VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Daily News
forgot Password
Register

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 06-30-2018, 01:51 AM
azurelight azurelight is offline
Member
 
Join Date: Apr 2017
Posts: 25
B?o hi?m nhân th? Prudential t? ch?c h?i th?o và trao quà cho các h?c sinh Cao Lãnh

Ngày 9/6, t?i khách s?n Hòa Bình, Công ty B?o hi?m nhân th? Prudential Vi?t Nam ?ã t? ch?c ch??ng trình h?i th?o tri ân khách hàng; trao quà cho các h?c sinh có hoàn c?nh khó kh?n trên ??a bàn thành ph? Cao Lãnh. Tham d? có trên 150 khách hàng và ?ông ??o nhân viên t? v?n c?a Prudential Vi?t Nam.

Hi?n nay Prudential có h?n 300 v?n phòng giao d?ch, trung tâm d?ch v? khách hàng cùng h? th?ng kinh doanh r?ng kh?p t?i 63 t?nh, thành ph? trong c? n??c. T?i ??ng Tháp, 3 v?n phòng chi nhánh (Tp. Cao Lãnh, Tp. Sa ?éc, Th? xã H?ng Ng?) ?ang ti?p t?c n? l?c nâng cao ch?t l??ng ph?c v?, ??a nh?ng s?n ph?m ?u vi?t v?i nhi?u l?i ích thi?t th?c ??n v?i ng??i dân; chi tr? hàng tr?m tri?u ??ng ti?n quy?n l?i cho khách hàng, ??m b?o chính xác, k?p th?i.

D?p này, Prudential Vi?t Nam ?ã t?ng 20 ph?n quà, m?i ph?n tr? giá 1 tri?u ??ng cho các em h?c sinh nghèo, có hoàn c?nh khó kh?n trên ??a bàn thành ph? Cao Lãnh.

[?IMG]

Prudential Vi?t Nam trao quà cho các em h?c sinh nghèo, có hoàn c?nh khó kh?n trên ??a bàn thành ph? Cao Lãnh

C?ng t?i ch??ng trình, Prudential Vi?t Nam ?ã chia s? ??n khách hàng v? s?n ph?m b?o hi?m “Pru - cu?c s?ng bình an” c?a công ty. ?ây là s?n ph?m h? tr? tài chính giúp khách hàng an tâm ch?m sóc b?n thân và gia ?ình tr??c r?i ro m?c b?nh ung th? và b?nh hi?m nghèo ngay t? giai ?o?n ??u.

Công ty B?o Hi?m Nhân Th? Prudential Vi?t Nam.
Hotline: 1800 1247
Reply With Quote

Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 10:15 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.