VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Health and Beauty
forgot Password
Register

Health and Beauty Sức Khỏe và kiến thức cần biết

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 12-27-2018, 03:48 AM
levanhoang19887 levanhoang19887 is offline
Member
 
Join Date: Dec 2018
Posts: 1
Chu?i - B?nh nhân ti?u ???ng có ?n ???c không?

Có th? nói chu?i là 1 lo?i qu? ngon, b? d??ng, ???c nhi?u ng??i ?a thích. M?c dù v?y nhi?u ng??i m?c b?nh ti?u ???ng, hay ng??i thân c?a h? cho r?ng chu?i ch?a t??ng ??i nhi?u tinh b?t, ???ng nên tránh ?n. Nh?ng theo 1 s? bác s?, kiêng chu?i trong ch? ?? ?n c?a b?nh nhân ti?u ???ng là ?i?u không c?n thi?t. N?u bi?t cách b?n v?a có th? th??ng th?c món ?n mà mình yêu thích mà không làm ???ng huy?t t?ng cao.

Nh?ng ích l?i c?a chu?i ??i v?i s?c kh?e:

Chu?i có t??ng ??i nhi?u ch?t ch?ng ôxy hóa, b?o v? chúng ta kh?i các g?c t? do, ngoài ra nó còn là 1 th?c ph?m ?? t?ng hàm l??ng magiê, kali, viatmin C, vitamin B6. Chu?i có nhi?u tác d?ng t?t cho chúng ta nh? nhu?n tràng, t?t cho d? dày, ?n ??nh huy?t áp, gi?m nguy c? ??t qu?, gi?m stress, gi?m thi?u máu

1 nghiên c?u th?m chí còn ch? ra r?ng tinh b?t trong chu?i có th? có l?i cho vi?c t?ng ?? nh?y c?m insulin, gi?m tr?ng l??ng cho ng??i béo phì b? ti?u ???ng tuýp 2

T? nh?ng l?i ích c?a chu?i ??i v?i s?c kh?e, ng??i ti?u ???ng hoàn toàn có th? thêm chu?i vào kh?u ph?n ?n c?a mình nh?ng l?u ý cách ?n khoa h?c ?? v?a ???c th??ng th?c lo?i qu? yêu thích mà không làm t?ng ???ng huy?t.1) Nên ?n chu?i ch?a chín h?n còn h?i xanh:

Khi chu?i chín, tinh b?t trong ?ó chuy?n ??i thành ???ng. 1 qu? chu?i chín có ch? s? ???ng huy?t GI = 60, trong khi ?ó 1 qu? chu?i chín t?i có ch? s? ???ng huy?t kho?ng 40. H?n n?a, chu?i ch?a chín r?t giàu tinh b?t ph?n tính, 1 lo?i carbohydrate không tiêu hóa ???c có ch?c n?ng nh? ch?t x?. Chu?i càng xanh thì càng nhi?u l??ng tinh b?t ph?n tính.

?ó là lý do vì sao các nhà nghiên c?u khuyên b?n nên s? d?ng chu?i chín ??ng thay vì chín k? ?? h?n ch? s? ph?n ?ng v?i l??ng ???ng huy?t trong chúng ta.

2) ?n chu?i v?i l??ng v?a ??:

L??ng carbohydrate trong chu?i c?ng còn tùy thu?c t??ng ??i nhi?u vào kích th??c c?a qu?. 1 qu? chu?i nh? (dài kho?ng 10cm) ch?a 18,5g carb (tính trên 100g s?n ph?m). M?t khác 1 qu? chu?i kho?ng 15cm ?ã ch?a 27g carb. N?u 20cm thì l??ng carbohydrate kho?ng 35g.

B?nh nhân không nên ?n chu?i quá nhi?u ch? kho?ng 1 – 2 qu? chu?i nh? m?i ngày, không ?n cùng các lo?i bánh k?o hay n??c ng?t. M?i l?n ?n ch? 1 qu? chu?i nh?, hay 1 n?a qu? chu?i l?n.

Chúng ta nên ?n chu?i vào gi?a bu?i sáng, kho?ng 11 gi? sáng hay vào bu?i t?i lúc 5 gi? chi?u là t?t nh?t. Nên nh? kho?ng cách gi?a 2 l?n ?n là 6 ti?ng.

3) Nên ?n chu?i xa b?a ?n:

Khi ?n chu?i cách xa b?a ?n ?? ??m b?o l??ng ???ng trong máu không t?ng ??t ng?t, có th? coi chu?i nh? là 1 b?a ?n ph?, n?u ?n cùng b?a ?n thì b?n c?n ph?i ??m b?o b?a ?n ít ???ng, ít tinh b?t, ít carbonhydrat. Không ?n chu?i cùng v?i các lo?i bánh k?o ho?c n??c ng?t.

4) L?u ý ??c bi?t:
N?u ng??i b?nh ti?u ???ng có bi?n ch?ng trên th?n, ho?c ?ang s? d?ng các thu?c l?i ti?u gi? kali nh? Spironolacton không nên ?n chu?i vì chu?i ch?a nhi?u Kali, Natri, có th? làm b?nh tr? nên tr?m tr?ng h?n.

Tham kh?o Bonidiabet giúp b?nh nhân m?c b?nh ti?u ???ng b?ng cách ?n ??nh ???ng huy?t.

S?n ph?m ???c nh?p kh?u t? Canada v?i tri?t xu?t hoàn toàn t? th?o d??c nên an toàn không có tác d?ng ph?.

S?n ph?m ???c công ty TNHH Botania nh?p kh?u và phân ph?i.

Tr? s?: 204H ??i C?n – Ba ?ình – Hà N?i.

Hotline: 1800 1044.

Gmail: info@botania.com.vn.
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 01:37 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.