luy?n t?p, kiên nh?n, c?n th?n dành r?t nhi?u th?i gian và công s?c. Nh?ng tôi không th? t??ng t??ng r?ng m?i quan h? v?i ?àn ông c?ng c?n ph?i ti?p c?n, theo nh? h? nói, th?t ??y. Có v? nh? có r?t nhi?u b?n bè, m?t công ty l?n, và quán cà phê/câu l?c b?/nhà hàng, không ph?i là n?i t?i t? nh?t ?? g?p g?. Nh?ng tôi không có may m?n. M?t k? b?n ti?n, sau ?ó ham, sau ?ó là m?t k? nói d?i và nh? v?y. Có, t?t nhiên, và khá ng??i hâm m?, nh?ng v?n không bám.

tôi v?a tìm ???c m?t vi?c làm. c?a tôi, tôi ?ã tìm ki?m công vi?c nghiêm túc ??y — tôi ??ng d?y m?i ngày vào bu?i sáng và trong nh?ng ngày ngh? ?n tr?a, tôi ?i làm ? nhà máy g?i, g?i h? s?, s?p x?p các cu?c ph?ng v?n. Trong công vi?c c?a tôi là tìm m?t công vi?c. Khi tôi ngh? v? m?i quan h?, tôi nh?n ra r?ng-t?i sao tôi ch?c ch?n r?ng hoàng T? quy?n r? s? r?i t? trên tr?i xu?ng ngay trên ??u tôi? ?i?u gì làm cho tôi ngh? r?ng không có b?t c? n? l?c, tôi s? có nh?ng gì tôi mu?n, ngay c? khi nó là vô hình? T?t nhiên, tôi th?c hi?n, v?y ?? nói chuy?n, m?t t?i thi?u — tôi mang l?i cho b?n thân mình ?? trong các bu?i sáng, c? g?ng ?? ?n m?c r?t phong cách, xem c?a tôi, tóc và móng tay. Nh?ng ?i?u này rõ ràng là không ??. Có quy?t ??nh c?a tôi mong mu?n (và tôi mu?n m?t cái gì ?ó nghiêm tr?ng h?n và ý th?c h?n là ch? ch?y ??n nh?ng b? phim và ?i d?o trong công viên), tôi thi?t l?p ?? "công vi?c".


?? b?t ??u "tình c?" nói v?i t?t c? m?i ng??i, tôi bi?t r?ng tôi ?ang tìm — h? tr?ng m?t vài ?ng c? viên. Sau ?ó chúng tôi v?i b?n bè ?ã tr? nên th??ng xuyên ?i b? trong câu l?c b?. Nh?ng! B?n thân tôi, tôi nh?n ra r?ng — các câu l?c b? không ph?i là n?i t?t nh?t ?? g?p g?. T?i sao? ??u tiên, r?t ?n ào, th? hai, t?i th? ba, t?t c? "m?t chút" d??i shafe. Vì v?y, n?u b?n mu?n m?c, các câu l?c b? bi?n m?t c?a chính nó. S? l?a ch?n là vài m?ng Internet ho?c ch? ??i s? th??ng xót c?a ph? n? may M?n và tìm cho ra hoàng T? t?i các ?i?m d?ng xe buýt, ? c?a hàng, quán cà phê và nh? v?y. Nh?ng tôi là m?t ng??i không ???c dùng ?? ng?i yên, vì v?y tôi quay l?i v?i Internet.

Th?c ra, tôi s? d?ng cùng m?t nguyên t?c nh? khi tìm ki?m m?t công vi?c, ngo?i tr? vi?c tôi ?ã không d?y s?m và tôi ph?i th?a nh?n là nó r?t d? ch?u h?n ?? nhìn qua các h? s? c?a ng??i t?t h?n v? trí. Các b?n gái ph?n ?ng b?t ng? s? ??ng thu?n — fuuu! Làm th? nào b?n có th?! H?n Hò qua Internet là kh?ng khi?p, Internet là m?t ng??i ?iên và lo l?ng. Th?t v?ng và x?u h?, tôi ?ã v? ?? k?t thúc chi?n d?ch c?a tôi, ?? tìm m?t ng??i b?n ??i, nh?ng l?n ??u tiên quy?t ??nh ?? tham kh?o ý ki?n m?t ng??i b?n c?. "What' s wrong with that? "nó là gì?" ông yêu c?u. "Internet là ch? có m?t cách, v?y t?i sao b?n nên t?t nó xu?ng?" B?i vì ý ki?n c?a ng??i khác? H? k?t hôn ho?c k?t h?p?"T?i th?i ?i?m ?ó, th?t v?y, h?u h?t b?n bè c?a tôi là duy nh?t. Vì v?y, tôi quy?t ??nh không b? nó, ???c t? ch?c ?? có th? ti?p t?c tìm ki?m, nh?ng không ph?i qu?ng cáo này. Th?t v?y, ?iên và không hoàn toàn kh?e m?nh nh?ng ng??i tr? tu?i-quá ??, nh?ng k? bình th??ng, nh?ng ng??i bi?t các bài h?c c?a s? l?ch s? c?ng ?ã có r?t nhi?u! Nói Chung, trong l?n ??u tiên vài tin nh?n b?n có th? hi?u — ng??i ??y ?? hay không. Tôi g?p m?t s? ng??i thú v?, và chúng ta tr? thành b?n bè v?i m?t s? ng??i trong s? h?.

tôi ?ã ng?c nhiên lúc nào c?ng l?ch s?, giáo d?c, giàu có hai ng??i g?p nhau trên Internet. nó B?t ra, bây gi? này c?ng có th? ch?p nh?n ???c cách ?? làm quen cho nh?ng ng??i b?n r?n. Nh? m?t ng??i hâm m? m?i nói, b?n có th? tìm th?y hoàn toàn nh?ng ?i?u t?t ??p ? n?i b?t ng? nh?t. Và th?c s?, tôi ngh? r?ng t?t c? m?i cô gái ?ã t?ng ? trên m?t t?ng bán trong m?t c?a hàng qu?n áo. Oh, h?n lo?n! B?i gi?a ngày, các c?a hàng công nhân không th? ??i phó-và ? ?ây và ? ?ó có r?t l?n, tôi không s? t? ??ng qu?n áo. B?ng cách nào ?ó tôi ghét ph?i l?c l?i trong nh?ng ch?t ??ng, nh? các c?a hàng, và b?n c?m th?y trên th? tr??ng, nh? ng??i b?n c?a tôi nói-m?t con b? cánh c?ng. Nh?ng m?t khi trong m?t bãi rác, tôi nh?c lên m?t hoàn toàn tuy?t v?i ?n! Vì v?y, tr? v? dân s? khôn ngoan, nó không ph?i là m?t n?i mà làm cho m?t ng??i ?àn ông, nh?ng m?t ng??i ?àn ông m?t n?i. Và Internet không ph?i là ngo?i l?. Khi b?n bè c?a tôi phát hi?n ra tôi "ho?t ??ng Y", h? không c??i — c?nh tôi là m?t ng??i ?àn ông ??p. M?c dù, có l?, t? "ra" là không thích h?p, vì chúng tôi ?ã ???c hình thành nh? là m?t k?t qu? c?a tích c?c tìm ki?m cho nhau. V?t b? nh?ng ??nh ki?n, b?n bè c?ng không còn khinh th??ng Internet mà cu?i cùng d?n ??n hai ?ám c??i mà tôi ?ã ?? may m?n ?? truy c?p! T?t nhiên, tôi không nói r?ng Internet là n?i hoàn h?o ?? ?áp ?ng và tìm b?n ??i c?a b?n, không, không ?ây ch? là m?t trong nh?ng l?a ch?n t?t.Và n?u anh quy?t ??nh ti?p c?n v?n ?? này v?i t?t c? s? nghiêm túc, thì t?i sao t??c ?i c?a mình thêm c? h?i ?? gi?i quy?t v?n ??? quan Tr?ng hi?u, r?ng, ??u tiên, ngay l?p t?c, th? hai này, m?i quan h? s? không xu?t hi?n, các tìm ki?m-không d? dàng lao ??ng. H?n n?a, nh?ng m?i quan h? mình không ph?i là m?t k? ngh? liên t?c, nh?ng, m?t l?n n?a, là k?t qu? c?a s? n? l?c và th?a hi?p ??t. Ngh? v? vi?c anh mu?n hy sinh th? gì ?ó, b?t ??u v?i th?i gian c?a b?n, và n? l?c và k?t thúc v?i m?t cái gì ?ó nhi?u h?n n?a, ch?ng h?n nh? vi?c cho m?t công vi?c hay m?t s? thích ?ng h? c?a các gia ?ình.

Vì v?y, sau khi ?ã xác ??nh nh?ng ham mu?n, nó v?n ch? ?? hành ??ng, b?i vì chúng ta-ng??i ph? n? có th? ?? kh? n?ng ?? làm vài vi?c cùng m?t lúc, và vì v?y, nó ?ã x?y ra trong l?ch s? — ?? làm cho nh?ng n? l?c, cách này hay cách khác c?ng là con ???ng c?a chúng tôi, dù nó là tr?c ti?p hành ??ng c?a b?n ho?c ph?i h?p và ?oàn. Hãy cho nó!

và hy v?ng cá b?n qu?n lý cá ra s? ???c Vàng.

Cá nhân tôi ?ã c? g?ng may M?n c?a tôi ?ây:
- https://fas.st/-rk7ru Link4you
Reply With Quote

Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 08:26 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.