VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Today Fashion
forgot Password
Register

Today Fashion Thời Trang và những bộ sưu tầm ...............

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 07-31-2019, 09:28 PM
chichi116 chichi116 is offline
Bronze Member
 
Join Date: Jul 2019
Posts: 38
Thu?c c??ng d??ng LONG H? TRÁNG D??NG

Thu?c sinh lý nam Long h? tráng d??ng hoàn Thành ph?n ch? y?u: ?ông trùng h? th?o Tây T?ng, l?c nhung, t? m?t l? (hoa nhài ph?n vàng) t? vùng núi Hymalia, v??ng la, Linh t? tây t?ng…v.v…

Tha?nh phâ?n cu?a Long Hô? Tra?ng D??ng Hoa?n:
  • ?ông trùng h? th?o Tây T?ng, l?c nhung, t? m?t l? (hoa nhài ph?n vàng) t? vùng núi Hymalia, v??ng la, Linh t? tây t?ng
  • Wang ke?o, Tru?ng Tha?o, Nhung, Tây Tang ma?ng tinh thê? câ?n tây, Himalaya Mirabilis


S?n ph?m ???c b?o ch? b?ng ph??ng pháp ?ông ý này thì các NAM GI?I s? không ph?i lo l?ng các ch?ng b?nh v? sinh lý nh? : xu?t tinh s?m, li?t d??ng, r?i loan c??ng d??ng, mãn duc nam, gi?m ham mu?n, kéo dài th?i gian quan h?, t?ng kich th??c "c?u bé"

$Link$

Last edited by chichi116; 08-20-2019 at 09:36 PM..
Reply With Quote

  #2  
Old 08-16-2019, 04:39 AM
chichi116 chichi116 is offline
Bronze Member
 
Join Date: Jul 2019
Posts: 38
Re: Thu?c c??ng d??ng LONG H? TRÁNG D??NG

Thu?c h? tr? sinh lý nam Tibet babao là m?t nhãn hi?u n?i ti?ng c?a Tây T?ng trong dòng s?n ph?m giúp h? tr? ch?a tr? r?i lo?n c??ng c?ng và tr? x.u.?.t t.i.n.h s.?.m

S?n ph?m có chi?t xu?t 100% t? th?o d??c t? nhiên và quy trình s?n xu?t nghiêm ng?t. Chính vì v?y, m?i m?t viên R?ng ?? ??u ch?a ??y nh?ng “tinh hoa c?a ??t Tr?i”. Chính vì v?y, R?ng ?? ???c coi nh? m?t lo?i “th?n d??c” phòng the ???c các quý ông r? tai nhau. S?n ph?m ???c nghiên c?u và bào ch? d?a trên th? tr?ng c?a ng??i Châu Á nên hoàn toàn phù h?p v?i ng??i Vi?t Nam.


S?n ph?m Thu?c c??ng d??ng babao ???c chi?t xu?t t? nh?ng lo?i th?o d??c quý hi?m n?m trên nh?ng dãy núi ?á r?t cao quanh n?m tuy?t ph? tr?ng ? Tây T?ng. S?n ph?m Tibet Babao không ph?i là thu?c và ???c chi?t xu?t 100% t? các th?o d??c quý hi?m c?a Tây T?ng nên không có ph?n ?ng phu khi s? d?ng. Tibet Babao s? t?o cho ng??i s? d?ng có cu?c s?ng sinh ho?t " v? ch?ng" t? nhiên và tho?i mái h?n. Tibet Babao s? ?em l?i cho b?n có m?t s?c kh?e sinh lý t?t h?n và có t?o thêm s? g?n k?t v?i ng??i b?n ??i c?a mìnhGiá bán : 250.000 vn?/ h?p

??c ?i?m n?i b?c mà Tibet Babao mang l?i:

- Tibet Babao làm t?ng kh? n?ng sinh lý, th?i gian quan h? lâu và ch?m xu?t tinh.

- D??ng v?t c??ng c?ng lâu và d?o dai h?n.

- Khoái c?m s? ???c gia t?ng m?nh m? h?n.

- Giúp ph?c h?i h? th?n kinh, t?ng c??ng sinh l?c sau khi quan h?.

- Làm cho s?c kh?e ???c t?ng c??ng

Quy cách:

- H?p hình vuông màu nâu b?ng thi?c

- Bên trong có m?t v? thu?c bao g?m 16 viên: 8 viên to và 8 viên nh?

H??ng d?n s? d?ng:

- Tr??c khi có nhu c?u 30 - 40 phút u?ng 1 viên to và 1 viên nh? ( nên s? d?ng v?i n??c ?m s? có tác d?ng t?t h?n)

$Link$
Reply With Quote
  #3  
Old 09-24-2019, 09:21 PM
chichi116 chichi116 is offline
Bronze Member
 
Join Date: Jul 2019
Posts: 38
Re: Thu?c c??ng d??ng LONG H? TRÁNG D??NG

Tuy?t liên phong th?pH? tr? ?i?u tr? d?t ?i?m x??ng kh?p

Tuy?t liên phong Th?p linh có tác d?ng h? tr? b?nh nhân b? th?p kh?p , phong th?p, viêm kh?p x??ng, ?au nh?c c? b?p, ?au l?ng và th?n kinh t?a, h? tr? b?nh gout.


Vi?c ?i?u tr? phong th?p nói riêng và các b?nh x??ng kh?p nói chung khi dùng thu?c ?òi h?i ng??i b?nh không nh?ng hi?u v? tình tr?ng b?nh c?a mình mà còn th?t s? hi?u v? lo?i thu?c khi l?a ch?n

Tác d?ng chính c?a Ki?n T? Malaysia:

- H? tr? ?i?u tr? b?nh phong th?p
- H? tr? ?i?u tr? ?au th?n kinh t?a, ?au l?ng, nh?c c? b?p
- H? tr? ?i?u tr? gout
-H? tr? làm gi?m b?t ch?ng ?au ti?n kinh nguy?t c?a ph? n?
- Là th?c ph?m ch?c n?ng b? sung cho x??ng kh?p kh?e m?nh hi?u qu?
- Mang l?i tác d?ng lâu dài nh? mong mu?n

Thành ph?n chính c?a viên tuy?t liên phong th?p linh:
- Hoa tuy?t liên (80 mg): tên khoa h?c là herba saussoreae involucratac, n?i ti?ng là lo?i hoa có tác d?ng tr? b?nh phong th?p hi?u qu? c?a ?ông y.
- Thành ph?n phòng phong – radix ledebourieliae (30 mg)
- Thành ph?n herba asari (30mg): 30 mg,
- Ngoài ra, s?n ph?m này còn có ch?a m?t s? thành ph?n khác nh?: rhizoma et radix notopterygll, ??c ho?t, m?c qua, ng? gia bì...

$Link$
Reply With Quote
  #4  
Old 10-11-2019, 11:44 PM
chichi115 chichi115 is offline
Bronze Member
 
Join Date: Jul 2019
Posts: 33
Re: Thu?c c??ng d??ng LONG H? TRÁNG D??NG

Xin ???c chia s? ??n khách hàng s?n ph?m sinh lý nh?p kh?u chính hãng

S?n ph?m Thu?c c??ng d??ng babao ???c chi?t xu?t t? nh?ng lo?i th?o d??c quý hi?m n?m trên nh?ng dãy núi ?á r?t cao quanh n?m tuy?t ph? tr?ng ? Tây T?ng.
Giá bán : 250.000 vn?/ h?p

S?n ph?m Tibet Babao không ph?i là thu?c và ???c chi?t xu?t 100% t? các th?o d??c quý hi?m c?a Tây T?ng nên không có ph?n ?ng phu khi s? d?ng. Tibet Babao s? t?o cho ng??i s? d?ng có cu?c s?ng sinh ho?t " v? ch?ng" t? nhiên và tho?i mái h?n. Tibet Babao s? ?em l?i cho b?n có m?t s?c kh?e sinh lý t?t h?n và có t?o thêm s? g?n k?t v?i ng??i b?n ??i c?a mình


??c ?i?m n?i b?c mà Tibet Babao mang l?i:

- Tibet Babao làm t?ng kh? n?ng sinh lý, th?i gian quan h? lâu và ch?m xu?t tinh.

- D??ng v?t c??ng c?ng lâu và d?o dai h?n.

- Khoái c?m s? ???c gia t?ng m?nh m? h?n.

- Giúp ph?c h?i h? th?n kinh, t?ng c??ng sinh l?c sau khi quan h?.

- Làm cho s?c kh?e ???c t?ng c??ng

Quy cách:

- H?p hình vuông màu nâu b?ng thi?c

- Bên trong có m?t v? thu?c bao g?m 16 viên: 8 viên to và 8 viên nh?

H??ng d?n s? d?ng:

- Tr??c khi có nhu c?u 30 - 40 phút u?ng 1 viên to và 1 viên nh? ( nên s? d?ng v?i n??c ?m s? có tác d?ng t?t h?n)

$Link$
Reply With Quote
Reply

Bookmarks

Tags
chua yeu sinh ly, thuoc cuong duong, thuoc sinh ly, thuoc sinh ly nam

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 09:56 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.