VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Entertaintment > Jokes > Funny Pictures
forgot Password
Register

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 12-28-2019, 04:11 AM
orchidspade0 orchidspade0 is offline
Member
 
Join Date: Sep 2019
Posts: 24
Bán bi?t th? d??ng n?i G? 2 qu? c?n giá r? tr?c ti?p ch? ??u t?

Ch? ??u t? Nam C??ng m? bán bi?t th? D??ng N?i giai ?o?n 2 v?i 186 lô view h? c?c ??p. C?p nh?t m?i nh?t thông báo qu? c?n ngo?i giao quá trình 2 và nh?ng chi?t kh?u m?i nh?t t?i l? m? bán giành cho các b?n ??u t? và ?? ? t? nay ??n h?t tháng 1/2020.Bi?t th? D??ng N?i bên h? ?i?u hòa 5,5ha

T?ng quan m? bán vi la D??ng N?i quá trình 2

– Tên d? án: Khu t?nh thành D??ng N?i

– Ch? ??u t?: T?p ?oàn Nam C??ng

– T?ng di?n tích: 197.3 ha

– V? trí K?T D??ng N?i: Km 4 – T? H?u (???ng Lê V?n L??ng kéo dài), ph??ng D??ng N?i, Hà ?ông, Hà N?i

– V?n hành qu?n lý: Công ty C? ph?n T?p ?oàn Nam C??ng Hà N?i

– Hình th?c s? h?u: S? ?? v?nh vi?n

– T? l? dùng ??t: Di?n tích dành cho nhà ? : 30.6%

+ ??t ???ng giao thông: 25.3%

+ ??t dành cho c?nh quan cây xanh, công viên: 27.2%

+ ??t th??ng m?i, d?ch v? – v?n phòng: 7.1%

+ ??t tr??ng h?c, nhà tr?, b?nh vi?n: 9.7%

– Lo?i hình phát tri?n: Bi?t th? – Shophouse – Chung c? – V?n phòng

V? trí VÀNG c?a vi la An V??ng D??ng N?i công ?o?n 2

Theo nh?ng chuyên gia ??u t? b?t ??ng s?n, d? án ?ang có v? trí “vàng” ?ón sóng t?ng giá c?a b?t ??ng s?n phía Tây Nam Hà N?i. Bán vi la D??ng N?i Hà ?ông giai ?o?n 2 n?m trong khu v?c ???c thành th? ??u t? vô cùng ph? bi?n ngân sách l?n m?nh h? t?ng giao thông ??ng b? hi?n ??i. M?c ?ích giúp cho dân c? khu v?c sinh s?ng, khi?n vi?c t?i ?ây d? dàng chuy?n ??ng vào khu v?c tr?ng tâm hay ?i ra nh?ng th? thành lân c?n m?t ph??ng pháp thu?n ti?n. Gi?m s?c ép lên tuy?n ???ng T? H?u Lê V?n L??ng hi?n nay b?ng tuy?n ???ng Lê Quang ??o kéo dài r?ng 40m n?i th?ng vào sân ?i l?i M? ?ình, ???ng 40m Ngô Thì Nh?m, ???ng Lê Tr?ng T?n,…

Ti?n ích ích khu ?ô th? D??ng N?i

Giai ?o?n 2 c?a d? án v?i các ti?n th? ích c?a m?t khu thành th? b?c nh?t nh?: Công viên thiên v?n ch??ng th? 1 ? ?ông Nam Á, h? ?i?u hòa bách h?p th?y 5,5ha, khu ph? th??ng nghi?p An Phú Shop Villa, tr?ng tâm th??ng nghi?p t?i nh?ng tòa chung c?,… Cùng m?t ?? cây xanh ph? kín khu th? thành chi?m ??n 30%, ???ng n?i khu 25.3%, tr??ng h?c, nhà tr?, b?nh vi?n chi?m 9.7%. Cu?i 2019, ??i r?t th? AEON Mall c?a Nh?t B?n ?ã chính th?c ?i vào ho?t ??ng làm cho b?t ??ng s?n khu v?c d?y sóng. B?i song song v?i vi?c khai tr??ng c?c k? th? là các tuy?n ???ng d?n t?i vô cùng th? này ?ã ???c thông xe. Bán vi la D??ng N?i Hà ?ông công ?o?n 2 có v? trí quá xu?t s?c ?? tìm khi?n cho n?i an c? cho gia ?ình.Trung tâm th??ng m?i AEON Mall Hà ?ông

Bi?t th? An V??ng Villa – bi?t th? nhà v??n ??ng c?p

Phân khu bi?t th? An V??ng Villa ???c tr??ng h?p trái tim c?a khu ?ô th? D??ng N?i s? h?u nh?ng c?n bi?t th? nhà + v??n ??n l?p, song l?p. ???c ki?u dáng theo phong bí quy?t ki?n trúc Tân C? ?i?n th? h?ng và hoàn m?. S? h?u m?t c?n villa v?i v??n cây, h? n??c tr??c nhà ko c?n là ?i?u d? dàng t?i Hà N?i lúc này khi l??ng cung b?t ??ng s?n c?c th?p. An V??ng l?i n?m ngay bên tuy?n ???ng 40m Lê Quang ??o kéo dài giúp cho c? dân v?i th? d? dàng v?n ??ng vào khu v?c Trung tâm h?i ngh? Qu?c Gia, sân chuy?n ??ng M? ?ình, Kengnam, Tây H?,…

Bi?t th? An Phú Shop Villa – vi la nhà ph? v?a ? v?a kinh doanh

Nh?ng n?m s?p ?ây t?i Hà N?i, trào l?u shophouse kinh doanh ?ang n? r? v?i hàng lo?t d? án l?n tích h?p m?u hình này vào ?? t?n d?ng nhu c?u ??u t? kinh doanh c?a khách hàng. Tuy nhiên, nh??c ?i?m c?a shophouse là dung tích bé, th??ng ch? r?ng kho?ng 60 – 130m2. Cùng mang ??y giá c?a nh?ng c?n shophouse trên th? tr??ng th??ng vô cùng cao, ngang mang giá bi?t th?, gi? d? so v? ??n giá m2 thì cao h?n t? 1,5 ??n 2 l?n bi?t th?. T?t c? các chi ti?t ??y làm cho các khách kinh doanh l?n mu?n m? showroom, công ty ?n u?ng,… g?p khó kh?n trong l?a ch?n.

?i ng??c l?i v?i xu h??ng ?ó, ch? ??u t? Nam C??ng máu nóng mong mu?n s? v?i ??n cho c?ng ??ng c? dân m?t không gian s?ng xanh và m?t môi tr??ng kinh doanh chuyên nghi?p. Bi?t th? nhà ph? An Phú Shop Villa ra ??i ?ang tho? mãn t?i ?a các yêu c?u c?a khách hàng. V?i ko gian kho?ng tr?ng to c?a 1 c?n villa, khách hàng có th? tho?i mái bài trí showroom, doanh nghi?p ho?c m? v?n phòng l?n,… V?a v?i th? dùng ?? ?, v?a buôn bán ho?c cho thuê m?t b?ng, mang t?i kho?n l?i nhu?n kép hàng tháng. Vì v?y trong l?n m? bán vi la D??ng N?i, An Phú v?ng ch?c s? “h?t hàng” khi th?a mãn ???c nhu c?u c?a khách hàng.

M? bán vi la D??ng N?i giai ?o?n 2

Là các vô cùng ph?m b?t ??ng s?n gây l?u ý nh?t d?p cu?i n?m 2019, bán vi la D??ng N?i công ?o?n 2 h?a h?a s? là thiên ???ng c?a cu?c s?ng n?i c? dân có th? tr?i nghi?m nh?ng giá tr? s?ng ?ích th?c giao l?u v?n hoá c?ng các ng??i láng gi?ng thân thiên, v?n hoá, tri th?c.
Reply With Quote

  #2  
Old 03-25-2020, 10:44 PM
vantien119 vantien119 is offline
Silver Member
 
Join Date: Oct 2019
Posts: 189
Re: Bán bi?t th? d??ng n?i G? 2 qu? c?n giá r? tr?c ti?p ch? ??u t?

???????? ÁO GH?- VÁY GH?- KH?N BÀN ????????

http://dongphuchathanh.com/
Phone/Zalo: 0934 554 879
-------------------------------------------------------

???? Áo gh?, váy gh?, kh?n bàn khách s?n
???? Áo gh? kh?n bàn nhà hàng, phòng VIP
???? Áo gh? kh?n bàn h?i ngh?, h?i th?o
???? Áo gh? kh?n bàn gia ?ình...
??NG PH?C Bình Ph??c


*********************************
# kh?n tr?i bàn ??p, # áo gh? ô tô, # cách may n? v?iReply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 12:19 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.