VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Daily News
forgot Password
Register

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 04-24-2018, 01:39 AM
azurelight azurelight is offline
Member
 
Join Date: Apr 2017
Posts: 25
Prudential Vi?t nam và Vietbank ký th?a thu?n h?p tác bán b?o hi?m qua ngân hàng

Ngày 28/3/2018, Công ty TNHH B?o hi?m Nhân th? Prudential Vi?t Nam (Prudential) và Ngân hàng TMCP Vi?t Nam Th??ng Tín (Vietbank) t? ch?c l? ký k?t th?a thu?n h?p tác tri?n khai mô hình kinh doanh b?o hi?m qua ngân hàng (bancassurance) ?? phân ph?i các s?n ph?m d?ch v? b?o hi?m nhân th? c?a Prudential cho các khách hàng c?a Vietbank.

Theo ?ó, Vietbank s? phân ph?i các gi?i pháp b?o v?, tích l?y và gi?i pháp liên k?t ??u t? c?a Prudential thông qua các kênh phân ph?i c?a ngân hàng. Hai bên s? t?p trung vào vi?c ?áp ?ng nhu c?u phát tri?n c?a khách hàng, bao g?m c? nh?ng v?n ?? v? giáo d?c, b?nh hi?m nghèo, ??u t? sinh l?i...

V?i quan h? h?p tác này, khách hàng c?a Vietbank s? v?a ???c cung c?p các s?n ph?m d?ch v? ngân hàng nh? ti?n g?i, ti?n vay, ... v?a ???c t? v?n v? các s?n ph?m d?ch v? b?o hi?m nhân th? c?a Prudential và l?i ích c?a chúng t?i t?t c? các chi nhánh c?a Vietbank trên toàn qu?c.
[?IMG]
Vi?c ký h?p ??ng b?o hi?m, ?óng phí, yêu c?u gi?i quy?t quy?n l?i b?o hi?m… c?ng có th? th?c hi?n t?i Vietbank. Nh?ng tr?i nghi?m toàn di?n này c?ng ??ng ngh?a v?i vi?c khách hàng s? d? dàng ti?p c?n h?n n?a v?i các gi?i pháp b?o hi?m nhân th? cùng ch?t l??ng t? v?n chuyên nghi?p t? các chuyên gia.

Trong quá trình tri?n khai th?a thu?n h?p tác, Prudential và Vietbank s? cùng h?p tác phát tri?n và hoàn thi?n s?n ph?m - d?ch v? theo h??ng tích h?p các l?i ích dành cho khách hàng c?a c? b?o hi?m và ngân hàng; qua ?ó t?o thêm nhi?u công c? ?? hai bên ti?p c?n và duy trì quan h? v?i khách hàng, ??ng th?i, m? r?ng và c?ng c? th? ph?n trong l?nh v?c c?a mình.

L? ký k?t h?p tác th?a thu?n h?p tác gi?a Vietbank và Prudential là m?t b??c ?i quan tr?ng giúp Vietbank ?a d?ng hóa các d?ch v? và giúp khách hàng có thêm nhi?u s? l?a ch?n v? các gi?i pháp tài chính t?i ?u cho mình.

??ng th?i, giúp Prudential nâng cao v? th? là m?t doanh nghi?p l?n trong l?nh v?c bancassurance t?i Vi?t Nam và kh?ng ??nh cam k?t c?a công ty trong vi?c b?o v? tài chính dài h?n cho các gia ?ình Vi?t.

Công ty B?o Hi?m Nhân Th? Prudential Vi?t Nam:
Hotline: 1800 1247.
Reply With Quote

  #2  
Old 06-06-2018, 05:44 AM
xzvhdghgdh xzvhdghgdh is offline
Gold Member
 
Join Date: Sep 2017
Posts: 235
Re: Prudential Vi?t nam và Vietbank ký th?a thu?n h?p tác bán b?o hi?m qua ngân hàng

B?T ??NG S?N GIA NGUYÊN ( 091 888 26 22 ) - Chuyên:

Cho thuê c?n h? t?i qu?n 2
Bán c?n h? t?i qu?n 2
Cho thuê/ bán c?n h? Masteri, c?n h? GEM riverside

LIÊN H?:

CÔNG TY TNHH D?CH V? MÔI GI?I B?T ??NG S?N GIA NGUYÊN RIVERVIEW
45A Qu?c H??ng, Ph??ng Th?o ?i?n, Qu?n 2, Thành ph? H? Chí Minh, Vi?t Nam
Email: bdsriverview @ gmail. com
?i?n tho?i : 091 888 26 22

Website: ChoThueCanHoQuan2. Vn
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 09:31 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.