VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Members Exchange > Câu Lạc Bá»™ "Chảnh"
forgot Password
Register

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 01-04-2019, 09:07 PM
khoetn23 khoetn23 is offline
Member
 
Join Date: Dec 2018
Posts: 12
Thu?c c??ng d??ng CUNG ?ÌNH TH?N ??N

CUNG ?ÌNH TH?N ??N

???c bào ch? t? các th?o d??c quý t? thiên nhiên, THU?C C??NG D??NG ?ÔNG Y CUNG ?ÌNH HOÀNcó tác d?ng nh? sau:


 • H? tr? ?i?u tr? mãn d?c s?m ? nam gi?i.
 • B? th?n, tráng d??ng, c?i thi?n các v?n ?? v? th?n, t?ng c??ng ch?c n?ng c?a th?n.
 • T?ng c??ng n?ng ?? hormone n?i sinh ? nam gi?i, giúp c?i thi?n các v?n ?? nh?: s?m xu?t tinh , r?i lo?n c??ng d??ng, li?t d??ng[/b]…
 • T?ng kh? n?ng ham mu?n tình d?c ? nam gi?i, nâng cao ch?t l??ng ??i s?ng ch?n g?i.
 • H? tr? ?i?u tr? các tr??ng h?p suy nh??c c? th?.
 • H? tr? ?i?u tr? m?t s? v?n ?? v? ?au l?ng, m?i g?i, chân tay tê m?i, ti?u ?êm nhi?u l?n.
 • Giá bán : 600.000 VN? / H?p 15 viên


  ??i t??ng s? d?ng:Nam gi?i tr??ng thành có các bi?u hi?n y?u sinh lý, suy gi?m kh? n?ng ham mu?n tình d?c, mãn d?c s?m, xu?t tinh s?m, r?i lo?n c??ng d??ng, ?i ti?u ?êm,....


 • Ng??i b? ?au l?ng, m?i g?i, ti?u ?êm nhi?u l?n.
 • Ng??i suy nh??c c? th? do ?m ?au, b?nh t?t ho?c ng??i cao tu?i c?n b?i b? s?c kh?e.
 • Nh?ng ng??i hay ch?i th? thao nhi?u, ng??i lao ??ng n?ng.
 • Nh?ng ng??i có nhu c?u tình d?c cao nên xem xét khi s? d?ng


$Link$
Reply With Quote

  #2  
Old 02-11-2019, 09:11 PM
khoetn23 khoetn23 is offline
Member
 
Join Date: Dec 2018
Posts: 12
Re: Thu?c c??ng d??ng CUNG ?ÌNH TH?N ??N

Thu?c c??ng d??ng Red Viagra là m?t lo?i thu?c ?i?u tr? cho nh?ng ng??i Nam gi?i b? r?i lo?n ch?c n?ng Sinh Lý. ?ây là tr??ng h?p khi m?t ng??i Nam Gi?i không th? c??ng c?ng ho?c gi? cho "C?U BÉ" c??ng c?ng ?? lâu không quá trình quan h? sinh lý Nam N?Giá Bán : 600.000/ H?P 10 VIÊNThành ph?n c?a thu?c c??ng d??ng Red Viagra C200

- Các ho?t ch?t là tadalafil. M?i viên thu?c Cialis ch?a 200mg tadalafil.

- Các thành ph?n khác: Lactose monohydrate, croscarmellose sodium, hydroxypropylcellulose, microcrystalline cellulose, sodium laurilsulfate, magnesium stearate.

- Bao phim: monohydrat lactose, hypromellose, triacetin, titanium dioxide (E171), s?t oxit màu vàng (E172), talc.

Công D?ng:

- H? tr? c?c m?nh cho ch?c n?ng c??ng c?ng cho ?àn ông nam gi?i "Thu?c c??ng d??ng m?"[/b]

- T?ng c??ng sinh l?c b?n b? khi s? d?ng.

- T?ng ham mu?n cho nam gi?i trong các tr??ng h?p stress, b?t l?c …

- T?ng l??ng máu b?m t?i d??ng v?t hi?u qu? t?c thì giúp d??ng v?t c??ng c?ng to dài h?n lúc ch?a s? d?ng.

- T?ng c??ng ch?c n?ng sinh lý v?i nhi?u chi?u h??ng tích c?c có l?i cho s?c kh?e nam gi?i.

– T?m ng?ng các tình tr?ng r?i lo?n c??ng d??ng ho?c li?t d??ng cho ?àn ông.

– T?ng ch?t l??ng tinh trùng và b?i b? cho c? th? b?ng nh?ng lo?i th?o d??c ?ông y k?t h?p.

Cách s? d?ng:

U?ng 01 viên tr??c khi quan h? 15-30 phút. Thu?c có tác d?ng duy trì kéo dài 4-6 gi?

Không ???c s? d?ng 2 viên trong 24h

Xu?t x?: USA

Quy cách: 10 viên/l?
Reply With Quote
  #3  
Old 07-19-2019, 03:32 AM
khoetn23 khoetn23 is offline
Member
 
Join Date: Dec 2018
Posts: 12
Re: Thu?c c??ng d??ng CUNG ?ÌNH TH?N ??N

KI?N ?EN TÂY T?NG giá chu?n
Nhu c?u th?a mãn tình d?c không ch? ?áp ?ng ?òi h?i v? sinh lý con ng??i mà còn là s? g?n k?t tình c?m ?ôi l?a. Vì v?y ?? ch?m sóc s?c kh?e sinh lý nam và n? hi?n nay ?ang ???c r?t nhi?u ng??i quan tâm. Ng??i ?àn ông nào c?ng mu?n t? tin và mu?n kh?ng ??nh b?n l?nh ?? b?n tình hài lòng v? mình. Nên h? mong mu?n có m?t sinh l?c kh?e m?nh, luôn duy trì phong ??.


[?IMG]


Ki?n càng ?en Tây T?ng – thu?c c??ng d??ng t?t nh?t dành cho nam gi?i[/b]

Ki?n càng ?en hay còn g?i là ki?n gai ?en có ? vùng hoang dã ? Tây T?ng. Ki?n là loài v?t ??ng trong top 3 các loài v?t kh?e nh?t th? gi?i. Ki?n có th? mang vác trên l?ng chúng nh?ng th?c ?n, m?nh cây c? có tr?ng l??ng g?p 50 l?n trong l??ng c? th? chúng. Tr?ng ki?n gai ?en có tác d?ng k? di?u giúp ng? ngon, ch?ng tr?m c?m và ch?a m?i b?nh v? th?n kinh, t?ng c??ng sinh l?c cho c? th?, gi?m c?ng th?ng và h? tr? t?t ch?ng suy gi?m ch?c n?ng sinh lý, gi?m trí nh?.

Ki?n ?en tây t?ng có tính n?ng: B? th?n trán d??ng, b?i b? c? th?. Dùng trong nh?ng tr??ng h?p nh? li?t d??ng, y?u sinh lý, xu?t tinh s?m, ti?u ?êm nhi?u l?n, th? l?c suy nh??c,th?n y?u, gi?m ham mu?n tình d?c, mãn d?c nam, ti?u v? ?êm, r?i lo?n c??ng d??ng, ?au th?t l?ng, di tinh, ho?t tinh.

Công d?ng c?a ki?n ?en tây t?ng – Thu?c c??ng d??ng

B? th?n, tráng d??ng, t?ng c??ng ham mu?n,

Kien cang den tay tang mua o dau có tác d?ng v?a h? tr? t?ng c??ng sinh lý, t?ng ?? c??ng c?ng và có tác d?ng ch?ng xu?t tinh s?m, gi?m mãn d?c, ch?ng r?i lo?n c??ng d??ng ? nam gi?i vô cùng hi?u qu?.

Xin hãy liên h? v?i chúng tôi ?? ???c t? v?n và c?ng c?p s?n ph?m ?úng chu?n nh?t

LIÊN H? : 090 4422 739 ; FB : S?C KH?E

S? d?ng s?n ph?m giúp nam gi?i c?i thi?n, gia t?ng ch?t l??ng tinh trùng, gi?m c?m giác m?t m?i, ?au th?t l?ng sau khi quan h?.

Là s?n ph?m ???c B? y t? Trung Hoa khuyên dùng và ???c bán ph? bi?n r?ng rãi. Gi?y phép ??ng kí s?n ph?m: Zangweishizhuzi (2003) No.1

H??ng d?n s? d?ng:

Dùng cho nam gi?i t? 25 tu?i tr? lên - U?ng 1viên/l?n. Dùng ?i?u tr?, t?ng c??ng sinh lý dùng 1/2 viên/ ngày

- U?ng tr??c quan h? 30 phút ?? t?ng hi?u qu? c??ng c?ng khi quan h?. L?u ý: Nên dùng khi b?ng ?ói ho?c tránh xa các b?a ?n ?? thu?c nhanh có tác d?ng. Hi?u qu? c?a viên hoàn ki?n càng ?en duy trì ??n 24h sau khi u?ng.

- Nên u?ng kèm v?i n??c ?m

Ki?n càng ?en có tác d?ng th? nàohttps://www.linkedin.com/pulse/tác-d...sinh-s?c-khoe/
Reply With Quote
  #4  
Old 07-31-2019, 06:56 PM
dhoang637 dhoang637 is offline
Bronze Member
 
Join Date: May 2019
Posts: 43
Re: Thu?c c??ng d??ng CUNG ?ÌNH TH?N ??N

Theo truy?n th?ng c?a ng??i Vi?t Nam, lì xì hay còn g?i là m?ng tu?i là cách mà ng??i trao c?u chúc ng??i nh?n g?p may m?n, phát ??t vào d?p ??u n?m m?i.
Tút nhan s?c vui xuân ?ón T?t, nh?n lì xì 50%
Mix ?? ??nh v?i màu h?ng, rinh li?n tay smartphone "tông xuy?t tông" c?c ch?t
Dàn sao kh?ng tham gia clip không k?ch b?n ?ông nh?t Vi?t Nam
?ã t? r?t lâu, lì xì ?ã tr? thành m?t ph?n không th? thi?u trong nh?ng ngày T?t, nh?ng phong bao ?? ???c trao nhau v?i nhi?u ý ngh?a sâu xa và t?t ??p c?a hy v?ng và s? may m?n trong n?m m?i. Và ng??i ???c nh?n lì xì luôn tin r?ng nh?ng phong bao này s? ?em l?i h?nh phúc và tài l?c trong su?t c? n?m. Ý ngh?a c?a m?t chi?c bao lì xì không n?m ? giá tr? v?t ch?t mà chính là ? nh?ng thông ?i?p mà nó mu?n g?i g?m t?i ng??i ???c nh?n, là bi?u tr?ng cho m?t n?m m?i t?t ??p và sung túc.

Theo th?i gian, cách ?ón T?t nay và T?t x?a ?ã có ít nhi?u thay ??i, nh?ng t?c l? này v?n s? luôn ???c gìn gi? và tr? thành m?t ph?n không th? thi?u trong d?p T?t c?a ng??i Vi?t Nam. Lì xì không có ngh?a ch? ng??i l?n m?ng tu?i con cháu mà còn là con cháu m?ng tu?i cha m?, ông bà. Không ch? lì xì gi?a ng??i thân trong gia ?ình, mà m?i ng??i ??u có th? lì xì cho b?n bè, cho nh?ng ng??i thân quen; không ch? trao nhau nh?ng phong bì ?? mà còn trao nhau nh?ng món quà ??c ?áo và sáng t?o thay cho nh?ng l?i chúc may m?n và th?nh v??ng trong không khí t?ng b?ng r?n rã c?a nh?ng ngày ??u n?m m?i.

?ón t?t may m?n v?i phong cách lì xì ??c ?áo - ?nh 1.
Góp thêm nh?ng màu s?c sinh ??ng c?a t?c lì xì, T?t n?m nay, Lazada t?o nên b?t ng? v?i ch??ng trình ??c bi?t “X? qu?” may m?n ??u n?m v?i nhi?u ph?n lì xì h?p d?n cho ng??i ch?i, và giúp ng??i ch?i g?i lì xì cho b?n bè ng??i thân nh?ng qu? may m?n ?? cùng nhau “X? qu?” ??u n?m cùng Lazada.

T? ngày 9/1/2017 ??n ngày 13/1/2017, khi tham gia mua hàng t?i Lazada v?i giá tr? ??n hàng t? 800.000 VN?, ng??i mua ch? c?n nh?p mã “NHANLIXI” là s? nh?n ngay ph?n lì xì may m?n gi?m giá ngay trên món hàng v?a mua. Không nh?ng th?, ng??i mua hàng còn nh?n ???c thông báo mã tham gia ch??ng trình “X? qu?” rút th?m may m?n ?? có c? h?i nh?n ???c “bao lì xì” kh?ng ?ón T?t t? Lazada.

Không nh?ng th?, Lazada còn mang ??n phong cách lì xì m?i ??c ?áo khi ng??i tham gia “X? qu?” có th? g?i lì xì c? h?i ???c rút th?m “X? qu?” cho b?n bè, nh? m?t cách ???c th? hi?n tình c?m, s? hy v?ng vào m?t n?m m?i ?m áp, an lành và g?p th?t nhi?u may m?n. Ch? c?n ??ng ký tham gia “X? qu?” và g?i thông tin ch??ng trình cho b?n bè qua ??a ch? mail c?a ng??i nh?n. Khi ng??i nh?n ??ng ý tham gia và click vào ???ng d?n c?a ch??ng trình, ?i?n ??y ?? thông tin theo quy ??nh thì ngay l?p t?c s? nh?n ???c mã tham gia ch??ng trình “X? qu?” may m?n cùng Lazada mà không c?n ph?i qua b??c mua hàng.

?ón t?t may m?n v?i phong cách lì xì ??c ?áo - ?nh 2.
V?i hình th?c này, m?i ng??i ??u có th? lì xì cho nhau nh?ng mã “X? qu?” ?? có c? h?i nh?n ???c nh?ng bao lì xì h?p d?n t? Lazada tr??c thêm n?m m?i. Có th? xem ?ây nh? m?t cách “lì xì s?” ??c ?áo và sáng t?o, không ch? trao t?ng nh?ng ?i?u may m?n mà còn mang thêm nhi?u ni?m vui cho b?n bè và nh?ng ng??i thân yêu.

Ba ng??i ch?i may m?n s? ???c công b? ngày 8/2/2017, và s? tr? thành ch? nhân c?a “bao lì xì” h?p d?n g?m 3 b? nhà m?i ?ón T?t t? Lazada, nh? m?t l?i c?u chúc m?t n?m phát tài phát l?c.

?ón t?t may m?n v?i phong cách lì xì ??c ?áo - ?nh 3.
Hãy nhanh tay truy c?p Lazada ?? nh?n ngay lì xì h?p d?n khi mua hàng, tham gia ch??ng trình “X? qu?” may m?n, c?ng nh? t?o nên b?t ng? cho b?n bè v?i nh?ng ph?n lì xì thú v? trong nh?ng ngày giáp T?t. ?? qua ?ó, moi ng??i có th? cùng trao nhau nh?ng tình c?m, nh?ng l?i chúc th?nh v??ng và cùng nhau t?n h??ng nh?ng giây phút vui v? v?i ch??ng trình “X? qu?” c?a Lazada trong d?p n?m m?i này.

Ngu?n: http://afamily.vn/don-tet-may-man-voi-phong-cach-li-xi-doc-dao-20170111110112603.chn
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 01:06 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.