VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Entertaintment > Poems > English Poems
forgot Password
Register

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 03-15-2019, 08:23 PM
khoetn23 khoetn23 is offline
Member
 
Join Date: Dec 2018
Posts: 12
Nguyên nhân và kh?c ph?c XU?T TINH S?M

Nh?ng ng??i b? ch?ng b?nh XU?T TINH S?M th??ng không th? nh?n ra th? mà các nhà li?u pháp g?i là "?i?m không th? d?ng l?i". ?ó là m?t c?m giác x?y ra vài tích t?c tr??c khi xu?t tinh. Nh?ng anh chàng không b? xu?t tinh s?m luôn nh?n ra kho?nh kh?c này và l?p t?c d?ng l?i hay thay ??i s? kích thích cho ??n khi s? thôi thúc gi?m xu?ng. Ch?ng XU?T TINH S?M còn làm cho nam và n? gi?i khi quan h? ch?a ??t ???c "khoái c?m", vì th? khi?n cho nam gi?i s? r?i vào tinh tr?ng m?c c?m v?i "??i tác - b?n tình"

Nguyên nhân c?a ch?ng XU?T TINH S?M có th? là do "CÁCH Y?U - CÁCH QUAN H?". Nó có th? b?t ngu?n t? vi?c luôn ? trong tình th? v?i vàng, ho?c g?n li?n v?i c?m giác t?i l?i hay lo l?ng (c?ng th?ng th?n kinh). ?ôi khi ?àn ông c?ng nhanh chóng v? ?ích là b?i s?c ép t? b?n ??i luôn mu?n làm cho xong. Cho dù lý do ban ??u là th? nào, thì c? th? c?ng s? quen d?n v?i vi?c ph?n ?ng nhanh và xu?t tinh s?m s? tr? thành m?t c? t?t.

XU?T TINH S?M còn có th? b?t ngu?n t? bênh, XTS là h?u qu? c?a m?t tr?c tr?c th? ch?t nh? nhi?m trùng tuy?n ti?n li?t hay ???ng ti?t ni?u. Nghiên c?u g?n ?ây cho th?y m?t s? ?àn ông có th? m?c m?t b?m ch?t sinh lý trong h? th?n kinh gây ra xu?t tinh nhanh. Nh?ng v?i h?u h?t ?àn ông, phóng tinh s?m s? xu?t hi?n trong nh?ng lúc b? stress ho?c s?c kho? kém.

Nh?ng bi?n pháp t? kh?c ph?c

Có m?t s? cách giúp b?n nh?n ra "?i?m không th? d?ng l?i". Lúc ??u, b?n có th? t?p luy?n m?t mình, r?i sau ?ó trao ??i v?i b?n ??i và nh? h? giúp v??t qua v?n ??.

 • Th? giãn. ?ây là ?i?u quan tr?ng nh?t b?n c?n làm. ?i t?m, hít th? sâu, ho?c ng?i t?nh tâm.
 • Gi?i quy?t các tr?c tr?c trong m?i quan h?. ??m b?o r?ng c? ??u óc và con tim ??u s?n sàng cho sex. N?u b?n không h?nh phúc v? ?i?u gì thì hãy gi?i quy?t tr??c v?i b?n ??i.
  • Luy?n t?p khung x??ng ch?u. Nhi?u ?àn ông cho bi?t h? có th? trì hoãn vi?c xu?t tinh b?ng cách si?t ch?t ho?c ??y m?nh c? x??ng ch?u.
  • D?ng l?i r?i ti?p t?c. ?ây là ph??ng pháp ph? bi?n nh?t trong li?u pháp tâm lý. Luy?n t?p kích thích b?n thân lên ??n ?i?m tr??c khi xu?t tinh r?i d?ng l?i. Làm l?i t? ??u khi xúc c?m ?ã gi?m xu?ng. L?p l?i 3 l?n. B?n s? th?y kho?ng th?i gian tr??c m?i l?n d?ng l?i s? kéo dài ra.
   • Thay ??i ki?u kích thích. N?u b?n th?y ?ã giành ???c nhi?u s? ki?m soát b?ng ph??ng pháp trên, th? thay ??i ki?u tác ??ng c?a mình ?? gi?m b?t kích thích, thay vì d?ng l?i t?t c?.
   • Thay ??i v? trí. Trong quá trình giao h?p, th? bi?n pháp d?ng l?i r?i ti?p t?c khi c?m xúc quá m?nh. Khi b?n t? tin h?n, ??i v? trí thay vì d?ng h?n l?i.Có m?t s? lo?i d??c li?u ???c b?o ch? b?ng ph??ng pháp ?ông y có th? giúp b?n c?i thi?n ch?ng " XU?T TINH S?M" : B? TH?N TRÁNG D??NG CUNG ?ÌNH HOÀN,KI?N ?EN TÂY T?NG, LONG H? TRÁNG D??NG TÂY T?NG, TRÙNG TH?O NHUNG H?U
Reply With Quote

  #2  
Old 06-24-2019, 02:48 AM
nguyenvucip nguyenvucip is offline
Member
 
Join Date: Mar 2019
Posts: 8
Quote:
Originally Posted by khoetn23 View Post
Nh?ng ng??i b? ch?ng b?nh XU?T TINH S?M th??ng không th? nh?n ra th? mà các nhà li?u pháp g?i là "?i?m không th? d?ng l?i". ?ó là m?t c?m giác x?y ra vài tích t?c tr??c khi xu?t tinh. Nh?ng anh chàng không b? xu?t tinh s?m luôn nh?n ra kho?nh kh?c này và l?p t?c d?ng l?i hay thay ??i s? kích thích cho ??n khi s? thôi thúc gi?m xu?ng. Ch?ng XU?T TINH S?M còn làm cho nam và n? gi?i khi quan h? ch?a ??t ???c "khoái c?m", vì th? khi?n cho nam gi?i s? r?i vào tinh tr?ng m?c c?m v?i "??i tác - b?n tình" Nguyên nhân c?a ch?ng XU?T TINH S?M có th? là do "CÁCH Y?U - CÁCH QUAN H?". Nó có th? b?t ngu?n t? vi?c luôn ? trong tình th? v?i vàng, ho?c g?n li?n v?i c?m giác t?i l?i hay lo l?ng (c?ng th?ng th?n kinh). ?ôi khi ?àn ông c?ng nhanh chóng v? ?ích là b?i s?c ép t? b?n ??i luôn mu?n làm cho xong. Cho dù lý do ban ??u là th? nào, thì c? th? c?ng s? quen d?n v?i vi?c ph?n ?ng nhanh và xu?t tinh s?m s? tr? thành m?t c? t?t. XU?T TINH S?M còn có th? b?t ngu?n t? bênh, XTS là h?u qu? c?a m?t tr?c tr?c th? ch?t nh? nhi?m trùng tuy?n ti?n li?t hay ???ng ti?t ni?u. Nghiên c?u g?n ?ây cho th?y m?t s? ?àn ông có th? m?c m?t b?m ch?t sinh lý trong h? th?n kinh gây ra xu?t tinh nhanh. Nh?ng v?i h?u h?t ?àn ông, phóng tinh s?m s? xu?t hi?n trong nh?ng lúc b? stress ho?c s?c kho? kém. Nh?ng bi?n pháp t? kh?c ph?c Có m?t s? cách giúp b?n nh?n ra "?i?m không th? d?ng l?i". Lúc ??u, b?n có th? t?p luy?n m?t mình, r?i sau ?ó trao ??i v?i b?n ??i và nh? h? giúp v??t qua v?n ??.
 • Th? giãn. ?ây là ?i?u quan tr?ng nh?t b?n c?n làm. ?i t?m, hít th? sâu, ho?c ng?i t?nh tâm.
 • Gi?i quy?t các tr?c tr?c trong m?i quan h?. ??m b?o r?ng c? ??u óc và con tim ??u s?n sàng cho sex. N?u b?n không h?nh phúc v? ?i?u gì thì hãy gi?i quy?t tr??c v?i b?n ??i.
  • Luy?n t?p khung x??ng ch?u. Nhi?u ?àn ông cho bi?t h? có th? trì hoãn vi?c xu?t tinh b?ng cách si?t ch?t ho?c ??y m?nh c? x??ng ch?u.
  • D?ng l?i r?i ti?p t?c. ?ây là ph??ng pháp ph? bi?n nh?t trong li?u pháp tâm lý. Luy?n t?p kích thích b?n thân lên ??n ?i?m tr??c khi xu?t tinh r?i d?ng l?i. Làm l?i t? ??u khi xúc c?m ?ã gi?m xu?ng. L?p l?i 3 l?n. B?n s? th?y kho?ng th?i gian tr??c m?i l?n d?ng l?i s? kéo dài ra.
   • Thay ??i ki?u kích thích. N?u b?n th?y ?ã giành ???c nhi?u s? ki?m soát b?ng ph??ng pháp trên, th? thay ??i ki?u tác ??ng c?a mình ?? gi?m b?t kích thích, thay vì d?ng l?i t?t c?.
   • Thay ??i v? trí. Trong quá trình giao h?p, th? bi?n pháp d?ng l?i r?i ti?p t?c khi c?m xúc quá m?nh. Khi b?n t? tin h?n, ??i v? trí thay vì d?ng h?n l?i.
Có m?t s? lo?i d??c li?u ???c b?o ch? b?ng ph??ng pháp ?ông y có th? giúp b?n c?i thi?n ch?ng " XU?T TINH S?M" : B? TH?N TRÁNG D??NG CUNG ?ÌNH HOÀN,KI?N ?EN TÂY T?NG, LONG H? TRÁNG D??NG TÂY T?NG, TRÙNG TH?O NHUNG H?U
trung tâm ti?ng anh qu?n 12 hi?n có r?t nhi?u tuy nhiên, ???c nhi?u khách hàng c?ng nh? h?c viên tin t?c nh?t v?n là NewStar English Center. V?y b?n có bi?t vì sao nó l?i ???c nhi?u h?c viên tin c?y tuy?n l?a nh? th? không? Hãy cùng tìm hi?u qua bài vi?t sau ?ây c?a chúng tôi nhé.
T?i sao b?n nên ch?n tr?ng ?i?m ti?ng anh qu?n 12 - NewStar English Center ?? theo h?c?
ích mà NewStar English Center mang l?i
NewStar English Center ???c bi?t ??n là m?t trong nh?ng trung tâm ngo?i ng? qu?n 12 uy tín nh?t. N?i ?ây ?ã ?ào t?o h?n 3000 h?c viên chuyên v? ti?ng anh giao thi?p. Không nh?ng ??m b?o k? n?ng c? b?n mà còn gi?i quy?t bài toán anh ng? cho t?t c? m?i sinh viên t?nh thành.

Không ph?i tình c? mà NewStar English Center l?i ???c nhi?u h?c viên tin t??ng ??n v?y mà b?i nh?ng lý do chính nh? sau:

- Môi tr??ng th?c hành hi?u qu?

Chúng tôi s? t?o cho h?c viên m?t môi tr??ng th?c hi?n hi?u qu? v?i hàng ng? gi?ng s? 100% n??c ngoài. Ngoài ra, b?n s? có nh?ng gi? ???c giao du cùng ng??i b?n n??c ngoài ?? t?ng kh? n?ng nói và nghe.

- ??i ng? gi?ng s? uy tín

??i ng? gi?ng viên có vai trò khôn cùng quan y?u ??i v?i vi?c h?c ti?ng anh giao thi?p. H? không ch? là nh?ng ng??i gi?i thi?u ph??ng pháp h?c mà còn truy?n l?a ?? b?n yêu ngh? h?n.

hàng ng? gi?ng s? t?i tr?ng tâm ti?ng anh qu?n 12 NewStar English Center ?a ph?n ??u là nh?ng ng??i có kinh nghi?m trong gi?ng d?y và h??ng d?n h?c viên. Bên c?nh ?ó, còn lung tung t?n tâm s? gi?i ?áp cho b?n m?i th?c m?c m?t cách nhanh và hi?u qu? nh?t.
Ngu?n: Trung tâm ti?ng anh qu?n 12
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 08:32 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.