VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Entertaintment > Poems
forgot Password
Register

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 07-30-2019, 10:22 AM
dhoang637 dhoang637 is offline
Bronze Member
 
Join Date: May 2019
Posts: 45
?ón t?t may m?n v?i phong cách lì xì ??c ?áo

Theo truy?n th?ng c?a ng??i Vi?t Nam, lì xì hay còn g?i là m?ng tu?i là cách mà ng??i trao c?u chúc ng??i nh?n g?p may m?n, phát ??t vào d?p ??u n?m m?i.
?ã t? r?t lâu, lì xì ?ã tr? thành m?t ph?n không th? thi?u trong nh?ng ngày T?t, nh?ng phong bao ?? ???c trao nhau v?i nhi?u ý ngh?a sâu xa và t?t ??p c?a hy v?ng và s? may m?n trong n?m m?i. Và ng??i ???c nh?n lì xì luôn tin r?ng nh?ng phong bao này s? ?em l?i h?nh phúc và tài l?c trong su?t c? n?m. Ý ngh?a c?a m?t chi?c bao lì xì không n?m ? giá tr? v?t ch?t mà chính là ? nh?ng thông ?i?p mà nó mu?n g?i g?m t?i ng??i ???c nh?n, là bi?u tr?ng cho m?t n?m m?i t?t ??p và sung túc.

Theo th?i gian, cách ?ón T?t nay và T?t x?a ?ã có ít nhi?u thay ??i, nh?ng t?c l? này v?n s? luôn ???c gìn gi? và tr? thành m?t ph?n không th? thi?u trong d?p T?t c?a ng??i Vi?t Nam. Lì xì không có ngh?a ch? ng??i l?n m?ng tu?i con cháu mà còn là con cháu m?ng tu?i cha m?, ông bà. Không ch? lì xì gi?a ng??i thân trong gia ?ình, mà m?i ng??i ??u có th? lì xì cho b?n bè, cho nh?ng ng??i thân quen; không ch? trao nhau nh?ng phong bì ?? mà còn trao nhau nh?ng món quà ??c ?áo và sáng t?o thay cho nh?ng l?i chúc may m?n và th?nh v??ng trong không khí t?ng b?ng r?n rã c?a nh?ng ngày ??u n?m m?i.

?ón t?t may m?n v?i phong cách lì xì ??c ?áo - 1

Góp thêm nh?ng màu s?c sinh ??ng c?a t?c lì xì, T?t n?m nay, Lazada t?o nên b?t ng? v?i ch??ng trình ??c bi?t “X? qu?” may m?n ??u n?m v?i nhi?u ph?n lì xì h?p d?n cho ng??i ch?i, và giúp ng??i ch?i g?i lì xì cho b?n bè ng??i thân nh?ng qu? may m?n ?? cùng nhau “X? qu?” ??u n?m cùng Lazada.

T? ngày 9/1/2017 ??n ngày 13/1/2017, khi tham gia mua hàng t?i Lazada v?i giá tr? ??n hàng t? 800.000 VN?, ng??i mua ch? c?n nh?p mã “NHANLIXI” là s? nh?n ngay ph?n lì xì may m?n gi?m giá ngay trên món hàng v?a mua. Không nh?ng th?, ng??i mua hàng còn nh?n ???c thông báo mã tham gia ch??ng trình “X? qu?” rút th?m may m?n ?? có c? h?i nh?n ???c “bao lì xì” kh?ng ?ón T?t t? Lazada.

Không nh?ng th?, Lazada còn mang ??n phong cách lì xì m?i ??c ?áo khi ng??i tham gia “X? qu?” có th? g?i lì xì c? h?i ???c rút th?m “X? qu?” cho b?n bè, nh? m?t cách ???c th? hi?n tình c?m, s? hy v?ng vào m?t n?m m?i ?m áp, an lành và g?p th?t nhi?u may m?n. Ch? c?n ??ng ký tham gia “X? qu?” và g?i thông tin ch??ng trình cho b?n bè qua ??a ch? mail c?a ng??i nh?n. Khi ng??i nh?n ??ng ý tham gia và click vào ???ng d?n c?a ch??ng trình, ?i?n ??y ?? thông tin theo quy ??nh thì ngay l?p t?c s? nh?n ???c mã tham gia ch??ng trình “X? qu?” may m?n cùng Lazada mà không c?n ph?i qua b??c mua hàng.

?ón t?t may m?n v?i phong cách lì xì ??c ?áo - 2

V?i hình th?c này, m?i ng??i ??u có th? lì xì cho nhau nh?ng mã “X? qu?” ?? có c? h?i nh?n ???c nh?ng bao lì xì h?p d?n t? Lazada tr??c thêm n?m m?i. Có th? xem ?ây nh? m?t cách “lì xì s?” ??c ?áo và sáng t?o, không ch? trao t?ng nh?ng ?i?u may m?n mà còn mang thêm nhi?u ni?m vui cho b?n bè và nh?ng ng??i thân yêu.

Ba ng??i ch?i may m?n s? ???c công b? ngày 8/2/2017, và s? tr? thành ch? nhân c?a “bao lì xì” h?p d?n g?m 3 b? nhà m?i ?ón T?t t? Lazada, nh? m?t l?i c?u chúc m?t n?m phát tài phát l?c.

?ón t?t may m?n v?i phong cách lì xì ??c ?áo - 3

Hãy nhanh tay truy c?p Lazada ?? nh?n ngay lì xì h?p d?n khi mua hàng, tham gia ch??ng trình “X? qu?” may m?n, c?ng nh? t?o nên b?t ng? cho b?n bè v?i nh?ng ph?n lì xì thú v? trong nh?ng ngày giáp T?t. ?? qua ?ó, moi ng??i có th? cùng trao nhau nh?ng tình c?m, nh?ng l?i chúc th?nh v??ng và cùng nhau t?n h??ng nh?ng giây phút vui v? v?i ch??ng trình “X? qu?” c?a Lazada trong d?p n?m m?i này.

Theo 24h.com.vn: https://www.24h.com.vn/thi-truong-24h/don-tet-may-man-voi-phong-cach-li-xi-doc-dao-c341a846963.html
Reply With Quote

  #2  
Old 08-07-2019, 01:14 AM
cuuho1234 cuuho1234 is offline
Plantium Member
 
Join Date: Jan 2018
Posts: 521
Re: ?ón t?t may m?n v?i phong cách lì xì ??c ?áo

Hotline: 0988 383 757 Hà N?i 24/24h- C?u h? ?c quy ô tô, kích n? ?c quy ô tô, thay ?c quy ô tô l?u ??ng, Nhanh chóng – Chính xác- Giá R?!Xe ôtô không th? kh?i ??ng, di chuy?n ???c do ?c quy h?t ?i?n?

Hãy g?i ngay 0988 383 757 T?I ?ÂY

S? Lý C?u H? Acquy Ô Tô t?i Hà N?i
  • Kích n? ?c quy ô tô, C?u h? acquy ô tô
  • S?a ch?a ô tô l?u ??ng
  • Thay ?c quy ô tô l?u ??ng, chính hãng, giá r?!
  • Ki?m tra, ?ánh giá ch?t l??ng và tu?i th? ?c quy, thay m?i ?c quy, t? v?n l?a ch?n ?c quy phù h?p v?i t?ng lo?i xe
  • S? lý các s? c? ch?t máy, ?? không n?


Xe ôtô con, xe du l?ch sau m?t th?i gian dài ho?t ??ng r?t hay b? h?t ?i?n ?c quy, ch?t ?c quy c?n thay th? k?p th?i. Nhi?u tr??ng h?p xe h?t ?c quy gi?a ???ng gây r?t nhi?u phi?n toái cho ch? xe, nh?t là khi ?êm t?i, ???ng xá v?ng v?. Trong tr??ng h?p x?y ra s? c? c?n c?u h? ô tô b? h?t ?i?n ?c quy, kích n? ?c quy, thay th? ?c quy, câu ?i?n ?c quy và x? lý s? c? ch?t máy do các v?n ?? v? ?c quy ch?c ch?n b?n ph?i g?i ngay S? Lý C?u H? Acquy Ô Tô t?i Hà N?i ?? ???c gi?i quy?t nhanh g?n, tri?t ??, k?p th?i, chuyên nghi?p.
Câu ?i?n ?c quy ô tô
Chúng tôi có ??i ng? chuyên gia s?a ch?a ?c quy xe ô tô, thay ?c quy xe ô tô l?u ??ng lành ngh?, nhi?u kinh nghi?m, s?n sàng ph?c v? 24/24 trong khu v?c n?i thành Hà N?i (Qu?n Hoàn Ki?m, Tây H?, C?u Gi?y, ??ng ?a, Qu?n Ba ?ình, Hai Bà Tr?ng, Nam T? Liêm, B?c T? Liêm, Long Biên, Hoàng Mai, Hà ?ông, Thanh Xuân) v?i các S? Lý C?u H? Acquy Ô Tô t?i Hà N?i trên ???ng, t?i nhà, c? quan, công ty:
Thay th? ?c quy ô tô
“C?n là có, khó m?y c?ng xong” – Hãy g?i ngay ??i S? Lý C?u H? Acquy Ô Tô t?i Hà N?i s? 1 t?i Hà N?i v?i giá c? d?ch v? th?p, quy trình x? lý nhanh và ch?t l??ng ?c quy thay th? ??m b?o phù h?p v?i t?ng lo?i xe và tu?i th? lâu dài.


D?CH V? C?U H? ?C QUY Ô TÔ T?I HÀ N?IUy tín – T?n tình – Nhanh chóng – Hi?u qu?HOTLINE: 0988 383 757 http://cuuhootohanoi.com/
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 12:59 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.