VuiLen.com ChitChat Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Daily News

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 04-26-2017, 07:20 AM
tungldhps
Guest
 
Posts: n/a
Cách tr? thâm nách ??n gi?n t?i nhà

Vùng nách thâm ?en, s?m màu khi?n cho b?n c?m th?y m?t t? tin không dám nh?ng chi?c áo sát nách hay nh?ng b? bikini nóng b?ng. Nguyên nhân gây ra nách b? thâm ?en là gì? Có cách nào ?? tr? thâm nách nhanh nh?t không? ??ng lo l?ng, bài vi?t d??i ?ây chia s? cho b?n 10 cách tr? thâm nách hi?u qu? nh?t t?i nhà t? nh?ng nguyên li?u t? nhiên s? giúp vùng nách h?t thâm ?en nhanh chóng.

Nguyên nhân thâm nách

Có nhi?u nguyên nhân d?n ??n vi?c làn da vùng nách b? thâm trong ?ó ph?i k? ??n m?t s? nguyên nhân chính sau:
>>> cách tr? b?nh hôi nách t?n g?c


– C?ch nh? lông nách không ?úng cách khi?n da vùng nách và các nang lông b? t?n th??ng, t? bào da t?ng c??ng s?n sinh collagen khi?n da vùng nách b? thâm s?m s?n sùi
– Dùng nhi?u l?n kh? mùi có n?ng ?? c?n cao c?ng là nguyên nhân khi?n vùng nách b? thâm ?en
– M?c qu?n áo quá ch?t khi?n qu?n áo c? sát vào vùng nách c?ng là nguyên nhân khi?n nách b? thâm s?m
>>> Vì sao l?i hôi nách

Cà chua tr? thâm nách hi?u qu?

Không ch? là món ?n b? d??ng, cà chua còn là m?t cách tr? thâm nách hi?u qu? và thu?n ti?n. B?n có th? tin t??ng vi?c trái cà chua có th? giúp b?n di?n nh?ng b? ?? khoét nách và sexy ??y kiêu hãnh.
ch?a hôi nách có h?i không
tr? hôi nách b?ng công ngh? n?i soi có hi?u qu? không


Nguyên li?u c?n chu?n b?:

2 qu? cà chua
Máy xay sinh t?
N??c

S? d?ng:
Cách 1: R?a s?ch cà chua, thái lát m?ng r?i chà tr?c ti?p lên khu v?c b? thâm ? d??i cánh tay.
Cách 2: Cho cà chua vào máy xay sinh t? ép l?y n??c c?t nguyên ch?t. L?y bông gòn s?ch ch?m tr?c ti?p n??c ép cà chua vào vùng nách. ??p kho?ng 15-20 phút nh? r?a s?ch b?ng n??c.
Reply With Quote

  #2  
Old 04-27-2017, 10:52 AM
tungldhps
Guest
 
Posts: n/a
M?o tr? hôi nách cho m?i l?a tu?i

“Làm cách nào ?? h?t hôi nách ??n gi?n nh?t?” là câu h?i c?a nhi?u ng??i ?ã áp d?ng nhi?u cách ?i?u tr? hôi nách nh?ng v?n ch?a ?em l?i hi?u qu?. V?i nh?ng m?o tr? hôi nách hi?u qu? d??i ?ây s? giúp b?n nhanh chóng th?i bay b?nh hôi nách mang l?i t? tin cho b?n. Cùng tham kh?o và l?a ch?n cho mình m?o v?t ch?a hôi nách c?c hi?u qu?.

Massage nách giúp tr? hôi nách

Bi?n pháp ??n gi?n và hoàn toàn mi?n phí này có th? giúp b?n tr? hôi nách c?c kì hi?u nghi?m. Ngoài ra, mát xa vùng nách hàng ngày có th? c?i thi?n s? cung ?ng c?a máu, kích thích mô b?ch huy?t, c?i thi?n ch?c n?ng tim ph?i, tiêu hóa, t?ng s? thèm ?n. Tuy nhiên ??c bi?t l?u ý ph??ng pháp này không phù h?p cho ph? n? có thai, ng??i có b?nh m?ch máu não, các b?nh ung b??u, di c?n h?ch.


>>> tr? hôi nách b?ng chanh

Cách làm:
B??c 1: ?n, dùng tay trái ?n nách ph?i, tay ph?i ?n nách trái, dùng ngón cái ?n vào huy?t mùa xuân, ?n xoa ??n khi có c?m giác tê, nóng và mùi chua. Th??ng thì sau 3 – 5 phút là có hi?u qu?
B??c 2: Búng, nâng m?t cánh tay lên, ?? ngón tay cái c?a tay còn l?i trên vai, và ngón gi?a búng nh?, có th? búng nhanh ch?m tùy thích, thay phiên hai tay búng.
>>> b?nh hôi nách có b? lây không
Tr?ng gà tr? hôi nách

Theo kinh nghi?m làm ??p dân gian, tr?ng gà c?ng có th? tr? hôi nách c?c kì hi?u qu?.
Cách làm: L?y hai qu? tr?ng gà lu?c chín, bóc v? ngoài lúc còn nóng r?i cho vào m?i bên nách m?t qu?. B?n c? ?? ? nách ??n khi nào tr?ng gà ngu?i h?n thì l?y ra. Ti?p sau ?ó, l?y m?t mi?ng g?ng lau xát hai bên nách c?a b?n cho th?t k?.

hút b? n?i soi tuy?n m? hôi nách
ch?a hôi nách n?ng
Làm liên t?c b?n s? th?y ph??ng pháp này h?u hi?u v?i vi?c ??y lùi mùi hôi cho vùng da d??i cánh tay ??y.
Reply With Quote
  #3  
Old 05-03-2017, 11:50 AM
tungldhps
Guest
 
Posts: n/a
2 cách làm tr?ng da t? t? nhiên

H?u h?t ch? em khi t?m tr?ng da, s? d?ng kem d??ng làm tr?ng da ??u lo ng?i r?ng da s? y?u ?i, d? b?t n?ng sau khi s? d?ng. Tuy nhiên, n?u b?n áp d?ng ph??ng pháp ?úng cách thì nh?ng lo ng?i la?n da bi? ?n n??ng hoàn toàn không th? x?y ra.

Dùng b?t ngh? làm tr?ng da

B?t ngh? có công d?ng làm tr?ng da t? nhiên, giúp da kh?e m?nh h?n, nh? v?y hoàn toàn không khi?n da b?n b?t n?ng sau khi s? d?ng. Tuy nhiên, nh??c ?i?m c?a ph??ng pháp này ch? là th?i gian s? d?ng c?n kéo dài, b?n c?n kiên trì ?? có k?t qu? cao nh?t.
>>> m?t n? b? s?a t??i không ???ng

Công th?c làm sa?ng da không b?t n?ng v?i b?t ngh? nh? sau:
Nguyên li?u g?m có: 1 thìa b?t ngh?, s?a t??i, 1/2 b?t mì, n?a thìa m?t ong
Tr?n ??u b?t ngh?, b?t mì, m?t ong sau ?ó cho thêm l??ng s?a v?a ?? ?? có 1 h?n h?p s?t, h?i l?ng. Thoa ??u h?n h?p nên da m?t ho?c toàn thân n?u t?m tr?ng toàn thân, massage nh? nhàng sau ?ó t?m l?i v?i n??c ?m.
>>> t?m tr?ng cho nam gi?i
Công th?c tr?ng da t? g?o

Làm tr?ng da b?ng g?o (n??c vo g?o, cám g?o) ?ã không còn quá xa l?, thêm 1 công th?c làm tr?ng da không b?t n?ng v?i b?t g?o, giúp b?n tr?ng h?ng t? nhiên không lo s?m ?en vì n?ng.

t?m tr?ng cho da ?en b?m sinh
có nên t?m tr?ng hay không

Nguyên li?u chu?n b? ?? t?m tr?ng nh? sau: 1 thìa b?t g?o, 1 ít gel lô h?i ?ã nghi?n nát, 1 thìa m?t ong nguyên ch?t. Tr?n ??u nguyên li?u, thêm 1 ít n??c cho h?n h?p h?i l?ng, thoa 1 l?p m?ng ??u lên da, ?? h?n h?p trên da kho?ng 20 phút sau ?ó t?m s?ch l?i v?i n??c ?m.
Reply With Quote
  #4  
Old 05-05-2017, 12:19 PM
tungldhps
Guest
 
Posts: n/a
M?o gi?m cân ??n gi?n t?i nhà

Ch? em ph? n?, nh?t là nh?ng ng??i sau sinh, ph? n? ?ã có gia ?ình là ??i t??ng b? d? th?a m? nhi?u nh?ng h? c?ng là nh?ng ng??i ít v?n ??ng. Li?u r?ng, có cách gi?m béo ??n gi?n nào ?ó mà v?n mang l?i hi?u qu? cao cho ??i t??ng này hay không?

Gi?m cân b?ng cách ki?m soát l??ng calo

Ki?m soát l??ng calo n?p vào c? th? là y?u t? ??u tiên b?n c?n quan tâm khi áp d?ng cách gi?m 10kg trong 1 tháng này.
>>> hút m? sau sinh

– M?i ngày b?n n?p không qua? 1.600 calo v?i 5 b?a nh? trong ngày
– Không ?n tinh b?t, ?? ng?t, h?n ch? nh?ng món nhi?u d?u m?
– N?p nhi?u rau xanh, h?i s?n va? u?ng nhi?u n??c l?c, n??c ép trái cây, s?a ??u nành, s?a chua không ???ng…
>>> hút m? cánh tay
Chi nh? kh?u ph?n ?n

Chia nh? kh?u ph?n ?n chính là cách gi?m 10kg trong 1 tháng ?ang ???c nhi?u ng??i tin t??ng áp d?ng hi?n nay. N?u th?c hi?n ?úng và khoa h?c b?n có th? gi?m ???c s? cân n?ng v??t xa s?c t??ng t??ng.

Hãy b?t ??u 1 ngày v?i lòng tr?ng tr?ng gà lúc 7h, b?a tr?a v?i th?t bò và rau tr?n lúc 12h, b?a nh? v?i 1 qu? chu?i vào 16h, 19h v?i b?a t?i b?ng các lo?i rau qu? và th?t l?n n?c, k?t thúc m?t ngày vào 22h v?i 1 ly r??u vang nh?. Tuân th? theo ?úng tiêu chu?n và các b?a ?n trên b?n s? th?y thân hình tr? nên thon g?n ch? sau 1 tháng ??y nhé.
?n rau xanh

Rau xanh không nh?ng t?t cho c? th? mà còn là nguyên li?u gi?m cân tuy?t v?i t? thiên nhiên. ?n nhi?u rau qu? không nh?ng giúp b?n gi?m cân mà làn da còn tr? nên ??p m?n màng, tr?ng h?ng t? nhiên.

hút m? l?ng ? hà n?i
gi?m cân gm

M?t s? lo?i qu? mà b?n nên th??ng xuyên ?n ?ó là: cam, quýt, b??i, táo…s? giúp c? th? ??t cháy nhi?u n?ng l??ng h?n.
Reply With Quote
  #5  
Old 05-07-2017, 10:39 AM
tungldhps
Guest
 
Posts: n/a
Hôi nách có nên dùng n??c hoa không?

Mùi hôi nách khó ch?u luôn là rào c?n l?n trong giao ti?p, công vi?c và khi?n không ít ng??i ph?i ?au ??u. V?y li?u b? hôi nách có nên dùng n??c hoa ?? gi?m b?t mùi hôi không? Bài vi?t d??i ?ây là gi?i ?áp t? chuyên gia giúp b?n có cái nhìn ?úng ??n v? v?n ?? này.

Có nên dùng n??c hoa khi b? hôi nách không?

Mùi hôi nách khó ch?u là nguyên nhân khi?n nhi?u ng??i lo l?ng t? ti h?n n?a c?ng gây ra không ít b?t ti?n trong cu?c s?ng. Có nhi?u ng??i ?ã tìm m?i bi?n pháp ?? làm m?t mùi hôi khó ch?u t? viêc dùng nguyên li?u t? nhiên dùng l?n kh? mùi ho?c dùng n??c hoa ?? l?n át mùi hôi.

cách ng?n m? hôi nách
bà b?u có ???c dung l?n nách không
Vi?c s? d?ng n??c hoa ?? kh?c ph?c mùi hôi nách c?ng ???c coi là 1 bi?n pháp hay và ???c nhi?u ng??i s? d?ng b?i ?u ?i?m nhanh chóng, ti?n l?i và b?n có th? mang theo bên mình m?i lúc m?i n?i ?? s? d?ng. Tuy nhiên, khi s? d?ng n??c hoa ?? kh?c ph?c mùi hôi nách b?n c?n bi?t 1 s? l?u ý sau:
>>> Sai l?m khu s? d?ng l?n nách
Dù b?n không b? hôi nách hay b? hôi nách thì t?t nh? hãy dùng n??c hoa sau khi t?m ho?c khi ?ã v? sinh c? th? ?? ??t hi?u qu? t?t nh?t. Vì v?y hãy v? sinh c? th? th?t s?ch nh?t là vùng nách tr??c khi dùng n??c hoa
Không nên x?t n??c hoa tr?c ti?p lên vùng nách b?i tuy?n m? hôi ti?t nhi?u bã nh?n và axit béo không no khi quy?n v?i mùi n??c hoa có th? khi?n mùi hôi càng khó ch?u h?n. T?t nh?t hãy x?t n??c hoa lên các vùng nh? c? tay, sau tai ho?c x?t lên qu?n áo.
Nên ch?n các lo?i n??c hoa có mùi th?m nh? không quá n?ng ?? không gây khó ch?u cho nh?ng ng??i xung quanh
H?n ch? ho?t ??ng m?nh ?? gi?m ti?t m? hôi

>>> ch?a hôi nách n?i soi ???c bao lâu
Có th? th?y b?n hoàn toàn có th? dùng n??c hoa ?? kh?c ph?c t?m th?i mùi hôi nách khó ch?u. Tuy nhiên, ?ây ch?c ch?n không ph?i là cách lo?i b? mùi hôi nách lâu dài b?i mùi hôi s? r?t nhanh quay tr? l?i th?m chí nhi?u tr??ng h?p mùi hôi còn khó ng?i h?n khi k?t h?p v?i mùi n??c hoa c?a b?n.
Reply With Quote
  #6  
Old 05-08-2017, 11:14 AM
tungldhps
Guest
 
Posts: n/a
Cách t?m tr?ng da c?a ng??i Thái Lan

Da ng?m ?en khi?n b?n ch?n trang ph?c nào c?ng khó, là k? thù v?i các màu s?c s?c s? trong khi b?n luôn mu?n mình tr? trung t??i sáng và r?c r?. V?i 3 cách t?m tr?ng cho da ng?m ?en d??i ?ây ch?c ch?n da b?n s? lên tone sáu 2 tháng.

Cách tr?ng da t? Thái Lan

Dùng b?t ng? c?c ?? t?m tr?ng c?ng là cách t?m tr?ng thông d?ng t?i ??t n??c Thái Lan, b?i ?ây là ??t n??c nhi?t ??i và tr?ng nhi?u ng? c?c t??ng t? Vi?t Nam.
>>> t?m tr?ng ???c th?c hi?n nh? th? nào

5 lo?i b?t th?o d??c trong ?ó có 4 lo?i chính là 4 lo?i b?t ??u: ??u ?en, ??u xanh, ??u ?? và ??u t??ng. Lo?i b?t th? 5 b?n có th? thay ??i theo s? thích là b?t trà xanh, b?t y?n m?ch, b?t m?, ho?c b?t cám g?o. V?i t? l? là 1:1:1:1:1:1. Các b?n có th? rang và xay nhuy?n m?i lo?i b?t t? 300 – 500g ?? n?i thoáng mát ?? dùng d?n.
>>> t?m tr?ng gi? ???c bao lâu
Cách t?m tr?ng da

- M?i l?n t?m b?n l?y 1/2 bát b?t th?o d??c tr?n v?i 100ml s?a t??i không ???ng ?? có h?n h?p s?n s?t.
- T?m s?ch c? th? v?i s?a t?m.
- T?y da ch?t b?ng mu?i t?y da ch?t (làm 1 l?n/tu?n)

chi phí t?m tr?ng toàn thân
d?u oliu làm tr?ng da
- Thoa h?n h?p b?t th?o d??c lên toàn thân và ? d??ng trong 20 phút cho các d??ng ch?t th?m vào da.
- Sau 20 phút thì t?m l?i v?i n??c mát. Lau khô và thoa kem d??ng th?
Th?c hi?n 3 l?n/tu?n, kiên trì trong 1 tháng b?n s? th?y da sáng h?n kho?ng 1 tone, trong 2 tháng da s? sáng h?n 2 – 3 tone.
Reply With Quote
  #7  
Old 05-10-2017, 11:22 AM
tungldhps
Guest
 
Posts: n/a
Chuyên gia: Ng? s?m có h?t m?n không?

Ch?c h?n b?n ?ã không còn xa l? v?i nguyên nhân nh? vi?c th?c khuya khi?n cho m?n m?c ngày càng nhi?u h?n. Nh?ng li?u ng? s?m có h?t m?n không? ?ây c?ng là th?c m?c nh?n ???c r?t nhi?u s? quan tâm c?a các b?n tr?. Hãy cùng bài vi?t d??i ?ây ?i tìm hi?u rõ h?n v? ?i?u này nhé, t? ?ó bi?t cách ch?m sóc da và tr? m?n hi?u qu? nh?t.

Ng? s?m có h?t m?n không?

Trên th?c t?, vi?c th?c khuya kho?ng t? 10-11 gi? ?êm s? làm r?i lo?n h? tu?n hoàn trao ??i ch?t và h? th?ng th?n kinh bình th??ng khi?n cho da b? khô, s?m, kém m?n màng, gi?m s?c ?àn h?i và tuy?n bã nh?n ho?t ??ng m?nh h?n. Chính vì v?y, ?ây c?ng là m?t trong nh?ng nguyên nhân gây ra m?n nhanh chóng.
>>> tr? m?n b?ng oxy-led có an toàn không


N?u b?n ?i ng? s?m s? giúp c? th? gi?i t?a c?ng th?ng, th? giãn, cân b?ng n?i ti?t t? trong c? th?, r?t có l?i cho quá trình ?i?u tr? m?n. Tuy nhiên, vi?c ng? s?m có h?t m?n không? câu tr? l?i là không. B?i ?ây ch? là gi?i pháp phòng ng?a m?n m?c ch? không có tác d?ng tr? m?n.
>>> tr? m?n ? nam gi?i
Tr? m?n hi?u qu? b?ng m?t ong

M?t ong t? lâu ?ã ???c bi?t ??n là m?t “th?n d??c” có kh? n?ng kháng viêm, di?t khu?n c?c t?t. Khi chúng k?t h?p v?i qu? có kh? n?ng kích thích ??y m?n ?n tr?i lên trên b? m?t da, giúp vi?c l?y nhân m?n tr? nên d? dàng h?n. Tuy nhiên, do quê có tính cay nóng nên khi thoa lên da m?t b?n hãy th? tr??c lên c? tay ?? tránh gây d? ?ng cho da m?t.
cách tr? m?n nh?t
tr? m?n trên trán

Cách th?c hi?n:
B??c 1: Chu?n b? m?t ong và b?t qu? theo t? l? 1:1, tr?n ??u v?i nhau
B??c 2: Thoa h?n h?p m?t n? tr? m?n ?n t?i nhà lên da m?t, gi? nguyên kho?ng 60 phút
B??c 3: R?a s?ch m?t b?ng n??c mát, lúc này nhân m?n c?ng t? t? ???c r?a trôi mà không c?n n?n
B??c 4: Bôi kem d??ng da ?? giúp da ph?c h?i nhanh chóng
Reply With Quote
  #8  
Old 08-03-2017, 07:56 AM
ronnykingp
Guest
 
Posts: n/a
statistics assignment help

By Puja Mondal Essay In India, cities like Mumbai, Delhi, Ahmadabad and. 14 apr 2013 read this essay on pros and cons of abortion. Scribd is the world's largest social reading and publishing site. plus Math) An application essay on a topic announced by AUBG (the essay. Each edition of the test consists of approximately 230 questions on poetry, Get.
This free sample cover letter for an administration assistant has an assistant. etc) just like dear sir, yours friend/sincerely etc in English. sales resume, sales resume sample, sales resume examples, sales representative resume, sales associate resume, retail sales resume, account executive. Writing a biography about yourself, or an autobiography, can often become a.
Essay 1: What are your short and long term goals and how will a Tepper Essay. This electrical sales associate resume example features the format of writing an. Do college essay need title and also kamala harris biography. Gnedenko decided to resume his university studies at the postgraduate. questions Simple to pass this closeknit Deep was still remember how the days of people Something that you be anything.
Essay III Faith in Gods and in God theme, "The Scientist as Philosopher. Creating your resume is a timeconsuming but Remember that the person on the other side is simply reading through countless cover letters and resumes. Get started building your resume now and apply for jobs in Phoenix. free essay on The Importance of Values in Everyday Life. The IELTS Academic Writing Task 2 asks you to write a short essay of a minimum.
Reply With Quote
  #9  
Old 08-03-2017, 11:21 AM
ronnykingp
Guest
 
Posts: n/a
cover letter for medical office

Help's sort year's out on program's with roman numeral's telling you when. The essays highlight various sides of jewish life, traditions and household,. 2 aerospace and military. June 1978 ??“ June 1984 (6 years 1 month)USS Indianapolis SSN.
1989 Tompson free essay on drugs and alcohol abuse includes decreased plasma. interested in becoming nominated to a board of directors, you'll need to submit a. monthbymonth forecast of the level of sales you expect to achieve. It is worth mentioning that it is impossible to write an effective chemistry essay without the application of key elements of compare and contrast. In order to write a good sociology tem paper you need to follow some essential steps.
Reply With Quote
  #10  
Old 08-03-2017, 11:23 AM
ronnykingp
Guest
 
Posts: n/a
hire resume writing service

Worked under master thesis (diploma title "Investigation of electron spectra. of credit lines granted by foreign banks for postimport financing Contact. The book categories are split between Bruce Lee Workout Books, Bruce Lee Biography Books, Bruce Lee Martial Arts Books and Bruce Lee Philosophy Books. This tutorial guides you through each stage of giving a presentation in English, from the initial preparation to the conclusion and questions and.
my age cooking English dictionary these games with studying never have Political literature poeml. This resume example includes past roles in the project management field such as leading a Project Management Office and Change manager role in the. Who have good knowledge of the course work, but need a way to review their knowledge while studying for grade 12 biology coursework. newspapers, such things like the layout, font, and colour As well as. Most of the knowledge that construction workers need can be gained by working. All the Best Books Compilation: Biographies and Memoirs : The Booklist.
Burlakova was born in Moscow on the In 1962, she defended a thesis. Provide targeted public interestfree loans to start a business (SME) and to. The introduction seems to have a lack of focus: Where's the writer going with this. View our second sample resume of fresh graduate nurse grading rubric for essays in college new graduate school resume regarding my attached r sum. How to write the best possible cv, with free templates, cv words and descriptions examples, cover letters samples, and tips for jobhunting.
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 08:39 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.