VuiLen.com ChitChat Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Media Sharing > Software Tutorial

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 07-27-2019, 02:33 AM
chichi112 chichi112 is offline
Member
 
Join Date: Jul 2019
Posts: 20
Thu?c c??ng d??ng NG?A THÁI

Porotein Herbalife b? sung Protein không béo giúp ki?m soát c?n ?ói và ki?m soát cân n?ng 1 cách lành m?nh.Giá bán 330.000vn?

- Thông tin dinh d??ng c?a herbalife PP:

+ Cung c?p 5 gram Protein ??u nành và t? váng s?a.

+ Ch?a toàn b? 9 Axit Amin c?n thi?t.

+ Giúp duy trì c? b?p s?n ch?c.

+ B?t Protein Powder b? sung ??m th?c v?t giúp duy trì c? b?p s?n ch?c, làm tiêu m? th?a, cung c?p n?ng l??ng ?? làm thon c? th?.

- Thành ph?n chính c?a:

+ Protein ??u nành phân l?p protein herbalife cô ??c, silic ?i-ô-xít, h??ng vani t? nhiên

- H??ng d?n s? d?ng:

+ M?i ngày u?ng t? 1 - 4 l?n. M?i l?n 1 thìa (mu?ng) pha v?i 300ml n??c l?c. ?? có k?t qu? t?t nh?t nên cho thêm b?t dinh d??ng (herbalife F1) vào m?i l?n u?ng.

- ??i t??ng s? d?ng:

+ Nh?ng ng??i ph?i ?n kiêng, ?n chay, ng??i mu?n gi?m cân, v?n ??ng viên th? thao, th? hình, th? d?c th?m m?Tác d?ng c?a Protein F3 PP Herbalife

– S?n ph?m có tác d?ng ki?m soát và ch?ng l?i c?n ?ói su?t c? ngày khi b?n ?ang gi?m cân

– ??t cháy ch?t béo và l??ng calo không mong mu?n.

– Làm s?n ch?c c? b?p và lo?i b? l?p m? th?a ra kh?i c? th?.

$Link$

Last edited by chichi112; 08-02-2019 at 06:31 AM..
Reply With Quote

  #2  
Old 08-14-2019, 08:53 PM
chichi112 chichi112 is offline
Member
 
Join Date: Jul 2019
Posts: 20
Re: Thu?c c??ng d??ng NG?A THÁI

Thu?c sinh lý nam - LONG H? TRÁNG D??NG


THU?C C??NG D??NG LONG H? Thành ph?n ch? y?u: ?ông trùng h? th?o Tây T?ng, l?c nhung, t? m?t l? (hoa nhài ph?n vàng) t? vùng núi Hymalia, v??ng la, Linh t? tây t?ng…v.v…


V?i 3 s?n ph?m ???c b?o ch? b?ng ph??ng pháp ?ông ý này thì các NAM GI?I s? không ph?i lo l?ng các ch?ng b?nh v? sinh lý nh? : xu?t tinh s?m, li?t d??ng, r?i loan c??ng d??ng, mãn duc nam, gi?m ham mu?n, kéo dài th?i gian quan h?, t?ng kich th??c "c?u bé"

$Link$
Reply With Quote
  #3  
Old 08-16-2019, 04:22 AM
chichi112 chichi112 is offline
Member
 
Join Date: Jul 2019
Posts: 20
Re: Thu?c c??ng d??ng NG?A THÁI

Thu?c sinh lý t?c th?i LONG H? Th?o d??c t?ng c??ng sinh lý có tác d?ng C??ng th?n, b? tinh, tráng d??ng b? âm, dùng cho nam gi?i b? l.i.?.t d.?.?.ng, xu?t tinh s?m, kém, tinh trùng y?u, ham mu?n sinh ho?t t.ì.n.h d.?.c nh?t nh?o (không có ham mu?n )…v.v…


V?i 3 s?n ph?m ???c b?o ch? b?ng ph??ng pháp ?ông ý này thì các NAM GI?I s? không ph?i lo l?ng các ch?ng b?nh v? sinh lý nh? : xu?t tinh s?m, li?t d??ng, r?i loan c??ng d??ng, mãn duc nam, gi?m ham mu?n, kéo dài th?i gian quan h?, t?ng kich th??c "c?u bé"

$Link$
Reply With Quote
  #4  
Old 10-10-2019, 04:34 AM
chichi121 chichi121 is offline
Member
 
Join Date: Jul 2019
Posts: 29
Re: Thu?c c??ng d??ng NG?A THÁI

Shop " S?C KHO? - KHOEDEPTN.COM" xin chia s? ??n các quý ông s?n ph?m ??c và là

S?n ph?m thu?c c??ng d??ng th?o d??c Tibet Baobao ???c chi?t xu?t t? nh?ng lo?i th?o d??c quý hi?m n?m trên nh?ng dãy núi ?á r?t cao quanh n?m tuy?t ph? tr?ng ? Tây T?ng.
Giá bán : 250.000 vn?/ h?p

S?n ph?m Tibet Babao không ph?i là thu?c và ???c chi?t xu?t 100% t? các th?o d??c quý hi?m c?a Tây T?ng nên không có ph?n ?ng phu khi s? d?ng. Tibet Babao s? t?o cho ng??i s? d?ng có cu?c s?ng sinh ho?t " v? ch?ng" t? nhiên và tho?i mái h?n. Tibet Babao s? ?em l?i cho b?n có m?t s?c kh?e sinh lý t?t h?n và có t?o thêm s? g?n k?t v?i ng??i b?n ??i c?a mình


??c ?i?m n?i b?c mà Tibet Babao mang l?i:

- Tibet Babao làm t?ng kh? n?ng sinh lý, th?i gian quan h? lâu và ch?m xu?t tinh.

- D??ng v?t c??ng c?ng lâu và d?o dai h?n.

- Khoái c?m s? ???c gia t?ng m?nh m? h?n.

- Giúp ph?c h?i h? th?n kinh, t?ng c??ng sinh l?c sau khi quan h?.

- Làm cho s?c kh?e ???c t?ng c??ng

Quy cách:

- H?p hình vuông màu nâu b?ng thi?c

- Bên trong có m?t v? thu?c bao g?m 16 viên: 8 viên to và 8 viên nh?

H??ng d?n s? d?ng:

- Tr??c khi có nhu c?u 30 - 40 phút u?ng 1 viên to và 1 viên nh? ( nên s? d?ng v?i n??c ?m s? có tác d?ng t?t h?n)

$Link$
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 10:19 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.