VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Love and Mariage
forgot Password
Register

Love and Mariage Tình Yêu và Hôn nhân ........... Phụ nữ và xã hội .

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 01-09-2019, 10:32 PM
chuyennhathanh chuyennhathanh is offline
Silver Member
 
Join Date: Nov 2018
Posts: 131
chuy?n nhà thành h?ng hà n?i Tôi là tác

chuy?n nhà thành h?ng hà n?i Tôi là tác gi? bài: "Nghe l?i ba m? không nghi ng? v?, tôi b? em ph?n b?i ?au ??n". Tr??c h?t, xin g?i l?i c?m ?n ban biên t?p, chuyên gia và quý ??c gi? ?ã chia s?, giúp ?? tôi trong kho?ng th?i gian khó kh?n này. Nh?ng l?i khuyên, l?i t? v?n và ??ng viên chân thành ?ó r?t quý giá v?i tôi, giúp tôi qua chuy?n này. Xin nói thêm ?ôi l?i ?? m?i ng??i ???c rõ.

Tôi và v? cùng 25 tu?i, k?t hôn ???c 6 tháng và ch?a có em bé. Chúng tôi ??u là th?c s? cùng ngành (h?c chung t? ??i h?c lên cao h?c, sau khi t?t nghi?p cao h?c thì quy?t ??nh ?i ??n hôn nhân). Tôi và v? yêu nhau, k?t hôn vì s? chân thành và gi?n d?. Tuy b?ng tu?i nh?ng tôi ch?ng ch?c h?n v?. Tôi có nói v? hi?n và ngoan ngoãn khi quen tôi là vì v? mu?n thay ??i ?? h?p v?i m?i quan h? gi?a chúng tôi. V? c?m th?y thích con ng??i c?a cô ?y sau khi quen v?i tôi và mong mu?n tôi ti?p t?c giúp v? hoàn thi?n h?n, s?ng thêm yêu ??i.

Hoàn c?nh gia ?ình v? g?p r?t nhi?u khó kh?n c? tình th??ng l?n kinh t?. V? không ???c ? cùng m? t? khi m?t tu?i. V? ? v?i ba t? nh? nên khá thi?u tình th??ng gia ?ình. Tr??c khi c??i, ba m? d?n dò tôi r?t k? l??ng v? cách làm m?t ng??i ch?ng t?t, ph?i bi?t yêu th??ng v? và bù ??p nh?ng ?i?u mà v? ?ã không có trong su?t quãng ??i tr??c ?ó. Vì v?y t? khi em v? nhà, m?i ng??i ??u quý em, xem em nh? ru?t th?t, b?i em là ng??i t?t, hi?n h?u và l? phép. Không ph?i gia ?ình tôi b?t em nh? v?y mà là th?i gian tr??c hôn nhân em ?ã nh? v?y, mong mu?n ???c là thành viên trong gia ?ình nh? c?a tôi.

Ba m? tôi là cán b? viên ch?c nên suy ngh? thoáng và hi?u con cái. Lúc v? ch?ng x?y ra bi?n c? l?n, tôi l?n ti?ng v?i v? trong ?êm ??nh m?nh ?ó khi?n ba m? gi?t mình t?nh gi?c. Sáng hôm sau ba m? g?i hai ??a l?i h?i chuy?n, bi?t v? tôi có nh?n tin cho ng??i khác vì tôi không mu?n nói nh?ng vi?c còn l?i, ?i?u ?ó s? khi?n ba m? ?au lòng. Ba m? khuyên hai ??a làm lành, khuyên v? nên c? g?ng xây d?ng l?i v?i tôi. Giây phút tôi ?au lòng nh?t là ba xin tôi tha th? cho v?. Ba là ng??i có ??a v? xã h?i khá l?n, ch?a t?ng xin ai bao gi?, th? mà l?n này l?i xin tôi, tôi ?ã khóc.

V? vi?c tôi s? d?ng t? "d?y" khi?n anh ch? hi?u l?m. Tr??c ?ây v? làm m?t m?t món quà tôi t?ng, v? r?t bu?n vì bi?t ?ó là ti?n tôi dành c? tháng l??ng ??u tiên ?? mua, r?t ý ngh?a v?i c? hai. Tôi không trách v? n?a l?i mà khuyên em ??ng bu?n, tôi có nói "Sau này l? có chuy?n gì, em c? thành th?t v?i anh, anh h?a s? tha th? t?t c?". Còn vi?c v? xin v? nhà ngo?i hay ?i ch?i ?àn hát là v? tôn tr?ng tôi nên nói, ch? không ph?i xin phép nh? ki?u m?nh l?nh ph?i tuân theo. Trong lúc b?i r?i nên tôi ?ã dùng t? ch?a ?úng khi?n anh ch? hi?u l?m.

Tôi th?y mình c?ng có ph?n gia tr??ng, dù mu?n t?t cho v? nh?ng có th? khi?n em m?t m?i. Tôi s? thay ??i b?n thân tr??c, c?i m? và bao dung h?n n?a ?? em có th? t? tin làm l?i t? ??u. Nh?ng ngày x?y ra bi?n c?, v? ch?ng không nói n?ng gì v?i nhau, ch? ?i v?i nhau ?? b? m? yên lòng. Tôi m?t ?n m?t ng?, tinh th?n và s?c kho? xu?ng d?c, xin c? quan ngh? m?t tu?n. Tôi ?i ?ây ?ó m?t mình và ng?m ngh?, sau khi ??ng bài trên VnExpress và ???c m?i ng??i t? v?n, tôi th?y thanh th?n nhi?u h?n.

Noel v?a qua, v? t? ch?c m?t bu?i ti?c v?i n?n và hoa cùng tôi ?n t?i. Trong c? bu?i ?n chúng tôi r?t ít nói, cu?i bu?i em ?ã nói ra nh?ng l?i chân thành nh?t và mong tôi tha th? ?? em bù ??p m?i l?i l?m. Sau bu?i t?i ?ó tôi c?ng nhìn nh?n l?i r?t nhi?u ?i?u, trong ?ó t? ??t mình sau t?t c?, t? phán xét b?n thân và xây d?ng l?i giá tr? s?ng c?a mình. Tôi ngh? v? không ph?i ng??i x?u, ch? làm vi?c sai. Tuy không hoàn toàn trút b? h?t nh?ng tôi ?ã thách th?c b?n thân ??n c?c ??i và d??ng nh? ?ã v??t qua. Tôi c?ng không bi?t ch?c t??ng lai s? nh? th? nào nh?ng ngh? mình ?ã c? g?ng h?t s?c. N?u cu?c ??i c? tình trêu ?ùa mình thêm l?n n?a, tôi s? v?n thanh th?n ?ón nh?n.

Tôi bi?t câu chuy?n c?a mình có ph?n h? c?u nh?ng ?ây là câu chuy?n th?t c?a tôi. Lúc vi?t nh?ng dòng này tôi v?n không tin mình ?ã làm ???c. Tôi v?n d? không tin nh?ng ?i?u k? di?u, ?y mà m?i th? ?ã x?y ra nh? v?y. Tôi không bi?t khuyên nh?ng anh ch? r?i vào tr??ng h?p gi?ng tôi nh? th? nào vì m?i nhà m?i c?nh, mong r?ng ??ng ai ph?i r?i vào hoàn c?nh nh? tôi. Chúc m?i ng??i s? h?nh phúc, thanh th?n v?i nh?ng l?a ch?n c?a mình.
Reply With Quote

  #2  
Old 01-23-2019, 07:16 PM
kenhlike08 kenhlike08 is offline
Bronze Member
 
Join Date: Jan 2019
Posts: 49
Re: chuy?n nhà thành h?ng hà n?i Tôi là tác

T?ng view video facebook giá r?. LH: 0983 439 103 (Có Zalo)
D?ch v? t?ng view, l??t xem video trên facebook c?a chúng tôi giúp cho các cá nhân, doanh nghi?p, ch? shop, ca s?, di?n viên, ng??i n?i ti?ng... có hàng tri?u l??t xem video trong th?i gian ng?n v?i giá r? nh?t hi?n nay.


D?ch v? t?ng view video trên Facebook, t?ng l??t xem video Fb v?i view th?t, ng??i Vi?t

Facebook hi?n ?ang là MXH l?n nh?t th? gi?i, nh?ng nhà xu?t b?n video, cá nhân, doanh nghi?p, ca s?, di?n viên, ng??i n?i ti?ng... ??ng video lên Facebook có nhi?u m?c ?ích khác nhau nh?: ??ng lên ?? gi?i trí, ki?m ti?n, bán hàng, gi?i thi?u s?n ph?m, d?ch v?, giao l?u trò chuy?n cùng fan, các cu?c th? c?n t?ng view video trên facebook…

Cho dù là hình th?c nào ?i ch?ng n?a, ai c?ng c?n có nhi?u l??t xem video, càng nhi?u view thì s?n ph?m, d?ch v? c?a b?n càng ???c nhi?u ng??i bi?t ??n, l??ng fan hùng hâu.


Chúng tôi ?ã tri?n khai hàng nghìn d? án t?ng view, t?ng l??t xem video trên facebook s? l??ng l?n cho các cá nhân, doanh nghi?p, ch? shop, ca s?, di?n viên, ng??i n?i ti?ng... Giúp h? có ???c hàng tri?u l??t view trong th?i gian ng?n v?i chi phí r? nh?t hi?n nay.

S? d?ng d?ch v? t?ng view video trên facebook c?a chúng tôi là s? l?a ch?n sáng su?t c?a b?n, l??t xem facebook luôn luôn là ng??i th?t và an toàn tuy?t ??i cho video.

L?i ích tuy?t v?i khi t?ng l??t xem video trên Facebook
 • T?o ?n t??ng t?t v?i ??i tác, khách hàng khi video c?a b?n có hàng tri?u l??t xem
 • Video c?a b?n s? th?t n?i b?t trong s? các video khác b?i l??t view kh?ng.
 • L??t view cao s? khi?n m?i ng??i ?ánh giá cao v? video, s?n ph?m, d?ch v? trong video c?a b?n, có th? b?n s? có thêm nhi?u khách hàng h?n.
 • L??t view cao s? khi?n m?i ng??i có thi?n c?m v?i video c?a b?n, tò mò v? l??t view cao chót vót và xem h?t video c?a b?n.
 • View video cao s? khi?n cho Facebook ?ánh giá tài kho?n facebook, fanpage c?a b?n cao h?n.
 • T?ng KPI cho chi?n d?ch marketing c?a b?n v?i khách hàng, ??i tác...

Lý do b?n nên s? d?ng d?ch v? t?ng view video trên Facebook c?a Kênh Like
 • Uy tín: ?ó là y?u t? hàng ??u mà d?ch v? Kênh Like có ???c và ???c hàng tr?m khách hàng khen ng?i
 • Ch?t l??ng: D?ch v? Kênh Like luôn cam k?t v? ch?t l??ng view là ng??i dùng th?t, 100% ng??i Vi?t nam, ho?c có th? là ng??i n??c ngoài theo yêu c?u c?a quý khách
 • Nhanh chóng: Th?c hi?n ngay các yêu c?u c?a quý khách khi quý khách ??t hàng
 • An toàn: L??t view th?t và t? nhiên nên an toàn cho trang profile/fanpage, không b? gi?m l??t xem video, t?t view
 • Hi?u qu?: T?o ???c uy tín cho trang profile/fanpage, t?ng doanh s? bán hàng, t?ng fan cho ng??i n?i ti?ng
 • B?o m?t: D?ch v? Kênh Like cam k?t không ti?t l? b?t k? thông tin nào c?a quý khách
 • Giá r? nh?t: D?ch v? Kênh Like tr?c ti?p nh?n và làm cho quý khách nên c?t b? ???c các khâu trung gian


Xem báo giá: http://fb.kenhlike.com/dich-vu-tang-...-facebook.html
Hotline: 0983 439 103 (Có Zalo)
Facebook: fb.com/dieukc
Skype: dieu.nv

T? khóa:
D?ch v? t?ng view video trên Facebook, cach tang view video fb, dich vu tang luot xem video fb, dich vu tang view video facebook, tang luot xem video facebook, tang view video fb, tang l??t xem video tren fanpage, tang view video facebook, dich vu tang luot xem video gia re, cách t?ng l??t view video trên facebook, Cách t?ng l??t xem video fanpage, D?ch v? fb giá r?, D?ch v? t?ng l??t xem video fanapge, hack t?ng l??t xem video trên facebook, Marketing Video facebook, T?ng l??t view fb nhanh, T?ng l??t xem video facebook, T?ng l??t xem video facebook giá r?, T?ng l??t xem video facebook nhanh, T?ng l??t xem video facebook uy tín, T?ng l??t xem video fb giá r?, T?ng l??t xem video fb nhanh, buff l??t xem video facebook, buff video facebook giá r?, T?ng view facebook nhanh , T?ng l??t xem video facebook Hà n?i, T?ng l??t xem video facebook hcm, h??ng d?n t?ng l??t xem video facebook, h??ng d?n t?ng view video facebook, hack l??t xem video trên facebook mi?n phí, hack l??t xem video fb, cách t?ng view like facebook, cách hack view facebook, auto view video facebook, cách t?ng view video facebook, increase video views on facebook, buy video views on facebook, ?FB?????????, ?FB?????????, facebook ?? ???, facebook????????????, ??? ??? ??? ? ??, ??? ??? ??? ? ??
Reply With Quote
Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 05:24 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.