VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Society News
forgot Password
Register

Society News Phóng Sự Xả Hội

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 08-02-2019, 09:56 PM
NgocHLV NgocHLV is offline
Bronze Member
 
Join Date: Jul 2019
Posts: 56
B?ng giá t?t nh?t cho ch? ??u t? khi mua máy l?nh âm tr?n ( Daikin ) t?i ?ây

Dù ?? “h?p gu” v? ch?t l??ng c?ng nh? th?m m? c?a máy l?nh âm tr?n v?i không gian “cao chót vót” là th?, nh?ng vi?c các th??ng hi?u c? liên t?c xu?t hi?n trên th? tr??ng r?i l?i thêm nhi?u ph??ng di?n khác n?a càng khi?n cho ng??i dân nh?c ??u và r?i r?m. Cho nên, bài vi?t hôm nay, chúng tôi s? giúp cho b?n có ???c m?t bài t?ng h?p ?úng ngh?a v? các m?t hàng máy l?nh âm tr?n phù h?p v?i t?ng phân khúc khách hàng ?? b?n có th? d? dàng khoanh vùng và ch?n ra cho mình m?t s?n ph?m t?t nhé.MÁY L?NH ÂM TR?N GIÁ CAO.


? tr??ng h?p này, máy l?nh âm tr?n giá cao ch? y?u s? t?p trung ? các th??ng hi?u ?ang n?i ?ình ?ám ? th? tr??ng Vi?t Nam và qu?c t?, mang ??n s? th?a mãn trong c? s? ch?t l??ng cùng ?? th?m m? tuy?t ??i.

TIÊU CHÍ SO SÁNH

MÁY L?NH ÂM TR?N DAIKIN

MÁY L?NH ÂM TR?N MITSUBISHI HEAVY

MÁY L?NH ÂM TR?N PANASONIC

Công ngh?

Nh?t B?n

Nh?t B?n

Nh?t B?n

N?i s?n xu?t

Thái Lan.

Thái Lan. Theo tiêu chu?n c?a Châu Âu.

Malaysia.

Ch? ?? b?o hành

1 n?m cho dàn l?nh và 4 n?m cho block

2 n?m cho toàn máy

2 n?m cho toàn máy.

Tính th?m m?

Th?m m? ??p, b?t m?t, sang tr?ng và uy nghiêm.

Thi?t k? h??ng Tây, r?t l? m?t, ??c ?áo và thu hút.

Thi?t k? chu?n, ??p mà l?i vô cùng sang tr?ng, s?c s?o.

Kh? n?ng làm mát

V? ?? làm mát thì r?t nh? d?u, h?u nh? không gây khó ch?u cho ng??i dùng.

Kh? n?ng làm mát nh? d?u, và ??c bi?t vô cùng b?n.

?? làm l?nh sâu, mát và tho?i mái.

Giá tham kh?o

22.450.000? -48.700.000?

(2.0hp – 5.5hp)

21.300.000? – 53.500.000?

(2.0hp – 5.5hp)

21.800.000? -44.000.000?

(2.0hp – 5.5hp).MÁY L?NH ÂM TR?N GIÁ TRUNG BÌNH.


Máy l?nh âm tr?n giá trung bình này th??ng ch?t l??ng r?t b?n và kh? n?ng làm l?nh kinh ng?c.TIÊU CHÍ SO SÁNH

MÁY L?NH ÂM TR?N LG

MÁY L?NH ÂM TR?N GREE

MÁY L?NH ÂM TR?N REETECH

Công ngh?

Hàn Qu?c.

Trung Qu?c.

Vi?t Nam.

N?i s?n xu?t

Thái Lan.

Trung Qu?c.

Vi?t Nam. Theo tiêu chu?n c?a Châu Âu.Ch? ?? b?o hành

1 n?m cho toàn máy

3 n?m cho máy và 5 n?m cho block.

2 n?m cho toàn máy.

Tính th?m m?

Thi?t k? tinh t?, chu?n th?m m? Hàn, r?t ???c ?a chu?ng.Thi?t k? ??p, tinh t? v?i ???ng nét hài hòa.M?u mã ??n gi?n, sang tr?ng, phù h?p v?i ng??i Vi?t Nam.Kh? n?ng làm mát

Kh? n?ng làm l?nh êm d?u, không quá l?nh nh? Reetech, r?t nh? nhàng.Kh? n?ng làm l?nh không quá kinh ng?c nh?ng ?? b?n thì Gree ??ng ??u

Kh? n?ng làm mát mát tuy?t ??i, mát l?nh c?c chu?n.Giá tham kh?o

20.800.000?- 35.200.000?

(2.0hp – 5.0hp)

18.500.000?–45.300.000?

(2.0hp – 6.5hp)

19.100.000? – 39.900.000?

(2.0hp – 6.5hp).MÁY L?NH ÂM TR?N GIÁ R?.


? ph??ng di?n cu?i cùng là máy l?nh âm tr?n giá r? s? có nhi?u s? l?a ch?n cho ng??i dân h?n vì ph?n l?n ???c s?n xu?t ? Vi?t Nam nên giá thành s? r?t v?a ph?i, bên c?nh ?ó, ch?t l??ng cùng thi?t k? c?ng “không v?a” ?âu.TIÊU CHÍ SO SÁNH

MÁY L?NH ÂM TR?N NAGAKAWA

MÁY L?NH ÂM TR?N MIDEA

MÁY L?NH ÂM TR?N CASPER

Công ngh?

Nh?t B?n.

Trung Qu?c.

Thái Lan.

N?i s?n xu?t

Vi?t Nam.

Vi?t Nam.

Thái Lan.

Ch? ?? b?o hành

2 n?m cho toàn máy

2 n?m cho dàn máy.

3 n?m cho dàn l?nh và 5 n?m cho máy nén.

Tính th?m m?

Thi?t k? ??p, không quá thu hút nh?ng b?t m?t.Thi?t k? không quá b?t m?t nh?ng nói chung v?n ?n.Thi?t k? và ?? làm mát chu?n nh? các s?n ph?m ???c s?n xu?t t?i Thái Lan

Kh? n?ng làm mát

Ch?t l??ng và giá ti?n ??i ngh?ch v?i nhau, r?t b?n mà giá l?i r?t r?.

?? làm l?nh mát, nhanh và b?n.?? làm mát ??t chu?n, nhanh mà r?t nh?

Giá tham kh?o

14.500.000? – 28.400.000?

(2.0hp – 5.0hp)

15.500.000?-36.000.000?.

(2.0hp – 6.5hp).

18.700.000?–37.600.000?

(2.5hp – 5.0hpHãy ??n ?i?n l?nh H?i Long Vân ?? ???c t? v?n ch?n mua máy l?nh t?t nh?t và ???c h??ng d?n s? d?ng máy l?nh an toàn, ti?t ki?m nâng cao hi?u qu? s? d?ng.Công ty ?i?n l?nh H?i Long Vân là ??n v? uy tín chuyên cung c?p và l?p ??t máy l?nh âm tr?n giá r? nh?t trên toàn qu?c. G?i ngay vào 028 6250 2616 ho?c k? thu?t 0909787022 ?? ???c bao giá và t? v?n nhé.M?T S? HÌNH ?NH TH?C T? MÀ CÔNG TY H?I LONG VÂN ?ANG THI CÔNG MÁY L?NH ÂM TR?N:

Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 11:58 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.