VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Media Sharing > Software Tutorial
forgot Password
Register

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 04-04-2019, 03:30 AM
nguyenvucip nguyenvucip is offline
Member
 
Join Date: Mar 2019
Posts: 8
H?c ?àn ORGAN ? ?âu T?t Nh?t?H?c ?àn Organ ? ?âu t?t nh?t luôn là ?? tài mà các các b?n tr? c?ng nh? b?c ph? huynh ?au ??u nh?t khi h? mu?n cho con cái c?a mình theo h?c l?p h?c ?àn. bây ch?, trung tâm m? ra nhi?u, nhanh h?n c? n?m .Tuy vây, nh?ng trung tâm ch?t l??ng th?t s? ???c ??m h?t trên ??u ngón tay ? Nhi?u ph? huynh th?m chí là còn thuê gia s? v? ?? tr?c ti?p d?y cho con c?a h? h?c ?àn Organ t?i nhà,… Tuy nhiên, không ph?i ai c?ng có th? có ?i?u ki?n ?? làm ???c ?i?u này. V?y nh?ng ng??i có nhu c?u mu?n h?c ?àn Organ và cho con c?a mình h?c ?àn organ thì s? ph?i làm th? nào???A ?I?M H?C ?ÀN ORGAN LÝ T??NG

??u tiên, khi nói ??n ??a ?i?m h?c, có th? b?n s? ngh? ??n nh?ng tr?ng ?i?m d?y khi?u ? nh?ng nhà v?n hóa, câu l?c b? sinh ho?t. Hàng ngày, trên ???ng, không ít l?n b?n nhìn th?y nh?ng t? r?i c?a các trung tâm d?y h?c ?àn organ, piano... v?i dòng ch? cam k?t ch? sau 1 khóa h?c là ?ã có th? t? ch?i ???c các bài nh?c m?t cách ?iêu luy?n. ?i?u này th?c s? là r?t vô lý, nh?ng nó v?n ???c nhi?u ng??i ?a thích b?i th?i gian h?c ng?n, h?c phí th?p, mà hi?u qu? l?i cao duy?t nh?ng l?i qu?ng cáo vô cùng h?p d?n và có th? l?a ???c r?t nhi?u ng??i.

B?n có bi?t r?ng m?t ng??i h?c ?àn s? ph?i m?t m?t kho?ng th?i kì khá dài và c?n s? kiên trì trong quá trình ?oàn luy?n. M?t ng??i ngh? s? ch?i Organ có th? m?t h?n 11 n?m ?? n?m ch?c các k? n?ng ph?i bài, ch?nh nh?c. H? là nh?ng ng??i có khi?u v? âm nh?c ?ã ???c tuy?n ch?n ?ng chu?n nh?ng k? thi r?t nghiêm ng?t. Nh? v?y, vi?c h?c ?àn trong th?i gian quá ng?n s? ch?ng th? giúp cho ng??i m?i ch?i ??t ???c ?i?u mình mong mu?n trong nh?ng khóa h?c ng?n h?n nh? qu?ng cáo.N?u m?c ?ích h?c ?àn Organ c?a b?n ho?c cho con b?n ch? ?? ?i trình di?n cho vui, ch?y Show nh? ho?c ch?i ?ám c??i ki?u "mì ?n li?n" thì th?i kì ít nh?t c?ng trên 6 tháng t?p d??t liên t?c m?i có th? n?m b?t ???c các cách s? d?ng và ch?i ???c nh?ng bài ??n gi?n, còn vi?c ?? ch?i và x? lý bài t?t h?n thì c?n h?c h?i nhi?u h?n n?a. Còn b?n ??nh h??ng s? là dân ch?i ?àn ORGAN ho?c PIANO chuyên nghi?p thì không có m?c chính xác bao gi? là ?? th?i kì, b?i nh?ng ng??i ch?i chuyên nghi?p h? luôn v?t t?p d??t, tìm tòi ?? phát tri?n, càng h?c càng thi?u, càng tìm càng ham.

THIÊN ÂN MUSIC - N?i h?c lý t??ng cho b?n !

??n v?i Thiên Ân Music b?n s? th?a ???c nh?ng tr?n tr?, b?n kho?n nh? ?ã nêu trên mi?n sao b?n có ham mê và khát v?ng, b?i Thiên Ân Music tr?ng tâm d?y nh?c uy tín v?i ??i ng? nhân viên, ?ay nghi?n chuyên nghi?p, giàu kinh nghi?p.
Môi tr??ng h?c t?p t?i ?ây còn t?o cho b?n m?t c?m giác thân thi?n và th?t tho?i mái sau chu?i ngày làm vi?c và h?c t?p g?ng.
Thiên Ân Music s?n sàng h? tr? nh?c c? t?p luy?n, ?áp chuyên môn MI?N PHÍ ?? các b?n có thêm ?i?u ki?n h?c t?p, ti?p c?n tri th?c và chìm ??m v?i ni?m ?am mê trong th? gi?i âm nh?c.

Trên 10 n?m kinh nghi?m v? l?nh v?c ?ào t?o âm nh?c- ngh? thu?t, Thiên Ân Music không ch? ?em ??n ngu?n ki?n th?c phong phú mà s? luôn ??ng hành cùng b?n t?a sáng và cháy h?t mình v?i ham.

V?i bi?t bao tâm huy?t mu?n ??a âm nh?c ??n g?n v?i m?i ng??i, cùng m?t ni?m tin v?ng vàng m?i ng??i ??u có kh? n?ng ??n v?i âm nh?c Th?y Cô và viên ch?c c?a Thiên Ân Music ?ã, ?ang và s? ráng h?n n?a vì S? ch?p nh?n C?A CÁC B?N LÀ H?NH PHÚC C?A CHÚNG TÔI.

Hãy ??n ngay Thiên Ân Music ?? ???c chúng tôi t? v?n và ch?p cánh cho gi?c m? âm nh?c c?a các b?n tr? nên s? th?t!

??n v?i Thiên Ân là ??n v?i ngôi nhà chung c?a các b?n!

Ngu?n: thiên ân music

Reply With Quote

  #2  
Old 04-04-2019, 03:42 AM
nguyenvucip nguyenvucip is offline
Member
 
Join Date: Mar 2019
Posts: 8
Re: H?c ?àn ORGAN ? ?âu T?t Nh?t?H?c ?àn Organ ? ?âu t?t nh?t luôn là ?? tài mà các các b?n tr? c?ng nh? b?c ph? huynh ?au ??u nh?t khi h? mu?n cho con cái c?a mình theo h?c l?p h?c ?àn. Hi?n nay, trung tâm m? ra nhi?u, nhanh h?n c? n?m .Tuy vây, nh?ng trung tâm ch?t l??ng th?t s? ???c ??m h?t trên ??u ngón tay ? Nhi?u ph? huynh th?m chí là còn thuê gia s? v? ?? tr?c ti?p d?y cho con c?a h? h?c ?àn Organ t?i nhà,… Tuy nhiên, không ph?i ai c?ng có th? có ?i?u ki?n ?? làm ???c ?i?u này. V?y nh?ng ng??i có nhu c?u mu?n h?c ?àn Organ và cho con c?a mình h?c ?àn organ thì s? ph?i làm th? nào???A ?I?M H?C ?ÀN ORGAN LÝ T??NG

??u tiên, khi nói ??n ??a ?i?m h?c, có th? b?n s? ngh? ??n nh?ng tr?ng ?i?m d?y khi?u ? nh?ng nhà v?n hóa, câu l?c b? sinh ho?t. Hàng ngày, trên ???ng, không ít l?n b?n nhìn th?y nh?ng t? r?i c?a các trung tâm d?y h?c ?àn organ, piano... v?i dòng ch? cam k?t ch? sau 1 khóa h?c là ?ã có th? t? ch?i ???c các bài nh?c m?t cách ?iêu luy?n. ?i?u này th?c th? là r?t vô lý, nh?ng nó v?n ???c nhi?u ng??i ?a thích b?i th?i kì h?c ng?n, h?c phí th?p, mà hi?u qu? l?i cao phê chu?n nh?ng l?i l?ng xê khôn xi?t quy?n r? và có th? l?a ???c r?t nhi?u ng??i.

B?n có bi?t r?ng m?t ng??i h?c ?àn s? ph?i m?t m?t kho?ng th?i kì khá dài và c?n s? kiên trì trong quá trình ?oàn luy?n. M?t ng??i ngh? s? ch?i Organ có th? m?t h?n 11 n?m ?? n?m ch?c các k? n?ng ph?i bài, ch?nh nh?c. H? là nh?ng ng??i có n?ng khi?u v? âm nh?c ?ã ???c tuy?n ?ng chu?n nh?ng k? thi r?t nghiêm ng?t. Nh? v?y, vi?c h?c ?àn trong th?i gian quá ng?n s? ch?ng th? giúp cho ng??i m?i ch?i ??t ???c ?i?u mình mong mu?n trong nh?ng khóa h?c ng?n h?n nh? l?ng xê.N?u m?c ?ích h?c ?àn Organ c?a b?n ho?c cho con b?n ch? ?? ?i trình di?n cho vui, ch?y Show nh? ho?c ch?i ?ám c??i ki?u "mì ?n li?n" thì th?i gian chí ít c?ng trên 6 tháng luy?n t?p liên ti?p m?i có th? n?m b?t ???c các cách s? d?ng và ch?i ???c nh?ng bài ??n gi?n, còn vi?c ?? ch?i và x? lý bài t?t h?n thì c?n h?c h?i nhi?u h?n n?a. Còn b?n ??nh h??ng s? là dân ch?i ?àn ORGAN ho?c PIANO chuyên nghi?p thì không có m?c chính xác bao gi? là ?? th?i kì, b?i nh?ng ng??i ch?i chuyên nghi?p h? luôn v?t luy?n t?p, tìm tòi ?? phát tri?n, càng h?c càng thi?u, càng tìm càng ham.

THIÊN ÂN MUSIC - N?i h?c lý t??ng cho b?n !

??n v?i Thiên Ân Music b?n s? th?a ???c nh?ng tr?n tr?, b?n kho?n nh? ?ã nêu trên mi?n là b?n có mê say và khát v?ng, b?i Thiên Ân Music tr?ng tâm d?y nh?c uy tín v?i ??i ng? viên ch?c, nghiêm ???ng chuyên nghi?p, giàu kinh nghi?p.
Môi tr??ng t?p t?i ?ây còn t?o cho b?n m?t c?m giác thân thi?n và th?t tho?i mái sau chu?i ngày làm vi?c và h?c t?p g?ng.
Thiên Ân Music s?n sàng h? tr? nh?c c? t?p tành, tr? l?i chuyên môn MI?N PHÍ ?? các b?n có thêm ?i?u ki?n h?c t?p, ti?p c?n tri th?c và chìm ??m v?i ni?m ham trong th? gi?i âm nh?c.

Trên 10 n?m kinh nghi?m v? l?nh v?c ?ào t?o âm nh?c- ngh? thu?t, Thiên Ân Music không ch? ?em ??n ngu?n tri th?c phong phú mà s? luôn ??ng hành cùng b?n t?a sáng và cháy h?t mình v?i mê say.

V?i bi?t bao nhi?t huy?t mu?n ??a âm nh?c ??n g?n v?i m?i ng??i, cùng m?t ni?m tin v?ng m?i ng??i ??u có kh? n?ng ??n v?i âm nh?c Th?y Cô và nhân viên c?a Thiên Ân Music ?ã, ?ang và s? v?y h?n n?a vì S? ch?p thu?n C?A CÁC B?N LÀ H?NH PHÚC C?A CHÚNG TÔI.

Hãy ??n ngay Thiên Ân Music ?? ???c chúng tôi tham m?u và ch?p cánh cho gi?c m? âm nh?c c?a các b?n tr? nên s? th?t!

??n v?i Thiên Ân là ??n v?i ngôi nhà chung c?a các b?n!

Ngu?n: thienanmusic.vn

Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 08:52 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.