VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Entertaintment > Poems > English Poems
forgot Password
Register

English Poems Thơ sáng tác trong tiếng Anh .

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 03-18-2019, 10:16 AM
ohiperfume1 ohiperfume1 is offline
Silver Member
 
Join Date: Mar 2019
Posts: 156
Làm chàng ?iên ??o b?ng mùi h??ng

OHI-LAVIES m?t h??ng th?m m?i v?a ra ??i trong mùa thu n?m 2012. Khái ni?m h??ng th?m này t?p trung ý t??ng v? v? ??p t? nhiên và gi?n d?, t? do t? các công ??c và ch?n l?a t?m nhìn cho h?nh phúc riêng c?a b?n. N??c hoa mang 1 ph?m ch?t tri?n v?ng v? cu?c s?ng và ???c l?y c?m h?ng t? ni?m vui trong nh?ng ?i?u nh? nh?t. OHI-LAVIESt hu?c h??ng hoa c? trái cây th?c ph?m ?em l?i c?m giác t??i mát và ng?t ngào d? ch?u.

OHI-LAVIES m? ra v?i h??ng th?m bùng n? c?a h??ng hoa diên v?, qu? lý chua, v?i m?t âm h??ng th?o m?c d?n chuy?n thành h??ng v? c?a r??u trái cây. Khi d?n ??n l?p gi?a, OHI-LAVIES mang h??ng th?m c?a sô cô la, chu?i, m?t ong, tô ?i?m thêm v?i h??ng hoa nhài và hoa cam. Mùi h??ng c?a c?n, th?o m?c v?n l?u l?i ??n t?n l?p n?n, cho ??n khi h??ng va ni b?t ??u t?a sáng và h??ng sô cô la chuy?n thành m?t mùi th?m c?a bánh nhân h?t praline. S? ng?t ngào t? l?p h??ng ??u v?n m??t mà t? l?p h??ng ??u ??n t?n l?p h??ng cu?i, t?o nên m?t t?ng th? h??ng th?c ph?m th?m ngon nh?ng v?n r?t nh? nhàng và trang nhã.

Ki?u chai ??n gi?n d? nhìn v?i ch? ??o màu h?ng nh?t n? tính, ph? ki?n ?i kèm là chi?c n? hoa h?ng thanh l?ch t??ng tr?ng m?t cô gái v?i chi?c kh?n l?a th?i trang.

B?n s? c?m nh?n ???c ngay v? ng?t c?a k?o nhân h?t và ng?t d? th??ng c?a h??ng vani ch? ??o c?a OHI-LAVIES này. Mùi h??ng ng?t ngào ?y d??ng nh? ??a tâm h?n b?n quay v? v?i tu?i th? ??y ?p nh?ng viên k?o socola ngon lành. Ký ?c mùi h??ng s? thanh thoát h?n b?i h??ng trái cây c?a qu? lý chua, thanh mát c?a qu? lê, ?? c?m giác ng?t ngào thêm ph?n d? ch?u. Hoa diên v? c?ng là h??ng th?m chính c?a note h??ng gi?a. H??ng hoa này thêm m?nh m? khi k?t h?p cùng hoa nhài và hoa cam. Nh?ng mùi h??ng ?y thêm ??c s?c h?n v?i nh?ng h??ng li?u th?c ph?m ng?t ngào.

M?t thi?t k? t? chai n??c hoa ??n mùi h??ng th?t th?i trang.

M?u chai n??c hoa ???c thi?t k? l?, ??n gi?n r?t d? c?m cho ng??i s? d?ng, l? th?y tinh trong su?t v?i màu n??c hoa bên trong nh? nhàng. ?i?m nh?n c?a chai n??c hoa này là chi?c ruy b?ng hình hoa h?ng trên c? chai. Nó g?i lên chi?c kh?n quàng c? ??y thanh l?ch c?a các cô gái tr?, r?t th?i trang. OHI-LAVIES t? v? h?p ?ng ánh nh? b?c ??n chai n??c hoa long lanh c?a th?y tinh cao c?p nh? món quà sang tr?ng dành t?ng cho các tín ?? yêu chu?ng n??c hoa c?a th??ng hi?u này.

?ây là m?t s?n ph?m tuy?t v?i, v?i h??ng th?m ng?t ngào sang tr?ng. H??ng th?m bay xa, t?a h??ng ngào ng?t , ?? l?u h??ng r?t t?t là nh?ng ?i?m m?nh c?a OHI-LAVIES này. S? r?t thích h?p cho các quý cô xu?t hi?n trong các bu?i ti?c ?êm lãng m?n hay ?i h?n hò cùng chàng . Tuy nhiên, do ?? t?a h??ng t?t, nên không phù h?p v?i môi tr??ng v?n phòng, và n?u dùng ban ngày b?n nên gi?m l??ng n??c hoa s? d?ng ?? tránh quá n?ng gây khó ch?u cho ng??i khác nhé.
OHI-LAVIES - dòng n??c hoa m?i c?a OHI. ?? l?u h??ng t?t, t?a h??ng xa, mùi h??ng l?i ng?t ngào nên r?t ???c s? yêu thích c?a các b?n gái tr? trung, phong cách n? tính, d?u dàng, nh?ng l?i r?t sành ?i?u và th?i trang, tràn ??y s?c tr?.


OHI PERFUME – TH??NG HI?U NHÃN HI?U ??C QUY?N UY TÍN T?I VI?T NAM

CÔNG TY C? PH?N S?N XU?T TH??NG M?I OHI
146/5 Tân H??ng, Ph??ng Tân Quý, Qu?n Tân phú, TP H? Chí Minh, Vi?t Nam


Email : ohiperfume@gmail.com

Website : www.ohiperfume.com

Hotline : 0919 679 168

H? TH?NG C?A HÀNG ? CÁC TRUNG TÂM TH??NG M?I HCM

1. AEON TÂN PHÚ 30 B? Bao Tân Th?ng, P. S?n K?, Tân Phú, TP. H? Chí Minh

2. AEON BÌNH TÂN S?1 ???ng s? 17A, khu ph? 11, ph??ng Bình Tr? ?ông B, qu?n Bình Tân, TP.HCM?

3 .BIG C PANRODA 1/1 Tr??ng Chinh, Ph??ng Tây Th?nh, Qu?n Tân Phú, TP.HCM ( L?u 1)

4 .BIG C PANRODA 1/1 Tr??ng Chinh, Ph??ng Tây Th?nh, Qu?n Tân Phú, TP.HCM ( T?ng tr?t)

5. SATRA C? CHI 1239 T?nh l? 8, Xã Trung An, Huy?n C? Chi, TP.HCM

6.COOP MART ??ng Xoà - i Bình Ph??c

Reply With Quote

  #2  
Old 05-06-2019, 11:58 PM
thuanprs23 thuanprs23 is offline
Member
 
Join Date: Apr 2019
Posts: 1
Re: Làm chàng ?iên ??o b?ng mùi h??ng

Bã hèm bia – Lo?i nguyên li?u ít ???c bi?t ??n trong ngành th?c ?n ch?n nuôi trong nh?ng n?m tr??c ?ây, th??ng ???c s? d?ng ?? ch?n nuôi bò s?a d??i d?ng bã hèm t??i. Nh?ng sau m?t th?i gian s? d?ng, bã hèm bia ?ã cho th?y giá tr? vô cùng l?n c?a nó và hi?n nay ?ã ???c s? d?ng r?ng rãi h?n ?? làm th?c ?n cho các ??i t??ng gia súc nh? heo, gà, bò…

Bã hèm bia, là m?t s? l?a ch?n h?p lý trong th?i ?i?m ngành ch?n nuôi n??c ta ?ang trong giai ?o?n khó kh?n tr??c s? bi?n ??ng r?t l?n c?a các lo?i nguyên li?u ??u vào. Vì t?n d?ng ???c ngu?n nguyên li?u có s?n nên giá thành không cao và m?t ph?n là có th? ?áp ?ng ???c nhu c?u dinh d??ng c?a ?a ph?n v?t nuôi nên Bã hèm bia ?ã d?n thay th? ???c các lo?i nguyên li?u truy?n th?ng hay s? d?ng tr??c ?ây, giúp h? giá thành th?c ?n cho v?t nuôi và t?ng l?i nhu?n cho ng??i ch?n nuôi.

Hi?n nay, Bã hèm bia th??ng ???c s? d?ng nhi?u ? d?ng t??i. ??i v?i d?ng này, giá tr? dinh d??ng th??ng cao và s? d?ng có hi?u qu? h?n d?ng Bã hèm bia khô, nh?ng v?i nh??c ?i?m khó b?o qu?n trong th?i gian dài và v?n chuy?n ?i xa nên ?? b?o qu?n và t?n d?ng ???c ngu?n nguyên li?u giá tr? này thì Bã hèm bia ph?i ???c s?y khô b?ng máy ho?c ph?i th? công.

DNTN Th?c ?n ch?n nuôi V?n Phúc là ??n v? chuyên cung c?p và phân ph?i s?n ph?m Bã hèm bia khô trên ph?m vi toàn qu?c. Hi?n s?n ph?m ?ã ???c các Công ty T?CN và các h? ch?n nuôi trang tr?i s? d?ng r?ng rãi và có hi?u qu? nh? t?i Hà N?i, B?c Ninh, Ngh? An, H?i D??ng, H?ng Yên, H?i Phòng, ??ng Nai, C?n Th?, Ti?n Giang và các t?nh Mi?n Tây. Khách hàng có nhu c?u ho?c c?n tham kh?o thêm thông tin vui lòng liên h?:

Chi nhánh Mi?n B?c: T?i Trâu Qùy, Gia Lâm, Hà N?i
Liên h?: Mr Thu?n – 0975 005 303
Chi nhánh Mi?n Nam: T?i Bình Tân, HCM
Liên h?: Mr Thu?n – 0975 005 303
Zalo & Viber: 0975005303

V?n chuy?n và th?i gian giao hàng:
- ??i v?i khách hàng t?i Mi?n B?c: V?n chuy?n b?ng Tàu bi?n (c??c phí th?p, s? l??ng t?i thi?u 20 t?n), giao hàng sau 5 – 7 ngày k? t? ngày xu?t hàng. Ho?c, có th? v?n chuy?n b?ng ???ng s?t (c??c phí cao, s? l??ng không gi?i h?n), giao hàng sau 5 – 7 ngày k? t? ngày xu?t hàng.
- ??i v?i khách hàng t?i Mi?n Nam và các t?nh lân c?n: Giao hàng t?n n?i ho?c khách hàng có th? l?y hàng t?i kho ho?c có th? g?i chành xe theo yêu c?u, s? l??ng không gi?i h?n.

M?T S? CH? TIÊU S?N PH?M NH? SAU:
Protein/??m: 50%
X?: 13%
?m: 12%
Béo: 4%
??m tiêu hóa: 87 – 89%
N?ng l??ng h?p th?: 3.100 Kcal/kg
PHÂN PH?I TOÀN QU?C, GIAO HÀNG T?N N?I

Tags: bã hèm bia 50 ??m, b?t men bia 50 ??m, hèm bia khô, hèm bia khô, bã hèm bia, b?t lông v? 80 ??m
Reply With Quote
Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 10:33 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.