VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Daily News
forgot Password
Register

Daily News Tin trong Ngày ...................

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 06-09-2017, 10:18 PM
CNTT_IT CNTT_IT is offline
Bronze Member
 
Join Date: Nov 2016
Posts: 38
Quy ??nh khi mua vé máy bay qu?c t?

Nên ??n sân bay tr??c 2 gi?
Công tác an ninh, ki?m tra hành lý tiêu t?n khá nhi?u th?i gian. ??n sân bay s?m là c? h?i ?? b?n có th? hoàn thành các th? t?c c?n thi?t và dành nhi?u th?i gian h?n chia tay v?i ng??i thân. ??c bi?t, giây phút quy?n luy?n v?i “ng??i th??ng” s? r?t ?áng nh?. Nh?ng nh? “ke gi?” c?n th?n, ??ng bi?n mình tr? thành anh chàng ph?i ch?y ?u?i theo máy bay.
Hình ?nh có liên quan
-->> Hãng bay ?ài Loan EVA Air khuy?n mãi 2 chuy?n bay ??n M? và Canada:
+ Vé máy bay ?i Canada bao nhiêu ti?n
+ Vé máy bay ?i M? bao nhiêu ti?n

Gi?y t? khi ?i máy bay qu?c t?
T?t c? nh?ng hành khách ?i trên các chuy?n bay qu?c t? ph?i xu?t trình h? chi?u (còn hi?u l?c theo th?i h?n quy ??nh) t?i th?i ?i?m làm th? t?c t?i sân bay, ?ây là m?t l?u ý quan tr?ng trong nh?ng ?i?u c?n bi?t khi ?i máy bay qu?c t?. Trách nhi?m c?a quý khách là ph?i cung c?p ??y ?? các gi?y t? h?p l? c?n thi?t k? c? th? th?c nh?p c?nh. M?t s? n??c có th? yêu c?u xu?t trình thêm vé máy bay chi?u v? ho?c vé n?i chuy?n. T?t c? tr? em và em bé ?i cùng ng??i l?n c?n có h? chi?u riêng ho?c c?n ph?i ???c ??ng ký trong h? chi?u c?a cha, m? ho?c ng??i giám h?.
T?t nh?t, v?i nh?ng lo?i gi?y t? quan tr?ng nh? trên, b?n nên b? vào trong m?t túi nh? và luôn mang bên mình. Mách nh? b?n, n?u c?n thi?t hãy photo m?t m?i lo?i m?t b?n ?? nh? b? m?t c?p thì có th? “ch?a cháy” t?m th?i ???c. Thêm vào ?ó, hãy s?p x?p chúng th?t ng?n n?p sao cho b?n có th? xu?t trình chúng ? c?a ki?m ra vào.
Thông tin hành lý
Trong m?c nh?ng ?i?u c?n bi?t khi ?i máy bay qu?c t? thì thông tin v? hành lý c?ng ?óng m?t vai trò quan tr?ng. Thông th??ng các hãng hàng không s? d?ng tiêu chu?n hành lý xách tay theo thông l? qu?c t?. Tuy nhiên, c?ng có nh?ng nhà v?n chuy?n khác áp d?ng m?t s? ?i?u ki?n riêng v? hành lý xách tay. N?u hành trình c?a b?n có nh?ng ch?ng n?i chuy?n v?i nh?ng nhà v?n chuy?n khác, b?n vui lòng tìm hi?u thông tin chi ti?t v? quy ??nh hành lý xách tay c?a nhà v?n chuy?n ?ó và cam k?t tuân th? ?úng quy ??nh. Và b?n nh? mang ?úng s? ký quy ??nh c?a t?ng hãng hàng không, hành lý quá ký s? b? ?óng phí ph?t.
Ngoài nh?ng quy ??nh khi ?i máy bay qu?c t? trên chúng ta c?ng không th? quên ???c nh?ng gi?y t? quan tr?ng và nh?ng th? t?c c?n thi?t
K?t qu? hình ?nh cho thông tin hành lý
Th? t?c xu?t c?nh - nh?ng thông tin c?n bi?t khi ?i máy bay
Th??ng t?i tr??c m?i c?a vào khu v?c làm th? t?c xu?t c?nh có 02 máy ??c th? lên tàu bay ?? xác ??nh hành khách c?n ki?m tra h?i quan và an ninh hành lý ký g?i:
- Máy ??c th? báo khách không ph?i ki?m tra: Khách vào làm th? t?c xu?t c?nh;
- Máy ??c th? báo ph?i ki?m tra: Khách ???c nhân viên an ninh hàng không t?i ?ây h??ng d?n khách ??n phòng Recheck t?ng 3 ?? ki?m tra; ki?m tra xong khách quay l?i làm th? t?c xu?t c?nh.
Ki?m tra an ninh và h?i quan - nh?ng thông tin c?n thi?t
Khách vào khu v?c ki?m tra soi chi?u an ninh hàng không và h?i quan ??i v?i ng??i, hành lý xách tay.
Sau m?i khu v?c ki?m tra an ninh soi chi?u b? trí 02 máy ??c th? lên tàu bay (VeriPax2) ?? báo khách c?n ki?m tra an ninh hành lý ký g?i
+ Máy ??c th? báo khách không ph?i ki?m tra: Khách vào phòng ch?;
+ Máy ??c th? báo khách báo ph?i ki?m tra: Nhân viên an ninh hàng không d?n khách xu?ng phòng Recheck ?? ki?m tra; ki?m tra xong, khách vào phòng ch?.
Giá vé kh? h?i – nh?ng thông tin c?n bi?t khi ?i máy bay
V?i các hãng bay qu?c t?, giá vé kh? h?i th??ng ti?t ki?m h?n r?t nhi?u so v?i mua vé t?ng chi?u và th??ng ???c gi?m giá ??n 20%->30%. Và b?n c?n mua l??t vé kh? h?i khi ?i du l?ch nh?m tránh b? an ninh làm khó vì tr??ng h?p nhi?u hành khách ?i luôn không v? và vì ?ây là quy ??nh c?a các n??c, tr? khi có visa ??nh c?, lao ??ng hay du h?c b?n m?i có th? ?i m?t chi?u.
-->> Vé máy bay ?i M? hãng EVA

Cu?i cùng nh?ng thông tin c?n bi?t khi ?i máy bay qu?c t?
M?t s? sân bay châu Á nh? N?i Bài, Don Muang (Bangkok)… thu l? phí sân bay khi b?n ?i máy bay t? n?i ?ó (trong khi các sân bay ? n?i khác g?p thu? ?ó vào luôn giá vé máy bay), thông th??ng l? phí này thu b?ng ??n v? ti?n c?a n??c s? t?i, ?? tránh ph?i ??i ti?n t?i sân bay (n?i mà t? giá th??ng th?p) b?n nên chu?n b? s?n s? ti?n này. Ngoài ra, b?n c?ng nên có tr??c m?t ít ti?n c?a n??c ??n ?? có th? tiêu ngay mà không c?n ph?i ??i ? sân bay.
Quy ??nh hành lý mang lên máy bay qu?c t?
?a s? trong nh?ng quy ??nh khi ?i máy bay qu?c t? m?i ng??i ??u không quan tâm ho?c không bi?t ??n nh?ng quy ??nh v? ch?t l?ng ???c phép mang theo. Nhi?u du h?c sinh Vi?t th??ng thích mang n??c ch?m quê nhà sang bên n??c ngoài ho?c mang r??u tây v? nhà làm quà. Tuy nhiên, ? các n??c khác nhau có lu?t khác nhau. Thông th??ng, ch?t l?ng mang theo ph?i ???c ??ng trong túi nilon trong su?t và không quá 100ml. ?? “tuy?t ??i an toàn”, hãy dành th?i gian tìm hi?u quy ??nh v? ch?t l?ng cho phép mang theo ? m?i n??c b?n s? t?i nhé.
?n m?c l?ch s?, g?n nh?
Nh?ng ng??i ?n m?c ??n gi?n mà ??p s? t?o ?n t??ng t?t cho các nhân viên b?o v? t?i sân bay. N?u trang ph?c c?u k? nh? nh?ng ng??i ? r?p thì ch?c ch?n b?n s? ???c camera an ninh chú ý nhi?u h?n h?t. Hãy di?n nh?ng b? ?? l?ch lãm nh? Vest hay qu?n bò – áo thun, v?a nh? nhàng lúc di chuy?n l?i vô cùng tho?i mái khi ng?i trên máy bay.
Tag. Kinh nghi?m mua vé máy bay ?i Canada

Tôn tr?ng quy?t ??nh c?a nhân viên sân bay
N?u b?n ???c yêu c?u b? l?i b?t c? th? ?? gì thì vui v? ch?p nh?n nhé. ??ng c? gây khó kh?n cho chính mình. Th?i gian dành cho nh?ng cu?c tranh cãi c?c k? lãng phí. Hãy tôn tr?ng quy?t ??nh c?a nhân viên sân bay ?? m?i vi?c di?n ra thu?n l?i, nhanh chóng.
K?t qu? hình ?nh cho ??t vé online
??NG KÝ NH?N TIN KHUY?N MÃI DU L?CH CANADA VÀ M?
Theo kinh nghi?m du l?ch Canada các hãng hàng không luôn tung ra r?t nhi?u ch??ng trình khuy?n mãi ?u ?ãi v? giá vé, th?m chí có vé ch? vài nghìn ( yêu c?u b?n ph?i có k? n?ng s?n vé khuy?n mãi th?t hoàn h?o). B?n có th? vào các website c?a các hãng hàng không ho?c lên trang korean-air.biz ?? c?p nh?t khuy?n mãi m?t cách nhanh chóng và chính xác.
“V?i m?c giá h?p d?n này, chuy?n ?i c?a tôi s? th?y “nh?” h?n và thú v? h?n r?t nhi?u. Vì v?i s? ti?n l? ra tôi ph?i tr? cho kho?n chi phí ?i l?i, tôi ?? dành nó cho các kho?n m?c c?n thi?t khác nh? nhà hàng, khách s?n Canada…Ngoài ra, n?u tôi may m?n “s?n” ???c vé máy bay ?i Canada giá r? t? các hãng nh? Vietnam Airlines, EVA Air, KOREAN Airlines thì càng tuy?t, vì v?i lo?i vé này, giá vé không cao, l?i ???c h??ng các d?ch v? ??y ?? nh?: hành lý mi?n c??c, ???c ph?c v? th?c ?n, n??c u?ng trên chuy?n bay … rõ ràng s? ti?t ki?m h?n r?t nhi?u”.
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 02:26 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.