VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Homemaking
forgot Password
Register

Homemaking Góc trời nội chợ .......Công thức nấu ăn..........

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 06-10-2017, 04:15 AM
donggoikiendo donggoikiendo is offline
Member
 
Join Date: Jun 2017
Posts: 2
Thùng g? l?p ghép

Trên th? tr??ng hi?n nay, thùng g? l?p ghép ?ã b?t ??u xu?t hi?n. Red Ant là m?t công ty hàng ??u s?n xu?t ra thùng g? l?p ghép, nó còn ???c g?i là thùng g? thông minh.
Ngoài công d?ng ?? ??ng hàng hóa máy móc, thùng g? l?p ghép còn r?t ti?n l?i cho vi?c v?n chuy?n , xu?t kh?u trên m?i tuy?n ???ng, và nh?t là ???ng hàng không.
Thùng g? l?p ghép có nhi?u tính n?ng v??t tr?i so v?i thùng g? thông th??ng; thùng g? l?p ghép có th? tháo r?i, tái s? d?ng nhi?u l?n. ?ây chính là tính n?ng v??t tr?i h?n so v?i các lo?i thùng g? thông th??ng hi?n nay trên th? tr??ng mà b?n th?y.

--------------
Liên h?:
CÔNG TY TNHH V?N CHUY?N KI?N ??
VP Hà N?i : Ngõ 109 Tr??ng Chinh – Thanh Xuân Hà N?i
VP H? Chí Minh: S? 6 ???ng 38 Tân T?o , Bình Tân , HCM
?TVP Hà N?i :? 04.3576.3567 | Fax : ? 04.3516.1796
?TVPHCM : ? 08.6683.2326 | Fax: ? 08.3526.2938
Reply With Quote

  #2  
Old 06-10-2017, 04:16 AM
donggoikiendo donggoikiendo is offline
Member
 
Join Date: Jun 2017
Posts: 2
Màng co nhi?t

Chúng tôi xin gi?i thi?u v?i Quý khách hàng công ngh? ?óng gói - Màng co nhi?t v?i nh?ng tác d?ng tuy?t v?i:
- Ch?ng b?i và t?p ch?t
- Ch?ng th?m n??c
- Ch?ng tia c?c tím, nhi?t ?? cao nên phù h?p v?i vi?c l?u hàng ngoài tr?i t? 3 tháng ??n 1 n?m
- Giúp s?n ph?m b?n ??p h?n.
- Kh?ng ??nh ???c th??ng hi?u c?a s?n ph?m.
- ?óng gói ???c cho m?i s?n ph?m. ??c bi?t phù h?p v?i ngành công ngh? ?óng tàu, ô tô, máy bay…
- Chi phí ph?i ch?ng
D?ch v? ?óng gói công ngh? m?i v?i Màng co nhi?t th??ng dùng trong các ngành liên quan ??n:
• S?n xu?t k?t c?u thép, c?u tr?c,…
• ?óng gói tàu thuy?n
• Các lo?i máy bi?n áp l?n
• ?óng gói ô tô, xe máy các lo?i
• ?óng gói hàng siêu tr??ng, siêu tr?ng
• B?o v? các công trình xây d?ng…
Màng co nhi?t là lo?i v?t li?u chuyên nghi?p dành cho vi?c b?o v? hàng hóa trong v?n chuy?n và l?u tr?. Chúng tôi mang ??n m?t gi?i pháp ?óng gói linh ho?t và ti?t ki?m giúp ??m b?o hàng hóa luôn an toàn và g?n gàng, s?ch s?.
Màng co nhi?t giúp b?o v? h?u hi?u nh?ng hàng hóa, máy móc có giá tr? cao. Màng co có chi?u r?ng t? 10’ ??n 40’ nên có th? bao b?c c? m?t h? th?ng máy móc ho?c nguyên m?t chi?c tàu ch? v?i 1 t?m nguyên v?n.
M?t s? hình ?nh Màng co nhi?t:

-------------
Liên h?:
CÔNG TY TNHH V?N CHUY?N KI?N ??
VP Hà N?i : Ngõ 109 Tr??ng Chinh – Thanh Xuân Hà N?i
VP H? Chí Minh: 858/20A , QL 1A, P. Bình Tr? ?ông A, Q. Bình Tân.
?TVP Hà N?i : 04.3576.3567 | Fax : 04.3516.1796
?TVPHCM : 08.6683.2326 | Fax: 08.3526.2938
Reply With Quote
  #3  
Old 07-12-2017, 10:19 AM
DelmerPreme DelmerPreme is offline
Member
 
Join Date: Jul 2017
Posts: 3
Blond Big Boobsy !Go Now !# 5164896

Blonds open pussy !Go Now !# 4443859
Very hot virgin!!! Best of the world!! # 9736604
Reply With Quote
Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Thung lũng mai vàng hoaxuongrong_tq Short Stories 0 03-25-2011 02:26 AM
Thung lũng đá kỳ lạ ở Thổ Nhĩ Kỳ no_mimosa Capture The Beauty of Life 2 02-16-2011 04:56 AM
Một Đêm Trong Thung Lũng Ma Túy Tieu_Phuong Society News 0 04-11-2007 02:23 AM


All times are GMT -5. The time now is 07:31 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.