VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Daily News
forgot Password
Register

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 05-25-2017, 11:12 PM
CNTT_IT
Guest
 
Posts: n/a
vé máy bay ?i new york, vé máy bay t? new york v? vi?t nam bao nhiêu ti?n

New York t? lâu ?ã là ??a ?i?m ?áng m? ??c c?a h?u kh?p các du khách t? m?i n?i trên th? gi?i. ?ây là ??t n??c ???c m?nh danh là kinh ?ô ánh sáng. New York s? h?u m?t nh?p s?ng hoa l? và sôi ??ng b?c nh?t th? gi?i. Không nh?ng th?, ?ây còn là n?i t?p trung r?t nhi?u nh?ng n?n v?n minh, v?n hóa t? kh?p c?ng ??ng ng??i ??n t? các châu l?c. B?n s? tìm th?y nh?ng n?i ?áng ?? h??ng th? và ngh? d??ng nh?t t?i ?ây. ?ó c?ng chính là lý do t?i sao, hàng n?m New York thu hút hàng nghìn l??t ng??i ??n ?ây trong ?ó có các hành khách di chuy?n v? Vi?t Nam. V?y mu?n mua vé t? New York v? Vi?t Nam thì ph?i làm cách nào?

Th?i gian bay t? New York v? Vi?t Nam?

Th?i gian các chuy?n bay t? New York v? Vi?t Nam m?t bao lâu ph? thu?c vào nhi?u y?u t? khác nhau c?a các hãng Tùy vào th?i gian quá c?nh các chuy?n bay c?a các hãng, th?i gian chuy?n bay còn tu? thu?c vào các thành ph? t?i Hoa K?, n?i b?n kh?i hành. Nên các ???ng bay dài + transit s? làm cho chuy?n bay t? M? v? Vi?t Nam kéo dài.


V?i nhi?u hãng bay, n?u không ch?n transit 1 ?i?m thì b?n có th? ph?i quá c?nh nhi?u nh?t 3 sân bay m?i ??n n?i. H?u h?t các chuy?n bay ?i M? ho?c các chuy?n bay t? M? v? Vi?t Nam ??u quá c?nh t?i các sân bay l?n nh? các thành ph?: Tokyo (NRT), Qu?ng Châu (CAN), Seoul (ICN), ?ài B?c (TPE), Singapore (SIN),… Do nhi?u y?u t? nên hành trình bay t? M? v? Vi?t Nam có th?i gian dài khi ?i du l?ch t? châu Âu v? Vi?t Nam và th?i gian dao ??ng trong kho?ng t? 17 – 30 gi?.
S?n vé ?i New York, Washington khuy?n mãi kh? h?i t?i ???ng link
--> VÉ MÁY BAY ?I M? KH? H?I

Kho?ng cách t? Vi?t Nam ??n M? bao nhiêu km?
?? tr? l?i ???c câu h?i "Bay t? M? v? Vi?t Nam m?t bao lâu? ho?c "Bay t? Vi?t Nam ??n M? m?t bao lâu"? chúng ta cùng tìm hi?u kho?ng cách ??a lý gi?a Vi?t Nam và M? là bao nhiêu.
N?u có ng??i thân s?ng ? M? thì b?n s? bi?t h? cách chúng ta n?a vòng trái ??t, t?c là ? Vi?t Nam 8 gi? sáng thì ? M? là 8 gi? t?i vì múi gi? Vi?t Nam là GMT +7 và M? là GMT -7. V?y Vi?t Nam cách M? bao nhiêu km? 8,429 miles/13?565 km là s? li?u theo Travel Math. B?n có th? xem chi ti?t t?i:

S? li?u trên tính theo ???ng bay qu?c t?, v?y v?i 13?565 km thì hành trình bay ph?i m?t bao lâu m?i ??n?

Chúng tôi s? gi?i thi?u v?i các b?n v? ??i lý vé máy bay hàng ??u t?i Vi?t Nam Vaness Booking. Chúng tôi chuyên cung c?p vé máy bay tr?c tuy?n, s? ?em ??n cho các b?n chuy?n bay t? New York v? Vi?t Nam m?t cách an toàn nh?t và nhanh chóng nh?t.

Vaness Booking t? hào là ??i tác c?a 3 hãng hàng không n?i ??a và hàng tr?m hãng hàng không l?n nh? qu?c t?. Chúng tôi có h? th?ng ??t vé máy bay tr?c tuy?n t?i trang wed: vanessbooking.vn và r?t nhi?u hình th?c thanh toán linh ho?t khác giúp b?n có th? tìm ki?m chuy?n bay r? nh?t th? tr??ng.

T? New York v? Vi?t Nam có nh?ng ???ng bay nào?
Hi?n nay, có r?t nhi?u các hãng hàng không khai thác ???ng bay ?i t? New York v? Vi?t Nam t?i hai sân bay t?i Hà N?i và Tp H? Chí Minh là sân bay N?i Bài và sân bay Tân S?n Nh?t.

??i v?i vé máy bay New York ?i Hà N?i: Có m?t s? hãng hàng không khai thác nh?: Vietnam Airlines, ANA All Nippon Airways, Dragonair

M?c giá vé cho hành trình bay này dao ??ng t?: 15,000,000? ??n 20,000,000?.

??i v?i vé máy bay New York ?i Sài Gòn: Có m?t s? hãng hàng không khai thác nh?: Vietnam Airlines, Qatar Airways, Japan Airlines, United Airlines

M?c giá vé cho hành trình bay này dao ??ng t?: 11,000,000? ??n 18,000,000?.

S?n vé r? vào th?i ?i?m thích h?p
?? xác ??nh ???c th?i ?i?m có vé r?, b?n nên xác ??nh ???c quãng th?i gian nào khách du l?ch ?? v? New York nhi?u nh?t. Vì khi ?ó giá máy bay ch?c ch?n s? t?ng cao.

Theo ??c ?i?m du l?ch t?i New York thì th?i gian t? tháng 6 ??n tháng 8 h?ng n?m l??ng khách du l?ch ?? v? New York nhi?u nh?t. B?i l?, ?ây là lúc ng??i dân ??a ph??ng hòa trong không khí liên hoan Summerstage - m?t s? ki?n t?ng h?p thu hút nhi?u ngh? s? l?n trên th? gi?i tham gia.

Chính vì th?, ?? l?a ch?n ???c m?c giá vé r? nh?t t? New York v? Vi?t Nam, du khách nên lên k? ho?ch và tìm vé máy bay giá r? ít nh?t t? 2 ??n 3 tháng tr??c chuy?n ?i ?? có ???c m?c giá ?u ?ãi nh?t!

Giá vé ?i M? trong tháng t?i ?ây --> VÉ MÁY BAY ?I M? BAO NHIÊU TI?N


??t vé t? New York v? Vi?t Nam v?i chúng tôi
Vaness Booking là m?t trong nh?ng ??i lý uy tín nh?t Vi?t Nam hi?n nay. ?? ??t vé, các b?n có th? truy c?p và ??t tr?c ti?p t?i Vaness Booking. Các b?n ch? c?n nh?p ?i?m ?i, ?i?m ??n, ngày ?i, ngày ??n và s? ng??i ?i cho h? th?ng, h? th?ng Vaness Booking ngay l?p t?c s? hi?n th? b?ng chi phi phí ??n n?i b?n c?n ??n cho b?n ch?n l?a. Vaness Booking kh?ng ??nh luôn c?p nh?t b?ng báo giá vé máy bay r? nh?t c?a các tháng hi?n t?i và các th?i ?i?m g?n nh?t c?ng nh? giá c? c?a các chuy?n bay ph? bi?n nh?t hi?n nay.

T? tin ??t vé máy bay ?i m? giá r? t?i v?n phòng Vaness Booking chi nhánh t?i Vi?t Nam. Hành khách s? nh?n ???c nhi?u ?i?u b?t ng? v?i giá tr? c?a t?m vé ?i M? giá siêu r? khuy?n mãi dành cho khách du l?ch , ??nh c? xu?t phát t? Vi?t Nam.

V?i ??i ng? nhân viên t? v?n du l?ch giàu kinh nghi?m và nhi?t huy?t, chúng tôi s?n sàng h? tr? b?n t? khi ??t d?ch v? cho ??n khi k?t thúc chuy?n ?i. ??c bi?t, chúng tôi s? giao vé mi?n phí t?i ??a ?i?m hành trình mà các b?n ?ã ??t tr??c.

H??ng d?n ??t vé và thanh toán khi mua vé máy bay t? New York v? VN
V? cách th?c ??t vé, du khách có th? truy c?p vào website vanessbooking.vn ?? ??t vé máy bay cho mình. Dù b?n ? b?t c? n?i ?âu, ch? c?n m?t chi?c máy tính hay ?i?n tho?i có k?t n?i Internet, b?n s? ??t ???c vé máy bay m?t cách d? dàng, nhanh chóng.

??c bi?t, ?? mua ???c vé máy bay giá r? t? New York v? Vi?t Nam, b?n nên s?p x?p l?ch ?i ch?c ch?n và nên mua vé tr??c 2-3 tháng so v?i ngày xu?t phát.

V?i ??i ng? nhân viên nhi?t tình và nhi?u n?m kinh nghi?m, ??i lý vé máy bay Vaness Booking luôn c? g?ng h?t s?c ?? th?a mãn các yêu c?u c?a khách hàng b?ng nh?ng ???ng bay t?i ?u cùng m?c giá t?t nh?t Vi?t Nam. Ngoài ra, chúng tôi còn có thêm d?ch v? mang vé ??n t?n tay ng??i dùng khi?n khách hàng luôn c?m th?y tin t??ng c?ng nh? hài lòng v? ch?t l??ng d?ch v? c?a chúng tôi.

Xác nh?n thông tin khi ??t vé
?? xác th?c thông tin sau khi ??t vé, ngay t? hôm nay, b?n hãy ??t vé t? Melbourne v? Vi?t Nam t?i ??i lý vé máy bay Vaness Booking ngay nhé. Chúng tôi s? cung c?p vé ??n t?n nhà cho khách hàng qua h? th?ng k? thu?t.

B?n hoàn toàn có th? xác th?c thông tin c?a mình qua s? ?i?n tho?i 08.3925.6479 ho?c qua skype chat v?i Vaness Booking. Chúc các b?n có m?t chuy?n ?i an toàn và thú v?!
Reply With Quote
  #2  
Old 06-06-2018, 05:45 AM
xzvhdghgdh xzvhdghgdh is offline
Gold Member
 
Join Date: Sep 2017
Posts: 235
Re: vé máy bay ?i new york, vé máy bay t? new york v? vi?t nam bao nhiêu ti?n

B?T ??NG S?N GIA NGUYÊN ( 091 888 26 22 ) - Chuyên:

Cho thuê c?n h? t?i qu?n 2
Bán c?n h? t?i qu?n 2
Cho thuê/ bán c?n h? Masteri, c?n h? GEM riverside

LIÊN H?:

CÔNG TY TNHH D?CH V? MÔI GI?I B?T ??NG S?N GIA NGUYÊN RIVERVIEW
45A Qu?c H??ng, Ph??ng Th?o ?i?n, Qu?n 2, Thành ph? H? Chí Minh, Vi?t Nam
Email: bdsriverview @ gmail. com
?i?n tho?i : 091 888 26 22

Website: ChoThueCanHoQuan2. Vn
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 01:03 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.