VuiLen.com ChitChat Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Entertaintment > Capture The Beauty of Life > Nice Scenery

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 07-29-2019, 04:16 AM
chichi116 chichi116 is offline
Bronze Member
 
Join Date: Jul 2019
Posts: 34
B? S?a Gi?m Cân Herbalife

B? 3 s?a herbalife c? b?nchính hãng giá c?nh tranh ???c r?t nhi?u ng??i tin dùng s? d?ng ?? t?ng gi?m cân n?ng và b? sung dinh d??ng t?ng c??ng s?c kh?e, s?c ?? kháng.

Dinh d??ng B?t ?n kiêng[/i][/b],Herbalife F1 + F2+ PPP g?m 3 s?n ph?m: H?n H?p Dinh D??ng Công Th?c 1 (herbalife F1), vitamin công th?c 2 (herbalife F2) và th?c ph?m ?n kiêng protein (herbalife PPP) có th? dùng nh? S?a ?n kiêng lý t??ng v?i 19 vitamin thi?t y?u, khoáng ch?t, và các thành ph?n dinh d??ng, có nhi?u mùi v? th?m ngon, giúp ki?m soát cân n?ng, ki?m soát c?n ?ói, t?ng c??ng s?c kh?e cho x??ng, da và tóc.

B? 3 s?n ph?m c? b?n Herbalife


B? nâng cao 4 s?n ph?m

S?n ph?m h?n h?p dinh d??ng Công Th?c 1 có 4 mùi v?: Dâu, Vanilla, Chocolate và bánh quy kemTh?c ph?m ?n kiêng Herbalife là dòng s?n ph?m ?i ??u trong vi?c s?n xu?t các s?n ph?m dinh d??ng và ki?m soát cân n?ng t?t nh?t trên th? gi?i, Herbalife ???c bi?t ??n nh? hi?u qu? c?a s?n ph?m trong l?nh v?c herbalife t?ng cân, herbalife gi?m cân, herbalife t?ng s?c ?? kháng. S?n ph?m Herbalife không ph?i là thu?c mà là m?t lo?i th?c ph?m dinh d??ng v?i 4 v? ch? y?u là Herbalife Dâu, Vanilla, Chocolate và Bánh quy kem

H??ng d?n s? d?ng

1. Ch? ?? gi?m cân

- Pha 2 tthìa F1 + 1 thìa PPP v?i 300ml n??c ( hoa qu?, s?a ??u, s?a t??i không ???ng...) dùng ngày 2 l?n thay th? cho b?a ?n sáng và b?a t?i, b?a tr?a ?n bình th??ng

- Vitamin u?ng 3 viên/ ngày sau các b?a ?n (sáng, tr?a, t?i)

- Khi dùng ? ch? ?? gi?m cân nên k?t h?p dùng Trà Th?o M?c cô ??c Herbalife

2. Ch? ?? t?ng cân

- Pha 2 thìa F1 + 1 thìa PPP v?i 300ml n??c dùng ngày 3 l?n sau các b?a ?n

- Vitamin u?ng 3 viên/ ngày sau 3 b?a ?n

- Khi dùng ? ch? ?? t?ng cân nên k?t h?p dùng v?i Lô H?i Th?o M?c cô ??c

3. Ch? ?? b? sung dinh d??ng giúp kh?e m?nh

- Pha 1 thìa F1 + 1 thìa PPP dùng 1 ho?c 2 l?n trong ngày sau b?a ?n ho?c thay th? cho b?a ?n ph?

- Vitamin u?ng 3 viên/ ngày( sáng tr?a t?i)

$Link$

Last edited by chichi116; 08-18-2019 at 11:16 PM..
Reply With Quote

  #2  
Old 08-13-2019, 10:27 PM
chichi116 chichi116 is offline
Bronze Member
 
Join Date: Jul 2019
Posts: 34
Re: B? S?a Gi?m Cân Herbalife

Thu?c sinh lý c?p t?c hi?u qu? nhanh g?m nh?ng lo?i nào? Thu?c c??ng d??ng t?t nh?t hi?n nay mua ? ?âu ? Thu?c c??ng d??ng là s?n ph?m h?u ích dành cho nh?ng quý ông m?c ch?ng xu?t tinh s?m, r?i lo?n c??ng d??ng, y?u sinh lý….Th? nh?ng, ?âu m?i là lo?i thu?c c??ng d??ng b?ng th?o d??c t?t nh?t hi?n nay. Shop S?C KH?E xin gi?i thi?u ??n khách hàng TOP 8 S?N PH?M THU?C C??NG D??NG t?t nh?t

1.Thu?c c??ng d??ng ng?a thái[/color]C? ch? tác d?ng c?a thu?c ng?a thái

Viên nén v?i s? t?ng h?p chi?t xu?t th?o d??c 100% , giúp nhanh chóng t?ng c??ng sinh l?c, b?i b? s?c kh?e và nâng cao hi?u qu? ho?t ??ng sinh lý mà không gây ra tác d?ng ph?. C?ng nh? nhi?u loai thu?c c??ng d??ng khác, Thu?c c??ng d??ng ng?a thái ho?t ??ng d?a trên nguyên lý t?ng c??ng l?u thông và d?n máu ??n th? hang "C?U BÉ", giúp các mô "C?U BÉ" giãn n?, kích thích cho "c?u nh?" c?a các anh n? to h?n c? chi?u dài và chi?u r?ng ??ng th?i vi?c c??ng c?ng c?ng c?ng tr? lên b?n v?ng h?n so v?i bình th??ng. Nó giúp trì hoãn vi?c xu?t tinh hi?u qu? c?ng nh? kéo dài "tu?i th?" cho cu?c yêu, giúp c? 2 cùng th?ng hoa và cùng d?t nhau lên ??nh trong s? viên mãn.

2.Ng?u b?o - NIU BAO thu?c y?u sinh lý namC? ch? tác d?ng : Thu?c viên nang Ng?u b?o - NIU BAO cung c?p các ho?t ch?t c?n thi?t giúp cho th?n t? khôi ph?c ch?c n?ng th?m th?u và bài ti?t, t?ng l??ng Testosterone trong máu, t?ng c??ng ch?c n?ng l?p v? tuy?n th??ng th?n, thúc ??y quá trình trao ??i ch?t và t?ng h?p protein, t?ng kh? n?ng ho?t ??ng c?a tuy?n sinh d?c và n?i ti?t, gi?m m? máu, c?i thi?n chuy?n hóa gen. Do ?ó Ng?u b?o - NIU BAO nhanh chóng c?i thi?n và khôi ph?c các ch?c n?ng th?n nh?m m?c ?ích tr? li?u và dinh d??ng, v?i tác d?ng b? th?n- tráng d??ng- ích khí, b? máu, c?ng c? r? dây th?n kinh, sinh tân d?ch, tái t?o t?y và d??ng não.,

3. S?n ph?m c??ng d??ng Viagra CialisThu?c sinh lý nam Red Viagra C200là m?t lo?i thu?c ?i?u tr? cho nh?ng ng??i Nam gi?i b? r?i lo?n ch?c n?ng Sinh Lý . ?ây là tr??ng h?p khi m?t ng??i Nam Gi?i không th? c??ng c?ng ho?c gi? cho d??ng v?t c??ng c?ng ?? lâu không quá trình quan h? sinh lý Nam N?
S?n ph?m c??ng d??ng Red Viagra Cialis C200 giúp kích tích n?i ti?t t? v?n có ? nam gi?i khi?n cho máu l?u thông tu?n hoàn t?t h?n ? vùng sinh d?c nam d?n ??n h? th?n kinh ???c t?ng c??ng kích thích k?t qu? c?a vi?c này là c?i thi?n kh? n?ng c??ng c?ng c?a d??ng v?t. ?i?u này giúp b?n và ??i tác th?a mãn ???c nhu c?u trong món quà tình yêu trao cho nhau

4. Thu?c sinh lý NAM - L?c nhung trùng th?oTrùng th?o l?c nhung h??u c?a H?ng Kông h? tr? - t?ng c??ng sinh lý nam gi?i . S?n ph?m ???c bào ch? theo cách th?c ?ông y nên s? phát huy t?t h?n v? tác d?ng c?a Nhung H?u và ?ông trùng h? th?o ??i v?i vi?c c?i thi?n s?c kh?e sinh lý nam gi?i. S?n ph?m ???c phân ph?i b?i " Khoedeptn.com " - " Kh?e ??p t? nhiên "

S?n ph?m ?ông Trùng nhung h??u là s? k?t h?p t? ??ng v?t và th?c v?t và th?o d??c k?t h?p cùng v?i các v? thu?c ?ông y ?? bào ch? nên s?n ph?m. S? d?ng ph??ng pháp bào ch? c?a ?ông y cùng khoa h?c hi?n ??i ?? chi?t xu?t vì th? nó ???c h?p th? nhanh trong d? dày ch? sau m?t th?i gian ng?n s? d?ng, ng??i dùng s? c?m th?y tác d?ng c?a thu?c lên c? th? : tinh th?n h?ng ph?n, ??u óc tho?i mái, trung tâm th?n kinh tr? nên nh?y c?m h?n r?t nhi?u l?n khi?n c?m giác v?” tình d?c” t?t h?n nh? h?i trai tr?. Làm d??ng v?t giãn n? r?ng và c??ng c?ng c?c ??i, giúp kéo dài th?i gian quan h? ?? ??a b?n tình lên t?i c?c khoái.

5. Cung ?ình tráng d??ng hoàn[/b][/color] Tây T?ng

Cung ?ình Tráng D??ng Hoàn là s?n ph?m c?a ?ông ý Tây T?ng, v?i nh?ng v? thu?c c?a ?ông ý k?t h?p ?? bào ch? ra s?n ph?m. S?n ph?m ???c bào ch? v?i các v? thu?c ?ông ý có ngu?n g?c 100% t? thiên nhiên nên h?u h?t không có ph?n ?ng ph? s?y ra khi s? d?ng. Ph?i nói Cung ?ình Tráng D??ng Hoàn là ph??ng thu?c c? truy?n c?a ng??i tây t?ng x?a nay ???c l?u truy?n l?? giúp sinh l?c c?a nam gi?i ???c gi? bên lâu và d?o dai h?n r?t nhi?u

Thành ph?n chính: L?c nhung h?u, chim con nai, chim con sói, hoàng tinh, sung nhung t? d??ng, v? rùa, d??ng th?ch, cá ng?a, s?ng tê giác,

Ch?c n?ng: B? th?n sinh tinh, tráng d??ng b? khí huy?t, ho?t l?c thông gân, c??ng thân b? x??ng, ích th? cân ??i âm d??ng

6. Ki?n ?en Tây T?ng - t?ng c??ng sinh l?cS?n ph?m T?ng C??ng Sinh Lý Ki?n ?en càng ?en có tác d?ng b? th?n c??ng d??ng, b?i b? c? th?, dùng trong nh?ng tr??ng h?p nh? s?c kh?e sinh lý nam y?u, ti?u ?êm nhi?u l?n, th? l?c suy nh??c

- Thu?c c??ng d??ng ki?n càng ?en ???c s?n xu?t t? trên 10 lo?i th?o d??c truy?n th?ng, quý hi?m c?a Tây T?ng bao g?m: Thu?c sinh lý Ki?n ?en hoang dã Tây t?ng, ngh? tây, ngh? ?en, tàng h?ng hoa, kha kh?i, tiêu d??ng, congrong tây t?ng, wolfberry cynomorium fruitanc, các v? thu?c ?ông y truy?n th?ng.

7. S?n ph?m Tibet Babao – T?ng c??ng sinh lý nam gi?i

S?n ph?m thu?c c??ng d??ng Tibet Babao ???c chi?t xu?t t? nh?ng lo?i th?o d??c quý hi?m n?m trên nh?ng dãy núi ?á r?t cao quanh n?m tuy?t ph? tr?ng ? Tây T?ng. S?n ph?m Tibet Babao không ph?i là thu?c và ???c chi?t xu?t 100% t? các th?o d??c quý hi?m c?a Tây T?ng nên không có ph?n ?ng phu khi s? d?ng. Tibet Babao s? t?o cho ng??i s? d?ng có cu?c s?ng sinh ho?t " v? ch?ng" t? nhiên và tho?i mái h?n. Tibet Babao s? ?em l?i cho b?n có m?t s?c kh?e sinh lý t?t h?n và có t?o thêm s? g?n k?t v?i ng??i b?n ??i c?a mình

??c ?i?m n?i b?c mà Tibet Babao mang l?i:

- Tibet Babao làm t?ng kh? n?ng sinh lý, th?i gian quan h? lâu và ch?m xu?t tinh.

- D??ng v?t c??ng c?ng lâu và d?o dai h?n.

- Khoái c?m s? ???c gia t?ng m?nh m? h?n.

- Giúp ph?c h?i h? th?n kinh, t?ng c??ng sinh l?c sau khi quan h?.

- Làm cho s?c kh?e ???c t?ng c??ng

8. LONG H? TRÁNG D??NG HOÀN – TÂY T?NGThành ph?n ch? y?u: ?ông trùng h? th?o Tây T?ng, l?c nhung, t? m?t l? (hoa nhài ph?n vàng) t? vùng núi Hymalia, v??ng la, Linh t? tây t?ng…v.v…
Công n?ng: C??ng th?n, b? tinh, tráng d??ng b? âm, dùng cho nam gi?i b? li?t d??ng, xu?t tinh s?m, kém, tinh trùng y?u, ham mu?n sinh ho?t tình d?c nh?t nhéo (không có ham mu?n tình d?c)…v.v…

?? tìm th?y các s?n ph?m này trên m?ng các b?n có th? tìm ki?m theo các t? khóa nh? sau : thu?c c??ng d??ng t?t nh?t
Reply With Quote
  #3  
Old 08-26-2019, 09:32 AM
chichi116 chichi116 is offline
Bronze Member
 
Join Date: Jul 2019
Posts: 34
Re: B? S?a Gi?m Cân Herbalife

Th?c ph?m herbalife là s? l?a ch?n hoàn h?o dành cho nh?ng ng??i ?ang có nhu c?u gi?m cân và ki?m soát cân n?ng. S?n ph?m giúp b?n không m?t th?i gian, không ?au ??n, r?t d? dùng. S? d?ng S?a Herbalife F1 th??ng xuyên, b?n s? có ???c thân hình nh? mong mu?n ch? sau m?t th?i gian ng?n s? d?ng

S?a t?ng cân Herbalife F1 b?a ?n lành m?nh (Healthy Meal). ?ây là s?n ph?m then ch?t c?a b? s?n ph?m n?i ti?ng c?a T?p ?oàn herbalife g?m[size=3] B? 3 s?n ph?m gi?m cân c? b?n[/b][/color] và m?t s? s?n ph?m khác.

Herbalife F1 - Th?c ph?m ch?c n?ng h?n h?p công th?c 1:

+ B?a ?n lành m?nh có ??n 21 lo?i vitamin, khoáng ch?t, th?o d??c và ch?t dinh d??ng c?n thi?t.

+ 9g protein và ch?t x? nên healthy meal r?t có l?i cho s?c kh?e giúp h? tr? ki?m soát cân n?ng làm ??p da.

+ 3 h??ng v? th?m ngon c?a healthy meal: h??ng vani Pháp, Chocola Hà Lan, bánh quy kem và dâu tây

+Herbalife F1 không ch?a cholesterol, không ch?a ch?t béo.

+ Nuôi d??ng c? th? b?ng cách cung c?p ch?t dinh d??ng cho t? bào.

- Herbalife F1 còn là m?t th?c ph?m ch?c n?ng hoàn toàn chi?t xu?t th? ??u nành r?t t?t cho ng??i b? ti?u ???ng, giúp gi?m l??ng ???ng trong máu ho?c m? máu m?t cách ?áng k?; các b?nh v? tim m?ch, tiêu hóa , gout... Nó giúp cho nh?ng b?nh nhân này không b? thi?u ch?t trong quá trình kiêng khem c?a b?nh.

- ???c ch? bi?n ?ông khô ? nhi?t ?? -150o C nên gi? ???c t? l? ??m cao, nhi?u vi ch?t dinh d??ng và các axit amin. N?u u?ng ?? t?ng cân thì nên ?n b? sung, tr? con thì nên pha chung v?i s?a. Còn ?? gi?m cân thì ?n thay th? các th?c ?n khác vì nó nghèo calorie.

- Cách dùng

+ Pha hay khu?y 25g (2 mu?ng canh ??y) herbalife F1 v?i 200ml n??c ?m. cùng s?a không béo hay s?a ??u nành ho?c pha tr?c ti?p v?i n??c tinh khi?t.(?ây là khuy?n cáo không nh?t thi?t chính xác)\

+ Có th? ch? bi?n b?ng cách thêm trái cây và n??c ?á thêm ngon.

- L?u ý :
 • ??i v?i ng??i gi?m cân: u?ng m?t c?c tr??c b?a ?n (ho?c thay th? b?a ?n). D?n d?n s? thèm ?n s? gi?m, ??ng th?i b?t herbalife f1 giúp h? ??y ?? d??ng ch?t mà không c?n ?n nhi?u.
 • ??i v?i ng??i g?y, mu?n t?ng cân và gia t?ng s?c kh?e: u?ng thêm sau b?a ?n giúp t?ng c??ng h? tiêu hóa, b? xung nhi?u dinh d??ng, t? ?ó ?n u?ng t?t h?n, kh?e m?nh t?ng cân.
  • Th?c ph?m này không ph?i là thu?c nên không dùng thay th? thu?c ch?a b?nh
  $Link$
Reply With Quote
  #4  
Old 09-21-2019, 03:54 AM
chichi116 chichi116 is offline
Bronze Member
 
Join Date: Jul 2019
Posts: 34
Re: B? S?a Gi?m Cân Herbalife

S?n ph?m h? tr? sinh lý nam th?o d??c Tibet Babao r?ng nâu ?i?u tr? s? kém c??ng c?ng c?a “C?u Bé”. Thu?c sinh lý nam th?o d??c Tibet Babao r?ng nâu là dòng s?n ph?m ???c chi?t xu?t t? tám lo?i th?o d??c quý c?a Tây T?ng và t? hàng ch?c loài ??ng th?c v?t quý b?i s? h?p tác c?a Qu?n tr? y h?c c? truy?n H?ng Kông và Công Ngh? Sinh H?c B?nh Vi?n Truy?n Th?ng Tây T?ng Co, Ltd.

Các thành ph?n th?o d??c ?ông y bên trong Tibet Babao tây t?ng ( C??ng d??ng r?ng nâu ) giúp nhanh chóng t?ng c??ng l?u thông máu vào th? hang d.??ng v.?t nam gi?i thúc ??y quá trình c??ng d??ng và kéo dài th?i gian quan h? t.ình d.?c, ??ng th?i nó c?ng làm cho d??ng v?t to h?n nhi?u. Thành ph?n thu?c c??ng d.??ng ?ông y có th? tác d?ng nhanh chóng ?? tr? nên m?nh m? h?n và t?ng c??ng ch?t l??ng tinh d?ch.

Thu?c t?ng c??ng d.??ng Tibet Babao ???c chi?t xu?t t? 100% t? thiên nhiên nên không có b?t k? ?nh h??ng nào ??n th?n hay m?t m?i sau khi sinh ho?t t.ình d.?c. Th?o d??c có th? gi? hi?u qu? lâu dài trong nhi?u ngày nên nó là cách ch?m sóc s?c kh?e lý t??ng cho nam. M?t ?i?m n?i b?t c?a thu?c c??ng d.??ng dành cho ng??i y?u sinh lý là không có tác d?ng ph? hay ph? thu?c thu?c sau khi dùng.

Công d?ng chính c?a Thu?c t?ng c??ng d.??ng th?o d??c Tibet Babao r?ng nâu:

+ Làm cho th?n và c?t ngày càng m?nh m?.
+ T?ng c??ng d.??ng khí và kích thích lu?ng khí l?c vô hình luân chuy?n thông su?t kh?p c? th?.
+ B?i b? và làm t?ng kích th??c d.??ng v.?t.
+ C??ng d.??ng d?ng mãnh.

$Link$
Reply With Quote
  #5  
Old 10-04-2019, 09:52 AM
chichi116 chichi116 is offline
Bronze Member
 
Join Date: Jul 2019
Posts: 34
Re: B? S?a Gi?m Cân Herbalife

Shop " S?C KHO? - KHOEDEPTN.COM" xin chia s? ??n các quý ông s?n ph?m ??c và là

S?n ph?m Thu?c c??ng d??ng baobao ???c chi?t xu?t t? nh?ng lo?i th?o d??c quý hi?m n?m trên nh?ng dãy núi ?á r?t cao quanh n?m tuy?t ph? tr?ng ? Tây T?ng.


Giá bán : 250.000 vn?/ h?p

S?n ph?m Tibet Babao không ph?i là thu?c và ???c chi?t xu?t 100% t? các th?o d??c quý hi?m c?a Tây T?ng nên không có ph?n ?ng phu khi s? d?ng. Tibet Babao s? t?o cho ng??i s? d?ng có cu?c s?ng sinh ho?t " v? ch?ng" t? nhiên và tho?i mái h?n. Tibet Babao s? ?em l?i cho b?n có m?t s?c kh?e sinh lý t?t h?n và có t?o thêm s? g?n k?t v?i ng??i b?n ??i c?a mình


??c ?i?m n?i b?c mà Tibet Babao mang l?i:

- Tibet Babao làm t?ng kh? n?ng sinh lý, th?i gian quan h? lâu và ch?m xu?t tinh.

- D??ng v?t c??ng c?ng lâu và d?o dai h?n.

- Khoái c?m s? ???c gia t?ng m?nh m? h?n.

- Giúp ph?c h?i h? th?n kinh, t?ng c??ng sinh l?c sau khi quan h?.

- Làm cho s?c kh?e ???c t?ng c??ng

Quy cách:

- H?p hình vuông màu nâu b?ng thi?c

- Bên trong có m?t v? thu?c bao g?m 16 viên: 8 viên to và 8 viên nh?

H??ng d?n s? d?ng:

- Tr??c khi có nhu c?u 30 - 40 phút u?ng 1 viên to và 1 viên nh? ( nên s? d?ng v?i n??c ?m s? có tác d?ng t?t h?n)

$Link$
Reply With Quote
  #6  
Old 10-10-2019, 04:41 AM
chichi115 chichi115 is offline
Bronze Member
 
Join Date: Jul 2019
Posts: 35
Re: B? S?a Gi?m Cân Herbalife

Gi?m Cân Best Slim Collagen

Thu?c gi?m cân Best slim collagen[/b] không nh?ng thúc ??y trong quá trình ??t cháy l??ng m? th?a làm c? th? s?n ch?c mà gi? ?ây s?n ph?m còn có th? giúp s?c kh?e c?a b?n t?t h?n r?t nhi?u, quá trình trao ??i ch?t t?t giúp b?n gi?m cân thân hình v?a ??p không b? ch?y x?. H?n n?a, Best Slim Collagen không gây b?t k? tác d?ng ph? nào trong quá trình s? d?ngS? d?ng Best Slim Collagen th??ng xuyên có th? giúp b?n gi?m ngay 4-5kg sau 4 tu?n không c?n ?n kiêng mà hoàn toàn không gây ra b?t c? tác d?ng ph? nào ?nh h??ng ??n s?c kh?e. ??c bi?t khi ?ã ??t ???c cân n?ng nh? mong mu?n và ng?ng s? d?ng thì không gây t?ng cân nh? các lo?i thu?c gi?m cân khác trên th? tr??ng. N?u b?n là ng??i th??ng xuyên ph?i ?n nhi?u nh?ng l?i ít v?n ??ng thì Best Slim Collagen là ng??i b?n ??ng hành không th? thay th? ?? luôn ??m b?o và ng?n ng?a tình tr?ng t?ng cân không ki?m soát, béo phì.

Nh?ng thành ph?n chính có trong viên u?ng gi?m cân Best Slim Collagen:


 • Apple cider vinegar (Gi?m táo): 990mg
 • Fatty acid salts (Mu?i axit béo): 10mg
 • Belaunja extract (Chi?t xu?t Belaunja): 300 mcg
 • Poria (Ph?c linh): 100mcg
 • Collagen: 150mcg
 • Irvingia gabonensis (Xoài Châu Phi): 120mcg
 • Lotus leaf extract (Chi?t xu?t Lá sen): 90mcg
 • Ph? li?u: Gelatin: 180mg, ???ng Maltodextrin: 40mg v?a ?? 1 viên.


Tác D?ng gi?m cân m?nh m? c?a Best Slim Collagen

Best Slim Collagen s? giúp b?n s? h?u m?t thân hình thon g?n, tr? trung và ??y s?c s?ng, cho b?n c?m giác tho?i mái, t? tin v? vóc dáng.

Collagen Best Slim USA làm tan m? th?a trong c? th? b?ng cách ??t cháy m? t? t? và làm cho c? th? có kh? n?ng t? tiêu hao m? th?a. S?n ph?m gi?m cân Best Slim Collagen không ??y nhanh quá trình ??t cháy m? ?? gi?m cân 1 cách nhanh chóng mà chú tr?ng gi?m cân an toàn hi?u qu?

Bên c?nh quá trình ??t cháy m?, viên gi?m cân Best Slim Collagen còn phân gi?i ??c t? trong t?ng t? bào c?a c? th? giúp lo?i th?i ??c t? và khí gas d? th?a trong bao t?, t?y s?ch mùi hôi qua ???ng mi?ng.

Ngoài ra, nh? có các thành ph?n hoàn toàn t? nhiên nên giam can Best Slim Collagen còn giúp c? th? b?n ch?ng l?i quá trình lão hóa, làm t?ng s?c c?ng b? m?t, giúp da m?n màng t??i tr?, mang ??n cho b?n 1 thân hình thon g?n tr? trung.


Cách s? d?ng viên u?ng gi?m cân Best Slim Collagen ??t hi?u quá nh?t:

- M?i ngày s? d?ng 1 viên gi?m cân Collagen Best Slim 30 phút tr??c khi ?n sáng.

- U?ng th?t nhi?u n??c l?c trong ngày (t?i thi?u 2 - 3 lít)

- Kiêng trà, cafe, bia r??u

- Ch? ?ô ?n h?p lý ?n ít d?n khi ??n cu?i ngày, h?n ch? ?n sau 7h t?i, t?p th? d?c s? giúp gi?m cân nhanh h?n và c? th? kh?e m?nh, máu lên não ??u ??n giúp gi?m ?au ??u.

- Khi gi?m t?i cân n?ng phù h?p, b?n không nên d?ng s? d?ng s?n ph?m ??t ng?t mà b?n hãy nên u?ng cách nh?t thu?c 2 ngày / 1 viên trong th?i gian ng?n n?a ?? cho th? d?n ?n ??nh, r?i m?i d?ng h?n thì b?n không lo b? lên cân l?i và an toàn cho s?c kh?e.

- C?ng c?n l?u ý sau khi ?ã ??t cân n?ng mong mu?n thì không nên ?n quá tho?i mái mà nên ?n ?i?u ?? khoa h?c, ?n ít ch?t béo, nhi?u rau xanh.


Thông tin chi ti?t s?n ph?m Best Slim Collagen USA

 • Lo?i s?n ph?m: Th?c ph?m ch?c n?ng
 • Nhà s?n xu?t: T?p ?oàn America Nutrition Hoa K?
 • D?ng bào ch?: Viên bao phim
 • Quy cách s?n ph?m: H?p 1 l? x 40 viên$Link$
Reply With Quote
  #7  
Old 10-19-2019, 03:36 AM
chichi116 chichi116 is offline
Bronze Member
 
Join Date: Jul 2019
Posts: 34
Re: B? S?a Gi?m Cân Herbalife

Th?c ph?m herbalife f1 Ki?m soát cân n?ng an toàn, giúp b?n có m?t vóc dáng ??p nh?t. Herbalife f1 ch? cung c?p nh?ng dinh d??ng c?n thi?t cho c? th?, lo?i tr? d?u m?, gi?m l??ng calo ??a vào c? th?, giúp b?n có ngu?n th?c ph?m an toàn

B?a ?n công th?c 1 Herbalife F1 b?a ?n lành m?nh (Healthy Meal). ?ây là s?n ph?m then ch?t c?a b? s?n ph?m n?i ti?ng c?a T?p ?oàn herbalife g?m[size=3] B? 3 gi?m cân Herbalife gi?m cân [/color][/b] và m?t s? s?n ph?m khác.

Herbalife F1 - Th?c ph?m ch?c n?ng h?n h?p công th?c 1:

+ B?a ?n lành m?nh có ??n 21 lo?i vitamin, khoáng ch?t, th?o d??c và ch?t dinh d??ng c?n thi?t.

+ 9g protein và ch?t x? nên healthy meal r?t có l?i cho s?c kh?e giúp h? tr? ki?m soát cân n?ng làm ??p da.

+ 3 h??ng v? th?m ngon c?a healthy meal: h??ng vani Pháp, Chocola Hà Lan, bánh quy kem và dâu tây

+Herbalife F1 không ch?a cholesterol, không ch?a ch?t béo.

+ Nuôi d??ng c? th? b?ng cách cung c?p ch?t dinh d??ng cho t? bào.

- Herbalife F1 còn là m?t th?c ph?m ch?c n?ng hoàn toàn chi?t xu?t th? ??u nành r?t t?t cho ng??i b? ti?u ???ng, giúp gi?m l??ng ???ng trong máu ho?c m? máu m?t cách ?áng k?; các b?nh v? tim m?ch, tiêu hóa , gout... Nó giúp cho nh?ng b?nh nhân này không b? thi?u ch?t trong quá trình kiêng khem c?a b?nh.

- ???c ch? bi?n ?ông khô ? nhi?t ?? -150o C nên gi? ???c t? l? ??m cao, nhi?u vi ch?t dinh d??ng và các axit amin. N?u u?ng ?? t?ng cân thì nên ?n b? sung, tr? con thì nên pha chung v?i s?a. Còn ?? gi?m cân thì ?n thay th? các th?c ?n khác vì nó nghèo calorie.

?? quá trình ki?m soát cân n?ng ???c t?t h?n chúng ta nên s? d?ng thêm các s?n ph?m : Herbalife protein power, Lô h?i th?o m?c cô ??c

$Link$
Reply With Quote
  #8  
Old 01-13-2020, 09:51 PM
ngocmai221 ngocmai221 is offline
Gold Member
 
Join Date: Oct 2019
Posts: 332
Re: B? S?a Gi?m Cân Herbalife

???????? ??NG PH?C Cà Mau
------------------------------------------------------- ????
???? t?p d? y?m, t?p d? cho quán café
???? t?p d? y?m ?ai ngang, ?ai chéo,?ai kép
???? giá t?p d? váy, t?p d? m?ngto, t?p d? làm tóc cách ?i?u
???? t?p d? da hàn, b? b?p, ??ng ph?c khác...
-----------------------------------------------------------------------


????


X??ng s?n xu?t t?p d? da bò Thái Bình

$Link$
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 09:09 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.