VuiLen.com ChitChat Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Short Stories

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 08-03-2019, 07:16 AM
nyen3827 nyen3827 is offline
Member
 
Join Date: Jul 2019
Posts: 7
Hi?u qu? s? d?ng collagen d??i góc ?? khoa h?c

Hi?u qu? s? d?ng collagen d??i góc ?? khoa h?c
Nhi?u ph? n? cho r?ng collagen có tác d?ng tr? hóa nh?ng cách dùng ra sao ?? ??t ???c hi?u qu? thì ít ai bi?t.

Vi?c ??p, thoa hay u?ng collagen ?? làm ??p không mang ??n hi?u qu? nh? nhi?u ng??i v?n t??ng. Collagen không th? th?m qua da vì có kích th??c phân t? l?n h?n l? chân lông. Ti?n s? Jim Thomas (M?) cho r?ng hi?n v?n ch?a có nghiên c?u khoa h?c nào ch?ng minh các lo?i kem d??ng da có ch?a collagen phát huy hi?u qu? do c?u trúc c?a collagen quá l?n ?? h?p th? vào da.

Collagen d?ng u?ng c?ng không có hi?u qu? h?n vì khi vào d? dày s? b? các d?ch tiêu hóa bi?n ??i và ?i vào các c? quan khác nhau theo s? “phân công” c?a c? th?. PGS.TS.DS Nguy?n H?u ??c (??i h?c Y d??c TP HCM) và Ti?n s? Kuniko Takahashio (??i h?c Gunma, Nh?t B?n) có cùng chung nh?n ??nh: u?ng collagen c?ng ch?ng khác gì ?n th?t, ?n cá ho?c các lo?i th?c ph?m giàu ch?t ??m vì collagen s? ???c tiêu hóa thành các axit amin nh? các protein khác khi vào c? th?, ch? không ph?i c? u?ng, tiêm, ??p m?t n? collagen là ch?t collagen ?y s? ?i ngay vào da.

So v?i b? sung collagen b?ng ???ng u?ng ho?c bôi thì vi?c kích thích tái t?o collagen t? nhiên d??i da cho hi?u qu? rõ nét. Các nhà khoa h?c Imedeen ?ã phát minh công th?c ??c quy?n ?? làm t?ng tr??ng collagen, ?? ?àn h?i và ?? ?m c?a da. Thành ph?n Biomarine Complex trong m? ph?m d?ng viên Imedeen ???c khoa h?c ch?ng minh có hi?u qu? kích thích t?o l??ng collagen tinh khi?t bên trong c? th? g?p 9 l?n so v?i bình th??ng.
Biomarine làm l?p th??ng bì dày lên 8 ??n 9 l?n, l?p trung bì (n?i có collagen, ?? ?àn h?i và ?? ?m) dày lên 8 ??n 10 l?n. Collagen t?ng khi?n cho ?? ?m và ?? ?àn h?i c?a da t?ng lên, do ?ó các t? bào da kh?e m?nh h?n, da m?t và làn da toàn thân tr? nên sáng, m?m m??t và s?n ch?c h?n.

Ti?n s? A.El.Ghalbzouri (Trung tâm Y khoa ??i h?c Leiden, Hà Lan) nh?n xét: “Trong thí nghi?m, công th?c Biomarine Complex c?a Imedeen ?ã ch?ng minh kh? n?ng kéo dài tu?i th? t? bào da b?ng cách làm ch?m quá trình lão hóa t? nhiên”. ?ó là ?i?u mà các lo?i kem d??ng da, v?n ch? có tác d?ng trên l?p th??ng bì, không làm ???c.

Hi?u qu? ch?ng lão hóa và duy trì v? tr? trung lâu dài cho làn da c?a Imedeen ?ã ???c các nhà khoa h?c ??c l?p trên nhi?u qu?c gia ch?ng minh qua 18 cu?c th? nghi?m.

Thông tin liên h?: Công ty THHH Nhóm Thiên Minh

- TP HCM: Imedeen Center - 181A ?i?n Biên Ph?, ph??ng ?akao, qu?n 1. ?T: 083 827 4130 - Hotline: 0945 302 626 – 0906 383 068

- Hà N?i: Imedeen Boutique - 96 Nguy?n Du, Hai Bà Tr?ng. ?T: 043 943 9406 - Hotline: 0904 216 456

Bác s? t? v?n: 0909 170 859

Ngu?n: https://vnexpress.net/suc-khoe/hieu-qua-su-dung-collagen-duoi-goc-do-khoa-hoc-2324635.html
Reply With Quote

Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 11:28 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.