VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Homemaking
forgot Password
Register

Homemaking Góc trời nội chợ .......Công thức nấu ăn..........

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 08-22-2017, 05:54 AM
kimquangauto2
Guest
 
Posts: n/a
Thumbs up Phim Cách Nhi?t Ch?ng Nóng Nano USA

?U ?I?M C?A PHIM CÁCH NHI?T NANO USA

?? xuyên sáng

?ây là m?t trong nh?ng y?u t? quan tr?ng nh?t c?a phim cách nhi?t Nano USA. ?? xuyên sáng th??ng ???c ký hi?u là VLT. H? s? xuyên sáng càng cao thì phim càng cho nhi?u ánh sáng ?i qua – quan tr?ng khi quan sát vào ban ?êm. Nh?ng thông th??ng, n?u VLT cao thì hi?u qu? cách nhi?t l?i th?p. V?i t?m kính theo xe ô tô thì ?? xuyên sáng ??t kho?ng 90%. B?n nên ch?n lo?i phim kính m?t có ?? xuyên sáng ít nh?t là trên 70% ?? có th? ??m b?o t?m quan sát, nh?t là khi tr?i t?i.

Ch?ng chói lóa

Bên c?nh ?? xuyên sáng thì kh? n?ng ch?ng chói là c?ng là m?t ??c ?i?m ??c bi?t l?u ý. Khi ?i xe vào ban ?êm, ??i v?i phim cách nhi?t x?n thì n?u xe ng??c chi?u r?i ?èn pha, ?èn c?t….?? m?i th? lo?i ?èn trên ??i thì phim ph?i ??m b?o không chói lóa, không gi?m t?m nhìn, không hoa m?t, không b? khúc x? ánh sáng. B?n có th? th? nghi?m ?i?u này r?t ??n gi?n b?ng cách chi?u ?èn pin nghiêng góc 45 ?? v?i t?m phim cách nhi?t Nano USA.

?? ph?n g??ng

?? ph?n g??ng th??ng ???c ký hi?u là VLR trong các cu?n Catalogue gi?i thi?u phim ch?ng nóng cách nhi?t. V?i kính lái thông th??ng thì ?? ph?n g??ng này th??ng ???c ch?p nh?n ? m?c trên d??i 8%. ?? ph?n g??ng c?ng quan tr?ng ??i v?i kính lái b?i n?u ?? ph?n g??ng càng cao thì s? ph?n chi?u t?o ?nh t? táp lô, ?? v?t trong xe lên kính càng rõ. Vì th? b?n s? b? r?i m?t, gi?m t?m nhìn trong quá trình s? d?ng, nh?t là nh?ng khi ?i ng??c sáng.

?? ?n ??nh

?? ?n ??nh c?a phim là kh? n?ng cách nhi?t, ch?ng nóng b?n b? theo th?i gian. M?t y?u t? mà c?ng ít ng??i quan tâm ??n khi ch?n phim cách nhi?t ?ó là l?p keo dán c?a phim. L?p keo dán này th?c s? r?t quan tr?ng ?? t?o nên ?? ?n ??nh bên c?nh công ngh? s?n xu?t phim cách nhi?t (B?n có th? tham kh?o thêm bài vi?t Phim cách nhi?t ô tô lo?i nào t?t nh?t ?? bi?t v? các công ngh? s?n xu?t phim hi?n nay). Khi s? d?ng th?i gian dài, l?p keo dán không t?t s? b? bi?n tính, gây nên bong tróc, n?i b?t bong bóng và các hi?n t??ng quang h?c không t?t.

?? cách nhi?t

V?i phim kính lái ô tô thì c?n ?? xuyên sáng cao nên ?? cách nhi?t c?a xe s? b? gi?m. Kh? n?ng cách nhi?t s? ph? thu?c ch? y?u vào kh? n?ng c?n tia h?ng ngo?i c?a phim. B?n nên ch?n nh?ng lo?i phim có kh? n?ng l?c trên 70% tia h?ng ngo?i.
Trên ?ây là các y?u t? c?n thi?t khi b?n l?a ch?n dán phim cách nhi?t cho kính lái ô tô. Mong r?ng b?n s? l?a ch?n cho mình ???c m?t t?m phim cách nhi?t chính hãng và ch?t l??ng nh?t.


Vui lòng liên h? ?? ???c t? v?n và l?p ??t Film Cách Nhi?t Nano USA t?n n?i
Công ty Kim Quang
131F Tôn ??n Qu?n 4
Hotline: 0902608817 - 0933317523
L?p ??t t?n n?i - giá r? b?t ng? ch? t? 3,4tr-3,8tr toàn xe
Reply With Quote

  #2  
Old 09-01-2018, 07:57 AM
vietphanmem20588 vietphanmem20588 is offline
Bronze Member
 
Join Date: Oct 2017
Posts: 51
Re: Phim Cách Nhi?t Ch?ng Nóng Nano USA

Nhà xu?ng c?p c?n ra ?i nhanh t?i Th?nh L?c qu?n 12
Di?n tích: 4,6 x 22, t?ng di?n tích là 72m
H?m xe h?i, khu dân c? phát tri?n, thích h?p cho vi?c xây m?i và xe h?i t?i nhà
Giá t?t 2 t? 750 tri?u
DT: 01248685584
Reply With Quote
Reply

Bookmarks

Tags
dan kinh xe hoi, dan phim o to, phim cach nhiet nano usa

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 11:40 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.