VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE



Go Back   Forum.vuilen.com > Members Exchange > Câu Lạc Bá»™ Tranh Tài
forgot Password
Register

Câu Lạc Bộ Tranh Tài Nam Đấu Nữ ................ *8888*

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 11-18-2019, 12:40 AM
lanp87030 lanp87030 is offline
Bronze Member
 
Join Date: Jun 2017
Posts: 69
Xét nghi?m gen ung th? di truy?n ? ?âu t?i qu?n Tân Bình

Xét nghi?m gen ung th? di truy?n ? ?âu t?i qu?n 1

Thông th??ng, các t? bào trong c? th? v?n d? phát tri?n, phân chia và thay th? nh?ng t? bào ?ã ch?t theo quy trình t? nhiên. Tuy nhiên, ?ôi khi vì m?t lý do nào ?ó liên quan ??n ??t bi?n gen, các t? bào b?t ??u phân chia b?t th??ng và phát tri?n ngoài t?m ki?m soát.

Ung th? b?t ngu?n t? phân t? DNA trong nhân m?i t? bào, n?i sâu th?m c?a s? s?ng. Ph?n l?n các tác nhân gây ung (carcinogen) t?o ra các ??t bi?n gen d?n ??n các nhóm t? bào (các dòng t? bào) b?t th??ng. Theo time các dòng ??t bi?n l?i thành các dòng ác h?n. Nhi?u ??t bi?n làm ung th? m?nh lên. Nay ng??i ta có th? dò ?úng ch? h? h?i c?a gen.

Ung th? là b?nh lý nguy hi?m có t? l? t? vong hàng ??u th? gi?i. ?a s? b?nh nhân ??u phát hi?n ? giai ?o?n mu?n vì quá trình ?n b?nh lâu dài, không có bi?u hi?n b?t th??ng rõ r?t trên c? th?. Có nhi?u nguyên nhân d?n ??n c?n b?nh này, trong ?ó có s? lây truy?n t? th? h? này sang th? h? khác. B?ng cách xét nghi?m gen ung th? có th? ch?n ?oán s?m và ?i?u tr? hi?u qu?.

thành qu? c?a quá trình này d?n ??n s? hình thành kh?i u (còn g?i là b??u). Kh?i u có th? là lành tính (không ph?i ung th?) ho?c ác tính (ung th?). Kh?i u lành tính không có tài n?ng xâm chi?m sang các mô khác xung quanh. Trong khi ?ó, nh?ng kh?i u ác tính liên t?c phát tri?n, phân chia không ki?m soát. Chúng xâm l?n và phá h?y các mô, x??ng cùng các c? quan kh?e m?nh xung quanh (giai ?o?n ung th? xâm chi?m). Sau cùng, các t? bào ung th? ra ?i khu v?c ban ??u, theo dòng b?ch huy?t v?n ??ng sang các b? ph?n khác c?a c? th? và ti?p t?c hình thành kh?i u t?i khu v?c m?i (giai ?o?n ung th? di c?n).

Xét nghi?m gen ung th? có th? t?m soát ???c nh?ng lo?i ung th? nào?

Ung th? có kh? n?ng lây truy?n t? th? h? này sang th? h? khác nên vi?c th?c hi?n xét nghi?m s? cho bi?t s?m trình ?? có th? m?c ph?i. Xét nghi?m gen ung th? có th? t?m soát ???c nh?ng lo?i ung th? sau:

+ Ung th? vú;

+ Ung th? bu?ng tr?ng;

+ Ung th? ru?t k?t;

+ Ung th? tuy?n giáp;

+ Ung th? tuy?n ti?n li?t;

+ Ung th? tuy?n t?y;

+ Ung th? mô liên k?t;

+ Ung th? th?n;

+ Ung th? d? dày.
Reply With Quote
Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 11:31 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.