VuiLen.com ChitChat Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Inquiring Knowledge

 
 
Thread Tools Display Modes
Prev Previous Post   Next Post Next
  #1  
Old 11-02-2016, 11:55 AM
kitanookami
Guest
 
Posts: n/a
1 s? m?u câu ti?ng Anh giao ti?p ngân hàng

T?i ngân hàng có hàng tr?m l??t giao d?ch trong m?t ngày, trong ?ó c?ng có r?t nhi?u l??t giao d?ch v?i khách hàng ng??i n??c ngoài. ?? chuyên nghi?p hóa các nghi?p v? ngân hàng và giúp chúng ta có th? làm các th? t?c m?t cách nhanh chóng t?i ngân hàng trong - ngoài n??c, sau ?ây là t?ng h?p 25 m?u câu thông d?ng hay g?p nh?t t?i các chi nhánh, các phòng giao d?ch ngân hàng d??i ?ây:

1. I like to open an account.

Tôi mu?n m? tài kho?n.

2. I’d like to open a fixed account.

Tôi mu?n m? tài kho?n c? ??nh.

3. I want to know my balance.

Tôi mu?n bi?t s? d? trong tài kho?n.

4. I want to open a current account. Could you give me some information?

Tôi mu?n m? tài kho?n vãng lai. Anh vui lòng cho tôi bi?t các thông tin c? th? ???c không?

5. I’d like to close out my account.

Tôi mu?n ?óng tài kho?n.

6. I want to deposit 5 million into my account.

Tôi mu?n g?i 5 tri?u vào tài kho?n.

7. I need a checking account so that I can pay my bill.

Tôi c?n m? tài kho?n séc ?? tôi có th? thanh toán hóa ??n.

8. We’d like to know how we open a checking savings account.

Chúng tôi mu?n bi?t cách m? tài kho?n séc ti?t ki?m.

9. Please tell me what the annual interest rate is.

Vui lòng cho tôi bi?t lãi su?t hàng n?m là bao nhiêu.

10. Can you tell me if there is any minimum for the first deposit?

Cô làm ?n cho bi?t có quy ??nh m?c t?i thi?u cho l?n g?i ??u tiên không?

11. Is there any minimum for the first deposit?

Có m?c t?i thi?u cho l?n g?i ??u tiên không?

12. Can I open a current account here?

Tôi có th? m? tài kho?n vãng lai ? ?ây ???c không?

13. What is the annual interest rate?

Lãi su?t hàng n?m là bao nhiêu?

14. What if I overdraw?

Chuy?n gì s? x?y ra n?u tôi rút quá s? ti?n quy ??nh?

15. I need to make a withdrawal.

Tôi c?n rút ti?n.

16. I’d like to withdraw 3 million VND against this letter of credit.

Tôi mu?n rút 3 tri?u ??ng v?i th? tín d?ng này.

17. I want to set up an account.

Tôi mu?n l?p 1 tài kho?n.

18. What kind of account do you prefer?

Anh thích lo?i tài kho?n nào h?n?

19. Please tell me how you would like to deposit your money?

Vui lòng cho tôi bi?t ông mu?n g?i ti?n theo ph??ng th?c nào?

20. Do you want to make a deposit or make a withdrawal?

Anh mu?n g?i ti?n hay rút ti?n?

21. Please bring passbook back when you deposit or withdraw money!

Khi ??n g?i ti?n ho?c rút ti?n ông nh? mang theo s? ti?t ki?m nhé!

22. How much do you want to deposit with us?

Ông mu?n g?i bao nhiêu?

23. The interest rate changes from time to time.

T? l? lãi su?t thay ??i theo t?ng th?i k?.

24. The interest is added to your account every year.

S? ti?n lãi ???c c?ng thêm vào tài kho?n m?i n?m.

25. Please fill in this form first

Tr??c tiên anh làm ?n ?i?n vào phi?u này

ngân hàngH?C TI?NG ANH GIAO TI?P ONLINE

Sau ?ây là cu?c h?i tho?i m?u trong 1 tình hu?ng giao ti?p c? th? t?i ngân hàng:

A: Good morning, madam. What can I do for you? Chào bà. Tôi có th? giúp gì cho bà?

B: I want to deposit one hundred million in your bank Tôi mu?n g?i 100.000.000 t?i ngân hàng này

A: What kind of account do you want, current account or fixed account? Bà mu?n g?i lo?i tài kho?n vãng lai hay tài kho?n có k? h?n?

B: I’m not sure. Please tell me the interest rates, will you? Tôi không rõ l?m. Anh có th? cho tôi bi?t lãi su?t c?a t?ng lo?i ???c không?

A: No problem. For a current account, the rate is 1% for one year. But for a fixed account, it’s 1.6% per year at present Không v?n ?? gì th?a bà. ??i v?i tài kho?n vãng lai lãi su?t là 1% m?t n?m. Nh?ng v?i tài kho?n có k? h?n, th?i ?i?m hi?n t?i lãi su?t là 1,6%

B: Oh, they’re quite different. I’d like to have a fixed account ?, khác nhau khá nhi?u. V?y tôi ch?n lo?i tài kho?n có k? h?n

A: Here’s your bankbook. The interest is added to your account every year S? ti?t ki?m c?a bà ?ây. Hàng n?m lãi su?t s? ???c thêm vào tài kho?n c?a bà

B: Thanks for your help C?m ?n s? giúp ?? c?a anh

A: It’s my pleasure R?t hân h?nh!

H?u h?t các nhân viên ngân hàng ??u ít nh?t vài l?n ph?i giao d?ch v?i các khách hàng n??c ngoài. Vi?c s? d?ng các t? ng? chuyên ngành ngân hàng tr? nên vô cùng c?n thi?t vì t?t c? ??u liên quan ??n các d?ch v? ngân hàng. Nh?ng không ph?i ai c?ng dùng thành th?c các câu giao ti?p trong môi tr??ng ngành ngân hàng m?t cách nhu?n nhuy?n. Th?i gian làm vi?c b?n r?n khi?n cho vi?c h?c ti?ng Anh tr? nên khó kh?n h?n, vì v?y vi?c hoc tieng Anh truc tuyen hay hoc tieng Anh tren mang ?ang là l?a ch?n kh? thi. Hãy tìm cho mình ph??ng pháp giúp b?n có th? v?a tranh th? h?c m?i khi có th?i gian v?a có th? c?ng c? l?i chuyên môn m?t cách hi?u qu? nhé!
Reply With Quote
 

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 05:10 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.