VuiLen.com ChitChat Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Today Fashion

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 07-31-2019, 09:28 PM
chichi116 chichi116 is offline
Bronze Member
 
Join Date: Jul 2019
Posts: 34
Thu?c c??ng d??ng LONG H? TRÁNG D??NG

Thu?c sinh lý nam Long h? tráng d??ng hoàn Thành ph?n ch? y?u: ?ông trùng h? th?o Tây T?ng, l?c nhung, t? m?t l? (hoa nhài ph?n vàng) t? vùng núi Hymalia, v??ng la, Linh t? tây t?ng…v.v…

Tha?nh phâ?n cu?a Long Hô? Tra?ng D??ng Hoa?n:
  • ?ông trùng h? th?o Tây T?ng, l?c nhung, t? m?t l? (hoa nhài ph?n vàng) t? vùng núi Hymalia, v??ng la, Linh t? tây t?ng
  • Wang ke?o, Tru?ng Tha?o, Nhung, Tây Tang ma?ng tinh thê? câ?n tây, Himalaya Mirabilis


S?n ph?m ???c b?o ch? b?ng ph??ng pháp ?ông ý này thì các NAM GI?I s? không ph?i lo l?ng các ch?ng b?nh v? sinh lý nh? : xu?t tinh s?m, li?t d??ng, r?i loan c??ng d??ng, mãn duc nam, gi?m ham mu?n, kéo dài th?i gian quan h?, t?ng kich th??c "c?u bé"

$Link$

Last edited by chichi116; 08-20-2019 at 09:36 PM..
Reply With Quote

  #2  
Old 08-16-2019, 04:39 AM
chichi116 chichi116 is offline
Bronze Member
 
Join Date: Jul 2019
Posts: 34
Re: Thu?c c??ng d??ng LONG H? TRÁNG D??NG

Thu?c h? tr? sinh lý nam Tibet babao là m?t nhãn hi?u n?i ti?ng c?a Tây T?ng trong dòng s?n ph?m giúp h? tr? ch?a tr? r?i lo?n c??ng c?ng và tr? x.u.?.t t.i.n.h s.?.m

S?n ph?m có chi?t xu?t 100% t? th?o d??c t? nhiên và quy trình s?n xu?t nghiêm ng?t. Chính vì v?y, m?i m?t viên R?ng ?? ??u ch?a ??y nh?ng “tinh hoa c?a ??t Tr?i”. Chính vì v?y, R?ng ?? ???c coi nh? m?t lo?i “th?n d??c” phòng the ???c các quý ông r? tai nhau. S?n ph?m ???c nghiên c?u và bào ch? d?a trên th? tr?ng c?a ng??i Châu Á nên hoàn toàn phù h?p v?i ng??i Vi?t Nam.


S?n ph?m Thu?c c??ng d??ng babao ???c chi?t xu?t t? nh?ng lo?i th?o d??c quý hi?m n?m trên nh?ng dãy núi ?á r?t cao quanh n?m tuy?t ph? tr?ng ? Tây T?ng. S?n ph?m Tibet Babao không ph?i là thu?c và ???c chi?t xu?t 100% t? các th?o d??c quý hi?m c?a Tây T?ng nên không có ph?n ?ng phu khi s? d?ng. Tibet Babao s? t?o cho ng??i s? d?ng có cu?c s?ng sinh ho?t " v? ch?ng" t? nhiên và tho?i mái h?n. Tibet Babao s? ?em l?i cho b?n có m?t s?c kh?e sinh lý t?t h?n và có t?o thêm s? g?n k?t v?i ng??i b?n ??i c?a mìnhGiá bán : 250.000 vn?/ h?p

??c ?i?m n?i b?c mà Tibet Babao mang l?i:

- Tibet Babao làm t?ng kh? n?ng sinh lý, th?i gian quan h? lâu và ch?m xu?t tinh.

- D??ng v?t c??ng c?ng lâu và d?o dai h?n.

- Khoái c?m s? ???c gia t?ng m?nh m? h?n.

- Giúp ph?c h?i h? th?n kinh, t?ng c??ng sinh l?c sau khi quan h?.

- Làm cho s?c kh?e ???c t?ng c??ng

Quy cách:

- H?p hình vuông màu nâu b?ng thi?c

- Bên trong có m?t v? thu?c bao g?m 16 viên: 8 viên to và 8 viên nh?

H??ng d?n s? d?ng:

- Tr??c khi có nhu c?u 30 - 40 phút u?ng 1 viên to và 1 viên nh? ( nên s? d?ng v?i n??c ?m s? có tác d?ng t?t h?n)

$Link$
Reply With Quote
  #3  
Old 09-24-2019, 09:21 PM
chichi116 chichi116 is offline
Bronze Member
 
Join Date: Jul 2019
Posts: 34
Re: Thu?c c??ng d??ng LONG H? TRÁNG D??NG

Tuy?t liên phong th?pH? tr? ?i?u tr? d?t ?i?m x??ng kh?p

Tuy?t liên phong Th?p linh có tác d?ng h? tr? b?nh nhân b? th?p kh?p , phong th?p, viêm kh?p x??ng, ?au nh?c c? b?p, ?au l?ng và th?n kinh t?a, h? tr? b?nh gout.


Vi?c ?i?u tr? phong th?p nói riêng và các b?nh x??ng kh?p nói chung khi dùng thu?c ?òi h?i ng??i b?nh không nh?ng hi?u v? tình tr?ng b?nh c?a mình mà còn th?t s? hi?u v? lo?i thu?c khi l?a ch?n

Tác d?ng chính c?a Ki?n T? Malaysia:

- H? tr? ?i?u tr? b?nh phong th?p
- H? tr? ?i?u tr? ?au th?n kinh t?a, ?au l?ng, nh?c c? b?p
- H? tr? ?i?u tr? gout
-H? tr? làm gi?m b?t ch?ng ?au ti?n kinh nguy?t c?a ph? n?
- Là th?c ph?m ch?c n?ng b? sung cho x??ng kh?p kh?e m?nh hi?u qu?
- Mang l?i tác d?ng lâu dài nh? mong mu?n

Thành ph?n chính c?a viên tuy?t liên phong th?p linh:
- Hoa tuy?t liên (80 mg): tên khoa h?c là herba saussoreae involucratac, n?i ti?ng là lo?i hoa có tác d?ng tr? b?nh phong th?p hi?u qu? c?a ?ông y.
- Thành ph?n phòng phong – radix ledebourieliae (30 mg)
- Thành ph?n herba asari (30mg): 30 mg,
- Ngoài ra, s?n ph?m này còn có ch?a m?t s? thành ph?n khác nh?: rhizoma et radix notopterygll, ??c ho?t, m?c qua, ng? gia bì...

$Link$
Reply With Quote
  #4  
Old 10-11-2019, 11:44 PM
chichi115 chichi115 is offline
Bronze Member
 
Join Date: Jul 2019
Posts: 35
Re: Thu?c c??ng d??ng LONG H? TRÁNG D??NG

Xin ???c chia s? ??n khách hàng s?n ph?m sinh lý nh?p kh?u chính hãng

S?n ph?m Thu?c c??ng d??ng babao ???c chi?t xu?t t? nh?ng lo?i th?o d??c quý hi?m n?m trên nh?ng dãy núi ?á r?t cao quanh n?m tuy?t ph? tr?ng ? Tây T?ng.
Giá bán : 250.000 vn?/ h?p

S?n ph?m Tibet Babao không ph?i là thu?c và ???c chi?t xu?t 100% t? các th?o d??c quý hi?m c?a Tây T?ng nên không có ph?n ?ng phu khi s? d?ng. Tibet Babao s? t?o cho ng??i s? d?ng có cu?c s?ng sinh ho?t " v? ch?ng" t? nhiên và tho?i mái h?n. Tibet Babao s? ?em l?i cho b?n có m?t s?c kh?e sinh lý t?t h?n và có t?o thêm s? g?n k?t v?i ng??i b?n ??i c?a mình


??c ?i?m n?i b?c mà Tibet Babao mang l?i:

- Tibet Babao làm t?ng kh? n?ng sinh lý, th?i gian quan h? lâu và ch?m xu?t tinh.

- D??ng v?t c??ng c?ng lâu và d?o dai h?n.

- Khoái c?m s? ???c gia t?ng m?nh m? h?n.

- Giúp ph?c h?i h? th?n kinh, t?ng c??ng sinh l?c sau khi quan h?.

- Làm cho s?c kh?e ???c t?ng c??ng

Quy cách:

- H?p hình vuông màu nâu b?ng thi?c

- Bên trong có m?t v? thu?c bao g?m 16 viên: 8 viên to và 8 viên nh?

H??ng d?n s? d?ng:

- Tr??c khi có nhu c?u 30 - 40 phút u?ng 1 viên to và 1 viên nh? ( nên s? d?ng v?i n??c ?m s? có tác d?ng t?t h?n)

$Link$
Reply With Quote
  #5  
Old 11-12-2019, 09:24 PM
chichi121 chichi121 is offline
Member
 
Join Date: Jul 2019
Posts: 29
Re: Thu?c c??ng d??ng LONG H? TRÁNG D??NG

Xin kính chào các ch? em n?. Viêm nhi?m ph? khoa ? n? gi?i luôn là v?n ?? ???c không ít các ch? em quan tâm. ?ây là tình tr?ng mà ?a ph?n ch? em nào c?ng t?ng m?c ph?i ít nh?t m?t l?n trong ??i. Nh?t là nh?ng ch? em ?ang ? trong ?? tu?i sinh s?n. M?c dù b?nh không ?nh h??ng tr?c ti?p t?i tính m?ng nh?ng l?i gây ra nh?ng hi?m nguy t?i tâm lý, ch?t l??ng cu?c s?ng và s?c kh?e sinh lý c?a ng??i b?nh. Chính b?i th?, vi?c tìm hi?u nh?ng nguyên do và trang b? tri th?c t?ng quan v? b?nh s? giúp ch? em phòng b?nh và có gi?i pháp ?i?u tr? hi?u qu? nh?t. hi?n th?i Shop "KHO? ??P" ?ang cung c?p viên ??t ph? khoa Khang M? ?an dùng ?? ng?a và t??ng tr? ?i?u tr? các b?nh ph? khoa c? b?n c?a ch? em n? gi?i. .

S?n ph?m ?ã ???c các th?y thu?c ?ông y trung hoa nghiên c?u ra, s?n ph?m có ngu?n c?i t? th?i vua chúa th?i x?a truy?n l?i. Và ngày nay s?n ph?m ???c c?i ti?n cho hi?p v?i nh?ng ch?ng b?nh và l?i s?ng sinh ho?t hi?n ??i. V?i ngu?n g?c là ?ông ý nên các thành ph?n c?a thu?c 100% bào ch? t? thiên nhiên, nên chi trong quá trình dùng không có b?t k? ph?n ?ng ph? nào, ?i?u này khi?n ch? em yên tâm h?n r?t nhi?u. Trên th? tr??ng có r?t nhi?u s?n ph?m ??t ph? khoa c? ?ông ý và tây ý nh?ng tôi ??m b?o v?i ch? em S?n ph?m Khang M? ??n là s?n ph?m bán ch?y, an toàn và hi?u qu? nh?t th? tr??ng.

TÁC D?NG C?A S?n ph?m Kang Mei Dan
1. Làm s?ch gi?i ??c: Có tác d?ng làm s?ch các ch?t d? trong Â.m h? và T.? cung, các l?p n?i m?c t? cung mang ??c t? ch?a bong tróc và các t? bào th??ng bì lão hoá (t.? cung tr??c khi có mang ch? có kích th??c b?ng m?t qu? tr?ng gà, n?ng kho?ng 50g, nh?ng qua g?n 10 tháng mang thai, t? cung giãn n? gi?ng nh? m?t cái bong bóng c?ng.
tuy sau khi sinh ?? t.? cung co l?i nh?ng c?ng ch?ng th? nào ph?c h?i l?i gi?ng nh? ban ??u, vách trong t.? cung xu?t hi?n nhi?u n?p nh?n, m?i tháng n?i m?c t? cung b? bong tróc theo chu k? kinh nguy?t, ??c t? n?i m?c lão hoá c?a các n?p nh?n trên không bong tróc h?t s? d? gây nên các lo?i b?nh viêm nhi?m ph? khoa).

2. V?i am h?: xúc ti?n s? tái sinh t? bào th??ng bì Am h?, t?ng c??ng tính ?àn h?i, láng bóng c?a Am h?. ph? n? ?ã l?p gia ?ình, ch?a sinh con ch? c?n dùng 03 viên ?ã có tác d?ng. ph? n? sau khi sinh, dùng 1 h?p l?n Khang M? ??n hi?u qu? r?t rõ ràng. (Trên th?c t?i là n? gi?i ai c?ng mu?n c? quan sinh d?c c?a mình lúc nào c?ng gi?ng nh? th?i con gái, s?n ch?c và có ?? ?àn h?i cao.
Nh?ng sau khi sinh ??, Â.m ??o c?a ?àn bà th??ng b? giãn, l?ng l?o, nh?ng r?t ít ng??i m?o hi?m ?i th?c hi?n các ca gi?i ph?u khâu nh? Â.m h?. K?t qu? dùng Khang M? ??n r?t có tác d?ng làm co, s?n, s?ch â.m h?).

3. Tác d?ng thông kinh m?ch, ?i?u khí ho?t huy?t, làm ??p: xoá ?i v?t nám, tàn h??ng. Khang M? ??n ???c ??t vào v? trí huy?t Bào Trung. Trong thân con ng??i có 04 m?ch xu?t ngu?n t? Bào Trung (Nh?m, Xung, ??c, ?ái m?ch) tr?c ti?p ?? thông kinh m?ch.
Trên bình di?n d??c tính: ???ng quy b? huy?t, Hoàng k? b? khí, Xà S?ng T? b? th?n. nh?p ?? cu?c s?ng t?t t? t?o nên s?c ép l?n cho nhi?u ph? n?, th? l?c hao mòn xu?t hi?n tình tr?ng thi?u huy?t khí. Trên lâm sàng, ???ng quy, Hoàng k? có tác d?ng b? huy?t, c?ng thêm s? k?t h?p c?a ???ng quy, M?c d??c, Nh? h??ng có tác d?ng tr? ch?ng ?au b?ng ? huy?t, ?au toàn thân.
Trong th?m m? vi?n m?t s? ng??i do m?t th?ng b?ng n?i ti?t t? d?n ??n hi?n t??ng môi thâm ?en, nám d??i m?t, khi dùng Khang M? ??n ??u ??t ???c tác d?ng t?t.

4. d? phòng và ng?n ng?a các c?n b?nh ph? khoa: Theo k?t qu? ?i?u tra c?a c? quan s? quan, có ??n 70 -80% n? gi?i m?c ph?i các ch?ng b?nh ph? khoa v?i c?p ?? khác nhau. Nh?ng do ng?i ngùng và thi?u hi?u bi?t, không quan tâm, không ch? ??ng ?i khám s?c kho? s?n xu?t ??nh k?. Tác d?ng t? làm s?ch, t? ki?m tra, t? ?i?u tr? c?a Khang M? ??n mang l?i s? may m?n l?n cho n? gi?i.

5. Tr? ch?ng ?au b?ng kinh (chính b?n thân nh?n ???c ích).
H?u nh? m?i n? gi?i ??u ?ã t?ng b? làm phi?n vì các ch?ng ?au b?ng kinh, r?t nhi?u n? h?c sinh trung h?c do s?c ép h?c t?p l?n, nên th??ng g?p ph?i các hi?n t??ng kinh nguy?t không ??u, ?au b?ng khi hành kinh. v?n d?ng ph??ng pháp dán viên Khang M? ?an lên r?n c?ng ?ã cho ???c k?t qu? t?t.
Khang M? ??n phê chu?n tác d?ng kích ho?t hoóc ?? t? d?c n? mang l?i hi?u qu? làm ??p cho ?àn bà, song song ?ng chu?n tác d?ng lên ch?c n?ng c?a Bu?ng Tr?ng làm ??y lùi tu?i mãn kinh. M?t th? c?c c?a ph? n? là m?t th? c?c c?a c? quan sinh s?n, c?ng là m?t th? c?c c?a Bu?ng Tr?ng.
nhan s?c c?a n? gi?i có qun h? kh?ng khít v?i s? sinh s?n và suy thoái c?a l??ng hoóc môn trong thân th?. L??ng hoóc ?? ?? d?c n? có thiên h??ng gi?m ?i t? l? ngh?ch v?i tu?i tác, là nguyên do chính y?u d?n ??n lão hoá. Khi ph? n? b??c sang tu?i 35, l??ng hoóc môn sinh d?c bình quân gi?m 3 -5 % m?i n?m, xu?t hi?n tình tr?ng da khô, s?n, nám, lão hoá…
nên chi ?àn bà ph?i ??c bi?t ?? ý, tr??c tiên là b? sung, b??c ti?p theo là kích ho?t. Khang M? ??n phê chu?n ?i?u ti?t các ch?c n?ng Nh?m, ??c, ?ái, Xung, Th?n M?ch, làm ho?t huy?t, thông khí. Kh? n?ng th?m hút c?a s?n ph?m làm cho các t?p ch?t d? ???c th?i ra ngoài, l?u thông kinh m?ch, làm t?ng khí s?ch, gi?m khí d?, trên d??ng s?c ??p, d??i l?u thông huy?t khí. ?ây chính là công hi?u k? bí c?a Thâm C?c Chi Tuy?n Khang M? ??n.

$Link$
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 10:16 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.